Regulaminy poszczególnych edycji programu Polskie Powroty określają roczne limity wynagrodzeń członków grupy projektowej, z uwzględnieniem kosztów pracodawcy.

W odpowiedzi na opisywane przez beneficjentów uwarunkowania związane z funkcjonowaniem grup projektowych, od 1 marca 2021 roku NAWA przyjmuje interpretację, zgodnie z którą na etapie realizacji projektu beneficjenci programu Polskie Powroty mają prawo do wykorzystania kwoty przyznanej w kategorii wynagrodzenia grupy projektowej bez podziału na lata.

Umożliwia to, tam gdzie będzie to niezbędne, zwiększenie wynagrodzenia członków grupy projektowej lub powiększenie grupy w oparciu o niewykorzystane od początku realizacji projektu środki z tej kategorii kosztów.

Stanowisko to jest stosowane jednolicie dla wszystkich beneficjentów programu Polskie Powroty, niezależnie od edycji.

Wynagrodzenie członków grupy projektowej powinno być zawsze zgodne z wewnętrznymi regulacjami jednostek zatrudniających.

Udostępnij