Międzynarodowe studia doktoranckie, szkoły letnie i zagraniczne wyjazdy badawcze – to tylko niektóre działania uczelni, jakie zostaną sfinansowane w ramach programu NAWA „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. NAWA na projekty uczelni przeznaczyła ponad 26,6 mln zł.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki tegorocznego naboru wniosków w programie „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Dofinansowanie otrzyma 16 podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, m.in.: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Politechnika Poznańska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie czy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Warto przypomnieć, że program „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” jest skierowany do polskich uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą szkoły doktorskie. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie m.in.: doskonalenia jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez międzynarodową wymianę dobrych praktyk i doświadczeń; zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów; rozwijania działań związanych z umiędzynarodowieniem uczelni, polegającym na m.in. organizowaniu pobytów zagranicznych profesorów prowadzących zajęcia dydaktyczne, organizacji szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry; wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich; pozyskania doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy; wsparcia stypendialnego dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania wspólnych lub podwójnych dyplomów studiów (joint degree lub double degree); realizacji przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

W ramach programu „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 26 689 311,26  zł.

Wyniki naboru TU

Więcej informacji o programie „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” TU

Udostępnij