Po raz kolejny NAWA zaprasza uczelnie do składania aplikacji w Programie PROM. Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy to główne założenia Programu, którego pełna nazwa brzmi Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej PROM. Projekt, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oparty jest na założeniu międzynarodowej wymiany stypendialnej dającej możliwość m.in. prowadzenia zajęć dydaktycznych, udziału w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach  czy wizytach studyjnych. Stypendyści będą także mogli przeznaczyć środki na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Do kogo skierowany jest program?

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować:

  • uczelnie,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

które wywiązały się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach oraz mają doświadczenie w realizacji wymiany międzynarodowej lub krótkookresowych form kształcenia.

Jaki jest harmonogram naboru?

PROM 2019

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij