Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do programu MEDYK

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny. MEDYK NAWA daje wspomnianym uczelniom możliwość zaproszenia w charakterze wykładowców i nauczycieli akademickich przedstawicieli zawodów medycznych, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Program pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych poprzez dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w kształceniu m.in. lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych.

Do programu aplikują uczelnie, zaś zapraszani przez nich naukowcy muszą spełnić następujące wymagania:

  • muszą posiadać (w kraju aktualnego zatrudnienia) uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego;
  • aktualnie wykonują ww. zawód za granicą lub prowadzą zajęcia dydaktyczne w zagranicznej uczelni;
  • swobodnie posługują się językiem polskim lub językiem angielskim w kontakcie z pacjentami oraz studentami;
  • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mieszkali i nie byli zatrudnieni w Polsce.

Instytucja zatrudniająca zobowiązuje się natomiast do:

  • zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu przez cały okres realizacji projektu;
  • powierzenia uczestnikowi programu zadań, tj. zajęć dydaktycznych i zapewnienia niezbędnych warunków do ich realizacji;
  • udzielenia wsparcia administracyjno-organizacyjnego;

Projekt może trwać od 10 do 24 miesięcy.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach:

  • od 15 listopada 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa)
  • od 1 marca do 30 czerwca 2022 roku godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa) lub do wyczerpania środków przeznaczonych na program.

Projekt może rozpocząć się: dla wniosków złożonych w pierwszej rundzie – nie wcześniej niż 1 marca 2022 r. i nie później niż 1 października 2022 r.; dla wniosków złożonych w drugiej rundzie –  nie wcześniej niż 1 października 2022 r. i nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Share