Podejmowanie studiów doktoranckich i otwieranie przewodów doktorskich 

Twój dyplom uprawnia w Polsce do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie/trzeciego stopnia lub do otwarcia przewodu doktorskiego, jeśli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego w kraju, w którym został uzyskany,
  • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

WAŻNE

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

  • instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
    1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
    2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  • program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi systemów edukacji poszczególnych państw, gdzie również znajdują się informacje na temat możliwości uznania konkretnych dyplomów.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, możesz wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.

Udostępnij