OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 10/2021 z dnia 31 marca 2021 roku zmieniające ogłoszenie o naborze wniosków o udział w Programie nr 6/2021 z dnia 25 marca 2021 roku (tekst jednolity)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 10/2021 z dnia 31 marca 2021 roku zmieniające ogłoszenie
o naborze wniosków o udział w Programie
nr 6/2021 z dnia 25 marca 2021 roku (tekst jednolity)

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Bekker NAWA – Programie im. Mieczysława Bekkera (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU


2.1. Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, odbycie stażu podoktorskiego lub realizację części kształcenia, zdobycie i pogłębienie doświadczenia naukowego poprzez realizację Projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi oraz pozyskanie materiałów do pracy naukowej.

2.2. Specjalna ścieżka wnioskowania dla Stypendystów II ed. Programu (Bekker 2019)

Mając na względzie aktualną trudną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemicznego i brak możliwości realizacji części projektów, które uzyskały dofinansowanie w naborze do II edycji programu im. Mieczysława Bekkera, możliwe jest złożenie ponownej, uproszczonej aplikacji zwycięskiego projektu. Aplikacja wymaga złożenia w systemie NAWA karty zmian w stosunku do pierwotnego projektu wraz z ich uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami (Wniosek). Dofinansowanie będzie przyznawane, pod warunkiem akceptacji wniosku przez Zespół oceniający.

2.3. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 25 maja 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji. Po zalogowaniu należy wybrać właściwą opcję:

·        Doktoranci i Naukowcy //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

·        Stypendyści II ed. Programu (Bekker 2019) //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wzory wniosków dostępne są na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III: Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Część II „Ośrodek goszczący” można wypełnić w języku polskim lub w języku angielskim. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku polskim lub w języku angielskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego Ośrodka goszczącego.

2.4. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2. pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;

3. odbyciu stażu podoktorskiego;

4. w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka z powyższych działań z uwzględnieniem ich celów, znaczenia dla rozwoju kariery i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnieniem wyboru Ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Długość projektu

Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi:

1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego naukowca

2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Okres realizacji projektu

1) Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

2) Dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem wyrażenia zgody przez ośrodek goszczący. W okresie zawieszenia stypendium nie przysługuje. Okresy zawieszenia realizacji projektu nie stanowią podstawy do zwiększenia dofinansowania.

3) Dopuszczalny jest okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu);

2.6. Uprawnieni Wnioskodawcy

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się:

1. Doktorant, przy czym:

§  w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

§  w przypadku doktorantów, którzy w chwili składania wniosku mają otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku) lub wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - wymagane jest udokumentowanie posiadanego statusu.

2. Naukowiec lub nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię naukową.

Warunkiem udziału w naborze jest wykazanie przez Wnioskodawcę:

1) Doktoranci: 1 osiągnięcia

2) Młodzi naukowcy: 2 osiągnięć

3) Pozostali naukowcy: 5 osiągnięć

spośród wskazanych w punktach a-e.

Wykaz osiągnięć:

a) publikacja w języku obcym o zasięgu międzynarodowym opublikowana lub przyjęta do druku w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2011) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index lub w wykazie czasopism naukowych zgodnie z komunikatem MNiSW aktualnym w momencie ukazania się publikacji,

b) recenzowana monografia naukowa opublikowana w wydawnictwie wskazanym w aktualnym komunikacie MNiSW[1].

UWAGA: redakcja monografii wieloautorskiej nie jest traktowana jako osiągnięcie spełniające ten wymóg,

c) kierowanie w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2016) projektem badawczym wyłonionym w konkursie krajowym lub międzynarodowym, finansowanym ze źródeł zewnętrznych w stosunku do instytucji, w której zatrudniony jest Wnioskodawca,

d) publikacja w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2016) w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), która została zaindeksowana w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus lub IEEE Xplore,

e) w przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki – udokumentowane dokonanie prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim bądź otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie lub festiwalu o zasięgu międzynarodowym – w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2016).

UWAGA: także przedstawiciele dziedziny sztuki powinni zwrócić uwagę, aby działania planowane w ramach Projektu były zgodne z celami Programu oraz zakresem tematycznym określonym w punkcie 2.1 Ogłoszenia (tj. dotyczyły działalności naukowej).

Wnioskodawca może wykazać zarówno osiągnięcia w ramach tego samego punktu (a, b, c, d albo e), jak i różne osiągnięcia spośród wskazanych w pkt a-e.

Przy ustaleniu okresu, za który przedstawiany jest dorobek oraz przy ustaleniu statusu Młodego Naukowca nie wlicza się okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, Wnioskodawca powinien poinformować o tym we wniosku.

UWAGA: Stypendyści poprzednich edycji Programu im. Mieczysława Bekkera oraz programu im. Wilhelminy Iwanowskiej mają możliwość ponownej aplikacji po upływie okresu karencji, trwającego 2 kolejne nabory po zakończeniu realizacji poprzedniego projektu w ramach ww. programów.

3. W przypadku Stypendystów II ed. Programu (Bekker 2019):

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie w ramach II ed. Programu (Bekker 2019), jednakże z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, nie miały możliwości rozpoczęcia realizacji zwycięskich projektów. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie rezygnacji z dofinansowania uzyskanego w ww. edycji Programu i zwrot otrzymanych środków (jeśli dotyczy).

2.7. Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku

1. We wniosku należy zamieścić życiorys Wnioskodawcy

UWAGA: wykaz publikacji może zawierać maksymalnie 10 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku w okresie 10 lat (liczonych od początku 2011 r., w przypadku publikacji przyjętej do druku należy dołączyć potwierdzenie).

2. Do wniosku muszą zostać załączone w formie pliku pdf następujące dokumenty:

1) skan zaproszenia z Ośrodka goszczącego, potwierdzający wolę przyjęcia Stypendysty na wnioskowany okres. Zaproszenie powinno być wystawione na papierze firmowym Ośrodka goszczącego, z aktualną datą (nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia naboru) i podpisane przez opiekuna merytorycznego lub inną osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Ośrodku goszczącym. Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje: dane Wnioskodawcy, dane kontaktowe Ośrodka goszczącego, dane jednostki organizacyjnej, w której planowana jest realizacja Projektu, dane opiekuna merytorycznego, okres pobytu, orientacyjny plan aktywności i zakres wsparcia Ośrodka goszczącego

2) kopie publikacji, o których mowa w punkcie 2.6 Ogłoszenia

3) skan dokumentu potwierdzającego otwarcie przewodu doktorskiego lub wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora/ posiadanie statusu doktoranta / posiadanie stopnia lub tytułu naukowego

4) w przypadku naukowców lub nauczycieli akademickich zaświadczenie z działu kadr potwierdzające zatrudnienie i jego formę

5) w przypadku doktorantów dodatkowo opinia opiekuna lub promotora z ośrodka macierzystego o kandydacie i planowanym projekcie/programie wyjazdu, a w przypadku doktoranta realizującego kształcenie w szkole doktorskiej dodatkowo także potwierdzenie złożenia podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualnego planu badawczego

6) w przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki - kopie katalogów opatrzonych numerem ISBN lub inne formalne potwierdzenie dokonania prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim albo kopie nagrody/wyróżnienia w konkursie lub festiwalu o zasięgu międzynarodowym – w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2011)

7) jeśli dotyczy – oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym – w przypadku osób planujących wyjazd z opiekunem.

3.  Wymagane załączniki do wniosku w przypadku specjalnej ścieżki wnioskowania dla Stypendystów II ed. programu

1) skan zaproszenia z Ośrodka goszczącego, zawierającego informacje wskazane w pkt 2

2) w przypadku zmiany ośrodka goszczącego – dodatkowo wypełniona Część II Wniosku „Ośrodek goszczący”.

UWAGA: W przypadku gdy załączone dokumenty przekraczają wskazane limity, w ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę tylko pozycje określone w limicie, wymienione jako pierwsze.

Dołączając skan dokumentu należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

2.8. Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych Regulaminem (rozdz. IV ust. 5.1 Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych).

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna obejmuje następujące etapy:

1. Preselekcja

Zespół oceniający w pierwszym etapie oceny merytorycznej dokonuje preselekcji wniosków na podstawie kryterium: „Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy, z uwzględnieniem etapu kariery naukowej”.

W wyniku preselekcji, Zespół oceniający rekomenduje do kolejnego etapu oceny merytorycznej nie więcej niż 70% wniosków, które otrzymały najwyższą liczbę punktów (do tej puli nie wlicza się stypendystów II ed. Programu Bekkera). Po analizie wszystkich wniosków Zespół oceniający ustala próg punktowy, powyżej którego wnioski są kierowane do kolejnego etapu oceny merytorycznej.

Wnioskodawcy, których wnioski znajdą się w grupie wniosków nierekomendowanych do kolejnego etapu oceny, otrzymują decyzję o odmowie przyznania środków finansowych za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Agencji.

2. Ocena Recenzentów

Wnioski, które znalazły się w grupie wniosków rekomendowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej, kierowane są do oceny dwóch Recenzentów. Recenzentów wskazuje Zespół oceniający, korzystając z bazy recenzentów Agencji, uwzględniając dziedzinę i dyscyplinę nauki, w której złożony został wniosek. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie punktowej przekraczającej 30% możliwych do przyznania punktów, Agencja zastrzega sobie prawo do powołania dodatkowych Ekspertów celem przeprowadzenia oceny. Recenzenci oceniają wniosek w skali punktowej od 0 do 45 pkt, w oparciu o poniższe kryteria.

3. Ocena Zespołu oceniającego

Po uwzględnieniu średniej arytmetycznej punktów przyznanych przez Recenzentów oraz po dokonaniu własnej oceny dla wszystkich z poniższych kryteriów, Zespół oceniający przygotowuje listę rankingową wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Zespół, uwzględniając etap preselekcji, może przyznać łącznie maksymalnie 55 pkt.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu wniosku lub w przypadku stwierdzenia niezgodności wniosku z celami Programu określonymi w punkcie 2.1. Ogłoszenia, na każdym etapie oceny Zespół oceniający może przyznać wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w dedykowanym polu karty oceny wniosku. W takim przypadku wniosek nie może zostać zakwalifikowany do dofinansowania.

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Preselekcja

(Zespół oceniający)

Punktacja dwóch Recenzentów

(uwzględnia się średnią arytmetyczną obu ocen)

Punktacja Zespołu oceniającego

1.

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy z uwzględnieniem etapu kariery naukowej

W przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki ocenie podlega dorobek wskazany w pkt 2.6. a-e, w przypadku pozostałych Wnioskodawców - w pkt 2.6. a-d.

20

15

-

2.

Renoma i poziom naukowy Ośrodka goszczącego

Ocenie podlega:

• ośrodek goszczący, w tym jego rozpoznawalność międzynarodowa i znaczenie dla danej dyscypliny

• dokonania zespołu, w którym Wnioskodawca planuje zrealizować Projekt

• pozycja naukowa opiekuna merytorycznego (jego rozpoznawalność międzynarodowa w uprawianej dyscyplinie)

• uzasadnienie wyboru Ośrodka goszczącego w kontekście działań planowanych w projekcie.

-

10

10

3.

Zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub naukowo-dydaktycznym w odniesieniu do okresu trwania Projektu

Ocenie podlega m. in. wartość naukowa i nowatorstwo Projektu, planowana metodologia i rezultaty, adekwatność czasu trwania Projektu do planowanych działań.

-

10

15

4.

Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój naukowy/akademicki Wnioskodawcy oraz na rozwój dyscypliny naukowej, której dotyczy Projekt.

Maksymalna liczba punktów może być przyznana, gdy Projekt dotyczy mobilności Doktoranta lub Młodego Naukowca na pierwszy długoterminowy wyjazd naukowy.

-

10

10

Maksymalna liczba punktów

20

45

35

Suma:

100

2.9. Budżet projektu

1. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się:

1) koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł (doktoranci) /12 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER[2]) albo 6 000 zł (doktoranci) /8 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełen miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym Ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu przy czym pobyt rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca. Kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący, o ile małżonek nie posiada lub nie podejmie zatrudnienia w trakcie trwania Projektu (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Stypendysty – o 1 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący;

2) jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, o której mowa w pkt 1, wynoszący:

a)  w przypadku wyjazdów do europejskich Ośrodków goszczących 7 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 2 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;

b)  w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich Ośrodków goszczących 12 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 5 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;

2. Dofinansowanie wyjazdu członków rodziny jest możliwe wyłącznie w przypadku ich wyjazdu do ośrodka goszczącego, trwającego co najmniej 30 dni bez przerw.

3. Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę.

4. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku nastąpi zmiana sytuacji rodzinnej Wnioskodawcy (np. narodziny dziecka, ślub), może on wystąpić o zwiększenie wnioskowanej kwoty dofinansowania w związku z uczestniczeniem w wyjeździe członków rodziny nie ujętych we wniosku. Wnioski takie są rozpatrywane indywidualnie w miarę dostępności środków.

5. Jeżeli Stypendysta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i w wyjeździe nie towarzyszy mu małżonek, kwoty, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą zostać zwiększone – na takich zasadach jakby uczestniczył w nich małżonek – w przypadku uczestniczenia w wyjeździe Opiekuna.

6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora wydanej na podstawie przepisów u.n.a.w.a.

W przypadku zmiany statusu Stypendysty (np. uzyskania stopnia doktora) stypendium realizowane jest na zasadach określonych we wniosku.

 2.10. Schematy płatności

W ramach Projektu płatności realizowane są według schematu płatności – C (patrz pkt V.1. Regulaminu Programów NAWA dla osób fizycznych Regulaminu).

 2.11. Dokumentowanie wydatków

Przyznane Stypendium w zakresie kosztów utrzymania oraz dodatku mobilnościowego, będące zestawieniem kwot ryczałtowych, traktowane będzie jako wydatek poniesiony. Agencja zobowiązuje jednak Stypendystę w Umowie stypendialnej do przedstawienia:

1. opinii przedstawiciela Ośrodka goszczącego (opiekuna merytorycznego lub lidera zespołu, w którym był realizowany Projekt) o przebiegu realizacji Projektu, osiągniętych rezultatach i możliwościach dalszej współpracy ze Stypendystą; opinia musi zostać opatrzona datą bieżącą (nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem raportu) i zawierać potwierdzenie dat realizacji Projektu w Ośrodku goszczącym, w tym wyraźne poświadczenie nieprzebywania Stypendysty poza Ośrodkiem goszczącym przez okres dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu;

2. w przypadku uczestniczenia w wyjeździe małżonka, dzieci lub Opiekuna – oświadczenia o ich pobycie w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący oraz skan dokumentów podróży zawierających daty przejazdów, a także informacji o podjęciu lub braku podjęcia przez małżonka zatrudnienia w trakcie trwania Projektu;

a także dodatkowo, na prośbę Agencji, dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie działań oraz osiągnięcie założonych rezultatów i produktów zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem – pod rygorem uznania Stypendium za niekwalifikowalne.

 2.12. Składanie raportów i ich weryfikacja

1. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia raportów z realizacji Projektu poprzez System teleinformatyczny Agencji oraz przedstawienia potwierdzenia rozpoczęcia realizacji działań w Ośrodku goszczącym:

1) Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Projektu przez Stypendystę, wystawione w okresie do 2 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Projektu, składane jest tylko w przypadku projektów trwających krócej niż 8 miesięcy. Dokument powinien być podpisany przez Przedstawiciela Ośrodka goszczącego. Przysłanie poprawnego potwierdzenia jest warunkiem przekazania kolejnej płatności Stypendium.

2) Raport częściowy składany jest tylko w przypadku projektów trwających 8 miesięcy lub dłużej, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego zgodnie ze wzorem raportu. Akceptacja raportu jest warunkiem do przekazania kolejnej płatności Stypendium.

3) Raport końcowy składany jest w terminie do 30 dni od zakończenia Projektu zgodnie ze wzorem raportu. Akceptacja raportu jest warunkiem poprawnego rozliczenia realizacji Projektu.

2. Kompletny i formalnie poprawny raport końcowy przekazywany jest do oceny merytorycznej dokonywanej przez Zespół oceniający.

3. Zespół oceniający ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań i wydatkowanych środków finansowych oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Stypendium.

4. W trakcie oceny merytorycznej uwzględniane są m. in. następujące kryteria:

1) zgodność zakresu wykonanych zadań z umową,

2) jakość osiągniętych rezultatów.

5. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Zespół oceniający może zasięgnąć opinii Recenzenta.

6. W raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszelkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Stypendium, mające wpływ na kwotę przyznanego dofinansowania, zwłaszcza mające związek ze skróceniem Stypendium bądź rezygnacją z udziału w przyjeździe lub jego części, małżonka, niepełnoletnich dzieci lub opiekuna Stypendysty.

7. Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo są potrącane z płatności bilansującej lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu, w przypadku, gdy ich wysokość przekracza kwotę płatności bilansującej.

8. Wzory raportu częściowego oraz końcowego stanowią załącznik do Ogłoszenia.

 2.13. Prawa i obowiązki stypendysty programu

1. posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich uczestników wyjazdu, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w Ośrodku goszczącym oraz podróż do niego i podróż powrotną do Polski; jeżeli Ośrodek goszczący znajduje się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego uznawana jest karta EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub dowolna inna polisa obejmująca wskazany zakres ochrony;

2. terminowe złożenie wymaganych raportów;

3. realizacja zaplanowanych we wniosku rezultatów Projektu;

4. informowanie Agencji o zmianach w realizacji Projektu, w tym o podjęciu zatrudnienia przez małżonka Stypendysty, jeżeli jest on objęty Stypendium w najbliższym składanym raporcie;

5. informowanie Agencji o swoich szczególnych sukcesach naukowych, dydaktycznych i innych;

6. prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie się z przyznanych środków finansowych.

Stypendysta może być dodatkowo zatrudniony w Ośrodku goszczącym, jeżeli wymagają tego regulacje w nim obowiązujące.

Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Agencji o jakichkolwiek problemach lub nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o ewentualnym sporze z Ośrodkiem goszczącym, które zagrażają lub mogą zagrażać prawidłowemu wykonaniu Umowy stypendialnej.

2.14. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 28 000 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

 2.15. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 grudnia 2021 roku.

2.16. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe.

 2.17. Komponent krajowy

Komponent krajowy przeznaczony jest dla stypendystów reprezentujących grupę „naukowcy”.

Agencja przewiduje ponadto możliwość dodatkowego finasowania (środków finansowych) w postaci „komponentu krajowego” dla Stypendystów, których wyjazdy będą trwały 18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego.

Agencja planuje uruchomienie odrębnego, uzupełniającego naboru wniosków na „komponent krajowy” Programu, obejmujący dofinansowanie wynagrodzenia (wraz z kosztami pracodawcy) przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego. „Komponent krajowy” przeznaczony będzie dla Stypendystów Programu powracających do Polski po Stypendium trwającym co najmniej 18 miesięcy, którzy planują stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego i zobowiążą się do przygotowania i złożenia w tym okresie wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu. Nabór wniosków planowany jest od II kwartału 2023 r. Wniosek będą składać wspólnie Stypendysta oraz zatrudniająca go polska instytucja nauki i szkolnictwa wyższego (macierzysta lub nowa) na 3 miesiące przed zakończeniem wyjazdu.

Ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Zespół oceniający, podlegać będą przede wszystkim: rezultaty zagranicznego pobytu w ramach Programu, potencjał naukowy jednostki składającej wniosek o „komponent krajowy” wspólnie ze Stypendystą oraz plan działań na okres 6 miesięcy objętych wynagrodzeniem w ramach „komponentu krajowego”.

„Komponent krajowy” będzie obejmował dofinansowanie wynagrodzenia w miesięcznej wysokości 10 260 zł (wraz z kosztami pracodawcy), przy czym pracodawca może zwiększyć wysokość wynagrodzenia ze środków własnych.

Warunkiem rozliczenia „komponentu krajowego” będzie złożenie przez Stypendystę wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu badawczego do polskiej lub zagranicznej agencji finansującej badania. Dopuszcza się wnioskowanie o „komponent krajowy” również w przypadku, gdy rodzaj lub zakres prowadzonych badań nie wymaga utworzenia zespołu badawczego. W takim przypadku warunkiem rozliczenia „komponentu krajowego” będzie złożenie przez Stypendystę innego wniosku grantowego.

III. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór wniosku wraz z załącznikami

2. Wzór ankiet ewaluacyjnych

3. Wzory raportów

5. Wzór Umowy

6. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

 

[1] https://www.gov.pl/attachment/033f1e63-ab79-4c4b-9c27-d3848d845033

[2] https://mobilityexchange.mercer.com/insights/cost-of-living-rankings

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 6/2021 z dnia 25 marca 2021 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE
nr 6/2021 z dnia 25 marca 2021 roku

1. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Bekker NAWA – Programie im. Mieczysława Bekkera (dalej „Program”).

 

2. OPIS PROGRAMU

 

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, odbycie stażu podoktorskiego lub realizację części kształcenia, zdobycie i pogłębienie doświadczenia naukowego poprzez realizację Projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi oraz pozyskanie materiałów do pracy naukowej.

2.2. Specjalna ścieżka wnioskowania dla Stypendystów II ed. Programu (Bekker 2019)

Mając na względzie aktualną trudną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemicznego i brak możliwości realizacji części projektów, które uzyskały dofinansowanie w naborze do II edycji programu im. Mieczysława Bekkera, możliwe jest złożenie ponownej, uproszczonej aplikacji zwycięskiego projektu. Aplikacja wymaga złożenia w systemie NAWA karty zmian w stosunku do pierwotnego projektu wraz z ich uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami (Wniosek). Dofinansowanie będzie przyznawane, pod warunkiem akceptacji wniosku przez Zespół oceniający.

2.3. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 25 maja 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji. Po zalogowaniu należy wybrać właściwą opcję:

·        Doktoranci i Naukowcy //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

·        Stypendyści II ed. Programu (Bekker 2019) //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wzory wniosków dostępne są na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III: Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Część II „Ośrodek goszczący” można wypełnić w języku polskim lub w języku angielskim. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku polskim lub w języku angielskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego Ośrodka goszczącego.

 

2.4. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2. pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;

3. odbyciu stażu podoktorskiego;

4. w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka z powyższych działań z uwzględnieniem ich celów, znaczenia dla rozwoju kariery i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnieniem wyboru Ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Długość projektu

Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi:

1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego naukowca

2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Okres realizacji projektu

1) Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

2) Dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem wyrażenia zgody przez ośrodek goszczący. W okresie zawieszenia stypendium nie przysługuje. Okresy zawieszenia realizacji projektu nie stanowią podstawy do zwiększenia dofinansowania.

3) Dopuszczalny jest okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu);

2.6. Uprawnieni Wnioskodawcy

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się:

1. Doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię naukową.

Warunkiem udziału w naborze jest wykazanie przez Wnioskodawcę:

1) Doktoranci: 1 osiągnięcia

2) Młodzi naukowcy: 2 osiągnięć

3) Pozostali naukowcy: 5 osiągnięć

spośród wskazanych w punktach a-e.

Wykaz osiągnięć:

a) publikacja w języku obcym o zasięgu międzynarodowym opublikowana lub przyjęta do druku w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2011) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index lub w wykazie czasopism naukowych zgodnie z komunikatem MNiSW aktualnym w momencie ukazania się publikacji,

b) recenzowana monografia naukowa opublikowana w wydawnictwie wskazanym w aktualnym komunikacie MNiSW.

UWAGA: redakcja monografii wieloautorskiej nie jest traktowana jako osiągnięcie spełniające ten wymóg,

c) kierowanie w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2016) projektem badawczym wyłonionym w konkursie krajowym lub międzynarodowym, finansowanym ze źródeł zewnętrznych w stosunku do instytucji, w której zatrudniony jest Wnioskodawca,

d) publikacja w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2016) w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), która została zaindeksowana w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus lub IEEE Xplore,

e) w przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki – udokumentowane dokonanie prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim bądź otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie lub festiwalu o zasięgu międzynarodowym – w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2016).

UWAGA: także przedstawiciele dziedziny sztuki powinni zwrócić uwagę, aby działania planowane w ramach Projektu były zgodne z celami Programu oraz zakresem tematycznym określonym w punkcie 2.1 Ogłoszenia (tj. dotyczyły działalności naukowej).

Wnioskodawca może wykazać zarówno osiągnięcia w ramach tego samego punktu (a, b, c, d albo e), jak i różne osiągnięcia spośród wskazanych w pkt a-e.

Przy ustaleniu okresu, za który przedstawiany jest dorobek oraz przy ustaleniu statusu Młodego Naukowca nie wlicza się okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, Wnioskodawca powinien poinformować o tym we wniosku.

UWAGA: Stypendyści poprzednich edycji Programu im. Mieczysława Bekkera oraz programu im. Wilhelminy Iwanowskiej mają możliwość ponownej aplikacji po upływie okresu karencji, trwającego 2 kolejne edycje po zakończeniu realizacji poprzedniego projektu w ramach ww. programów.

3.      W przypadku Stypendystów II ed. Programu (Bekker 2019):

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie w ramach II ed. Programu (Bekker 2019), jednakże z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, nie miały możliwości rozpoczęcia realizacji zwycięskich projektów. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie rezygnacji z dofinansowania uzyskanego w ww. edycji Programu i zwrot otrzymanych środków (jeśli dotyczy).

2.7. Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku

1. We wniosku należy zamieścić życiorys Wnioskodawcy

UWAGA: wykaz publikacji może zawierać maksymalnie 10 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku w okresie 10 lat (liczonych od początku 2011 r., w przypadku publikacji przyjętej do druku należy dołączyć potwierdzenie).

2. Do wniosku muszą zostać załączone w formie pliku pdf następujące dokumenty:

1) skan zaproszenia z Ośrodka goszczącego, potwierdzający wolę przyjęcia Stypendysty na wnioskowany okres. Zaproszenie powinno być wystawione na papierze firmowym Ośrodka goszczącego, z aktualną datą (nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia naboru) i podpisane przez opiekuna merytorycznego lub inną osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Ośrodku goszczącym. Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje: dane Wnioskodawcy, dane kontaktowe Ośrodka goszczącego, dane jednostki organizacyjnej, w której planowana jest realizacja Projektu, dane opiekuna merytorycznego, okres pobytu, orientacyjny plan aktywności i zakres wsparcia Ośrodka goszczącego;

2) kopie publikacji, o których mowa w punkcie 2.6 Ogłoszenia

3) skan dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu doktoranta/stopnia lub tytułu naukowego.

4) w przypadku naukowców lub nauczycieli akademickich zaświadczenie z działu kadr potwierdzające zatrudnienie i jego formę

5) w przypadku doktorantów dodatkowo opinia opiekuna lub promotora z ośrodka macierzystego o kandydacie i planowanym projekcie/programie wyjazdu, a w przypadku doktoranta realizującego kształcenie w szkole doktorskiej dodatkowo także potwierdzenie złożenia podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualnego planu badawczego

6) w przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki - kopie katalogów opatrzonych numerem ISBN lub inne formalne potwierdzenie dokonania prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim albo kopie nagrody/wyróżnienia w konkursie lub festiwalu o zasięgu międzynarodowym – w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2011)

7) jeśli dotyczy – oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym – w przypadku osób planujących wyjazd z opiekunem.

3. Wymagane załączniki do wniosku w przypadku specjalnej ścieżki wnioskowania dla Stypendystów II ed. programu

1) skan zaproszenia z Ośrodka goszczącego, zawierającego informacje wskazane w pkt 2

2) w przypadku zmiany ośrodka goszczącego – dodatkowo wypełniona Część II Wniosku „Ośrodek goszczący”.

UWAGA: W przypadku gdy załączone dokumenty przekraczają wskazane limity, w ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę tylko pozycje określone w limicie, wymienione jako pierwsze.

Dołączając skan dokumentu należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

 

2.8. Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych Regulaminem (rozdz. IV ust. 5.1 Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych).

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna obejmuje następujące etapy:

1. Preselekcja

Zespół oceniający w pierwszym etapie oceny merytorycznej dokonuje preselekcji wniosków na podstawie kryterium: „Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy, z uwzględnieniem etapu kariery naukowej”.

W wyniku preselekcji, Zespół oceniający rekomenduje do kolejnego etapu oceny merytorycznej nie więcej niż 70% wniosków, które otrzymały najwyższą liczbę punktów (do tej puli nie wlicza się stypendystów II ed. Programu Bekkera). Po analizie wszystkich wniosków Zespół oceniający ustala próg punktowy, powyżej którego wnioski są kierowane do kolejnego etapu oceny merytorycznej.

Wnioskodawcy, których wnioski znajdą się w grupie wniosków nierekomendowanych do kolejnego etapu oceny, otrzymują decyzję o odmowie przyznania środków finansowych za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Agencji.

2. Ocena Recenzentów

Wnioski, które znalazły się w grupie wniosków rekomendowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej, kierowane są do oceny dwóch Recenzentów. Recenzentów wskazuje Zespół oceniający, korzystając z bazy recenzentów Agencji, uwzględniając dziedzinę i dyscyplinę nauki, w której złożony został wniosek. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie punktowej przekraczającej 30% możliwych do przyznania punktów, Agencja zastrzega sobie prawo do powołania dodatkowych Ekspertów celem przeprowadzenia oceny. Recenzenci oceniają wniosek w skali punktowej od 0 do 45 pkt, w oparciu o poniższe kryteria.

3. Ocena Zespołu oceniającego

Po uwzględnieniu średniej arytmetycznej punktów przyznanych przez Recenzentów oraz po dokonaniu własnej oceny dla wszystkich z poniższych kryteriów, Zespół oceniający przygotowuje listę rankingową wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Zespół, uwzględniając etap preselekcji, może przyznać łącznie maksymalnie 55 pkt.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu wniosku lub w przypadku stwierdzenia niezgodności wniosku z celami Programu określonymi w punkcie 2.1. Ogłoszenia, na każdym etapie oceny Zespół oceniający może przyznać wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w dedykowanym polu karty oceny wniosku. W takim przypadku wniosek nie może zostać zakwalifikowany do dofinansowania.

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Preselekcja

(Zespół oceniający)

Punktacja dwóch Recenzentów

(uwzględnia się średnią arytmetyczną obu ocen)

Punktacja Zespołu oceniającego

1.

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy z uwzględnieniem etapu kariery naukowej

W przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki ocenie podlega dorobek wskazany w pkt 2.6. a-e, w przypadku pozostałych Wnioskodawców - w pkt 2.6. a-d.

20

15

-

2.

Renoma i poziom naukowy Ośrodka goszczącego

Ocenie podlega:

• ośrodek goszczący, w tym jego rozpoznawalność międzynarodowa i znaczenie dla danej dyscypliny

• dokonania zespołu, w którym Wnioskodawca planuje zrealizować Projekt

• pozycja naukowa opiekuna merytorycznego (jego rozpoznawalność międzynarodowa w uprawianej dyscyplinie)

• uzasadnienie wyboru Ośrodka goszczącego w kontekście działań planowanych w projekcie.

-

10

10

3.

Zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub naukowo-dydaktycznym w odniesieniu do okresu trwania Projektu

Ocenie podlega m. in. wartość naukowa i nowatorstwo Projektu, planowana metodologia i rezultaty, adekwatność czasu trwania Projektu do planowanych działań.

-

10

15

4.

Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój naukowy/akademicki Wnioskodawcy oraz na rozwój dyscypliny naukowej, której dotyczy Projekt.

Maksymalna liczba punktów może być przyznana, gdy Projekt dotyczy mobilności Doktoranta lub Młodego Naukowca na pierwszy długoterminowy wyjazd naukowy.

-

10

10

Maksymalna liczba punktów

20

45

35

Suma:

100

 

2.9. Budżet projektu

1. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się:

1) koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł (doktoranci) /12 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 6 000 zł (doktoranci) /8 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełen miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym Ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu przy czym pobyt rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca. Kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący, o ile małżonek nie posiada lub nie podejmie zatrudnienia w trakcie trwania Projektu (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Stypendysty – o 1 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący;

2) jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, o której mowa w pkt 1, wynoszący:

a) w przypadku wyjazdów do europejskich Ośrodków goszczących 7 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 2 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;

b) w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich Ośrodków goszczących 12 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 5 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;

2. Dofinansowanie wyjazdu członków rodziny jest możliwe wyłącznie w przypadku ich wyjazdu do ośrodka goszczącego, trwającego co najmniej 30 dni bez przerw.

3. Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę.

4. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku nastąpi zmiana sytuacji rodzinnej Wnioskodawcy (np. narodziny dziecka, ślub), może on wystąpić o zwiększenie wnioskowanej kwoty dofinansowania w związku z uczestniczeniem w wyjeździe członków rodziny nie ujętych we wniosku. Wnioski takie są rozpatrywane indywidualnie w miarę dostępności środków.

5. Jeżeli Stypendysta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i w wyjeździe nie towarzyszy mu małżonek, kwoty, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą zostać zwiększone – na takich zasadach jakby uczestniczył w nich małżonek – w przypadku uczestniczenia w wyjeździe Opiekuna.

6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora wydanej na podstawie przepisów u.n.a.w.a.

W przypadku zmiany statusu Stypendysty (np. uzyskania stopnia doktora) stypendium realizowane jest na zasadach określonych we wniosku.

 

2.10. Schematy płatności

W ramach Projektu płatności realizowane są według schematu płatności – C (patrz pkt V.1. Regulaminu Programów NAWA dla osób fizycznych Regulaminu).

 

2.11. Dokumentowanie wydatków

Przyznane Stypendium w zakresie kosztów utrzymania oraz dodatku mobilnościowego, będące zestawieniem kwot ryczałtowych, traktowane będzie jako wydatek poniesiony. Agencja zobowiązuje jednak Stypendystę w Umowie stypendialnej do przedstawienia:

1. opinii przedstawiciela Ośrodka goszczącego (opiekuna merytorycznego lub lidera zespołu, w którym był realizowany Projekt) o przebiegu realizacji Projektu, osiągniętych rezultatach i możliwościach dalszej współpracy ze Stypendystą; opinia musi zostać opatrzona datą bieżącą (nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem raportu) i zawierać potwierdzenie dat realizacji Projektu w Ośrodku goszczącym, w tym wyraźne poświadczenie nieprzebywania Stypendysty poza Ośrodkiem goszczącym przez okres dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu;

2. w przypadku uczestniczenia w wyjeździe małżonka, dzieci lub Opiekuna – oświadczenia o ich pobycie w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący oraz skan dokumentów podróży zawierających daty przejazdów, a także informacji o podjęciu lub braku podjęcia przez małżonka zatrudnienia w trakcie trwania Projektu;

a także dodatkowo, na prośbę Agencji, dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie działań oraz osiągnięcie założonych rezultatów i produktów zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem – pod rygorem uznania Stypendium za niekwalifikowalne.

 

2.12. Składanie raportów i ich weryfikacja

1. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia raportów z realizacji Projektu poprzez System teleinformatyczny Agencji oraz przedstawienia potwierdzenia rozpoczęcia realizacji działań w Ośrodku goszczącym:

1) Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Projektu przez Stypendystę, wystawione w okresie do 2 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Projektu, składane jest tylko w przypadku projektów trwających krócej niż 8 miesięcy. Dokument powinien być podpisany przez Przedstawiciela Ośrodka goszczącego. Przysłanie poprawnego potwierdzenia jest warunkiem przekazania kolejnej płatności Stypendium.

2) Raport częściowy składany jest tylko w przypadku projektów trwających 8 miesięcy lub dłużej, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego zgodnie ze wzorem raportu. Akceptacja raportu jest warunkiem do przekazania kolejnej płatności Stypendium.

3) Raport końcowy składany jest w terminie do 30 dni od zakończenia Projektu zgodnie ze wzorem raportu. Akceptacja raportu jest warunkiem poprawnego rozliczenia realizacji Projektu.

2. Kompletny i formalnie poprawny raport końcowy przekazywany jest do oceny merytorycznej dokonywanej przez Zespół oceniający.

3. Zespół oceniający ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań i wydatkowanych środków finansowych oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Stypendium.

4. W trakcie oceny merytorycznej uwzględniane są m. in. następujące kryteria:

1) zgodność zakresu wykonanych zadań z umową,

2) jakość osiągniętych rezultatów.

5. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Zespół oceniający może zasięgnąć opinii Recenzenta.

6. W raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszelkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Stypendium, mające wpływ na kwotę przyznanego dofinansowania, zwłaszcza mające związek ze skróceniem Stypendium bądź rezygnacją z udziału w przyjeździe lub jego części, małżonka, niepełnoletnich dzieci lub opiekuna Stypendysty.

7. Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo są potrącane z płatności bilansującej lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu, w przypadku, gdy ich wysokość przekracza kwotę płatności bilansującej.

8. Wzory raportu częściowego oraz końcowego stanowią załącznik do Ogłoszenia.

 

2.13. Prawa i obowiązki stypendysty programu

1.posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich uczestników wyjazdu, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w Ośrodku goszczącym oraz podróż do niego i podróż powrotną do Polski; jeżeli Ośrodek goszczący znajduje się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego uznawana jest karta EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub dowolna inna polisa obejmująca wskazany zakres ochrony;

2. terminowe złożenie wymaganych raportów;

3. realizacja zaplanowanych we wniosku rezultatów Projektu;

4. informowanie Agencji o zmianach w realizacji Projektu, w tym o podjęciu zatrudnienia przez małżonka Stypendysty, jeżeli jest on objęty Stypendium w najbliższym składanym raporcie;

5. informowanie Agencji o swoich szczególnych sukcesach naukowych, dydaktycznych i innych;

6. prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie się z przyznanych środków finansowych.

Stypendysta może być dodatkowo zatrudniony w Ośrodku goszczącym, jeżeli wymagają tego regulacje w nim obowiązujące.

Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Agencji o jakichkolwiek problemach lub nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o ewentualnym sporze z Ośrodkiem goszczącym, które zagrażają lub mogą zagrażać prawidłowemu wykonaniu Umowy stypendialnej.

 

2.14. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 28 000 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

 

2.15. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 grudnia 2021 roku.

 

2.16. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe.

 

2.17. Komponent krajowy

Komponent krajowy przeznaczony jest dla stypendystów reprezentujących grupę „naukowcy”.

Agencja przewiduje ponadto możliwość dodatkowego finasowania (środków finansowych) w postaci „komponentu krajowego” dla Stypendystów, których wyjazdy będą trwały 18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego.

Agencja planuje uruchomienie odrębnego, uzupełniającego naboru wniosków na „komponent krajowy” Programu, obejmujący dofinansowanie wynagrodzenia (wraz z kosztami pracodawcy) przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego. „Komponent krajowy” przeznaczony będzie dla Stypendystów Programu powracających do Polski po Stypendium trwającym co najmniej 18 miesięcy, którzy planują stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego i zobowiążą się do przygotowania i złożenia w tym okresie wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu. Nabór wniosków planowany jest od II kwartału 2023 r. Wniosek będą składać wspólnie Stypendysta oraz zatrudniająca go polska instytucja nauki i szkolnictwa wyższego (macierzysta lub nowa) na 3 miesiące przed zakończeniem wyjazdu.

Ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Zespół oceniający, podlegać będą przede wszystkim: rezultaty zagranicznego pobytu w ramach Programu, potencjał naukowy jednostki składającej wniosek o „komponent krajowy” wspólnie ze Stypendystą oraz plan działań na okres 6 miesięcy objętych wynagrodzeniem w ramach „komponentu krajowego”.

„Komponent krajowy” będzie obejmował dofinansowanie wynagrodzenia w miesięcznej wysokości 10 260 zł (wraz z kosztami pracodawcy), przy czym pracodawca może zwiększyć wysokość wynagrodzenia ze środków własnych.

Warunkiem rozliczenia „komponentu krajowego” będzie złożenie przez Stypendystę wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu badawczego do polskiej lub zagranicznej agencji finansującej badania. Dopuszcza się wnioskowanie o „komponent krajowy” również w przypadku, gdy rodzaj lub zakres prowadzonych badań nie wymaga utworzenia zespołu badawczego. W takim przypadku warunkiem rozliczenia „komponentu krajowego” będzie złożenie przez Stypendystę innego wniosku grantowego.

 

3. ZAŁĄCZNIKI
1) Wzór wniosku wraz z załącznikami
2) Wzór ankiet ewaluacyjnych
3) Wzory raportów
4) Wzór umowy
5) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych

 

4. KONTAKT Z AGENCJĄ
W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel.+48/22 390 35 55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nawa.gov.pl

 Ogłoszenia poprzednich naborów zostały zarchiwizowane i dostępne są TUTAJ

 

Udostępnij