Zmiany w zakresie informacji o cudzoziemcach studiujących w Polsce, przekazywanych przez uczelnie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego

  • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nie zbiera danych od uczelni w formie „Kwestionariusza cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce”
  • Zgodnie z ustawą o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy dotychczas obowiązujące przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: art. 43 ust. 6a i 6b, zobowiązujące rektorów do informowania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o kwestiach związanych z cudzoziemcami studiującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualnie dane przewidziane w art. 43 ust. 6a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym rektorzy zobowiązani są wprowadzać do systemu POL-on w nowo utworzonym module: „Rejestr cudzoziemców NAWA”. Ustęp 6b został natomiast uchylony. W związku z powyższym obowiązek uczelni w zakresie informowania ministra nauki i szkolnictwa wyższego o cudzoziemcach studiujących w Polsce sprowadza się obecnie do zasilania danymi prowadzonych w systemie POL-on: Rejestru cudzoziemców NAWA, Wykazu studentów oraz Wykazu doktorantów.

Udostępnij