Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - edycja 2020

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam (szczegółowe informacje poniżej).

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Zachęcany do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu.

Regulamin w języku angielskim dostępny tutaj

Szczegółowe informacje o wymianie z poszczególnymi krajami znajdują się w poniższych zakładkach:

BIAŁORUŚ

Białoruś

Strona białoruska przyjmie:

 • 12 nauczycieli akademickich na jednomiesięczne staże. W przypadku mniejszej liczby kandydatów okres pobytu może ulec proporcjonalnie zwiększeniu
 • 10 studentów którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia lub  studiów drugiego stopnia i doktorantów na pięciomiesięczne staże; w przypadku mniejszej liczby kandydatów okres stażu może ulec zwiększeniu, ale nie dłużej niż do 10 miesięcy

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

Stypendium wypłaca odpowiednio strona polska (nauczyciele akademiccy) lub strona białoruska (studenci i doktoranci).

 

BUŁGARIA

Bułgaria

Strona bułgarska przyjmie:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)
 • doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

Stypendium wypłaca strona polska (z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona bułgarska).

CHINY

Chiny

Chińska Republika Ludowa przyjmie 40 stypendystów studentów i nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych na roczne studia lub staże naukowe, głównie w zakresie nauki języka chińskiego.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

Stypendium wypłaca strona polska

Kandydaci na studia języka chińskiego nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni chińskiej.

Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie na uczelniach zatwierdzonych przez władze chińskie. Ich lista znajduje się na stronie China Scholarship Council: https://www.chinesescholarshipcouncil.com/

CZECHY

Czechy

Strona czeska przyjmie nauczycieli akademickich na pobyty studyjne i badawcze w łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy (długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 1 do 5 miesięcy)

Uwaga! Uczelnią przyjmującą może być wyłącznie uczelnia publiczna podległa Ministerstwu Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej (MSMT)

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem letnich kursów językowych, które finansuje strona czeska

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

EGIPT

Egipt

Strona egipska przyznaje 40 miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze dla studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki realizowane w egipskich uczelniach i instytucjach naukowych;

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r. 

Stypendium wypłaca strona polska

GRECJA

Grecja

Strona grecka oferuje wymianę pracowników naukowo – dydaktycznych na krótkie (do 7 dni) pobyty naukowo – badawcze – do 10 osób (w tym 5 profesorów) rocznie.

Stypendia wypłaca strona grecka.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

Uwaga! Wizyta naukowa może odbyć się w terminie: wrzesień – grudzień 2021 r.

Wyjazdy dojdą do skutku, pod warunkiem przekazania oferty przez stronę grecką. 

JAPONIA

Japonia

Strona japońska oferuje 7 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie

Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka.

O akceptację uczelni japońskiej, kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie – co oznacza, że na etapie wnioskowania do NAWA nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni japońskiej.

Kandydaci z uczelni artystycznych zgłaszani są równolegle przez uczelnie macierzyste do Ministerstwa Kultury.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 31 marca 2021 r.

Stypendia wypłaca strona japońska

UWAGA: bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2022. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2021 r.

KAZACHSTAN

Kazachstan

Strona kazachstańska przyjmie do dziesięciu osób (studentów orientalistyki bądź specjalistów w zakresie języka i kultury kazachstańskiej) na letnie kursy języka i kultury kazachstańskiej, trwające do dwudziestu ośmiu dni.

Kursy językowe finansuje strona kazachstańska

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

RUMUNIA

Rumunia

Strona rumuńska przyjmie:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy
 • studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona rumuńska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

SERBIA

Serbia

Strona serbska przyjmie:

 • stypendia na staże naukowe trwające od 1 do 9 miesięcy (w łącznym limicie do 32 miesięcy)
 • stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej (6 miejsc)

Wyjazdy dojdą do skutku, pod warunkiem przekazania oferty przez stronę serbską.

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona serbska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

SŁOWACJA

Słowacja

Strona słowacka przyjmie:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)
 • doktorantów na pobyty studyjne w łącznym rocznym limicie do 8 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 3 miesięcy)

Stypendia wypłaca strona polska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

SŁOWENIA

Słowenia

Strona słoweńska przyjmie pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy)

Uwaga! Zgodnie z zasadami rekrutacji partnera słoweńskiego (Agencji CMEPIUS), wiek studenta nie może przekraczać 26 lat (do ukończenia pobytu w Słowenii), wiek kandydatów na staże naukowe – do 30 lat.

Stypendia wypłaca strona słoweńska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

UKRAINA

Ukraina

Strona ukraińska oferuje staże naukowo-badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych – w sumie 40 osobomiesięcy

Uwaga! Realizacja studiów częściowych/semestralnych i staży naukowo-badawczych w uczelniach ukraińskich musi odbywać się w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy w terminie: 1 września 2021 – 30 czerwca 2022

Stypendium wypłaca strona polska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

WĘGRY

Węgry

Strona węgierska przyjmie:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 18 miesięcy stypendialnych (tj. 18 osób na staże od 1 do 9 miesięcy) i 70 dni stypendialnych (5 osób na staże od 3 do 29 dni)
 • doktorantów na pobyty studyjne (limit 30 miesięcy stypendialnych)

Uwaga! Doktoranci mogą aplikować również na krótkie wizyty studyjne od 3 do 29 dni.

Stypendia wypłaca strona węgierska, z wyjątkiem pobytów studyjnych, które finansuje strona polska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

WIETNAM

Wietnam

Strona wietnamska oferuje przyjęcie do 20 osób rocznie (studentów, uczestników studiów doktoranckich, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych) na staże naukowe, trwające do 10 miesięcy.

Stypendia wypłaca strona polska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 18 grudnia 2020 r.

 

 

Udostępnij