Z początkiem listopada 2021 r. ogłosimy nabór wniosków do programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”. To kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy choć w tym roku pojawią się pewne zmiany.

Program jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim, a jego celem będzie wsparcie represjonowanych Naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce.

Z wnioskami o finansowanie będą mogły wystąpić podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową.

Nabór potrwa do 30 listopada br.

Wymagania dotyczące Naukowca:

  1. Jest obywatelem Białorusi
  2. Posiada co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk)
  3. Ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie może prowadzić nieskrępowanych badań naukowych
  4. Przebywa w Polsce nie dłużej niż od początku 2021 r.

WAŻNE Wnioski nie będą mogły dotyczyć Naukowców, którzy realizowali projekty w ramach działania NAWA „Solidarni z naukowcami” ogłoszonego w 2020 r.

Jakie dokumenty będą niezbędne by złożyć wniosek?

  1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek podpisane przez przedstawiciela prawnego Ośródka goszczącego.
  2. Życiorys Naukowca.
  3. Opis planowanych do realizacji badań naukowych i aktywności zawodowej w Ośrodku goszczącym.

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony - szczegóły pojawią się wkrótce i będą dostępne na podstronie dedykowanej programowi


W ramach ubiegłorocznego działania realizowanego we współpracy z KRASP, przyznanych zostało 35 stypendiów dla naukowców z Białorusi.

Udostępnij