Data przyjmowania zgłoszeń: 2021-04-25

Data rozstrzygnięcia: 2021-05-21

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Gotowość podjęcia pracy: maj 2021

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Zarządzanie podległym zespołem (m.in.: planowanie zadań, określanie celów do realizacji, wspieranie pracowników w realizacji zadań, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników, identyfikowanie potrzeb szkoleniowych).
 • Koordynacja i nadzór nad realizacją procesów będących w kompetencji nadzorowanego Biura, w szczególności nadzór nad:
 • obsługą organizacyjno-administracyjną organów Agencji, w tym obsługą sekretarską Dyrekcji;
 • obsługą organizacyjno-administracyjną ekspertów Agencji oraz koordynowanie współpracy z nimi;
 • obsługą procesów kadrowych i płacowych;
 • procesami rekrutacji i selekcji pracowników, oceny okresowej, tworzenia i wdrażania skutecznych systemów motywacyjnych, polityki szkoleniowej Agencji;
 • procesami kontroli zarządczej w Agencji;
 • przygotowaniem projektu rocznego planu działania Agencji oraz projektu rocznego sprawozdania z działalności Agencji;
 • planowaniem i raportowaniem realizacji wskaźników w budżecie zadaniowym;
 • opracowaniem i wdrażaniem procedur w Agencji;
 • prowadzeniem kancelarii i Archiwum Zakładowego Agencji;
 • rozpatrywaniem skarg i wniosków składanych do Agencji oraz udostępnianiem informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;opracowaniem planu ewaluacji Agencji oraz wpływu realizowanych programów i innych zadań Agencji na rozwój nauki i gospodarki;
 • przygotowywaniem analiz danych i statystyk dotyczących realizacji i finansowania programów prowadzonych przez Agencję, rozwijaniem i wdrażaniem systemu ewaluacji programów stypendialnych Agencji oraz tworzeniem we współpracy z Radą Agencji i Dyrektorami Biur długofalowych kierunków działania Agencji;
 • monitorowaniem wskaźników efektywności działania Agencji, jakości i spójności oferty programowej Agencji oraz danych dotyczących cudzoziemców gromadzonych w systemie POLON i analizą tych danych;
 • przygotowaniem opracowań o systemie nauki i szkolnictwa wyższego dla pracowników Agencji.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami;
 • znajomość funkcjonowania systemów finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w tym zasad nadzoru nad jednostkami podległymi MEiN;
 • znajomość zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym (POL-on);
 • znajomość stosowania zasad kontroli zarządczej w organizacji;
 • doświadczenie we wdrażaniu i użytkowaniu EZD;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej, akademickiej i naukowej;
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • umiejętność obsługi programów MS Office, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne komunikowanie się.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu,
 • znajomość innych języków obcych.

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  do dnia 25 kwietnia 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul: 

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

obie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share