NAWA informuje, że Ministerstwo Zdrowia opublikowało na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow „Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2019/2020” .

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że nabór na kierunki medyczne w Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu w ramach Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2019/2020 trwa do 30 kwietnia b.r., godz. 15.00.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że ze względów technicznych termin nadsyłania wniosków w ramach Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz na studia II stopnia od roku akademickiego 2019/2020 został wydłużony do 2 kwietnia b.r., godz. 15.00.

Ogłoszenie nr 4/2022 z dnia 7.02.2022 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Ogłoszenie nr 4/2022 z dnia 7.02.2022 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

2/2018 z dnia 08.02.2018

Program stypendialny dla Polonii na studia licencjackie i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

13/2018 z dnia 09.06.2018

Program stypendialny dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

5/2019 z dnia 11.02.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

6/2019 z dnia 11.02.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

8/2019 z dnia 04.03.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

3/2020 z dnia 16.01.2020

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

4/2020 z dnia 16.01.2020

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

8/2021 z dnia 31.03.2021 (zmiana w treści Ogłoszenia)

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

6/2018 z dnia 12.03.2018

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

11/2019 z dnia 06.03.2019

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

7/2020 z dnia 03.02.2020

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

4/2018 z dnia 05.03.2018

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

12/2019 z dnia 06.03.2019

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

6/2020 z dnia 03.02.2020

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

15/2019 z dnia 12.03.2019

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019

10/2020 z dnia 24.02.2020

Program stypendialny dla studentów i naukowców POLONISTA

19/2018 z dnia 20.12.2018

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2019/2020

26/2019 z dnia 20.12.2019

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021

33/2020 z dnia 15.12.2020

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021

32/2021 z dnia 21.12.2020

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2022/2023

Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie podejścia do kwestii pobierania innych stypendiów przez stypendystów ww. wymienionych programów NAWA.

Pozostałe zasady związane z realizacją ww. programów pozostają bez zmian.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Pełna treść zmian wprowadzonych w poszczególnych programach

Ogłoszenie nr 30/2020 z dnia 05.11.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

W związku z pandemią COVID-19 oraz w odpowiedzi na aktualne potrzeby uczestników Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa związane z możliwością bezpiecznego przebywania i kształcenia w Polsce, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

06/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

05/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

W regulaminach ww. programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wprowadza się następującą zmianę w zasadach wypłat stypendiów: usunięta zostaje przesłanka dotycząca cofnięcia stypendium w przypadku uzyskania przez stypendystę zezwolenia na stały pobyt w trakcie odbywania cyklu kształcenia w ramach Programu.

Stypendysta, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały może kontynuować kształcenie ze stypendium Dyrektora NAWA na zasadach określonych w umowie i regulaminie właściwego naboru.

Pozostałe zasady wypłaty stypendiów pozostają bez zmian.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 października 2019 r.

 

Ogłoszenie nr 29/2020 r. z dnia  30.09.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Ogłoszenie nr 29/2020 r. z dnia  30.09.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

W związku z pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, mając na celu udzielenie wsparcia stypendystom dotkniętym obostrzeniami związanymi z realizacją przejazdów międzynarodowych do i z Polski, wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

10/2020 z dnia 24.02.2020 r.

Program stypendialny dla studentów i naukowców Polonista,

07/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

06/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

04/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia,

03/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,

26/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021,

23/2019 z dnia 01.08.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – kształcenie w szkole doktorskiej (studia III stopnia),

15/2019 z dnia 12.03.2019 r.

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019,

12/2019 z dnia 06.03.2019 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

11/2019 z dnia 06.03.2019 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

08/2019 z dnia 04.03.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa – studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019,

06/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia,

05/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,

19/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa na rok akademicki 2019/2020,

12/2018 z dnia 13.06.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia II stopnia,

13/2018 z dnia 09.06.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia III stopnia,

06/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

04/2018 z dnia 05.03.2018 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

02/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

W regulaminach ww. programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wprowadza się poniższe zmiany w zasadach wypłat stypendiów.

W przypadku gdy Stypendysta przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni oraz spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest obywatelem kraju objętego zakazem przylotu do Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.,
  • odbywa kształcenie na uczelni polskiej w formie zdalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na tej uczelni

wartość wypłacanego stypendium wynosi 500 zł miesięcznie na czas kontynuowania kształcenia w ww. warunkach.

W przypadku przyjazdu do Polski, w celu przywrócenia stypendium w wysokości poprzednio obowiązującej, wynikającej z zasad danego programu Stypendysta powinien zgłosić fakt powrotu do Polski uczelni na której stypendium jest realizowane.

Po przyjeździe do Polski stypendium będzie realizowane na dotychczasowych zasadach określonych danym regulaminem programu.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ogłoszenie nr 21/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 o rozszerzeniu naboru nr 5/2019 z dnia 11 lutego 2019

Ogłoszenie nr 21/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 o rozszerzeniu naboru nr 5/2019 z dnia 11 lutego 2019

W związku ze zmianami w przepisach i wejściem w życie art. 25 i 88 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.)  nadzór nad Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z uwagi na powyższe, w oparciu o pkt 9 Regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie dopuszczający wprowadzenie w nim zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, NAWA rozszerza nabór do Programu na kierunki medyczne w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu i otwiera go dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających w roku akademickim 2018/2019 kurs przygotowawczy do studiów oraz studia na kierunkach medycznych na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia.

NAWA otwiera Program dla następujących Wnioskodawców ubiegających się o możliwość odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu:

  1. Uczestnicy kursu przygotowawczego w roku akademickim 2018/2019, realizujący kurs na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia;
  2. Studenci I-V roku studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu odbywający w roku akademickim 2018/2019 studia na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia. W naborze mogą uczestniczyć stypendyści Ministra Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 oraz osoby studiujące „na warunkach bez świadczeń i bez odpłatności za studia”.

Cel Programu

Celem Programu, realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Program realizowany przez NAWA oferuje możliwość odbycia studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, przyznanie stypendium na regulaminowy okres studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na kierunkach medycznych w obu uczelniach. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 10 miesięcy w danym roku akademickim.

Wobec kandydatów zastosowanie ma Regulamin Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, z zastrzeżeniem stosowania:

- pkt 2.1.2 zamiast pkt 2.1 i 2.1.1 (Harmonogram Programu),

- pkt 2.2.1 zamiast pkt 2.2 (Uprawnieni Wnioskodawcy),

- pkt 2.3.2 zamiast pkt 2.3 i 2.3.1 (Zakres przedmiotowy naboru),

- pkt 2.4.2 zamiast pkt 2.4 i 2.4.1 (Termin i procedura składania wniosków),

- pkt 2.5.1 zamiast pkt. 2.5 (Lista wymaganych załączników do wniosku),

- pkt 3.2.4  i 3.2.5 zamiast pkt 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 (Ocena merytoryczna),

- pkt. 3.4.1 zamiast pkt 3.4 (Akceptacja kandydatów przez uczelnie w Polsce).

Nie ma zastosowania pkt 3.3 (Akceptacja kandydatów przez ośrodki przygotowawcze do studiów w Polsce).

Zmiany-w-Regulaminie-Programu

Jednolity tekst Regulaminu Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze Stypendystą

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 16 kwietnia 2019 do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 23  sierpnia 2019 roku.

Wzór umowy

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację rozszerzenia Programu

Ok. 578 000,00 zł, w tym w roku akademickim 2019/2020 ok. 174 000,00 zł

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Cel Programu

Celem Programu, realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Program realizowany przez NAWA oferuje możliwość odbycia studiów w uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania studiów i innej formy kształcenia ( tj. kursu przygotowawczego), przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kursu przygotowawczego i studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zwolnienie z opłat za kształcenie. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 10 miesięcy w danym roku akademickim.

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy z beneficjentem

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 11 lutego 2019 do 31 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 23  sierpnia 2019 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

Ok. 22 200 000,00 zł, w tym w roku akademickim ok. 5 550 000,00 zł

Ogłoszenie nr 18/2019 z dnia 28 marca 2019 o rozszerzeniu naboru nr 5/2019 z dnia 11 lutego 2019

NAWA rozszerza nabór do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa prowadzony w 2019 roku w odniesieniu do uczelni podległych MNiSW i otwiera go dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

Cel Programu

Celem Programu, realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Program realizowany przez NAWA oferuje możliwość odbycia studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Ponadto, Program obejmuje uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, innej formy kształcenia (kursu przygotowawczego poprzedzającego studia), przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kursu przygotowawczego i studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz zwolnienie z opłat za kształcenie. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie za pośrednictwem ośrodka prowadzącego kurs przygotowawczy/uczelni maksymalnie przez 10 miesięcy w danym roku akademickim.

Jednolity-tekst-Regulaminu-Programu-stypendialnego-im.-gen.-Wl.-Andersa-28.03.2019

Wzor-umowy-ze-Stypendysta

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 28 marca 2019 do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 23 sierpnia 2019 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

Ok. 22 200 000,00 zł, w tym w roku akademickim 2019/2020 ok. 5 550 000,00 zł

Share