Przesunięcie terminu rozpoczęcia lub wznowienia realizacji stypendium w programie im. Iwanowskiej (edycja 2019)

Z uwagi na konieczność ustalenia sposobu postępowania w przypadku wniosków o przesunięcie terminu rozpoczęcia lub wznowienia realizacji stypendium w programie im. W. Iwanowskiej (edycja 2019) spowodowane utrudnieniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, NAWA przyjęła jednolity sposób rozpatrywania wniosków stypendystów w sprawie przenoszenia projektów na rok 2022:

 • Istnieje możliwość ustalenia nowego terminu rozpoczęcia realizacji projektu, jeśli przypada on nie później niż w dniu 31 marca 2022 r. (pod warunkiem zawarcia umowy w roku 2020).
 • W przypadku, gdy wnioskowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada po 31 marca 2022 – brak jest możliwości akceptacji złożonego wniosku. W takiej sytuacji stypendysta może:
  • ustalić termin wcześniejszy (vide pkt 1)
  • złożyć rezygnację ze stypendium z możliwością ponownego ubiegania się o nie w kolejnym naborze.

Jednocześnie informujemy, że mając na względzie nakład pracy związany z przygotowaniem zwycięskiego wniosku w naborze do ww. programu oraz pozostające poza Państwa wpływem utrudnienia wynikające z zagrożenia epidemicznego, umożliwimy Państwu uproszczoną aplikację, w przypadku gdyby rozpoczęcie realizacji projektu nie było możliwe przed 31 marca 2022 r. Będzie ona wymagała złożenia w naborze do programu im. Bekkera, zaplanowanym na 2022 r., karty zmian w stosunku do Państwa pierwotnego projektu i ich uzasadnienia. Finansowanie zostanie przyznane pod warunkiem akceptacji tej karty przez Zespół oceniający. Projekty realizowane w tym trybie będą mogły rozpocząć się nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2023 r. Liczymy, że uproszczona możliwość aplikacji pozwoli wszystkim laureatom programu im. Iwanowskiej na realizację projektów w wybranych ośrodkach goszczących.

 • Podobnie, w przypadku wznowienia projektu zawieszonego, zgoda NAWA jest możliwa tylko, jeśli wznowienie realizacji projektu przypada najpóźniej w dniu 31 marca 2022 r.

05.07.2021

 

Przesunięcie terminu rozpoczęcia lub wznowienia realizacji stypendium w programach im. M. Bekkera (edycja 2020)

Z uwagi na konieczność ustalenia sposobu postępowania w przypadku wniosków o przesunięcie terminu rozpoczęcia lub wznowienia realizacji stypendium w programach im. M. Bekkera (edycja 2020) spowodowane utrudnieniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, NAWA przyjęła jednolity sposób rozpatrywania wniosków stypendystów w sprawie przenoszenia projektów na rok 2022:

 • Istnieje możliwość ustalenia nowego terminu rozpoczęcia realizacji projektu, jeśli przypada on nie później niż w dniu 31 marca 2022 (pod warunkiem zawarcia umowy w roku 2021).
 • W przypadku, gdy wnioskowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada po 31 marca 2022 – brak jest możliwości akceptacji złożonego wniosku. W takiej sytuacji stypendysta może ustalić termin wcześniejszy.

Podobnie, w przypadku wznowienia projektu zawieszonego, zgoda NAWA jest możliwa tylko, jeśli wznowienie realizacji projektu przypada najpóźniej w dniu 31 marca 2022 r.

Przesunięcie terminu rozpoczęcia lub wznowienia realizacji stypendium w programie im. Iwanowskiej (edycja 2018 i 2019)

Z uwagi na konieczność ustalenia sposobu postępowania w przypadku wniosków o przesunięcie terminu rozpoczęcia lub wznowienia realizacji stypendium w programie im. W. Iwanowskiej (edycja 2018 i 2019) spowodowane utrudnieniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, NAWA przyjęła jednolity sposób rozpatrywania wniosków stypendystów w sprawie przenoszenia projektów na rok 2021:

 • Istnieje możliwość ustalenia nowego terminu rozpoczęcia realizacji projektu, jeśli przypada on nie później niż w dniu 30 września 2021 (pod warunkiem zawarcia umowy w roku 2020).
 • W przypadku, gdy wnioskowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada po 30 września 2021 – brak jest możliwości akceptacji złożonego wniosku. W takiej sytuacji stypendysta może:
  • ustalić termin wcześniejszy (vide pkt 1)
  • złożyć rezygnację ze stypendium z możliwością ponownego ubiegania się o nie w kolejnym naborze.

Jednocześnie informujemy, że mając na względzie nakład pracy związany z przygotowaniem zwycięskiego wniosku w naborze do ww. programu oraz pozostające poza Państwa wpływem utrudnienia wynikające z zagrożenia epidemicznego, umożliwimy Państwu uproszczoną aplikację, w przypadku gdyby rozpoczęcie realizacji projektu nie było możliwe przed 30 września 2021 r. Liczymy, że uproszczona możliwość aplikacji pozwoli wszystkim laureatom programu im. Iwanowskiej na realizację projektów w wybranych ośrodkach goszczących.

 • Podobnie, w przypadku wznowienia projektu zawieszonego, zgoda NAWA jest możliwa tylko, jeśli wznowienie realizacji projektu przypada najpóźniej w dniu 30 września 2021 r.

09.11.2020

Przesunięcie terminu rozpoczęcia lub wznowienia realizacji stypendium w programach im. M. Bekkera (edycja 2018 i 2019) oraz im. W. Iwanowskiej (edycja 2018)

Z uwagi na konieczność ustalenia sposobu postępowania w przypadku wniosków o przesunięcie terminu rozpoczęcia lub wznowienia realizacji stypendium w programach im. M. Bekkera (edycja 2018 i 2019) oraz im. W. Iwanowskiej (edycja 2018) spowodowane utrudnieniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, NAWA przyjęła jednolity sposób rozpatrywania wniosków stypendystów w sprawie przenoszenia projektów na rok 2021:

 • Istnieje możliwość ustalenia nowego terminu rozpoczęcia realizacji projektu, jeśli przypada on nie później niż w dniu 31 marca 2021 (pod warunkiem zawarcia umowy w roku 2020).
 • W przypadku, gdy wnioskowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada po 31 marca 2021 – brak jest możliwości akceptacji złożonego wniosku. W takiej sytuacji stypendysta może:
  • ustalić termin wcześniejszy (vide pkt 1)
  • złożyć rezygnację ze stypendium z możliwością ponownego ubiegania się o nie w kolejnym naborze.

Jednocześnie informujemy, że mając na względzie nakład pracy związany z przygotowaniem zwycięskiego wniosku w naborze do ww. programów oraz pozostające poza Państwa wpływem utrudnienia wynikające z zagrożenia epidemicznego, umożliwimy Państwu uproszczoną aplikację, w przypadku gdyby rozpoczęcie realizacji projektu nie było możliwe przed 31 marca 2021 r. Będzie ona wymagała złożenia w naborze do programu im. Bekkera, zaplanowanym na kwiecień 2021 r., karty zmian w stosunku do Państwa pierwotnego projektu i ich uzasadnienia. Finansowanie zostanie przyznane pod warunkiem akceptacji tej karty przez Zespół oceniający. Projekty realizowane w tym trybie będą mogły rozpocząć się nie wcześniej niż w marcu 2022 r. Liczymy, że uproszczona możliwość aplikacji pozwoli wszystkim laureatom ww. programów na realizację projektów w wybranych ośrodkach goszczących.

 • Podobnie, w przypadku wznowienia projektu zawieszonego, zgoda NAWA jest możliwa tylko, jeśli wznowienie realizacji projektu przypada najpóźniej w dniu 31 marca 2021 r.

25.09.2020

Nowa edycja Polskich Powrotów w odpowiedzi na COVID-19

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zachęca do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Na badaczy czeka atrakcyjne wynagrodzenie sfinansowane przez NAWA oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Więcej informacji TUTAJ

Możliwość przyznania dodatkowych środków finansowych, związana z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zmiany w regulaminie "Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa" (edycja 2018)

Zmiana polega na dodaniu pkt 6a w regulaminie, który brzmi:

Beneficjent Programu będący stypendystą NAWA może wnioskować o przyznanie dodatkowych środków finansowych w postaci dodatkowego miesięcznego stypendium w sytuacji braku możliwości powrotu do Polski z powodu zamknięcia granic i zawieszenia ruchu lotniczego. Wniosek o przyznanie ww. środków finansowych Beneficjent składa w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Środki te mogą być przyznane Decyzją Dyrektora NAWA na uzasadniony wniosek Beneficjenta, na okres maksymalnie od dnia następującego po dniu planowego zakończenia pobytu do końca września 2020 r. włącznie.

Środki zostaną wypłacone w oparciu o umowę stypendialną po jej uprzedniej zmianie polegającej na uzupełnienie jej zapisów o ww. dodatkowe środki finansowe, zaś ich rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1 – 5.3 Regulaminu oraz § 4 ust. 4 i § 5 ust 1 – 2 umowy stypendialnej, z tym zastrzeżeniem, że za datę zakończenia pobytu w ramach raportu końcowego może być uznana data podróży powrotnej Beneficjenta, udokumentowana kartą pokładową lotu.

Aktualna wersja regulaminu znajduje się TUTAJ

06.07.2020

Przedłużony termin naboru w programie POLONISTA

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedłużyła termin składania wniosków w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA - do 15 maja 2020.

Zaktualizowany regulamin znajduje się na stronie programu: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

27.04.2020

Informacja w sprawie wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Indiami 2019

Informujemy, że z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w Indiach, termin rozstrzygnięcia naboru wniosków złożonych w ramach Wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Indiami 2019 uległ opóźnieniu. Oczekujemy na wiadomość od partnera indyjskiego w sprawie ustalenia nowego terminu rozstrzygnięcia konkursu, jak również nowego terminu realizacji wyłonionych do finansowania projektów.

21.04.2020

Komunikat w sprawie wypłat stypendiów w programach studenckich oraz programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej

1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wpływającą na możliwość realizacji studenckich programów stypendialnych, tj.:

 • Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
 • Programu stypendialnego im. Stefana Banacha,
 • Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Programu stypendialnego Poland My First Choice,
 • Programu stypendialnego POLONISTA

zapisy zawieszające wypłatę stypendium osobom, które przebywają jednorazowo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni nie będą miały zastosowania do osób, które będą kontynuowały kształcenie na zasadach określonych przez uczelnię, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość.

W przypadku Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa, nie będą miały zastosowania zapisy zawieszające wypłatę stypendium lub obniżające jego wysokość osobom, które przebywają poza ośrodkiem goszczącym dłużej niż 15 dni w danym miesiącu, jeżeli osoby te będą kontynuowały kształcenie na ww. zasadach określonych przez uczelnię.

Powyższa zasada stosowana jest w okresie od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu stosowania powyższych zasad.

2. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że zasady wypłaty stypendiów osobom przebywającym za granicą w ramach Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa, nie ulegają zmianie. Informujemy ponadto, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu realizacji pobytu lub jego części pod warunkiem uzyskania zgody ośrodka goszczącego i zrealizowania wyjazdu do końca 2020 roku. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium ani długości wyjazdu.

25.03.2020

Przedłużone terminy naborów w programach dla naukowców

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, NAWA przedłużyła terminy składania wniosków:

 • w programie Polskie Powroty - do 23 kwietnia 2020;
 • w programie im. Stanisława Ulama - do 23 kwietnia 2020;
 • w programie im. prof. Franciszka Walczaka - do 30 kwietnia 2020.

Zaktualizowane regulaminy znajdują się na stronach programów.

Regulamin program Polskie Powroty 

Regulamin programu im. Stanisława Ulama   

Regulamin programu im. prof. Franciszka Walczaka  

19.03.2020

Zmiany w regulaminie "Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa"(edycja 2018)

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w regulaminie Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa (edycja 2018).  

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1 Regulaminu, którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

5.1 Okres realizacji projektu 

Pobyt może być realizowany przez okres od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2019/20  oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie realizacji pobytu na termin wykraczający poza rok akademicki 2019/20, o ile nowy termin będzie mieścił się w całości w roku kalendarzowym 2020, a zagraniczny ośrodek goszczący wyda zgodę na przesunięcie realizacji pobytu.

20.03.2020

Informacja dla stypendystów Programu im. prof. Walczaka

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z bieżącymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz utrudnieniami w działalności uczelni i ośrodków badawczych w kraju i za granicą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o najnowszych przyjętych wytycznych w zakresie ewentualnych zmian w realizacji projektów w odniesieniu do stypendystów programu im. Walczaka.

Informacje dostępne są TUTAJ.

Zachęcamy również do zapoznania się z Komunikatem w sprawie zmian Regulaminu programu stypendialnego im. prof. Walczaka (edycja pierwsza 2019)

Informacja dla stypendystów Programu im. Bekkera

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z bieżącymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz utrudnieniami w działalności uczelni i ośrodków badawczych w kraju i za granicą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przygotowała informacje o najnowszych przyjętych wytycznych w zakresie ewentualnych zmian w realizacji projektów w odniesieniu do stypendystów programu im. Bekkera.

Informacje dostępne są TUTAJ.

Informacja dla stypendystów Programu im. Ulama

Szanowni Państwo,

w związku z bieżącymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz utrudnieniami w działalności uczelni i ośrodków badawczych, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o najnowszych przyjętych wytycznych w zakresie ewentualnych zmian w realizacji projektów w odniesieniu do stypendystów programu im. Ulama. 

Informacja dostępna jest TUTAJ

Dear Sir/Madam

In reference to the current announcements of the Polish Ministry of Foreign Affairs and the Chief Sanitary Inspectorate regarding the epidemiological risk of COVID-19 and difficulties in the operation of universities and research centers, the National Agency for Academic Exchange informs about the latest guidelines regarding possible changes in the implementation of projects in relation to scholarship holders of the Ulam Programme:

Information for the Ulam Programme scholarship holders HERE

Informacja dla stypendystów Programu im. Iwanowskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z bieżącymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz utrudnieniami w działalności uczelni i ośrodków badawczych w kraju i za granicą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o najnowszych przyjętych wytycznych w zakresie ewentualnych zmian w realizacji projektów w odniesieniu do stypendystów programu im. Iwanowskiej.

Informacja dostępna jest TUTAJ

Informacja w sprawie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się pytaniami o możliwość skrócenia pobytu zagranicznego w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej z powodu rozprzestrzeniania się infekcji wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie wyjaśniamy, że osoby, które czują się zagrożone lub które nie mogą kontynuować stażu naukowego bądź studiów z racji zamknięcia ośrodka goszczącego lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zawartej z NAWA umowy, powinny poinformować Agencję o tym fakcie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Do rozliczenia Umowy, poza raportem merytorycznym przewidzianym umową, niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia z ośrodka goszczącego potwierdzającego daty zrealizowanego pobytu. W przypadkach, gdy z powodu zamknięcia uczelni uzyskanie takiego zaświadczenia będzie niemożliwe w dającej się przewidzieć przyszłości, alternatywnie jako potwierdzenie daty zakończenia pobytu można przedstawić kartę pokładową lotu powrotnego (bądź bilet kolejowy lub autokarowy).

W przypadku osób, którym zagraniczna uczelnia zaoferuje możliwość zajęć on-line, ale które powrócą do Polski, nie ma możliwości wypłacania stypendium za ten okres, ponieważ zgodnie z Regulaminem programu, stypendium NAWA przeznaczone dla Beneficjentów w związku z ich pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym.

 

Udostępnij