W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Katarzyna Pietruszyńska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48/22 390 35 56

 

Najczęściej zadawane pytania Q&A

I. Wymagania w stosunku do Powracającego naukowca:

 1. Czy w ścieżce Experienced scientist może aplikować osoba, która uzyskała stopień doktora mniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku?

Odp: Tak, o ile kandydat w ramach pracy naukowej za granicą zdobył udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym lub kierowaniu co najmniej jednym projektem badawczym wyłonionym w konkursie (z wyłączeniem stypendiów indywidualnych i projektów wyłonionych w konkursie organizowanym przez zagranicznego pracodawcę Powracającego Naukowca).

 1. Czy osoba, która już wróciła do Polski i podjęła zatrudnienie w polskiej jednostce naukowej może aplikować w naborze?

Odp: Nie, program jest skierowany do osób, które wrócą do Polski po otrzymaniu grantu.

 1. Czy osoba, która aplikuje w naborze może zostać zatrudniona w Instytucji zatrudniającej nie czekając na wyniki naboru?

Odp. Warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu jest niepodjęcie przez Powracającego Naukowca zatrudnienia w Polsce od złożenia wniosku do otrzymania decyzji dyrektora NAWA.

 1. Czy mogę wnioskować o grant, jeśli podczas pracy w jednostce zagranicznej byłam zatrudniona na umowę o pracę w polskiej jednostce, ale w jej ramach przebywałam na długoterminowym urlopie bezpłatnym?

Odp: Tak, jeśli nie było wypłacane wynagrodzenie w ramach umowy o pracę w polskiej jednostce we wskazanym w ogłoszeniu okresie, to warunek jest spełniony.

 

II. Osoba zapraszająca

 1. Funkcję wspierającą w Projekcie pełni Osoba Zapraszająca. Jest to pracownik naukowy jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Powracający naukowiec. Jego zadaniem jest wsparcie Powracającego Naukowca w realizacji zadań merytorycznych i poruszaniu się w strukturach Instytucji zatrudniającej przez cały okres realizacji Projektu. Na czym ma polegać owo wsparcie i jakie są konkretnie obowiązki Osoby Zapraszającej? Czy Powracający naukowiec może mieć, formalnie rzecz biorąc, jakieś konkretne wymagania wobec tej osoby?

Odp: Zakładamy, że Osoba Zapraszająca będzie stanowiła wsparcie dla Powracającego Naukowca w zaaklimatyzowaniu się i sprawnym poruszaniu w nowych warunkach Instytucji zatrudniającej. Zgodnie z intencją taka osoba powinna być ambasadorem Powracającego Naukowca wobec władz i współpracowników oraz pierwszym kontaktem w kwestiach organizacyjno-formalnych, które będą pojawiały się w trakcie realizacji projektu. Jak najbardziej należy na etapie przygotowania wniosku uzgodnić oczekiwania w stosunku do tej osoby. Przewidujemy wynagrodzenie dla Osoby Zapraszającej zatem sprecyzowanie takich oczekiwań jest uzasadnione.

 1. Czy Osoba Zapraszająca musi mieć stopień doktora habilitowanego lub profesora? Czy dorobek merytoryczny osoby zapraszającej jest brany pod uwagę przy ocenie wniosku?

Osoba zapraszająca musi być pracownikiem naukowym posiadającym odpowiednią pozycję w jednostce, dzięki czemu będzie mogła pełnić rolę ambasadora Powracającego Naukowca i skutecznie wspierać realizację projektu. Stanowisko jest tu mniej istotne niż pozycja i proaktywna postawa. Dorobek naukowy osoby zapraszającej nie jest prezentowany we wniosku i nie podlega ocenie.

 1. Zamierzam aplikować w ścieżce Experienced scientist. Proszę o wyjaśnienie, jak ma się Osoba zapraszająca do samodzielności naukowej Powracającego Naukowca. Czy oczekuje się, że Osoba zapraszająca będzie pełniła nadzór merytoryczny nad projektem Powracającego Naukowca?

Odp: Powracający Naukowiec, zwłaszcza w ścieżce Experienced scientist, samodzielnie kieruje grupą projektową. Osoba zapraszająca pełni funkcję wspierającą, a nie nadzorującą.

 1. Czy będzie można zmienić osobę zapraszającą w trakcie projektu?

Odp: W szczególnych, uzasadnionych przypadkach dopuszczamy taką możliwość.

 

III. Przygotowanie i złożenie wniosku

 1. W jaki sposób należy dostarczyć pełnomocnictwo dla Powracającego naukowca od Instytucji zatrudniającej?

Reprezentant prawny Instytucji zatrudniającej udziela Powracającemu Naukowcowi pełnomocnictwa do złożenia wniosku oraz dalszej obsługi konta w systemie teleinformatycznym NAWA. Jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego to należy je załączyć do Wniosku. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, to do Wniosku należy załączyć jego skan, zaś oryginał należy doręczyć na adres Agencji (sugerowany wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze). Zachęcamy do stosowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

 1. Czy wniosek może zostać złożony z konta pracownika Instytucji zatrudniającej?

Nie. Wniosek musi być złożony z konta Powracającego Naukowca, w imieniu naukowca i Instytucji zatrudniającej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego naukowcowi przez Instytucję zatrudniającą.

 1. Jak szczegółowy powinien być opis planowanego projektu (część 5. wniosku)? Czy obowiązują limity znaków? Czy możliwe jest zamieszczenie elementów graficznych?

W opisie projektu limity to:

- 50 000 znaków w pkt 6.1

- 5 000 znaków w pkt 6.6

- 3 000 znaków w pozostałych punktach.

Opis powinien mieć charakter szczegółowy, dostarczający ekspertom merytorycznym pełnych informacji niezbędnych do oceny wniosku.

Plik graficzny, stanowiący niezbędny element opisu projektu, można zamieścić w punkcie 6.7 wniosku.

 1. Jak postąpić, gdy opis planowanego projektu wymaga użycia symboli, wzorów lub rysunków?

Jeżeli ze względu na charakter projektu jego opis wymaga użycia np. symboli lub wzorów, można zamieścić pełen opis projektu jako jeden dokument pdf w załączniku w punkcie 6.7 wniosku. W takiej sytuacji należy zadbać o zachowanie limitu 50 000 znaków i 10 MB. W Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na policzenie liczby znaków w pdf, proszę dołączyć potwierdzenie weryfikacji liczby znaków przy pomocy takiego narzędzia. Plik proszę nazwać tak, aby eksperci oceniający wniosek wiedzieli, że jest to główny opis projektu. W punkcie 6.1 proszę napisać „Pełen opis projektu zamieszczono jako załącznik w pkt. 6.7 wniosku ze względu na potrzebę stosowania symboli/wzorów/rysunków wynikających ze specyfiki projektu”. Wnioskodawca nie powinien zamieszczać opisu w dwóch miejscach,  ponieważ mogłoby to wprowadzić w błąd ekspertów oceniających wniosek.

 1. W jaki sposób należy napisać abstrakt projektu we wniosku? Czy chodzi o język naukowy, czy formalny?

Abstrakt jest wykorzystywany w celu doboru najbardziej odpowiednich recenzentów do wniosku, a na późniejszych etapach również w celach sprawozdawczych i promocyjnych. Z tego powodu abstrakt powinien być napisany w sposób zrozumiały nie tylko dla specjalistów.

 1. Czy we wniosku można zaplanować i komponent badawczy, i komponent aplikacyjny?

Wnioskodawca musi wybrać pomiędzy komponentem badawczym, a komponentem aplikacyjnym, w zależności od charakteru projektu (badania podstawowe lub badania stosowane/prace rozwojowe). Jeśli projekt łączy badania podstawowe i aplikacyjne, rekomendujemy, aby w uzasadnieniu przypisać koszty komponentu do konkretnych zadań merytorycznych, pamiętając, że środki w ramach komponentu powinny być wykorzystane w pierwszych 18 miesiącach realizacji grantu Polskie Powroty. Prosimy zapoznać się z załącznikami nr 3 i 4 do ogłoszenia o naborze, które określają koszy możliwe do rozliczenia w ramach komponentów. Można również nie planować żadnego z komponentów.

 1. Na jakim etapie dokonywana jest ocena komponentu badawczego i komponentu aplikacyjnego?

Odp. Dzięki współpracy pomiędzy NAWA a NCN i NCBR przyjęto rozwiązania pozwalające na maksymalne uproszczenie aplikowania o komponent badawczy i komponent aplikacyjny. Dlatego we wniosku Polskie Powroty należy szczegółowo zaplanować i uzasadnić koszty w ramach komponentu.  Ocenie merytorycznej Zespołu oceniającego w trakcie oceny w NAWA podlega, czy badania zaplanowane w ramach Komponentu badawczego należą do badań podstawowych lub – analogicznie – czy badania zaplanowane w ramach Komponentu aplikacyjnego należą do badań stosowanych/prac rozwojowych. Zespół oceniający może zarekomendować modyfikację budżetu komponentu, która musi być uwzględniona przy składaniu wniosku do NCN lub NCBR. W przypadku komponentu badawczego ocena merytoryczna komponentu dokonywana jest tylko raz, na etapie oceny w NAWA. W przypadku komponentu aplikacyjnego NCBR przeprowadzi dodatkowo własną ocenę w zakresie kwalifikowalności kosztów.

Beneficjenci (Instytucje zatrudniające) wyłonieni w Programie będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku do NCN lub NCBR w dedykowanym naborze. W przypadku wniosków przyjętych do finansowania zostanie wydana decyzja Dyrektora NCN lub Dyrektora NCBR o finansowaniu komponentu oraz zawarta odpowiednia umowa.

 

IV. Ocena wniosków

 1. Czy NAWA wyodrębniła pule finansowania dla ścieżek Junior scientist oraz Experienced scientist?

Odp. Nie planujemy odrębnych pul finansowania. Podziału dokona zespół oceniający, kierując się jakością wniosków. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze, kandydaci muszą zaprezentować dorobek naukowy, wdrożeniowy lub artystyczno-naukowy rozpoznawalny międzynarodowo i wyróżniający się w kontekście danej dyscypliny i etapu kariery. Oznacza to, że dorobek każdorazowo będzie oceniany w odniesieniu do stażu naukowego kandydata i wniosków konkurujących, złożonych przez kandydatów na podobnym etapie kariery naukowej.

 

V. Zatrudnienie Powracającego naukowca

 1. 17. Czy są określone wymagania co do stanowiska, na jakim ma być zatrudniony Powracający Naukowiec (np. stanowisko naukowe, naukowo-dydaktyczne)?

Może być to stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne, w zależności od uzgodnień pomiędzy Powracającym Naukowcem a Instytucją zatrudniającą. Zaangażowanie w dydaktykę może być dodatkowym elementem projektu poza prowadzeniem badań zaplanowanych we wniosku, ale nie jest to element obowiązkowy.

 1. Czy po zakończeniu finansowania przez NAWA uczelnia zobowiązana jest do zatrudnienia naukowca na stałe?

Odp: Po zakończeniu projektu Instytucja zatrudniająca nie ma obowiązku przedłużenia zatrudnienia. Zakładamy, że w trakcie realizacji projektu Powracający Naukowiec będzie aktywnie aplikował o granty badawcze, co pozwoli na kontynuację pracy grupy projektowej po zakończeniu projektu Polskie Powroty.

 

VI. Realizacja projektu

 1. W związku z krótkim przedziałem czasowym na rozpoczęcie projektu (kwiecień – październik 2024), czy możliwe będzie uzgodnienie przesunięcia w związku np. terminem zakończenia kontraktu z poprzedniego miejsca pracy?

Odp: Ogłoszenie o naborze wskazuje, że w uzasadnionych przypadkach data rozpoczęcia projektu wskazana we wniosku może zostać przesunięta o nie więcej niż 6 miesięcy.

 1. Ze względu na ograniczone finansowanie projektu, a co za tym idzie ograniczoną liczebność grupy badawczej, czy zasadnym jest składanie wniosków o inne granty (np. NCN, ERC, FNP) pozwalające na powiększenie grupy badawczej?

Odp: Tak, zakładamy, że powracający naukowcy będą aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze, dzięki czemu grupa projektowa będzie miała dodatkowe środki na badania i będzie mogła kontynuować swoją działalność również po zakończeniu projektu Polskie Powroty. Zakres merytoryczny planowanych grantów powinien być zbieżny lub rozszerzający w stosunku do zadań merytorycznych w projekcie Polskie Powroty, przy czym należy wykluczyć podwójne finansowanie tych samych kosztów.

 1. W ramach opisu projektu należy podać informacje na temat działalności dydaktycznej i mentorskiej. Czy to oznacza, że projekt powinien przewidywać zajęcia dydaktyczne ze studentami lub opiekę nad magistrantami/doktorantami? Co jeśli projekt jest składany wyłącznie do jednostki badawczej (np. PAN), która nie przewiduje zajęć dydaktycznych?

Odp: Działalność dydaktyczna i mentorska jest dodatkowym, nieobowiązkowym elementem aktywności Powracającego Naukowca. Jeśli Instytucja zatrudniająca nie prowadzi takiej działalności, jest zrozumiałe, że wniosek nie będzie jej obejmował. Proszę dodać krótkie wyjaśnienie we wniosku.

 1. Czy w projekcie są koszty pośrednie dla Instytucji zatrudniającej?

Odp. NAWA nie stosuje w swoich programach kosztów pośrednich. Można natomiast w skład grupy projektowej włączyć osobę odpowiedzialną za administracyjną obsługę projektu Polskie Powroty. Wynagrodzenie takiej osoby (w części proporcjonalnej do obciążenia zadaniami) jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Podkreślamy ponadto, ze środki przekazywane na wynagrodzenia w Polskich Powrotach są środkami uwzględniającymi koszty pracodawcy (brutto brutto), tym samym jednostka nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem, a pozyskuje do współpracy bardzo dobrego naukowca wraz z grupą projektową.

 1. W jaki sposób należy zaplanować harmonogram płatności we wniosku?

Odp. Pierwsza zaliczka wynosi 20% wnioskowanego finansowania NAWA z wyłączeniem kwoty jednorazowego dodatku mobilnościowego w wysokości 20 000 zł, który jako stypendium jest bezpośrednio wypłacany Powracającemu naukowcowi po podpisaniu umowy. We wniosku kwota pierwszej zaliczki jest wyliczana automatycznie jako 20% wnioskowanego finansowania NAWA dla Instytucji zatrudniającej. Kolejne zaliczki planuje Wnioskodawca po przeanalizowaniu zapotrzebowania na środki w kolejnych latach realizacji projektu.

 

Udostępnij