Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - edycja 2021

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam (szczegółowe informacje poniżej).

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o wymianie z poszczególnymi krajami znajdują się w poniższych zakładkach:

BUŁGARIA

Bułgaria

Strona bułgarska przyjmie:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)
 • doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy

Stypendium wypłaca strona polska (z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona bułgarska).

CHINY

Chiny

Chińska Republika Ludowa przyjmie 40 stypendystów studentów i nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych na roczne studia lub staże naukowe, głównie w zakresie nauki języka chińskiego.

Stypendium wypłaca strona polska

Kandydaci na studia języka chińskiego nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni chińskiej.

Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie na uczelniach zatwierdzonych przez władze chińskie. Ich lista znajduje się na stronie China ScholarshipCouncilhttps://www.chinesescholarshipcouncil.com/

CZECHY

Czechy

Strona czeska przyjmie nauczycieli akademickich na pobyty studyjne i badawcze w łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy (długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 1 do 5 miesięcy)

Uwaga! Uczelnią przyjmującą może być wyłącznie uczelnia publiczna podległa Ministerstwu Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej (MSMT)

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem letnich kursów językowych, które finansuje strona czeska.

EGIPT

Egipt

Strona egipska przyznaje 40 miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze dla studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki realizowane w egipskich uczelniach i instytucjach naukowych;

Stypendium wypłaca strona polska.

GRECJA

Grecja

Strona grecka oferuje wymianę pracowników naukowo – dydaktycznych na krótkie (do 7 dni) pobyty naukowo – badawcze – do 10 osób (w tym 5 profesorów) rocznie

Stypendia wypłaca strona grecka.

Uwaga! Wizyta naukowa może odbyć się w terminie: wrzesień – grudzień 2022 r.

JAPONIA

Japonia

Strona japońska oferuje 4 stypendia na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie

Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka.

Ambasada Japonii w Warszawie przyjmuje wyłącznie wnioski od osób z obywatelstwem polskim. Kandydaci posiadający inne obywatelstwo powinni składać wnioski w Ambasadzie Japonii właściwej dla kraju obywatelstwa.

O akceptację uczelni japońskiej, kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie – co oznacza, że na etapie wnioskowania do NAWA nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni japońskiej.

Kandydaci z uczelni artystycznych zgłaszani są równolegle przez uczelnie macierzyste do Ministerstwa Kultury.

Stypendia wypłaca strona japońska.

UWAGA: bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2023. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2022 r.

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Macedonia Północna

Strona macedońska przyjmie:

 • 4 studentów lub naukowców na studia semestralne lub staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 12 miesięcy)

Stypendia wypłaca strona polska - z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona macedońska.

MONGOLIA

Mongolia

Strona mongolska przyjmie łącznie do 16:

 • studentów polskich uczelni na semestralne formy kształcenia w zakresie języka mongolskiego lub staże naukowe,
 • nauczycieli akademickich polskich uczelni na staże naukowe na łączny okres do 64 miesięcy

Stypendia wypłaca strona polska.

RUMUNIA

Rumunia

Strona rumuńska przyjmie:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy
 • studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona rumuńska.

SERBIA

Serbia

Strona serbska przyjmie:

 • stypendia na staże naukowe trwające od 1 do 9 miesięcy (w łącznym limicie do 32 miesięcy)
 • stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej (6 miejsc)

Wyjazdy dojdą do skutku, pod warunkiem przekazania oferty przez stronę serbską.

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona serbska.

SŁOWACJA

Słowacja

Strona słowacka przyjmie:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)
 • doktorantów na pobyty studyjne w łącznym rocznym limicie do 8 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 3 miesięcy)

Stypendia wypłaca strona polska.

SŁOWENIA

Słowenia

Strona słoweńska przyjmie pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy).

Uwaga! Zgodnie z zasadami rekrutacji partnera słoweńskiego (Agencji CMEPIUS), wiek studenta nie może przekraczać 26 lat (do ukończenia pobytu w Słowenii), wiek kandydatów na staże naukowe – do 30 lat.

Stypendia wypłaca strona słoweńska.

UKRAINA

Ukraina

Strona ukraińska oferuje staże naukowo-badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych – w sumie 40 osobomiesięcy

Uwaga! Realizacja studiów częściowych/semestralnych i staży naukowo-badawczych w uczelniach ukraińskich musi odbywać się w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy w terminie: 1 września 2022 – 30 czerwca 2023 r.

Stypendium wypłaca strona polska.

WĘGRY

Węgry

Strona węgierska przyjmie:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 18 miesięcy stypendialnych (tj. 18 osób na staże od 1 do 9 miesięcy) i 70 dni stypendialnych (5 osób na staże od 3 do 29 dni)
 • doktorantów na pobyty studyjne (limit 30 miesięcy stypendialnych)

Uwaga! Doktoranci mogą aplikować również na krótkie wizyty studyjne od 3 do 29 dni.

Stypendia wypłaca strona węgierska, z wyjątkiem pobytów studyjnych, które finansuje strona polska.

WIETNAM

Wietnam

Strona wietnamska oferuje przyjęcie do 20 osób rocznie (studentów, uczestników studiów doktoranckich, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych) na staże naukowe, trwające do 10 miesięcy.

Stypendia wypłaca strona polska.

 

 

Udostępnij