Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Pion Programów dla Naukowców

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 22-390-35-56

 

Najczęściej zadawane pytania Q&A

Polskie Powroty 2021 – Pytania dotyczące naboru

I. Wymagania w stosunku do Powracającego naukowca:

1.  W ścieżce Junior scientist aplikować może osoba, która uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku. Czy okres ten może być wydłużony o przerwy w pracy spowodowane urodzeniem dzieci?

Odp: Ogłoszenie o naborze wniosków nie przewiduje możliwości wydłużenia okresu po doktoracie, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców NAWA przyjęła interpretację regulującą tę kwestię. Przy ustaleniu okresu od uzyskania stopnia doktora nie wlicza się okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kandydatka może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, Wnioskodawca powinien poinformować o tym we wniosku, w polu dotyczącym przebiegu kariery naukowej.

2. Czy w ścieżce Experienced scientist może aplikować osoba, która uzyskała stopień doktora do 7 lat przed złożeniem wniosku?

Odp: Tak, o ile kandydat w ramach pracy naukowej za granicą kierował realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

3. Czy osoba, która już wróciła do Polski i podjęła zatrudnienie w polskiej jednostce naukowej może aplikować w naborze?

Odp: Nie, program jest skierowany do osób, które wrócą do Polski po otrzymaniu grantu.

4. Czy osoba, która aplikuje w naborze może zostać zatrudniona w Instytucji zatrudniającej nie czekając na wyniki naboru?

Odp. Warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu jest niepodjęcie przez Powracającego naukowca zatrudnienia w Polsce od złożenia wniosku do otrzymania decyzji dyrektora NAWA.

5. Jak należy rozumieć zapis: "Powracającym naukowcem może być osoba, która: (...)w okresie ostatnich 2 lat (liczonych do 1 maja 2021 r.) pracowała naukowo za granicą przez co najmniej 12 miesięcy łącznie w: zagranicznej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego) i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie)". Czy "w tym czasie" odnosi się do: (a) okresu ostatnich 2 lat (liczonych do 1 maja 2021 r.) czy może do (b) 12 miesięcy, w którym osoba pracowała za granicą?

Odp. Program Polskie Powroty skierowany jest do osób, które aktualnie mieszkają za granicą i dopiero po otrzymaniu grantu podejmą zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych. Warunkiem aplikowania w ścieżce Junior scientist jest przynajmniej 12 miesięczny udokumentowany okres pracy naukowej za granicą. Jeżeli kandydat pracował naukowo za granicą w okresie co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, okres niezamieszkiwania w Polsce i brak zatrudnienia w kraju w tym okresie jest wystarczający. Jeżeli praca naukowa za granicą miała miejsce wcześniej, w okresie ostatnich 2 lat, to warunkiem jest niemieszkanie w Polsce i brak zatrudnienia w Polsce w okresie tej pracy naukowej i później.

6. Czy mogę wnioskować o grant, jeśli podczas pracy w jednostce zagranicznej byłem zatrudniony na umowę o pracę w polskiej jednostce, ale w jej ramach przebywałem na długoterminowym urlopie bezpłatnym?

Odp: Tak, jeśli nie było wypłacane wynagrodzenie w ramach umowy o pracę w polskiej jednostce we wskazanym w ogłoszeniu okresie, to warunek jest spełniony.

7. Jednym z wymogów w ścieżce Experienced scientist jest, aby kandydat w ramach pracy naukowej za granicą kierował co najmniej jednym projektem badawczym wyłonionym w konkursie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Czy spełnia ten wymóg status stypendysty w programach takich jak:

  • Individual Fellowship Marie Skłodowska-Curie Actions
  • stypendium Fundacji Humboldta
  • Mobilność+
  • Erasmus Mundus?

Odp: Stypendia indywidualne nie spełniają powyższego wymogu formalnego. Chodzi o kierowanie grantem realizowanym przez zespół naukowców i uzyskanym w trybie konkursowym w czasie pracy naukowej za granicą. Wymóg ten ma na celu potwierdzenie, że kandydat jest w stanie z sukcesem pokierować utworzoną w Polsce grupą projektową. Natomiast pobyt na stypendium wlicza się w  wymagany okres pracy naukowej, o ile pobyt miał charakter pracy naukowej i może to zostać potwierdzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia o naborze.

 

II. Osoba zapraszająca

8. Funkcję wspierającą w Projekcie pełni Osoba Zapraszająca. Jest to samodzielny pracownik naukowy jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Powracający naukowiec. Jego zadaniem jest wsparcie Powracającego naukowca w realizacji zadań merytorycznych i poruszaniu się w strukturach Instytucji zatrudniającej przez cały okres realizacji Projektu. Na czym ma polegać owo wsparcie i jakie są konkretnie obowiązki Osoby Zapraszającej. Czy Powracający naukowiec może mieć, formalnie rzecz biorąc, jakieś konkretne wymagania wobec tej osoby?

Odp: Zakładamy, że osoba zapraszająca będzie stanowiła wsparcie dla Powracającego naukowca w zaaklimatyzowaniu się i sprawnym poruszaniu w nowych warunkach Instytucji zatrudniającej. Zgodnie z intencją taka osoba powinna być ambasadorem Powracającego naukowca wobec władz i współpracowników oraz pierwszym kontaktem w kwestiach organizacyjno-formalnych, które będą pojawiały się w trakcie realizacji projektu. Jak najbardziej należy na etapie przygotowania wniosku uzgodnić oczekiwania w stosunku do tej osoby. Przewidujemy wynagrodzenie dla osoby zapraszającej zatem sprecyzowanie takich oczekiwań jest uzasadnione.

9. Czy Osoba Zapraszająca musi mieć stopień doktora habilitowanego lub profesora? Czy dorobek merytoryczny osoby zapraszającej jest brany pod uwagę przy ocenie wniosku?

Osoba zapraszająca musi być pracownikiem naukowym posiadającym odpowiednią pozycję w jednostce, dzięki czemu będzie mogła pełnić rolę ambasadora Powracającego naukowca i skutecznie wspierać realizację projektu. Stanowisko jest tu mniej istotne niż pozycja i proaktywna postawa. Dorobek naukowy osoby zapraszającej nie jest prezentowany we wniosku i nie podlega ocenie.

10. Zamierzam aplikować w ścieżce Experienced scientist. Proszę o wyjaśnienie, jak ma się Osoba zapraszająca do samodzielności naukowej Powracającego naukowca. Czy oczekuje się, że Osoba zapraszająca będzie pełniła nadzór merytoryczny nad projektem Powracającego naukowca?

Odp: Powracający naukowiec, zwłaszcza w ścieżce Experienced scientist, samodzielnie kieruje grupą projektową. Osoba zapraszająca pełni funkcję wspierającą, a nie nadzorującą.

11. Czy będzie można zmienić osobę zapraszającą w trakcie projektu?

Odp: W szczególnych, uzasadnionych przypadkach dopuszczamy taką możliwość.

III. Przygotowanie i złożenie wniosku

12. W jaki sposób należy dostarczyć pełnomocnictwo dla Powracającego naukowca od Instytucji zatrudniającej?

Reprezentant prawny Instytucji zatrudniającej udziela Powracającemu naukowcowi pełnomocnictwa do złożenia wniosku oraz dalszej obsługi konta w systemie teleinformatycznym NAWA. Jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego to należy je załączyć do Wniosku. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej to do Wniosku należy załączyć jego skan, zaś oryginał należy doręczyć na adres Agencji (sugerowany wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze). Zachęcamy do stosowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

13. Czy wniosek może zostać złożony z konta pracownika Instytucji zatrudniającej?

Nie. Wniosek musi być złożony z konta Powracającego naukowca, w imieniu naukowca i Instytucji zatrudniającej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego naukowcowi przez Instytucję zatrudniającą.

14. W jaki sposób należy napisać abstrakt projektu we wniosku? Czy chodzi o język naukowy, czy formalny?

Abstrakt jest wykorzystywany w celu doboru najbardziej odpowiednich recenzentów do wniosku, a na późniejszych etapach również w celach sprawozdawczych i promocyjnych. Z tego powodu abstrakt powinien być napisany w sposób zrozumiały nie tylko dla specjalistów.

15. Dlaczego wniosek sporządzany jest w języku angielskim, a oświadczenia w języku polskim?

Odp. Wniosek sporządzony jest w języku angielskim, co umożliwia jego skierowanie do oceny zarówno przez eksperta polskiego, jak i zagranicznego. Oświadczenia nie podlegają ocenie, muszą natomiast być sformułowane w języku wymaganym w obrocie prawnym, dlatego są tylko w języku polskim.

 

IV. Ocena wniosków

16. Na jakim etapie dokonywana jest ocena komponentu badawczego?

Odp. Dzięki współpracy pomiędzy NAWA a NCN ocena merytoryczna komponentu badawczego dokonywana jest tylko raz, na etapie oceny w NAWA. Dlatego we wniosku Polskie Powroty należy szczegółowo zaplanować i uzasadnić koszty w ramach komponentu badawczego.  Ocenie merytorycznej Zespołu oceniającego podlega, czy badania zaplanowane w ramach Komponentu badawczego należą do badań podstawowych. Jeśli Zespół oceniający uzna, że badania zaplanowane w ramach Komponentu badawczego nie należą do badań podstawowych, nie będzie możliwe złożenie wniosku do NCN. Możliwe będzie natomiast finansowanie Projektu przez NAWA, z wyłączeniem kosztów Komponentu badawczego.  Zespół oceniający może zarekomendować modyfikację budżetu Komponentu badawczego, która musi być uwzględniona przy składaniu wniosku do NCN.

Beneficjenci (Instytucje zatrudniające) wyłonieni w Programie będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku w systemie teleinformatycznym  NCN w dedykowanym naborze. Wnioski będą podlegały jedynie ocenie formalnej NCN. W przypadku wniosków poprawnych formalnie zostanie wydana decyzja Dyrektora NCN o finansowaniu Komponentu badawczego oraz zawarta odpowiednia umowa.

Komponent badawczy we Wniosku składanym do Agencji jest nieobowiązkowy, a w przypadku zaplanowania go we Wniosku Wnioskodawca nie może jednocześnie ubiegać się o finansowanie kosztów adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego.

17. Czy NAWA wyodrębniła pule finansowania dla ścieżek Junior scientist oraz Experienced scientist?

Odp. Nie planujemy odrębnych pul finansowania. Podziału dokona zespół oceniający, kierując się jakością wniosków. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze, kandydaci muszą zaprezentować dorobek naukowy, wdrożeniowy lub artystyczny rozpoznawalny międzynarodowo i wyróżniający się w kontekście danej dyscypliny i etapu kariery. Oznacza to, że dorobek każdorazowo będzie oceniany w odniesieniu do stażu naukowego kandydata i wniosków konkurujących, złożonych przez kandydatów na podobnym etapie kariery naukowej.

V. Zatrudnienie Powracającego naukowca

18. Czy są określone wymagania co do stanowiska, na jakim ma być zatrudniony Powracający Naukowiec (np. stanowisko naukowe, naukowo-dydaktyczne)?

Może być to stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne, w zależności od uzgodnień pomiędzy powracającym naukowcem a Instytucją zatrudniającą. Zaangażowanie w dydaktykę może być dodatkowym elementem projektu poza prowadzeniem badań zaplanowanych we wniosku, ale nie jest to element obowiązkowy.

19. Czy po zakończeniu czasu finansowania przez NAWA uczelnia zobowiązana jest do zatrudnienia naukowca na stałe?

Odp: Po zakończeniu projektu Instytucja zatrudniająca nie ma obowiązku przedłużenia zatrudnienia. Zakładamy, że w trakcie realizacji projektu Powracający naukowiec będzie aktywnie aplikował o granty badawcze, co pozwoli na kontynuację pracy grupy projektowej po zakończeniu projektu Polskie Powroty.

 

VI. Realizacja projektu

20. W związku z krótkim przedziałem czasowym na rozpoczęcie projektu (marzec – październik 2022), czy możliwe będzie otrzymanie przesunięcia w związku np. terminem zakończenia kontraktu z poprzedniego miejsca pracy?

Odp: Ogłoszenie o naborze wskazuje, że w uzasadnionych przypadkach data rozpoczęcia projektu wskazana we wniosku może zostać przesunięta o nie więcej niż 6 miesięcy.

21. Ze względu na ograniczone finansowanie projektu, a co za tym idzie ograniczoną liczebność grupy badawczej, czy zasadnym jest składanie wniosków o inne granty (np. NCN, ERC, FNP) pozwalające na powiększenie grupy badawczej?

Odp: Tak, zakładamy, że powracający naukowcy będą aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze, dzięki czemu grupa projektowa będzie miała dodatkowe środki na badania i będzie mogła kontynuować swoją działalność również po zakończeniu projektu Polskie Powroty. Zakres merytoryczny planowanych grantów powinien być zbieżny lub rozszerzający w stosunku do zadań merytorycznych w projekcie Polskie Powroty, przy czym należy wykluczyć podwójne finansowanie tych samych kosztów.

22. W ramach opisu projektu należy podać informacje na temat działalności dydaktycznej i mentorskiej. Czy to oznacza, że projekt powinien przewidywać zajęcia dydaktyczne ze studentami lub opiekę nad magistrantami/doktorantami? Co jeśli projekt jest składany wyłącznie do jednostki badawczej (np. PAN), która nie przewiduje zajęć dydaktycznych?

Odp: Działalność dydaktyczna i mentorska jest dodatkowym, nieobowiązkowym elementem aktywności Powracającego naukowca. Jeśli Instytucja zatrudniająca nie prowadzi takiej działalności, jest zrozumiałe, że wniosek nie będzie jej obejmował. Proszę dodać krótkie wyjaśnienie we wniosku.

23. Czy w projekcie są koszty pośrednie dla Instytucji zatrudniającej?

Odp. NAWA nie stosuje w swoich programach kosztów pośrednich. Można natomiast w skład grupy projektowej włączyć osobę odpowiedzialną za administracyjną obsługę projektu Polskie Powroty. Wynagrodzenie takiej osoby (w części proporcjonalnej do obciążenia zadaniami) jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Podkreślamy ponadto, ze środki przekazywane na wynagrodzenia w Polskich Powrotach są środkami uwzględniającymi koszty pracodawcy (brutto brutto), tym samym jednostka nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem, a pozyskuje do współpracy bardzo dobrego naukowca, na ogół wraz z grupą projektową.

24. Jak należy rozumieć zapis w pkt 2.6 Ogłoszenia o naborze: „W ścieżce Junior scientist Grupa Projektowa ma charakter wspierający Powracającego Naukowca, a w ścieżce Experienced Scientist Grupa Projektowa pracuje pod kierunkiem Powracającego Naukowca”?

Odp. Rozróżnienie wynika przede wszystkim z wysokości dostępnego finansowania na wynagrodzenia grupy projektowej (maksymalnie 120 000 zł rocznie dla ścieżki Junior scientist i maksymalnie 250 000 zł rocznie dla ścieżki Experienced Scientist, z uwzględnieniem kosztów pracodawcy). W ramach dostępnego finansowania powracający naukowiec decyduje o składzie grupy projektowej. Również w ścieżce Junior Powracający Naukowiec może zaplanować pracowników merytorycznych pracujących pod jego nadzorem.

25. W jaki sposób należy zaplanować harmonogram płatności we wniosku?

Odp. Pierwsza zaliczka wynosi 20% wnioskowanego finansowania NAWA z wyłączeniem kwoty jednorazowego dodatku mobilnościowego w wysokości 20 000 zł, który jako stypendium jest bezpośrednio wypłacany Powracającemu naukowcowi po podpisaniu umowy. We wniosku kwota pierwszej zaliczki jest wyliczana automatycznie jako 20% wnioskowanego finansowania NAWA dla Instytucji zatrudniającej. Kolejne zaliczki planuje Wnioskodawca po przeanalizowaniu zapotrzebowania na środki w kolejnych latach realizacji projektu.

 

 

Udostępnij