Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego sprawdzają poziom kompetencji językowych zdających zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. Egzamin certyfikatowy mogą zdawać dorośli oraz młodzież w wieku 14-17 lat.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego można zdawać od 2004 roku. Od tego czasu odbyło się 267 egzaminów, do których przystąpiło 11 697 osób. Zdający mogli zdawać egzamin na poziomie B1, B2, C1 lub C2.

Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

  •  rozumienie ze słuchu,
  •  poprawność gramatyczna,
  •  rozumienie tekstów pisanych,
  •  pisanie,
  •  mówienie.

home logo

Udostępnij