Najczęściej zadawane pytania

Q&A

Czy doktoranci, aplikujący o stypendium Bekkera, którzy osiągną stopień doktora do czasu wyjazdu na stypendium, mogą ubiegać się o udział w programie? Jaki jest możliwy zakres aktywności?

Jeśli Wnioskodawca w momencie aplikacji nie będzie posiadać stopnia naukowego doktora, wniosek może złożyć jedynie jako Doktorant. Jeśli przed planowanym wyjazdem przewidziana jest obrona pracy doktorskiej, można zakładać, że realizacja projektu będzie obejmowała aktywności przeznaczone dla naukowca, np. staż podoktorski. Warto zaznaczyć taką sytuację we wniosku.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ostatnim akapitem pkt 2.9 Ogłoszenia, ewentualna realizacja projektu objęta będzie zasadami i finansowaniem przeznaczonym dla doktorantów, zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku o finansowanie. Nie będzie możliwości zmiany (zwiększenia) finansowania z tytułu uzyskania stopnia naukowego doktora.

Czy kwota stypendium jest kwotą netto, brutto czy brutto brutto?

Kwota stypendium w programie Bekker NAWA jest kwotą netto, wypłacaną na konto Stypendysty.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora wydanej na podstawie przepisów u.n.a.w.a.

Czy istnieje możliwość rozłożenia stażu na krótsze pobyty?

Zgodnie z pkt 2.5 Ogłoszenia „Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym”

Czy istnieje możliwość realizacji stypendium (w całości / części) w trybie zdalnym?

Z uwagi na fakt, że przy obliczaniu finansowania w programie uwzględnia się koszty utrzymania na każdy pełen miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym Ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy, w momencie, kiedy taki pobyt nie ma miejsca, nie można wskazanych kosztów uznać. Celem Programu Bekker NAWA jest wsparcie mobilności międzynarodowej, a zdalna realizacja założeń projektu nie może zostać uznana za mobilność w tym programie.

Okres przebywania Stypendysty poza ośrodkiem goszczącym?

W treści Ogłoszenia znajduje się zapis mówiący o tym, że okres przebywania Stypendysty poza ośrodkiem goszczącym nie może być dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Zgodnie z podpisaną Umową Stypendysta zobowiązany jest przedstawić Agencji opinię przedstawiciela Ośrodka goszczącego o przebiegu realizacji Projektu. Dokument ten powinien zawierać potwierdzenie dat realizacji Projektu w Ośrodku goszczącym, w tym wyraźne poświadczenie nieprzebywania Stypendysty poza Ośrodkiem goszczącym przez okres dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu.

Okres przebywania rodziny stypendysty poza ośrodkiem goszczącym?

W treści Ogłoszenia znajduje się zapis mówiący o tym, że dodatek na rodzinę przyznawany jest jedynie na czas pobytu małżonka i dzieci Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący. Należy podkreślić, że pobyt liczymy w pełnych miesiącach a dofinansowanie wyjazdu członków rodziny jest możliwe wyłącznie w przypadku ich wyjazdu do ośrodka goszczącego, trwającego co najmniej 30 dni bez przerw. Ponadto zgodnie z podpisaną Umową Stypendysta zobowiązany jest przedstawić Agencji oświadczenie o pobycie rodziny oraz skan dokumentów podróży zawierających daty przejazdów. Wymagana jest również informacja o podjęciu lub braku podjęcia przez małżonka zatrudnienia w trakcie trwania Projektu.

Czy o udział w programie Bekkera mogą ubiegać się osoby, które były Stypendystami tego programu?

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze „Stypendyści poprzednich edycji Programu im. Mieczysława Bekkera oraz programu im. Wilhelminy Iwanowskiej mają możliwość ponownej aplikacji po upływie okresu karencji, trwającego 2 kolejne nabory po zakończeniu realizacji poprzedniego projektu w ramach ww. programów.”

Czy posiadanie zatrudnienia w Uczelni jest wymagane tylko w momencie składania wniosku o stypendium Bekkera, czy przez cały okres realizacji wyjazdu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku?

Zatrudnienie Stypendysty weryfikowane jest jedynie na etapie oceny formalnej wniosku i dotyczy stanu na dzień składania wniosku.

Osoby wnioskujące powinny w chwili składania wniosku być zatrudnione w podmiocie posiadającym kategorię naukową (Umowa o pracę lub umowy cywilnoprawne), w sposób ciągły prowadząc działalność badawczą bądź dydaktyczną.

Jak rozwiązujemy kwestie zatrudnienia w jednostce macierzystej w czasie realizacji stypendium?

Kwestie zatrudnienia w jednostce macierzystej Stypendysta powinien uzgodnić z jednostką we własnym zakresie. NAWA nie reguluje ani nie wprowadza ograniczeń w zakresie przyjętych rozwiązań.

Czy doktor zatrudniony na stanowisku technicznym lub administracyjnym w uczelni może wnioskować?

Warunkiem formalnym złożenia aplikacji jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora oraz zatrudnienia w podmiocie posiadającym kategorię naukową. Rodzaj i forma zatrudnienia nie wykluczają możliwości złożenia wniosku.

Czy zatrudnienie dotyczące małżonka podczas wyjazdu na staż, dotyczy jego zatrudnienia w kraju gdzie odbywa się staż, czy dotyczy również sytuacji posiadania zatrudnienia w Polsce i pracy zdalnej za granicą?

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze (pkt 2.9.), kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący, o ile małżonek nie posiada lub nie podejmie zatrudnienia w trakcie trwania Projektu (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Dotyczy to również zatrudnienia w Polsce i pracy zdalnej za granicą.

Czy będzie możliwość zmian dat realizacji projektu w stosunku do złożonego wniosku?

Zmiana dat realizacji projektu w stosunku do złożonego wniosku jest możliwa po uzgodnieniu z NAWA oraz w granicach określonych regulaminem.

Jakie są warunki realizacji części kształcenia przez doktorantów?

Program Bekker NAWA daje Doktorantom możliwość realizacji części kształcenia w ramach przygotowanego projektu. Szczegóły takiego rozwiązania Wnioskodawca powinien określić w porozumieniu z podmiotem doktoryzującym oraz ośrodkiem goszczącym.

Jakie wymagania powinno spełniać zaproszenie z ośrodka goszczącego?

Dokument ten musi zostać przygotowany na papierze firmowym Ośrodka goszczącego, posiadać aktualną datę i podpis opiekuna merytorycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia do reprezentowania Ośrodka goszczącego. Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje: dane Wnioskodawcy, dane kontaktowe Ośrodka goszczącego, dane jednostki organizacyjnej, w której planowana jest realizacja Projektu, dane opiekuna merytorycznego, okres pobytu, orientacyjny plan aktywności i zakres wsparcia Ośrodka goszczącego. Bardzo istotne jest, aby załączone zaproszenie / zaświadczenie z ośrodka goszczącego zostało opatrzone oryginalnym podpisem opiekuna / przedstawiciela ośrodka goszczącego, nie zaś wklejonym do pisma skanem takiego podpisu. Bardzo prosimy o dołączenie dokumentów opatrzonych oryginalnym podpisem opiekuna bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W jakim języku należy sporządzić wniosek i załączniki?

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III: Information about the project planned for implementation in the host centre, którą wypełniamy w języku angielskim. Część II „Ośrodek goszczący” można wypełnić w języku polskim lub w języku angielskim. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku polskim lub w języku angielskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Dopuszczalne jest wykazanie w ramach osiągnięć zarówno publikacji obco-, jak i polskojęzycznych. Jednakże w załącznikach dołączone mogą zostać jedynie najważniejsze (w opinii wnioskodawcy) z publikacji, które ukazały się w języku polskim lub angielskim.

Jak duże jest zainteresowanie programem Bekker NAWA? Jaki jest wskaźnik sukcesu?

W dotychczas rozstrzygniętych trzech edycjach konkursu każdorazowo składanych było około 500 wniosków. Współczynnik sukcesu zaś utrzymywał się na poziomie niespełna 30%.

Jaka jest przyjęta forma rozliczenia stypendium? Czy do rozliczenia poniesionych kosztów konieczne jest gromadzenie faktur / rachunków?

Zgodnie z pkt 2.11 Ogłoszenia przyznane Stypendium (w zakresie kosztów utrzymania oraz dodatku mobilnościowego) stanowi zestawienie kwot ryczałtowych i traktowane jest jako wydatek poniesiony. Zastosowanie kwot ryczałtowych w projekcie oznacza, że nie będą one rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Stypendysta nie jest zobowiązany do gromadzenia i przedstawiania dowodów księgowych w celu potwierdzenia wydatków.

Czy w wykazie osiągnięć można podać publikacje opublikowane w czasopismach z listy B (w latach 2014-2017)?

Zgodnie z pkt 2.6., część dotycząca wykazu osiągnięć ppkt a) mówi, że w wykazie osiągnięć można wykazać również publikacje, które ukazały się w czasopismach umieszczonych "(…) w wykazie czasopism naukowych zgodnie z komunikatem MNiSW aktualnym w momencie ukazania się publikacji".

Czy publikacje wieloautorskie / współautorskie mogą zostać wykazane jako osiągnięcie?

Każda publikacja, również wieloautorskia / współautorska, spełniająca wymagania wskazane w pkt 2.6 Ogłoszenia może zostać wykazana jako indywidualne osiągnięcie.

Czy zgłoszenia patentowe / uzyskane patenty uznaje się za osiągnięcie?

Zgłoszenia patentowe stanowią istotny element Państwa dorobku i jak najbardziej zachęcamy do wyszczególnienia ich we wniosku. Jeśli jednak chodzi o katalog możliwych do wskazania osiągnięć, jest on zamknięty i został wyszczególniony w punkcie 2.6 Ogłoszenia o naborze.

Czy czynniki pozamerytoryczne (t.j. okres realizacji projektu, wybrany kraj, udział rodziny) wpływają na ocenę złożonej aplikacji? Czy np. lepiej oceniany jest projekt planowany na 12 miesięcy niż np. 3 miesięczny?

Czynniki pozamerytoryczne pozostają bez wpływu na ocenę złożonej aplikacji. Należy mieć jednak na uwadze, że okres realizacji projektu pozostaje w ścisłym związku z merytorycznym zakresem projektu. Zadania projektowe powinny być dobrze zaplanowane, wykonalne i dostosowane do okresu pobytu w Ośrodku goszczącym. Wśród wniosków kierowanych do finansowania jest wiele wniosków zarówno na okresy najkrótsze, jak i na pobyty na maksymalny okres dopuszczany w programie.

O ile kraj Ośrodka goszczącego nie jest kluczowy w ocenie projektu, o tyle sam Ośrodek i opiekun Stypendysty już tak. Zależy nam, by Stypendyści trafiali do jak najlepszych Ośrodków z perspektywy projektowanych badań oraz zaplanowanych celów naukowych/rezultatów projektu. Pobyt naukowy na stypendium Bekker NAWA ma zapewnić Stypendyście rozwój naukowy, zdobycie nowych umiejętności oraz pracę w dobrym, rozpoznawalnym w dziedzinie zespole badawczym.

Udział rodziny w żaden sposób nie wpływa na merytoryczną ocenę projektu.

Czy obcokrajowiec może aplikować o udział w programie?

W programie Bekker NAWA nie ma ograniczeń w zakresie obywatelstwa wnioskodawców. Istotne jest przy tym spełnienie wymagań wskazanych w pkt. 2.6 Ogłoszenia o naborze.

Czy można aplikować o stypendium zagraniczne, jednocześnie będąc zatrudnionym w projekcie lub będąc kierownikiem projektu finansowanego z innych źródeł?

Możliwa jest jednoczesna realizacja innego projektu. Sytuacja taka musi jednakże zostać każdorazowo wskazana w składanej aplikacji. Należy przy tym opisać zakres pokrywających się działań i planowany sposób ich współrealizacji. Kluczowe jest uniknięcie podwójnego finansowania i efektywne zaplanowanie wykorzystania stypendium Bekker NAWA.

 

Pobierz prezentację z webinarium Bekker NAWA

Nagranie z webinarium na temat programu Bekker NAWA 

 

Informacje dla wnioskodawców:

telefon: 22 390 35 55 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij