Ogłoszenie nr 4/2022 z dnia 7.02.2022 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Ogłoszenie nr 4/2022 z dnia 7.02.2022 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

2/2018 z dnia 08.02.2018

Program stypendialny dla Polonii na studia licencjackie i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

13/2018 z dnia 09.06.2018

Program stypendialny dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

5/2019 z dnia 11.02.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

6/2019 z dnia 11.02.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

8/2019 z dnia 04.03.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

3/2020 z dnia 16.01.2020

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

4/2020 z dnia 16.01.2020

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

8/2021 z dnia 31.03.2021 (zmiana w treści Ogłoszenia)

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

6/2018 z dnia 12.03.2018

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

11/2019 z dnia 06.03.2019

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

7/2020 z dnia 03.02.2020

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

4/2018 z dnia 05.03.2018

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

12/2019 z dnia 06.03.2019

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

6/2020 z dnia 03.02.2020

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

15/2019 z dnia 12.03.2019

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019

10/2020 z dnia 24.02.2020

Program stypendialny dla studentów i naukowców POLONISTA

19/2018 z dnia 20.12.2018

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2019/2020

26/2019 z dnia 20.12.2019

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021

33/2020 z dnia 15.12.2020

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021

32/2021 z dnia 21.12.2020

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2022/2023

Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie podejścia do kwestii pobierania innych stypendiów przez stypendystów ww. wymienionych programów NAWA.

Pozostałe zasady związane z realizacją ww. programów pozostają bez zmian.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Pełna treść zmian wprowadzonych w poszczególnych programach

Ogłoszenie nr 29/2020 r. z dnia  30.09.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Ogłoszenie nr 29/2020 r. z dnia  30.09.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

W związku z pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, mając na celu udzielenie wsparcia stypendystom dotkniętym obostrzeniami związanymi z realizacją przejazdów międzynarodowych do i z Polski, wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

10/2020 z dnia 24.02.2020 r.

Program stypendialny dla studentów i naukowców Polonista,

07/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

06/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

04/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia,

03/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,

26/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021,

23/2019 z dnia 01.08.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – kształcenie w szkole doktorskiej (studia III stopnia),

15/2019 z dnia 12.03.2019 r.

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019,

12/2019 z dnia 06.03.2019 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

11/2019 z dnia 06.03.2019 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

08/2019 z dnia 04.03.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa – studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019,

06/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia,

05/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,

19/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa na rok akademicki 2019/2020,

12/2018 z dnia 13.06.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia II stopnia,

13/2018 z dnia 09.06.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia III stopnia,

06/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

04/2018 z dnia 05.03.2018 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

02/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

W regulaminach ww. programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wprowadza się poniższe zmiany w zasadach wypłat stypendiów.

W przypadku gdy Stypendysta przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni oraz spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest obywatelem kraju objętego zakazem przylotu do Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.,
  • odbywa kształcenie na uczelni polskiej w formie zdalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na tej uczelni

wartość wypłacanego stypendium wynosi 500 zł miesięcznie na czas kontynuowania kształcenia w ww. warunkach.

W przypadku przyjazdu do Polski, w celu przywrócenia stypendium w wysokości poprzednio obowiązującej, wynikającej z zasad danego programu Stypendysta powinien zgłosić fakt powrotu do Polski uczelni na której stypendium jest realizowane.

Po przyjeździe do Polski stypendium będzie realizowane na dotychczasowych zasadach określonych danym regulaminem programu.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ogłoszenie o naborze nr 13/2018 z dnia 9.06.2018

Ogłoszenie o naborze nr 13/2018 z dnia 9.06.2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Cel Programu

Celem programu, realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu finansowane będą stypendia wypłacane za pośrednictwem uczelni studentom zakwalifikowanym do udziału w Programie. Stypendia przyznawane są na regulaminowy okres trwania studiów, na 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Regulamin Programu - pdfRegulamin-Polonia-III.pdf348.43 KB

pdfWzór umowy272.6 KB

Termin składania wniosków

Termin naboru wniosków do Programu stypendialnego dla Polonii – studia III stopnia wydłużony

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z awarią systemu teleinformatycznego NAWA, termin nadsyłania wniosków w ramach Programu stypendialnego dla Polonii na studia trzeciego stopnia został wydłużony do 21 sierpnia, godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 26 października 2018 r.

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Przewidywana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

ok. 1 100 000, w tym w roku akademickim 2018/2019 – 270 000 zł

Share