Ogłoszenie o naborze nr 30/2022 z dnia 15 lipca 2022 zmieniające Ogłoszenie o naborze nr 27/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Ogłoszenie o naborze nr 30/2022 z dnia 15 lipca 2022

zmieniające Ogłoszenie o naborze nr 27/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej informuje o wydłużeniu naboru wniosków o udział w programie Lektorzy NAWA.

W Ogłoszeniu o naborze nr 27/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku  NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY wprowadza się następujące zmiany:

  • pkt 2.2. „Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku”, otrzymuje następujące brzmienie:

„Nabór wniosków o skierowanie będzie prowadzony w terminie od  4 lipca do  19 lipca 2022 roku do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.”

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.

 

Ogłoszenie o udział w naborze nr 27/2022 z dnia 1 lipca 2022 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O UDZIAŁ W PROGRAMIE LEKTORZY NAWA

nr 27/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udział w Programie Lektorzy NAWA (dalej „Program”).

 II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2022/2023.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków o skierowanie będzie prowadzony w terminie od  4 lipca do  15 lipca 2022 roku do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, WYPEŁNIJ WNIOSEK

Złożenie wniosku oznacza akceptację przez Wnioskodawcę treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 1 wniosek

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W wyniku procedury rekrutacyjnej do zagranicznych ośrodków akademickich współpracujących z NAWA skierowani zostaną lektorzy, którzy będą prowadzić zajęcia z języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce (zgodnie z programem ośrodka przyjmującego). Profesjonalizm i zaangażowanie skierowanych lektorów będzie gwarancją skutecznej realizacji celów wynikających z ustawy o NAWA, w tym przede wszystkim upowszechniania języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Lektorzy NAWA będą utrzymywać kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury, przedstawicielami biznesu oraz innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę umożliwiającą poznanie Polski i polszczyzny.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Wnioskowanie o skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego

O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,

b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 200 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

e) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie

lub

a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,

b) mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

c) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),

d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

e) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie

lub

a) posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych,

b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

d) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),

e) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

f) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie.

 

2.5. Wnioskowanie

Wnioskodawca składając wniosek może wskazać maksymalnie trzy preferowane ośrodki (przy założeniu, że pierwszy wskazany jest jego podstawowym wyborem).

Lista ośrodków, do których NAWA planuje skierować lektorów w roku akademickim 2022/2023 w naborze uzupełniającym, stanowi załącznik do Ogłoszenia..

Do wniosku o skierowanie należy dołączyć:

1) życiorys (CV) w języku polskim i angielskim,

2) dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem na język angielski,

3) dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub specjalizacji w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego wraz z tłumaczeniem na język angielski (w przypadku Wnioskodawców nieposiadających ww. dokumentu konieczne jest załączenie dokumentów poświadczających odpowiednie doświadczenie w pracy lektora),

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (UWAGA: dokumenty potwierdzające przeprowadzenie określonej liczby godzin zajęć muszą wskazywać co najmniej podmiot zlecający przeprowadzenie zajęć, daty prowadzonych kursów, liczbę godzin lekcyjnych, potwierdzenie rzetelnej realizacji zajęć oraz podpis osoby reprezentującej podmiot zlecający; w uzasadnionych przypadkach - w szczególności w przypadku zaprzestania działalności przez podmiot zlecający, śmierci osoby fizycznej będącej podmiotem zlecającym – dane te może potwierdzić lub uzupełnić Wnioskodawca poprzez oświadczenie – jednak w sposób umożliwiający weryfikację złożonego oświadczenia i z zastrzeżeniem, że liczba godzin potwierdzonych wyłącznie oświadczeniem nie może być większa niż 50% całkowitej liczby godzin. W przypadku wątpliwości, co do wiarygodności podanych danych, NAWA może żądać dodatkowych wyjaśnień lub nie uwzględnić dokumentów, które budzą uzasadnione wątpliwości),

5) szczegółowe konspekty (z odniesieniem do ogólnego programu oraz konkretnej grupy lub osoby) dwóch autorskich zrealizowanych zajęć na różnych poziomach o długości co najmniej 45 min., ale nie więcej niż 90 min.,

6) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 czerwca 2021 r.) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze lektora w zagranicznym ośrodku akademickim. W przypadku, gdy zaświadczenie wystawione jest w języku innym niż polski, wymagane jest załączenie również tłumaczenia na język polski. Zalecane jest korzystanie ze wzoru opracowanego przez NAWA, dostępnego pod adresem www.nawa.gov.pl.

Wnioskodawca może załączyć dodatkowe dokumenty poświadczające ukończone studia wyższe, studia podyplomowe, dokumenty potwierdzające poziom znajomości języków obcych, wykaz publikacji, opinie i rekomendacje z miejsc zatrudnienia na stanowisku lektora języka polskiego jako obcego (maksimum 3 dokumenty, nie starsze niż z 2012 roku) oraz inne dokumenty pozwalające na ocenę stopnia spełniania wymagań dotyczących Wnioskodawcy, w tym zwłaszcza kompetencji metodycznych i lektorskich (np. autorskie programy nauczania), ale także innych, np. organizacyjnych (maksimum 3 dokumenty). W przypadku złożenia większej liczby dokumentów niż dopuszczalna, pod uwagę będą brane dokumenty w kolejności ich zamieszczenia.

2.6. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt powinien rozpocząć się pomiędzy 1 lipca 2022 a 1 lutego 2023.

Projekt obejmuje 10 lub 12 miesięcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor NAWA zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu realizacji projektu.

2.7. Procedura oceny i wyboru projektów do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – programy dla os. fizycznych.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie analizy dokumentacji Wnioskodawcy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć zdalnie za pomocą łączy teleinformatycznych. Jakość połączenia musi zapewniać odpowiednią słyszalność i widzialność w trakcie spotkania.

W przypadku osób, które w naborze 2021 były delegowane przez NAWA na lektorat w zagranicznym Ośrodku akademickim, ale nie podjęły pracy ze względu na sytuację epidemiczną, możliwe jest dokonanie oceny merytorycznej wyłącznie w oparciu o złożone dokumenty, z pominięciem rozmowy kwalifikacyjnej.

Opis kryterium

Punktacja

1.

kompetencje metodyczne, m. in.:

1)      umiejętność tworzenia programu kursu oraz planowania i prowadzenia zajęć

2)      znajomość i umiejętność stosowania różnych metod i technik nauczania

3)      doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce

4)      kreatywność w realizacji kursu, a także w odniesieniu do innych działań (np. organizacji wydarzeń kulturalnych), które prowadzą do realizacji celów Programu

0-25

2.

kompetencje językowe, m. in.:

1)      posługiwanie się językiem polskim (poprawność i bogactwo językowe)

2)      wiedza z zakresu językoznawstwa (różnice pomiędzy systemem języka polskiego oraz języka kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca oraz sytuacja językowa kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca)

3)      znajomość języka urzędowego kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca lub innego języka umożliwiającego komunikowanie się w tym kraju

0-25

3.

kompetencje kulturowe i międzykulturowe, m. in.:

1)      znajomość polskiej historii i kultury (także współczesnej) w stopniu umożliwiającym realizację celów Programu

2)      wiedza na temat wkładu Polaków w budowanie kultury europejskiej i światowej

3)      znajomość kultury kraju, do którego Wnioskodawca aplikuje

0-25

4.

kompetencje organizacyjne i interpersonalne, m. in.:

1)      umiejętności organizacyjne

2)      umiejętność pracy w nowym środowisku (zdobywania nowych kontaktów, budzenia zainteresowania prowadzonymi przez siebie działaniami)

3)      umiejętność realizacji działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce, promowanie nauki języka polskiego i budowanie pozytywnego wizerunku Polski

0-25

Łącznie:

0-100

Waga oceny:

100%

Maksymalna liczba punktów:

100

 

Akceptacja przez zagraniczne ośrodki akademickie

Wnioskodawcy, których wnioski uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały rekomendowane przez Zespół oceniający do finansowania, zostaną przedstawieni zagranicznym ośrodkom akademickim.

W przypadku akceptacji Wnioskodawcy przez zagraniczny Ośrodek akademicki, Dyrektor NAWA wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych i skierowaniu Wnioskodawcy do danego Ośrodka oraz podpisuje z Wnioskodawcą umowę o przyznanie środków finansowych.

W przypadku braku akceptacji, Ośrodkowi zostaną przedstawieni kolejni Wnioskodawcy z listy.

Zgodnie z rekomendacjami Zespołu oceniającego, Wnioskodawcy może zostać zaproponowane skierowanie do innego zagranicznego ośrodka akademickiego niż wskazany we wniosku.

W przypadku wycofania się Ośrodka z Programu (spowodowanego np. sytuacją epidemiczną) Wnioskodawcy może zostać zaproponowane skierowanie do innego zagranicznego Ośrodka akademickiego niż pierwotnie wskazany we wniosku.

Dyrektor NAWA zastrzega możliwość nieskierowania wnioskodawcy z pozytywną oceną merytoryczną do żadnego z ośrodków. Wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu nieskierowania do ośrodka.

 

2.8. Obowiązki Lektora NAWA

Do obowiązków Lektora NAWA należy:

1) przygotowywanie i prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego oraz innych zajęć określonych w celach Programu, w formie i zakresie uzgodnionymi z Ośrodkiem,

2) przygotowywanie programów zajęć,

3) staranne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć, profesjonalne ich prowadzenie oraz rzetelne wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy z Ośrodkiem, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego,

4) organizowanie wydarzeń i spotkań przyczyniających się do popularyzacji wiedzy o Polsce, jej języku i kulturze w środowisku, w którym pracuje,

5) utrzymywanie kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny,

6) pośredniczenie w kontakcie między NAWA a Ośrodkiem i studentami w celu realizacji zadań ustawowych NAWA,

7) informowanie i promowanie programów NAWA w Ośrodku,

8) udzielanie informacji Agencji w zakresie dotyczącym realizacji lektoratu, w tym również przedstawianie wszelkich szczegółowych informacji o jakichkolwiek problemach w realizacji umowy, w tym o sporze z Ośrodkiem, które zagrażają prawidłowemu wykonaniu umowy,

9) udział w okresie wakacyjnym w corocznej konferencji dla lektorów kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich,

10) składanie Raportów: częściowego i końcowego,

11) w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Lektorem NAWA a Ośrodkiem, przesłanie kopii zawartej umowy w terminie 90 dni od dnia rozpoczęcia lektoratu,

12) udział w ewaluacji Programu – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz udział w innych działaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez NAWA, zgodnie częścią VII Regulaminu,

13) udział w prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki badaniach ewaluacyjnych na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,

14) godne reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej, dbanie o jej dobry wizerunek oraz pogłębianie wiedzy o Polsce i języku polskim.

2.9. Budżet projektu

Na maksymalną kwotę dofinansowania, która zostanie wskazana w umowie, składają się:

1) Stypendium

a)       dla Lektorów, z którymi NAWA przedłuży na kolejny rok akademicki umowę podpisaną na rok akademicki 2021/2022:

- w przypadku podpisania umowy na 12 miesięcy: stypendium maksymalnie na 12 miesięcy (w tym maksymalnie 10 miesięcy 100% stawki miesięcznej za prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz 50% stawki miesięcznej za okres wakacyjny, tj. po zakończeniu roku akademickiego 2021/2022, a przed rozpoczęciem 2022/2023), niezależne od ewentualnych umów zawieranych z Ośrodkiem,

b)      dla Lektorów NAWA biorących udział po raz pierwszy (lub po przerwie) w programie: stypendium maksymalnie na 10 miesięcy prowadzenia zajęć dydaktycznych, niezależne od ewentualnych umów zawieranych z Ośrodkiem.

2) Koszty jednokrotnej podróży z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca odbywania lektoratu, rozliczenie na podstawie ryczałtu zgodnie z Tabelą stawek kosztów podróży. Ryczałt obowiązuje, gdy podróż do kraju skierowania się odbyła.

3) Koszty podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w zagranicznym ośrodku akademickim oraz podróż do tego Ośrodka i podróż powrotną do Polski – stawka 1500 zł dla krajów europejskich i 2500 zł dla krajów pozaeuropejskich, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych

4) Koszty zakupu pomocy dydaktycznych – do 800 zł rocznie, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych

5) Koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu w kraju skierowania (jeśli dotyczy) – do 1200 zł rocznie, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych

6) Koszt dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce – do 1500 zł miesięcznie, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych. Więcej informacji na temat:

dobrowolnych składek społecznych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_dobrowolne_ubezpieczenia/8b3224de-d572-45e0-9481-889a26a6677d

dobrowolnych składek zdrowotnych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/pracujacy/ubezpieczenie-zdrowotne-w-polsce/zasady-podlegania-ubezpieczeniu-zdrowotnemu/ubezpieczenie-dobrowolne,

rozliczane na podstawie potwierdzenia zapłaty składek do ZUS.

7) Beneficjenci, którzy realizują lektoraty w roku akademickim 2022/2023, mogą wnioskować o przyznanie dodatkowej kwoty na pokrycie „kosztów specjalnych”, poprzez złożenie do Dyrektora NAWA podania uzasadniającego celowość poniesienia wskazanych kosztów oraz określenie ich kwoty. „Koszty specjalne” dotyczą wydatków poniesionych w trakcie trwania Programu, których bezpośrednią przyczyną był wybuch pandemii (m.in. testy, koszty kwarantanny, zwiększenie finansowania podróży) lub inny stan wyjątkowy, a ich poniesienie było niezbędne do prawidłowej realizacji Programu (m.in. dotarcie do kraju skierowania, legalizacja pobytu).

Zgoda Dyrektora NAWA na przyznanie dodatkowych środków finansowych będzie skutkowała wydaniem Decyzji w tym przedmiocie. Umowa stypendialna zostanie aneksowana w tym zakresie.

„Koszty specjalne” będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych w trakcie obowiązywania umowy stypendialnej, do kwoty nie wyższej niż zatwierdzona przez Dyrektora NAWA.

Dane będące podstawą wyliczeń znajdują się w Tabeli stawek stypendiów w roku akademickim 2022/2023 oraz w Tabeli stawek kosztów podróży.

Kwota stypendium wynosi odpowiednio: 6000 zł miesięcznie w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER 2021 albo 5 000 zł w przypadku pozostałych krajów.

W przypadku konieczności podjęcia podróży do lub z miejsca skierowania w terminach i warunkach innych niż określone powyżej, a spowodowanych sytuacją epidemiczną, o rozliczenie poniesionych ewentualnych dodatkowych kosztów podróży Lektor NAWA może ubiegać się na etapie składania Raportu końcowego lub Raportu częściowego. Warunkiem ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów jest zgłoszenie do NAWA faktu zaistnienia siły wyższej, zgodnie z zapisami umowy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ponoszenie kosztów wskazanych w punktach 3), 4), 5) od momentu wydania decyzji o finansowaniu.

Środki finansowe wypłacane są w złotych polskich na wskazane przez Lektora NAWA w umowie konto prowadzone w walucie PLN, pod warunkiem dostępności ich na rachunku NAWA, wg poniższego schematu płatności zaliczkowych (schemat C w Regulaminie):

W przypadku podpisania umowy na 10 lub 12 miesięcy:

a)       60% kwoty – do 30 dni od podpisania umowy o przyznanie środków finansowych;

b)      30% kwoty – do 30 dni od dnia dostarczenia pisemnego potwierdzenia z Ośrodka o rozpoczęciu pracy przez Lektora NAWA;

c)       do 10% kwoty jako płatność bilansująca (rozliczenie wszystkich kosztów: rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych, rzeczywistego czasu realizacji działań dydaktycznych w Ośrodku) – do 30 dni od dnia zatwierdzenia Raportu końcowego. Ewentualny zwrot na rzecz NAWA nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zwrotu.

Wypłata pierwszej transzy środków finansowych nastąpi pod warunkiem wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy podpisanej na rok akademicki 2021/2022 i przedstawienia aktualnego, wystawionego nie wcześniej niż 1 czerwca 2021 r., zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze lektora w zagranicznym ośrodku akademickim. Zalecane jest korzystanie ze wzoru opracowanego przez NAWA, dostępnego pod adresem www.nawa.gov.pl.

Dopuszcza się przesunięcia kosztów w ramach 3 kategorii: koszty podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, koszty zakupu pomocy dydaktycznych oraz koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu w kraju skierowania (jeśli dotyczy), przy założeniu niezmniejszania kwoty przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych. Przesunięcia kosztów nie mogą przekroczyć 20% limitu kwoty z kategorii, z której następuje przesunięcie.

W uzasadnionych przypadkach (np. braku możliwości wyjazdu lektora do kraju skierowania spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi – np. sytuacja epidemiczna) dopuszcza się możliwość pracy zdalnej z Polski. W takiej sytuacji należne stypendium będzie zgodne ze stawką stypendium określoną w Tabeli stawek stypendiów w roku akademickim 2022/2023 jako stawka dla Polski. W przypadku pracy zdalnej Lektor NAWA zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala. Koszt może być pokryty w ramach kategorii 6, jeśli Lektor NAWA nie posiada ww. ubezpieczenia z innego tytułu.

2.10. Raportowanie

Raporty składane są w Systemie teleinformatycznym NAWA. Datą złożenia raportu jest data jego złożenia w Systemie teleinformatycznym NAWA. Terminy składania raportów w  przypadku podpisania umowy na jeden rok akademicki – Raport końcowy wraz ze sprawozdaniem finansowym za cały okres pobytu –  w terminie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia zajęć w roku akademickim 2022/2023.

Wzór Raportu końcowego stanowi załącznik do Ogłoszenia.

NAWA rozpatrzy Raport końcowy w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo sporządzonego Raportu końcowego lub raportu niekompletnego, Lektor NAWA zobowiązany jest do poprawienia lub uzupełnienia raportu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania w Systemie teleinformatycznym NAWA informacji o konieczności poprawienia lub uzupełnienia raportu. W takim przypadku termin na jego ocenę zostanie wstrzymany.

Niezłożenie raportu we wskazanym terminie, złożenie raportu niespełniającego wymagań określonych w jego wzorze stanowi podstawę do wezwania do zwrotu otrzymanych środków i do wydania negatywnej decyzji o uzyskaniu finansowania w przypadku składania wniosków w naborach do programów NAWA.

Raport  końcowy podlega ocenie formalnej, merytorycznej i finansowej. Złożenie Raportu końcowego kończy projekt w danym roku akademickim.

Agencja, za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego NAWA, poinformuje Lektora o wyniku weryfikacji otrzymanego raportu w terminie 45 dni od dnia jego złożenia.

Do raportu końcowego należy dołączyć Letter of Confirmation - dokument potwierdzający rzeczywisty czas pracy Lektora w Ośrodku akademickim, wystawiony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Ośrodka w danym zakresie, opatrzony pieczęcią uczelni.

Dane zawarte w Letter of Confirmation będą podstawą do wyliczenia stawki należnego stypendium.

2.11. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 450 000,00zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.12. Informacje dodatkowe

Na miejsce Lektora NAWA, z którym umowa została rozwiązana, NAWA może skierować innego Wnioskodawcę zgodnie z rekomendacją Zespołu oceniającego.

2.13. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do  30 września 2022 roku.

2.14. Źródło finansowania

Środki krajowe

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Wzór Formularza wniosku

2) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób   fizycznych

3) Tabela stawek stypendiów w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024

4) Tabela stawek kosztów podróży

5) Lista ośrodków, do których NAWA deleguje lektorów w roku akademickim 2022/2023

6) Wzór Raportu końcowego

7) Wzór zaświadczenia lekarskiego

8) Wzór oświadczenia o dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym

  1. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48/22 390 35 48

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 15/2022 z dnia 17 marca 2022 zmieniające Ogłoszenie o naborze nr 33/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

 Ogłoszenie o naborze nr 15/2022 z dnia 17 marca 2022 zmieniające Ogłoszenie o naborze nr 33/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej informuje o wydłużeniu naboru wniosków o udział w programie Lektorzy NAWA.

W Ogłoszeniu o naborze nr 33/2021 z dnia 29 grudnia 2021 rokuwprowadza się następujące zmiany:

  • pkt 2.2. „Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku”, otrzymuje następujące brzmienie:

„Nabór wniosków o przedłużenie będzie prowadzony w terminie od 4 stycznia do 19 stycznia 2022 roku do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Nabór wniosków o skierowanie będzie prowadzony w terminie od 3 lutego do 7 marca 2022 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Nabór wniosków o skierowanie dla Wnioskodawców, o których mowa w pkt 2.4. akapit ostatni, będzie prowadzony w terminie od 18 marca do 23 marca 2022 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.”.

  • w pkt 2.4. „Uprawnieni Wnioskodawcy” pod obecną treścią dodaje się akapit o następującej treści:

„Wnioskowanie o skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego przez Lektorów realizujących w roku akademickim 2021/2022 działania w ośrodkach akademickich z siedzibą na terenie Federacji Rosyjskiej

Wnioski w Programie mogą złożyć lektorzy NAWA realizujący lektoraty w roku akademickim 2021/2022 w zagranicznych ośrodkach akademickich posiadających swoją siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej i którzy spełniają pozostałe warunki naboru.”.

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.

Ogłoszenie o naborze nr 9/2022 z dnia 04 marca 2022 zmieniające Ogłoszenie o naborze nr 33/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Ogłoszenie o naborze nr 9/2022 z dnia 04 marca 2022 zmieniające Ogłoszenie o naborze nr 33/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

 Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej informuje o wydłużeniu naboru wniosków o udział w programie Lektorzy NAWA.

Zmianie ulega treść punktu 2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku Ogłoszenia o naborze nr 33/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku:

„Nabór wniosków o skierowanie będzie prowadzony w terminie od 3 lutego do 7 marca 2022 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji”.

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.

Ogłoszenie o naborze wniosków u udział w programie Lektorzy NAWA nr 33/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków u udział w programie Lektorzy NAWA nr 33/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Lektorzy NAWA (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU


2.1. Cel programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków o przedłużenie będzie prowadzony w terminie od 4 stycznia do 19 stycznia 2022 roku do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Nabór wniosków o skierowanie będzie prowadzony w terminie od 3 lutego do 4 marca 2022 roku do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, WYPEŁNIJ WNIOSEK

Złożenie wniosku oznacza akceptację przez Wnioskodawcę treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 1 wniosek

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W wyniku procedury rekrutacyjnej do zagranicznych ośrodków akademickich współpracujących z NAWA skierowani zostaną lektorzy, którzy będą prowadzić zajęcia z języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce (zgodnie z programem ośrodka przyjmującego). Profesjonalizm i zaangażowanie skierowanych lektorów będzie gwarancją skutecznej realizacji celów wynikających z ustawy o NAWA, w tym przede wszystkim upowszechniania języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Lektorzy NAWA będą utrzymywać kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury, przedstawicielami biznesu oraz innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę umożliwiającą poznanie Polski i polszczyzny.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Wnioskowanie o przedłużenie dla Lektorów NAWA

Lektorzy skierowani przez NAWA w roku akademickim 2021/2022 do zagranicznych ośrodków akademickich, chcący pozostać w tym samym ośrodku na kolejny rok lub na kolejne dwa lata.

Wnioskowanie o skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego

O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,

b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 200 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

e) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie

lub

a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,

b) mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

c) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),

d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

e) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie

lub

a) posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych,

b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

d) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),

e) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

f) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie.

Możliwość aplikowania w Programie mają również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, aplikujące o skierowanie do ośrodków akademickich w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pod warunkiem uzyskania rekomendacji Fundacji Kościuszkowskiej.

2.5. Wnioskowanie

Wnioskodawca składając wniosek może wskazać maksymalnie trzy preferowane ośrodki (przy założeniu, że pierwszy wskazany jest jego podstawowym wyborem).

Lista wszystkich ośrodków, do których NAWA planuje skierować lektorów w roku akademickim 2022/2023, stanowi załącznik do Ogłoszenia. Lista ośrodków, które będą dostępne w momencie składania wniosków o skierowanie, będzie zaktualizowana w oparciu o wyniki procedury przedłużenia i może się różnić w stosunku do tej, która stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Do wniosku o przedłużenie wymagane jest dołączenie następujących załączników:

1) skan umowy z zagranicznym ośrodkiem akademickim w przypadku, gdy ta umowa obowiązuje również w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024,

2) w pozostałych przypadkach: deklaracja uczelni o woli dalszej współpracy z lektorem, ze wskazaniem okresu (rok lub dwa lata), podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania ośrodka w danym zakresie, opatrzona pieczęcią uczelni.

W obu przypadkach (pkt 1 i 2): jeżeli dokument zostanie wystawiony w języku innym niż polski lub angielski, musi być przetłumaczony na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie musi być poświadczone przez uczelnię.

3) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 czerwca 2021 r.) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze lektora w zagranicznym ośrodku akademickim [1]. W przypadku, gdy zaświadczenie wystawione jest w języku innym niż polski, wymagane jest załączenie również tłumaczenia na język polski. Zalecane jest korzystanie ze wzoru opracowanego przez NAWA, dostępnego pod adresem www.nawa.gov.pl.

Do wniosku o skierowanie należy dołączyć:

1) życiorys (CV) w języku polskim i angielskim,

2) dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem na język angielski,

3) dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub specjalizacji w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego wraz z tłumaczeniem na język angielski (w przypadku Wnioskodawców nieposiadających ww. dokumentu konieczne jest załączenie dokumentów poświadczających odpowiednie doświadczenie w pracy lektora),

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (UWAGA: dokumenty potwierdzające przeprowadzenie określonej liczby godzin zajęć muszą wskazywać co najmniej podmiot zlecający przeprowadzenie zajęć, daty prowadzonych kursów, liczbę godzin lekcyjnych, potwierdzenie rzetelnej realizacji zajęć oraz podpis osoby reprezentującej podmiot zlecający; w uzasadnionych przypadkach - w szczególności w przypadku zaprzestania działalności przez podmiot zlecający, śmierci osoby fizycznej będącej podmiotem zlecającym – dane te może potwierdzić lub uzupełnić Wnioskodawca poprzez oświadczenie – jednak w sposób umożliwiający weryfikację złożonego oświadczenia i z zastrzeżeniem, że liczba godzin potwierdzonych wyłącznie oświadczeniem nie może być większa niż 50% całkowitej liczby godzin. W przypadku wątpliwości, co do wiarygodności podanych danych, NAWA może żądać dodatkowych wyjaśnień lub nie uwzględnić dokumentów, które budzą uzasadnione wątpliwości),

5) szczegółowe konspekty (z odniesieniem do ogólnego programu oraz konkretnej grupy lub osoby) dwóch autorskich zrealizowanych zajęć na różnych poziomach o długości co najmniej 45 min., ale nie więcej niż 90 min.,

6) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 czerwca 2021 r.) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze lektora w zagranicznym ośrodku akademickim. W przypadku, gdy zaświadczenie wystawione jest w języku innym niż polski, wymagane jest załączenie również tłumaczenia na język polski. Zalecane jest korzystanie ze wzoru opracowanego przez NAWA, dostępnego pod adresem www.nawa.gov.pl.

Wnioskodawca może załączyć dodatkowe dokumenty poświadczające ukończone studia wyższe, studia podyplomowe, dokumenty potwierdzające poziom znajomości języków obcych, wykaz publikacji, opinie i rekomendacje z miejsc zatrudnienia na stanowisku lektora języka polskiego jako obcego (maksimum 3 dokumenty, nie starsze niż z 2012 roku) oraz inne dokumenty pozwalające na ocenę stopnia spełniania wymagań dotyczących Wnioskodawcy, w tym zwłaszcza kompetencji metodycznych i lektorskich (np. autorskie programy nauczania), ale także innych, np. organizacyjnych (maksimum 3 dokumenty). W przypadku złożenia większej liczby dokumentów niż dopuszczalna, pod uwagę będą brane dokumenty w kolejności ich zamieszczenia.

[1] Dokument należy złożyć najpóźniej przed podpisaniem Umowy

2.6. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt powinien rozpocząć się pomiędzy 1 lipca 2022 a 1 lutego 2023.

Projekt obejmuje 10, 12 lub 24 miesiące.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor NAWA zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu realizacji projektu.

2.7. Procedura oceny i wyboru projektów do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (w przypadku wniosków o przedłużenie – tylko ocenie formalnej).

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – programy dla os. fizycznych.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie analizy dokumentacji Wnioskodawcy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć zdalnie za pomocą łączy teleinformatycznych. Jakość połączenia musi zapewniać odpowiednią słyszalność i widzialność w trakcie spotkania.

W przypadku Wnioskodawców, którzy mają podpisaną umowę z NAWA na rok akademicki 2021/2022 i nie biorą udziału w procedurze wnioskowania o przedłużenie oraz w przypadku osób, które w naborze 2021 były delegowane przez NAWA na lektorat w zagranicznym Ośrodku akademickim, ale nie podjęły pracy ze względu na sytuację epidemiczną, możliwe jest dokonanie oceny merytorycznej wyłącznie w oparciu o złożone dokumenty, z pominięciem rozmowy kwalifikacyjnej.

Opis kryterium

Punktacja

1.

kompetencje metodyczne, m. in.:

1)      umiejętność tworzenia programu kursu oraz planowania i prowadzenia zajęć

2)      znajomość i umiejętność stosowania różnych metod i technik nauczania

3)      doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce

4)      kreatywność w realizacji kursu, a także w odniesieniu do innych działań (np. organizacji wydarzeń kulturalnych), które prowadzą do realizacji celów Programu

0-25

2.

kompetencje językowe, m. in.:

1)      posługiwanie się językiem polskim (poprawność i bogactwo językowe)

2)      wiedza z zakresu językoznawstwa (różnice pomiędzy systemem języka polskiego oraz języka kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca oraz sytuacja językowa kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca)

3)      znajomość języka urzędowego kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca lub innego języka umożliwiającego komunikowanie się w tym kraju

0-25

3.

kompetencje kulturowe i międzykulturowe, m. in.:

1)      znajomość polskiej historii i kultury (także współczesnej) w stopniu umożliwiającym realizację celów Programu

2)      wiedza na temat wkładu Polaków w budowanie kultury europejskiej i światowej

3)      znajomość kultury kraju, do którego Wnioskodawca aplikuje

0-25

4.

kompetencje organizacyjne i interpersonalne, m. in.:

1)      umiejętności organizacyjne

2)      umiejętność pracy w nowym środowisku (zdobywania nowych kontaktów, budzenia zainteresowania prowadzonymi przez siebie działaniami)

3)      umiejętność realizacji działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce, promowanie nauki języka polskiego i budowanie pozytywnego wizerunku Polski

0-25

Łącznie:

0-100

Waga oceny:

100%

Maksymalna liczba punktów:

100

Akceptacja przez zagraniczne ośrodki akademickie

Wnioskodawcy, których wnioski uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały rekomendowane przez Zespół oceniający do finansowania, zostaną przedstawieni zagranicznym ośrodkom akademickim.

W przypadku akceptacji Wnioskodawcy przez zagraniczny Ośrodek akademicki, Dyrektor NAWA wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych i skierowaniu Wnioskodawcy do danego Ośrodka oraz podpisuje z Wnioskodawcą umowę o przyznanie środków finansowych.

W przypadku braku akceptacji, Ośrodkowi zostaną przedstawieni kolejni Wnioskodawcy z listy.

Zgodnie z rekomendacjami Zespołu oceniającego, Wnioskodawcy może zostać zaproponowane skierowanie do innego zagranicznego ośrodka akademickiego niż wskazany we wniosku.

W przypadku, gdy nie można skierować lektora do danego zagranicznego ośrodka akademickiego z powodu braku akceptacji przez Ośrodek kandydata wyłonionego w naborze lub z innych powodów (np. braku Wnioskodawców, którzy wskazali dany Ośrodek jako miejsce skierowania), Dyrektor może ogłosić nabór uzupełniający.

W przypadku wycofania się Ośrodka z Programu (spowodowanego np. sytuacją epidemiczną) Wnioskodawcy może zostać zaproponowane skierowanie do innego zagranicznego Ośrodka akademickiego niż pierwotnie wskazany we wniosku.

Dyrektor NAWA zastrzega możliwość nieskierowania wnioskodawcy z pozytywną oceną merytoryczną do żadnego z ośrodków. Wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu nieskierowania do ośrodka.

2.8. Obowiązki Lektora NAWA

Do obowiązków Lektora NAWA należy:

1) przygotowywanie i prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego oraz innych zajęć określonych w celach Programu, w formie i zakresie uzgodnionymi z Ośrodkiem,

2) przygotowywanie programów zajęć,

3) staranne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć, profesjonalne ich prowadzenie oraz rzetelne wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy z Ośrodkiem, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego,

4) organizowanie wydarzeń i spotkań przyczyniających się do popularyzacji wiedzy o Polsce, jej języku i kulturze w środowisku, w którym pracuje,

5) utrzymywanie kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny,

6) pośredniczenie w kontakcie między NAWA a Ośrodkiem i studentami w celu realizacji zadań ustawowych NAWA,

7) informowanie i promowanie programów NAWA w Ośrodku,

8) udzielanie informacji Agencji w zakresie dotyczącym realizacji lektoratu, w tym również przedstawianie wszelkich szczegółowych informacji o jakichkolwiek problemach w realizacji umowy, w tym o sporze z Ośrodkiem, które zagrażają prawidłowemu wykonaniu umowy,

9) udział w okresie wakacyjnym w corocznej konferencji dla lektorów kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich,

10) składanie Raportów: częściowego i końcowego,

11) w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Lektorem NAWA a Ośrodkiem, przesłanie kopii zawartej umowy w terminie 90 dni od dnia rozpoczęcia lektoratu,

12) udział w ewaluacji Programu – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz udział w innych działaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez NAWA, zgodnie częścią VII Regulaminu,

13) udział w prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki badaniach ewaluacyjnych na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,

14) godne reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej, dbanie o jej dobry wizerunek oraz pogłębianie wiedzy o Polsce i języku polskim.

2.9. Budżet projektu

Na maksymalną kwotę dofinansowania, która zostanie wskazana w umowie, składają się:

1) Stypendium

a)        dla Lektorów, z którymi NAWA przedłuży na kolejny rok akademicki umowę podpisaną na rok akademicki 2021/2022:

- w przypadku podpisania umowy na 12 miesięcy: stypendium maksymalnie na 12 miesięcy (w tym maksymalnie 10 miesięcy 100% stawki miesięcznej za prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz 50% stawki miesięcznej za okres wakacyjny, tj. po zakończeniu roku akademickiego 2021/2022, a przed rozpoczęciem 2022/2023), niezależne od ewentualnych umów zawieranych z Ośrodkiem,

- w przypadku podpisania umowy na 24 miesiące: stypendium maksymalnie na 24 miesiące (w tym maksymalnie 20 miesięcy 100% stawki miesięcznej za prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz 50% stawki miesięcznej za okres wakacyjny, tj. po zakończeniu roku akademickiego 2021/2022, a przed rozpoczęciem 2022/2023 oraz po zakończeniu roku akademickiego 2022/2023, a przed rozpoczęciem 2023/2024), niezależne od ewentualnych umów zawieranych z Ośrodkiem,

b)       dla Lektorów NAWA biorących udział po raz pierwszy w programie: stypendium maksymalnie na 10 miesięcy prowadzenia zajęć dydaktycznych, niezależne od ewentualnych umów zawieranych z Ośrodkiem.

2) Koszty jednokrotnej podróży z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca odbywania lektoratu, rozliczenie na podstawie ryczałtu zgodnie z Tabelą stawek kosztów podróży. Ryczałt obowiązuje, gdy podróż do kraju skierowania się odbyła.

3) Koszty podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w zagranicznym ośrodku akademickim oraz podróż do tego Ośrodka i podróż powrotną do Polski – stawka 1500 zł dla krajów europejskich i 2500 zł dla krajów pozaeuropejskich, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych

4) Koszty zakupu pomocy dydaktycznych – do 800 zł rocznie, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych

5) Koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu w kraju skierowania (jeśli dotyczy) – do 1200 zł rocznie, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych

6) Koszt dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce – do 1500 zł miesięcznie, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych. Więcej informacji na temat:

dobrowolnych składek społecznych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_dobrowolne_ubezpieczenia/8b3224de-d572-45e0-9481-889a26a6677d

dobrowolnych składek zdrowotnych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/pracujacy/ubezpieczenie-zdrowotne-w-polsce/zasady-podlegania-ubezpieczeniu-zdrowotnemu/ubezpieczenie-dobrowolne,

rozliczane na podstawie potwierdzenia zapłaty składek do ZUS.

7) Beneficjenci, którzy realizują lektoraty w roku akademickim 2022/2023, mogą wnioskować o przyznanie dodatkowej kwoty na pokrycie „kosztów specjalnych”, poprzez złożenie do Dyrektora NAWA podania uzasadniającego celowość poniesienia wskazanych kosztów oraz określenie ich kwoty. „Koszty specjalne” dotyczą wydatków poniesionych w trakcie trwania Programu, których bezpośrednią przyczyną był wybuch pandemii (m.in. testy, koszty kwarantanny, zwiększenie finansowania podróży) lub inny stan wyjątkowy, a ich poniesienie było niezbędne do prawidłowej realizacji Programu (m.in. dotarcie do kraju skierowania, legalizacja pobytu).

Zgoda Dyrektora NAWA na przyznanie dodatkowych środków finansowych będzie skutkowała wydaniem Decyzji w tym przedmiocie. Umowa stypendialna zostanie aneksowana w tym zakresie.

„Koszty specjalne” będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych w trakcie obowiązywania umowy stypendialnej, do kwoty nie wyższej niż zatwierdzona przez Dyrektora NAWA.

Dane będące podstawą wyliczeń znajdują się w Tabeli stawek stypendiów w roku akademickim 2022/2023 oraz w Tabeli stawek kosztów podróży.

Kwota stypendium wynosi odpowiednio: 6000 zł miesięcznie w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER 2021 albo 5 000 zł w przypadku pozostałych krajów.

W przypadku konieczności podjęcia podróży do lub z miejsca skierowania w terminach i warunkach innych niż określone powyżej, a spowodowanych sytuacją epidemiczną, o rozliczenie poniesionych ewentualnych dodatkowych kosztów podróży Lektor NAWA może ubiegać się na etapie składania Raportu końcowego lub Raportu częściowego. Warunkiem ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów jest zgłoszenie do NAWA faktu zaistnienia siły wyższej, zgodnie z zapisami umowy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ponoszenie kosztów wskazanych w punktach 3), 4), 5) od momentu wydania decyzji o finansowaniu.

Środki finansowe wypłacane są w złotych polskich na wskazane przez Lektora NAWA w umowie konto prowadzone w walucie PLN, pod warunkiem dostępności ich na rachunku NAWA, wg poniższego schematu płatności zaliczkowych (schemat C lub D w Regulaminie):

1) w przypadku podpisania umowy na 10 lub 12 miesięcy:

a)        60% kwoty – do 30 dni od podpisania umowy o przyznanie środków finansowych;

b)       30% kwoty – do 30 dni od dnia dostarczenia pisemnego potwierdzenia z Ośrodka o rozpoczęciu pracy przez Lektora NAWA;

c)        do 10% kwoty jako płatność bilansująca (rozliczenie wszystkich kosztów: rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych, rzeczywistego czasu realizacji działań dydaktycznych w Ośrodku) – do 30 dni od dnia zatwierdzenia Raportu końcowego. Ewentualny zwrot na rzecz NAWA nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zwrotu.

2) w przypadku podpisania umowy na 24 miesiące:

a)        20% kwoty – do 30 dni od podpisania umowy o przyznanie środków finansowych;

b)       30% kwoty – do 30 dni od dnia dostarczenia pisemnego potwierdzenia z Ośrodka o rozpoczęciu pracy przez Lektora NAWA;

c)        40% kwoty – do 30 dni od dnia zatwierdzenia Raportu częściowego po pierwszym roku akademickim;

d)       do 10% kwoty jako płatność bilansująca (rozliczenie wszystkich kosztów drugiego roku akademickiego: rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych, rzeczywistego czasu realizacji działań dydaktycznych w Ośrodku) – do 30 dni od dnia zatwierdzenia Raportu końcowego. Ewentualny zwrot na rzecz NAWA nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zwrotu.

Wypłata pierwszej transzy środków finansowych nastąpi pod warunkiem wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy podpisanej na rok akademicki 2021/2022 i przedstawienia aktualnego, wystawionego nie wcześniej niż 1 czerwca 2021 r., zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze lektora w zagranicznym ośrodku akademickim. Zalecane jest korzystanie ze wzoru opracowanego przez NAWA, dostępnego pod adresem www.nawa.gov.pl.

Dopuszcza się przesunięcia kosztów w ramach 3 kategorii: koszty podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, koszty zakupu pomocy dydaktycznych oraz koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu w kraju skierowania (jeśli dotyczy), przy założeniu niezmniejszania kwoty przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych. Przesunięcia kosztów nie mogą przekroczyć 20% limitu kwoty z kategorii, z której następuje przesunięcie.

W uzasadnionych przypadkach (np. braku możliwości wyjazdu lektora do kraju skierowania spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi – np. sytuacja epidemiczna) dopuszcza się możliwość pracy zdalnej z Polski. W takiej sytuacji należne stypendium będzie zgodne ze stawką stypendium określoną w Tabeli stawek stypendiów w roku akademickim 2022/2023 jako stawka dla Polski. W przypadku pracy zdalnej Lektor NAWA zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala. Koszt może być pokryty w ramach kategorii 6, jeśli Lektor NAWA nie posiada ww. ubezpieczenia z innego tytułu.

2.10. Raportowanie

Raporty składane są w Systemie teleinformatycznym NAWA. Datą złożenia raportu jest data jego złożenia w Systemie teleinformatycznym NAWA. Terminy składania raportów:

1) w przypadku podpisania umowy na jeden rok akademicki Raport końcowy wraz ze sprawozdaniem finansowym za cały okres pobytu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia zajęć w roku akademickim 2022/2023.

2) w przypadku podpisania umowy na dwa lata akademickie:

a)        Raport częściowy wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok akademicki 2022/2023 - w terminie 14 dni od zakończenia prowadzenia zajęć w roku akademickim 2022/2023,

b)       Raport końcowy wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok akademicki 2023/2024 - w terminie 30 dni od zakończenia prowadzenia zajęć w roku akademickim 2023/2024.

Wzory Raportu częściowego oraz Raportu końcowego stanowią załącznik do Ogłoszenia.

NAWA rozpatrzy Raport końcowy w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo sporządzonego Raportu częściowego lub końcowego lub raportu niekompletnego, Lektor NAWA zobowiązany jest do poprawienia lub uzupełnienia raportu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania w Systemie teleinformatycznym NAWA informacji o konieczności poprawienia lub uzupełnienia raportu. W takim przypadku termin na jego ocenę zostanie wstrzymany.

Niezłożenie raportu we wskazanym terminie, złożenie raportu niespełniającego wymagań określonych w jego wzorze stanowi podstawę do wezwania do zwrotu otrzymanych środków i do wydania negatywnej decyzji o uzyskaniu finansowania w przypadku składania wniosków w naborach do programów NAWA.

Raport częściowy i końcowy podlega ocenie formalnej, merytorycznej i finansowej. Złożenie Raportu końcowego kończy projekt w danym roku akademickim.

Agencja, za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego NAWA, poinformuje Lektora o wyniku weryfikacji otrzymanego raportu w terminie 45 dni od dnia jego złożenia.

Do raportu końcowego (lub częściowego i końcowego w przypadku umów na dwa lata) należy dołączyć Letter of Confirmation - dokument potwierdzający rzeczywisty czas pracy Lektora w Ośrodku akademickim, wystawiony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Ośrodka w danym zakresie, opatrzony pieczęcią uczelni.

Dane zawarte w Letter of Confirmation będą podstawą do wyliczenia stawki należnego stypendium.

2.11. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 6 000 000 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.12. Informacje dodatkowe

Na miejsce Lektora NAWA, z którym umowa została rozwiązana, NAWA może skierować innego Wnioskodawcę zgodnie z rekomendacją Zespołu oceniającego. Jeśli żaden z Wnioskodawców nie zdecyduje się na podpisanie umowy dotyczącej danego Ośrodka, Dyrektor NAWA może ogłosić nabór uzupełniający.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu (dotyczy Projektów współfinansowanych przez Fundację Kościuszkowską).

2.13. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2022 roku.

2.14. Źródło finansowania

Środki krajowe

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Wzór Formularza wniosku

2) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych

3) Tabela stawek stypendiów w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024

4) Tabela stawek kosztów podróży

5) Lista ośrodków, do których NAWA deleguje lektorów w roku akademickim 2022/2023

6) Wzór Raportu częściowego

7) Wzór Raportu końcowego

8) Wzór zaświadczenia lekarskiego

9) Wzór oświadczenia o dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48/22 390 35 48

Udostępnij