Ogłoszenie o naborze nr 14/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r. zmieniające ogłoszenie o naborze nr 11/2021 z dnia 8 kwietnia 2021r.

 

Ogłoszenie o naborze nr 14/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.

zmieniające ogłoszenie o naborze nr 11/2021 z dnia 8 kwietnia 2021r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o zmianie terminu składania wniosków w programie Letnie kursy NAWA.

W odpowiedzi na prośby Wnioskodawców zmianie ulega termin złożenia wniosku wskazany w punkcie 2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku Ogłoszenia o naborze nr 11/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 7 maja 2021 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 11/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 11/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Letnie kursy NAWA 2021 (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom i cudzoziemcom-lektorom języka polskiego bezpłatnego udziału w trzytygodniowych intensywnych zdalnych kursach języka i kultury polskiej.

Udział w kursach ma służyć zachęceniu zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni lub do rozpoczęcia studiów w Polsce. W przypadku lektorów głównym celem jest podniesienie ich kompetencji dydaktycznych oraz językowych.

Dzięki uczestnictwu w Kursie cudzoziemcy mogą nie tylko podnieść swoje kompetencje językowe, ale także poznać lepiej Polskę oraz innych studentów z całego świata, którzy interesują się polskim językiem i dziedzictwem kulturowym naszego kraju.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Złożenie wniosku oznacza akceptację przez Wnioskodawcę treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden Wniosek na wszystkie Kursy, które zamierza zrealizować w ramach Programu.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

1. Zdalny letni kurs NAWA przeznaczony dla studentów uczelni zagranicznych, niemieszkających w Polsce, dla których język polski nie jest językiem pierwszym i którzy nie studiują w Polsce w danym roku akademickim. Kursy odbywają się w formule zdalnej w lipcu i sierpniu i trwają 3 tygodnie. Celem Kursów jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym.

Program Kursu obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, wycieczki i wyjścia kulturalne, praktyczne warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz spotkania integracyjne w formule online.

Udział w Kursie i wszystkich związanych z nim aktywnościach jest dla uczestników Kursu bezpłatny.

2. Zdalny letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy prowadzą lektoraty z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Kurs odbywa się w formule zdalnej w sierpniu i trwa 3 tygodnie. Jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dydaktycznych, metodycznych i językowych lektorów poprzez udział w zajęciach językowych, ćwiczeniach warsztatowych, hospitacjach oraz wykładach z zakresu języka i kultury polskiej. Istotnym celem kursu jest także integracja ze środowiskiem lektorów języka polskiego jako obcego z różnych krajów i części świata.

Szacowana liczba uczestników to 30 osób.

Za dzień obecności uczestnika na kursie uznaje się dzień, w którym wziął on udział w co najmniej 75% zajęć obowiązkowych.

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie finansowania na realizację nie więcej niż:

1) 4 Zdalnych letnich kursów NAWA,

2) 1 Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Z Wnioskiem o udział w Programie mogą wystąpić uczelnie publiczne i niepubliczne, o których mowa w u.p.s.w.n. i które spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają Akredytację na realizację danego typu Kursu,

2) nie zostały postawione w stan likwidacji,

3) nie zalegają z wypełnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych z Agencją umów.

2.5. Ramy czasowe realizacji kursów

Terminy kursów

Zdalny letni kurs NAWA może się rozpocząć najwcześniej 1 lipca 2021 r. i zakończyć najpóźniej 31 sierpnia 2021 r.

Zdalny letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców może się rozpocząć najwcześniej 1 sierpnia 2021 r. i zakończyć najpóźniej 31 sierpnia 2021 r.

2.6. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych określonych w Ogłoszeniu i Regulaminie.

W przypadku, gdy w ramach jednego wniosku na realizację kilku rodzajów Kursów, warunki formalne spełnione są tylko wobec jednego z Kursów, wniosek będzie skierowany do oceny merytorycznej tylko w tym zakresie.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna przeprowadzana będzie w oparciu o kryteria określone w Ogłoszeniu. Na etapie oceny merytorycznej Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów w odniesieniu do każdego rodzaju Kursu.

Wniosek, któremu łącznie – w odniesieniu do określonego Kursu - w wyniku oceny przyznanych zostanie minimum 60 punktów, otrzyma pozytywną ocenę merytoryczną. Wniosek o łącznej liczbie punktów niższej niż 60, zostanie uznany za niespełniający wymogów jakościowych, co oznacza negatywną ocenę merytoryczną. W takiej sytuacji Wnioskodawcy zostanie wydana decyzja odmawiająca przyznania środków finansowych.

Zespół Oceniający po dokonaniu oceny opracowuje listę Wniosków wraz z rekomendacją, w tym w odniesieniu do liczby uczestników Kursu w danym ośrodku.

Kryteria oceny wniosków – Zdalny letni kurs NAWA

Lp.

Opis kryterium

Punkty

1.

Program Kursu

0 – 75

2.

Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia inne niż standardowe zajęcia językowe

0 – 15

3.

Adekwatność kosztów (w tym zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań)

0 – 10

Łącznie

100

Ocena programu Kursu obejmować będzie następujące aspekty:

Lp.

Opis podkryterium

Punkty

1.1.            

Podniesienie kompetencji językowych uczestników Kursu

0 – 25

1.2.            

Pokazanie Polski jako kraju wielu możliwości

0 – 10

1.3.            

Poznanie przez uczestników Kursu polskiej kultury i historii

0 – 10

1.4.            

Integracja w obrębie grupy uczestników Kursu

0 – 10

1.5.            

Pogłębienie więzi z Polską i Polakami

0 – 10

1.6.            

Koncepcja tutoringu

0 – 5

1.7.            

Przewidywana atrakcyjność programu dla uczestników Kursu, w tym wzięcie pod uwagę ich potrzeb i możliwości

0 – 5

Łącznie

75

Kryteria oceny wniosków - Zdalny Letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców

Lp.

Opis kryterium

Punkty

1.                

Program Kursu

0 – 75

2.                

Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia inne niż standardowe zajęcia językowe

0 – 15

3.                

Adekwatność kosztów (w tym zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań)

0 – 10

Łącznie

100

Ocena programu Kursu obejmować będzie następujące aspekty:

Lp.

Opis podkryterium

Punkty

1.1

Podniesienie kompetencji metodycznych uczestników kursu

0 – 25

1.2

Podniesienie kompetencji językowych uczestników Kursu

0 – 15

1.3

Poznanie przez uczestników Kursu polskiej kultury i historii

0 – 10

1.4

Pokazanie Polski jako kraju wielu możliwości

0 – 10

1.5

Pogłębienie integracji z lektorami jpjo na świecie i w obrębie grupy uczestników Kursu

0 – 10

1.6

Przewidywana atrakcyjność programu dla uczestników Kursu, w tym wzięcie pod uwagę ich potrzeb i możliwości

0 – 5

Łącznie

75

2.7. Budżet i zasady finansowania oraz rozliczania

Wnioskodawcy wskazują łączny koszt uczestnictwa w kursie przypadający na jedną osobą za jeden dzień (stawka jednostkowa) z zastrzeżeniem, że koszt uczestnictwa jednej osoby w całym kursie (suma stawek jednostkowych) nie może przekroczyć w przypadku:

1) Zdalnego letniego kursu NAWA kwoty 1200 zł;

2) Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców 1500 zł.

Po zatwierdzeniu stawka jednostkowa, w wysokości określonej decyzją Dyrektora NAWA, stanowi podstawę do dokonywania rozliczeń Beneficjenta w ramach Programu.

Płatności zaliczkowe wypłacane są Beneficjentowi wg schematu A, o którym mowa w Regulaminie (cz. 5 pkt 5.1.).

Rozliczenie dokonywane jest zgodnie z Regulaminem.

2.8 Ewaluacja uczestników Kursu

Obowiązki Beneficjenta w zakresie udziału w ewaluacji programu określono w Regulaminie.

Ponadto obowiązkiem Beneficjenta jest zobligowanie Uczestników Kursu do wypełnienia przygotowanej przez NAWA ankiety ewaluacyjnej online w terminie 14 dni od zakończenia kursu; wzór ankiety stanowi załącznik do Ogłoszenia. Zobowiązanie Uczestnika Kursu do udziału w ankiecie należy uczynić warunkiem koniecznym uczestnictwa w Kursie. Minimalny wymagany odsetek Uczestników Kursu, którzy w terminie wypełnią ankietę wynosi 75%.

W celu przeprowadzenia ankiety Beneficjent przekaże Agencji przed rozpoczęciem Kursu listę zawierającą (dla każdego Uczestnika): imię, nazwisko, adres e-mail, obywatelstwo, kraj zamieszkania, identyfikator kursu oraz jego datę zakończenia, a także adres e-mail przedstawiciela Beneficjenta koordynującego ankietę.

Agencja przekaże wszystkim Uczestnikom indywidualne linki do ankiety online w dniu zakończenia Kursu.

Monitorowanie postępu wypełniania ankiet jest obowiązkiem Beneficjenta; koniecznym i wystarczającym potwierdzeniem wypełnienia ankiety przez Uczestnika jest otrzymanie przez Beneficjenta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wypełnienia ankiety przez danego Uczestnika (wiadomość jest generowana i wysyłana automatycznie przez system obsługujący ankiety niezwłocznie po odebraniu przez system ankiety danego Uczestnika).

Po przeprowadzeniu ankiety Agencja – na wniosek Beneficjenta - udostępni wyniki ankiety (w zakresie zrealizowanego przez niego Kursu) w postaci zanonimizowanych zbiorczych zestawień.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 600 000 zł.

Agencja zastrzega sobie prawo do niewydatkowania całości środków wskazanych w Ogłoszeniu.

2.10. Informacje dodatkowe

1. Po zakończeniu rekrutacji – a przed ogłoszeniem jej wyników – Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Agencji danych kandydatów do udziału w kursie (imienia, nazwiska, adresu e-mail i kraju zamieszkania) oraz osób na liście rezerwowej.

2. Kurs ma być realizowany zgodnie:

1) ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

2) z „Programami nauczania języka polskiego jako obcego” (red. I. Janowska, Kraków 2011),

3) ze Standardami wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

3. Beneficjent zapewni wszystkim Uczestnikom Kursu wsparcie techniczne poprzez e-mail, forum oraz telefon w każdy dzień roboczy co najmniej w godz. 9:00-16:00 czasu lokalnego w Polsce w okresie od zawarcia Umowy do ostatniego dnia kursu.

4. Agencja zastrzega sobie prawo do kierowania uczestników Kursów (w zakresie nie większym niż 50% łącznej liczby uczestników) do wybranego Beneficjenta Programu.

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 maja 2021 roku.

2.12. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wzór Pełnomocnictwa
                                                                      Wzór Pełnomocnictwa wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Szczegółowy opis Zdalnego letniego kursu NAWA

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Szczegółowy opis Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wzór Formularza wniosku 

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Regulamin Programów dla Instytucji akredytowanych NAWA - aktualizacja 27 kwietnia 2021r

Regulamin Programów dla Instytucji akredytowanych NAWA  

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Wzór Raportu końcowego

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Szczegółowy opis kryteriów oceny(po korekcie z dn. 12.04.2021)

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia - Zestawienie lektorów
                                                                     Zestawienie lektorów wersja edytowalna

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia - Zestawienie metodyków
                                                                     Zestawienie metodyków wersja edytowalna

Załącznik nr 10 do Ogłoszenia - Wzór zestawienia obecności

Załącznik nr 11 do Ogłoszenia - Wzór ankiety ewaluacyjnej

Załącznik do Postępowania o nadanie Akredytacji NAWA – Lista krajów

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

Adam Brańko

Biuro Programów Języka Polskiego

telefon: (22) 390 35 10

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share