„Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że zaktualizowana została lista jednostek z oceną parametryczną A i A+, stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu Programu stypendialnego Poland my first choice - nabór uzupełniający.

Lista jednostek posiadających ocenę parametryczną A i A+ dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie została uzupełniona o:

- Wydział Nauk Technicznych

- Wydział Geoinżynierii

na podstawie informacji o decyzjach przyznających kategorie A obu ww. wydziałom.”

Ogłoszenie nr 34 /2020 r. z dnia 30.12.2020 r. o przedłużeniu naboru nr 32 /2020 z dnia 23.11.2020

Ogłoszenie nr 34 /2020 r. z dnia 30.12.2020 r. o przedłużeniu naboru nr 32 /2020 z dnia 23.11.2020

W związku z usterką formularza w systemie teleinformatycznym NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wydłuża nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym Poland My First Choice – nabór uzupełniający – studia II stopnia do 14 stycznia 2021 r. godz. 15.00.

Cel Programu

Celem Programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży do podejmowania studiów II stopnia w najlepszych polskich uczelniach. Oferta stypendialna jest skierowana do obywateli następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, USA, Węgry, Włochy, Wielka Brytania oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau, Tajwanu.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach ProgramuProgram oferuje stypendium na odbycie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym – posiadających kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej – podległe ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Stypendyści otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 2000 zł, wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie w regulaminowym czasie studiów. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Program nie obejmuje finansowania stypendiów na kierunkach prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.

Regulamin Programu oraz wzór umowy (wzór umowy stanowi część Regulaminu)

Regulamin Programu- wersja polska

Programme Regulations - english version

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim lub angielskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login do 14 stycznia 2021 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 26 lutego 2020 roku.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w przedmiotowym naborze - 1 824 000,00 zł

pasek

 

Ogłoszenie o naborze nr 32 /2020 z dnia  23.11.2020 - nabór uzupełniający

Ogłoszenie o naborze nr 32 /2020 z dnia  23.11.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582). Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym Poland My First Choice – nabór uzupełniający - studia II stopnia.

Cel Programu

Celem Programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży do podejmowania studiów II stopnia w najlepszych polskich uczelniach. Oferta stypendialna jest skierowana do obywateli następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, USA, Węgry, Włochy, Wielka Brytania oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau, Tajwanu.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program oferuje stypendium na  odbycie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o  najwyższym poziomie naukowym – posiadających kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej – podległe ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Stypendyści otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 2000 zł, wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie w regulaminowym czasie studiów. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Program nie obejmuje finansowania stypendiów na kierunkach prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.

Regulamin Programu oraz wzór umowy

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą.

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim lub angielskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login  w okresie od 23 listopada 2020 do 20 grudnia 2020 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 26 lutego 2020 roku.

Wzór umowy ze Stypendystą

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w przedmiotowym naborze  - 1 824 000,00 zł

pasek

Ogłoszenie nr 31/2020 r. z dnia 05.11.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

Ogłoszenie nr 31/2020 r. z dnia 05.11.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów

W związku z pandemią COVID-19 oraz w odpowiedzi na aktualne potrzeby uczestników Programu stypendialnego Poland my first choice związane z koniecznością odbywania zdalnego kształcenia, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

17/2019 z dnia 19.03.2019 r.

Program stypendialny Poland My First Choice

08/2020 z dnia 06.02.2020 r.

Program stypendialny Poland My First Choice

W regulaminach ww. programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wprowadza się następującą zmianę w zasadach wypłat stypendiów polegającą na wyłączeniu zapisów zawieszających wypłatę stypendium osobom, które przebywają jednorazowo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni, w stosunku do osób, które spełniają łącznie warunki:

  • są obywatelami kraju objętego zakazem przylotu do Rzeczpospolitej Polskiej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
  • odbywają kształcenie na uczelni polskiej w formie zdalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na tej uczelni.

Pozostałe zasady wypłaty stypendiów pozostają bez zmian.

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2020 r.

pasek

Ogłoszenie nr 16/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 o przedłużeniu naboru nr 8/2020 z dnia 6 lutego 2020

Ogłoszenie nr 16/2020 z dnia 27.04.2020 o przedłużeniu naboru nr 8/2020 z dnia 6 lutego 2020

W związku z szerzącą się na świecie pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wydłuża nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym Poland My First Choice – studia II stopnia .Wnioski w naborze do Programu należy składać do 15 czerwca 2020 r.

Cel Programu

Celem programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży z niżej wymienionych krajów  do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach. Stypendyści będą rekrutowani z następujących państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, USA, Węgry, Włochy, Wielka Brytania oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau, Tajwanu.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program oferuje stypendium na  odbycie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych w przez jednostki o  najwyższym poziomie naukowym – posiadających kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej – podległe ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Stypendyści otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 2000 zł, wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie w regulaminowym czasie studiów. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Program nie obejmuje finansowania stypendiów na kierunkach prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.

Jednolity tekst Regulaminu Programu oraz wzór umowy:

Jednolity tekst Regulaminu Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą.

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim lub angielskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 6 lutego 2020 do 15 czerwca 2020 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 sierpnia 2020 roku.

Wzór umowy ze Stypendystą

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w przedmiotowym naborze - 3792 000,00 zł 

pasek

Ogłoszenie nr 11/2020 z dnia 30 marca 2020 o przedłużeniu naboru nr 8/2020 z dnia 6 lutego 2020

Ogłoszenie nr 11/2020 z dnia 30.03.2020 o przedłużeniu naboru nr 8/2020 z dnia 6 lutego 2020

W związku z szerzącą się na świecie pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wydłuża nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym Poland My First Choice – studia II stopnia .Wnioski w naborze do Programu należy składać do 30 kwietnia 2020 r.

Cel Programu

Celem programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży z niżej wymienionych krajów  do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach. Stypendyści będą rekrutowani z następujących państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, USA, Węgry, Włochy, Wielka Brytania oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau, Tajwanu.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program oferuje stypendium na  odbycie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych w przez jednostki o  najwyższym poziomie naukowym – posiadających kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej – podległe ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Stypendyści otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 2000 zł, wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie w regulaminowym czasie studiów. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Program nie obejmuje finansowania stypendiów na kierunkach prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.

Jednolity tekst Regulaminu Programu oraz wzór umowy.

Jednolity tekst Regulaminu Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą.

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim lub angielskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 6 lutego 2020 do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 14 sierpnia 2020 roku.

Wzór umowy ze Stypendystą

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w przedmiotowym naborze - 3792 000,00 zł 

pasek

Ogłoszenie nr 8/2020 z dnia 6 lutego 2020

Ogłoszenie o naborze nr 8/2020 z dnia 06.02.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582). Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym Poland My First Choice – studia II stopnia .

Cel Programu

Celem programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży z niżej wymienionych krajów  do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach. Stypendyści będą rekrutowani z następujących państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, USA, Węgry, Włochy, Wielka Brytania oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau, Tajwanu.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program oferuje stypendium na  odbycie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych w przez jednostki o  najwyższym poziomie naukowym – posiadających kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej – podległe ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Stypendyści otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 2000 zł, wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. W uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie w regulaminowym czasie studiów. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Program nie obejmuje finansowania stypendiów na kierunkach prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.

Regulamin Programu oraz wzór umowy

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą.

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim lub angielskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 6 lutego 2020 do 6 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 14 sierpnia 2020 roku.

Wzór umowy ze Stypendystą

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w przedmiotowym naborze  - 3 792 000,00 zł

 

pasek

 

 

 


 

Udostępnij