Ogłoszenie nr 4/2022 z dnia 7.02.2022 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Ogłoszenie nr 4/2022 z dnia 7.02.2022 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

2/2018 z dnia 08.02.2018

Program stypendialny dla Polonii na studia licencjackie i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

13/2018 z dnia 09.06.2018

Program stypendialny dla Polonii na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

5/2019 z dnia 11.02.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

6/2019 z dnia 11.02.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

8/2019 z dnia 04.03.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

3/2020 z dnia 16.01.2020

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

4/2020 z dnia 16.01.2020

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

8/2021 z dnia 31.03.2021 (zmiana w treści Ogłoszenia)

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

6/2018 z dnia 12.03.2018

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

11/2019 z dnia 06.03.2019

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

7/2020 z dnia 03.02.2020

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia

4/2018 z dnia 05.03.2018

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

12/2019 z dnia 06.03.2019

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

6/2020 z dnia 03.02.2020

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia

15/2019 z dnia 12.03.2019

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019

10/2020 z dnia 24.02.2020

Program stypendialny dla studentów i naukowców POLONISTA

19/2018 z dnia 20.12.2018

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2019/2020

26/2019 z dnia 20.12.2019

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021

33/2020 z dnia 15.12.2020

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021

32/2021 z dnia 21.12.2020

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2022/2023

Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie podejścia do kwestii pobierania innych stypendiów przez stypendystów ww. wymienionych programów NAWA.

Pozostałe zasady związane z realizacją ww. programów pozostają bez zmian.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Pełna treść zmian wprowadzonych w  poszczególnych programach

Ogłoszenie nr 29/2020 r. z dnia  30.09.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Ogłoszenie nr 29/2020 r. z dnia  30.09.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

W związku z pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, mając na celu udzielenie wsparcia stypendystom dotkniętym obostrzeniami związanymi z realizacją przejazdów międzynarodowych do i z Polski, wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

10/2020 z dnia 24.02.2020 r.

Program stypendialny dla studentów i naukowców Polonista,

07/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

06/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

04/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia,

03/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,

26/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa na rok akademicki 2020/2021,

23/2019 z dnia 01.08.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – kształcenie w szkole doktorskiej (studia III stopnia),

15/2019 z dnia 12.03.2019 r.

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019,

12/2019 z dnia 06.03.2019 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

11/2019 z dnia 06.03.2019 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

08/2019 z dnia 04.03.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa – studia II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019,

06/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia,

05/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,

19/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa na rok akademicki 2019/2020,

12/2018 z dnia 13.06.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia II stopnia,

13/2018 z dnia 09.06.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia III stopnia,

06/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia,

04/2018 z dnia 05.03.2018 r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia,

02/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Program stypendialny dla Polonii – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

W regulaminach ww. programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wprowadza się poniższe zmiany w zasadach wypłat stypendiów.

W przypadku gdy Stypendysta przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni oraz spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest obywatelem kraju objętego zakazem przylotu do Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.,
  • odbywa kształcenie na uczelni polskiej w formie zdalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na tej uczelni

wartość wypłacanego stypendium wynosi 500 zł miesięcznie na czas kontynuowania kształcenia w ww. warunkach.

W przypadku przyjazdu do Polski, w celu przywrócenia stypendium w wysokości poprzednio obowiązującej, wynikającej z zasad danego programu Stypendysta powinien zgłosić fakt powrotu do Polski uczelni na której stypendium jest realizowane.

Po przyjeździe do Polski stypendium będzie realizowane na dotychczasowych zasadach określonych danym regulaminem programu.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ogłoszenie o naborze nr 4/2020 z dnia 16.01.2020

Ogłoszenie o naborze nr 4/2020 z dnia 16.01.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582). Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia.

Cel Programu

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa realizuje założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Program stwarza możliwość młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

O stypendium NAWA mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

  • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość), o którym mowa w art. 5 u.o.r. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję stwierdzającą polskie pochodzenie wydaną zgodnie z przepisami u.o.r. lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
  • planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia II stopnia);
  • w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim roku studiów I stopnia lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2018 r.;
  • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2018 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób polskiego pochodzenia, które są studentami studiów II stopnia w Polsce i spełniają łącznie następujące kryteria: posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa) lub są finalistami olimpiad studenckich;
  • nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu oraz termin realizacji Programu

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów II stopnia w języku polskim w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W odniesieniu do uczelni publicznych, Program oferuje również zwolnienie z opłat za kształcenie. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie. Ponadto, studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce na warunkach stypendialnych dla osób, które nie kończyły studiów I stopnia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Program nie przewiduje naboru na kierunki prowadzone przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Uczelnie niepubliczne przyjmujące Stypendystów Programu nie są uprawnione do otrzymywania subwencji z budżetu państwa związanej z kształceniem Stypendystów Programu.

Stypendia będę przyznawane od roku akademickiego 2020/21.

Regulamin Programu oraz wzór umowy

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą.

Komunikat:

Komunikat dot. studentów studiów 7. semestralnych

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

ok. 4 910 000 zł, w tym w roku 2020 ok. 1 210 000 zł

Udostępnij