Ogłoszenie nr 29/2020 r. z dnia  30.09.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Ogłoszenie nr 29/2020 r. z dnia  30.09.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

W związku z pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, mając na celu udzielenie wsparcia stypendystom dotkniętym obostrzeniami związanymi z realizacją przejazdów międzynarodowych do i z Polski, wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

10/2020 z dnia 24.02.2020 r.

Program stypendialny dla studentów i naukowców Polonista,

07/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

06/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

04/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia,

03/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,

26/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021,

23/2019 z dnia 01.08.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – kształcenie w szkole doktorskiej (studia III stopnia),

15/2019 z dnia 12.03.2019 r.

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019,

12/2019 z dnia 06.03.2019 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

11/2019 z dnia 06.03.2019 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

08/2019 z dnia 04.03.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa – studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019,

06/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia,

05/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,

19/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa na rok akademicki 2019/2020,

12/2018 z dnia 13.06.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia II stopnia,

13/2018 z dnia 09.06.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia III stopnia,

06/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

04/2018 z dnia 05.03.2018 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

02/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

W regulaminach ww. programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wprowadza się poniższe zmiany w zasadach wypłat stypendiów.

W przypadku gdy Stypendysta przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest obywatelem kraju objętego zakazem przylotu do Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.,
 • odbywa kształcenie na uczelni polskiej w formie zdalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na tej uczelni

wartość wypłacanego stypendium wynosi 500 zł miesięcznie na czas kontynuowania kształcenia w ww. warunkach.

W przypadku przyjazdu do Polski, w celu przywrócenia stypendium w wysokości poprzednio obowiązującej, wynikającej z zasad danego programu Stypendysta powinien zgłosić fakt powrotu do Polski uczelni na której stypendium jest realizowane.

Po przyjeździe do Polski stypendium będzie realizowane na dotychczasowych zasadach określonych danym regulaminem programu.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ogłoszenie o naborze nr 20/2020 z dnia 04.06.2020 o wprowadzeniu zmian do naboru nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 w związku z pandemią COVID-19

Ogłoszenie o naborze nr 20/2020 z dnia 04.06.2020 o wprowadzeniu zmian do naboru nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 w związku z pandemią COVID-19

W związku z  pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w zasadach rekrutacji w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie. Zmiany dotyczą zasad prowadzenia oceny merytorycznej w Programie. W związku z pandemią COVID-19 i zróżnicowaniem kalendarza zakończenia roku szkolnego oraz w związku ze zgłaszanymi przez część Wnioskodawców uwagami, w sprawie trudności z dostarczeniem wymaganych regulaminem 19/2020 dokumentów, NAWA wprowadza zmiany w wykazie dokumentów, które należy składać do 15 lipca 2020 r. Składanie uzupełnień dotyczy Wnioskodawców, którzy uzyskali ocenę formalną pozytywną wniosku złożonego w naborze nr 3/2020 z dnia 16.01.2020.

Cel Programu

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa realizuje założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Program stwarza możliwość młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

O stypendium NAWA mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

 • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość), o którym mowa w art. 5 u.o.r. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję stwierdzającą polskie pochodzenie wydaną zgodnie z przepisami u.o.r. lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie);
 • w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r;
 • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim i posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe (finaliści olimpiad studenckich) lub bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa);
 • nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu oraz termin realizacji Programu

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. 

Program realizowany przez NAWA w odniesieniu do uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oferuje możliwość odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w języku polskim z comiesięcznym stypendium NAWA w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W przypadku podjęcia studiów w uczelni publicznej Program oferuje zwolnienie z opłat za kształcenie. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.       

Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni. 

Stypendia będą przyznawane od roku akademickiego 2020/21.

Regulamin Programu oraz wzór umowy

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim były przyjmowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 (przyjmowanie wniosków w naborze zostało zakończone).

Dokumenty uzupełniające w naborze do Programu należy składać do 15 lipca 2020 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login. Do składania uzupełnień zobowiązani są Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną wniosku złożonego w naborze nr 3/2020 z dnia 16.01.2020.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

ok. 22 413 000 zł, w tym w roku 2020 ok. 3 213 000 zł

Komunikaty:

Zaktualizowane zasady dotyczące podejmowania i odbywania w uczelniach artystycznych w roku akademickim 2020/2021 studiów w języku polskim przez cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej na warunkach stypendialnych określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego TUTAJ 

Zaktualizowane zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2020/2021 TUTAJ

 

Ogłoszenie o naborze nr 19/2020 z dnia 1.06.2020 o wprowadzeniu zmian do naboru nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 w związku z pandemią COVID-19

 

Ogłoszenie o naborze nr 19/2020 z dnia 1.06.2020 o wprowadzeniu zmian do naboru nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 w związku z pandemią COVID-19

W związku z  pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w zasadach rekrutacji w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie. Zmiany dotyczą zasad prowadzenia oceny merytorycznej w Programie. Uzupełniające dokumenty w naborze do Programu należy składać do 15 lipca 2020 r. Składanie uzupełnień dotyczy Wnioskodawców, którzy uzyskali ocenę formalną pozytywną wniosku złożonego w naborze nr 3/2020 z dnia 16.01.2020.

Cel Programu

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa realizuje założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Program stwarza możliwość młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

O stypendium NAWA mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

 • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość), o którym mowa w art. 5 u.o.r. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję stwierdzającą polskie pochodzenie wydaną zgodnie z przepisami u.o.r. lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie);
 • w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r;
 • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim i posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe (finaliści olimpiad studenckich) lub bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa);
 • nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu oraz termin realizacji Programu

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. 

Program realizowany przez NAWA w odniesieniu do uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oferuje możliwość odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w języku polskim z comiesięcznym stypendium NAWA w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W przypadku podjęcia studiów w uczelni publicznej Program oferuje zwolnienie z opłat za kształcenie. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.            

Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni. 

Stypendia będą przyznawane od roku akademickiego 2020/21.

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą.

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim były przyjmowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 (przyjmowanie wniosków w naborze zostało zakończone).

Dokumenty uzupełniające w naborze do Programu należy składać do 15 lipca 2020 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login. Do składania uzupełnień zobowiązani są Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną wniosku złożonego w naborze nr 3/2020 z dnia 16.01.2020.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu:

22 413 000 zł, w tym w roku 2020 ok. 3 213 000 zł

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020 z dnia 16.01.2020

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020 z dnia 16.01.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582). Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Cel Programu

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa realizuje założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Program stwarza możliwość młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

O stypendium NAWA mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

 • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość), o którym mowa w art. 5 u.o.r. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję stwierdzającą polskie pochodzenie wydaną zgodnie z przepisami u.o.r. lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie);
 • w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r;
 • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim i posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe (finaliści olimpiad studenckich) lub bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa);
 • nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu oraz termin realizacji Programu

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. 

Program realizowany przez NAWA w odniesieniu do uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oferuje możliwość odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w języku polskim z comiesięcznym stypendium NAWA w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W przypadku podjęcia studiów w uczelni publicznej Program oferuje zwolnienie z opłat za kształcenie. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.            

Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni. 

Stypendia będę przyznawane od roku akademickiego 2020/21.

Regulamin Programu oraz wzór umowy:

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą.

Komunikat:

Informacja dla kandydatów na kierunki artystyczne i medyczne

Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2020/2021.

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

ok. 22 413 000 zł, w tym w roku 2020 ok. 3 213 000 zł

Udostępnij