Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej i Partnerów.

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

  • wypracowanie i wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu rozwoju długofalowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
  • budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań będących przedmiotem Projektu;
  • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych;
  • organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;
  • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;
  • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów;
  • rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
  • prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku);
  • opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów.

Udostępnij