Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe przemieniły się w program NAWA Partnerstwa Strategiczne. A to niejedyna zmiana, jaką przejdzie jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, na który w tym roku przeznaczono w sumie aż 25 mln zł – przy czym NAWA zastrzega możliwość zwiększenia tych środków.

Współpraca, sieciowanie i wykorzystywanie efektu synergii to jedne z najważniejszych zjawisk w dzisiejszym świecie uczelnianym, pozwalające na wzmacnianie potencjału i budowanie pozycji. Właśnie to przekonanie zrodziło program Partnerstwa Strategiczne. Jego celem jest bowiem wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu rozwiązań we współpracy dydaktycznej, naukowej czy systemie wdrożeń, które zbudują trwałe relacje międzynarodowe. Rezultaty sfinansowanych w jego ramach projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących partnerstwo. Co więcej, realizowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki, która otrzymuje wsparcie, i budować jej pozycję na arenie międzynarodowej. Stąd działania wskazane we wniosku o finansowanie powinny być ukierunkowane na podjęcie współpracy instytucjonalnej z zagranicznymi placówkami. W związku z tym działania projektowe mogą dotyczyć takich obszarów, jak: organizacja wymiany, wykładów wizyt studyjnych, staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji; rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia; opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych; tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu; prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym oraz prezentacja i publikacja wyników tych prac; opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów; rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia; nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynkowych.

Program Partnerstwa Strategiczne skierowany jest do: uczelni, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych; instytutów badawczych; międzynarodowych instytutów naukowych; instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W składanym wniosku o finansowanie należy szczegółowo opisać kluczowy obszar współpracy, jaka zostanie podjęta i zrealizowana - z każdym z Partnerów Strategicznych. Dopuszcza się możliwość realizacji działań wykraczających poza zakres wskazany powyżej, jednakże konieczne jest przedstawienie szczegółowego uzasadnienia dla zaproponowanych działań oraz kosztów.

Warto zaznaczyć, że budżet tegorocznej edycji programu Partnerstwa Strategiczne wynosi 25 mln zł. Co więcej, NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia tych środków.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 2 mln zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 13 stycznia 2022 roku godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa). Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie może złożyć maksymalnie trzy wnioski.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2022.

Realizacja pojedynczego projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy, pomiędzy 1 lipca 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne TUTAJ

Udostępnij