Studenci - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Izrael, Japonia, Kazachstan, KuwejtMacedonia, MeksykMongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów, doktorantów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  od dnia 15 listopada 2018 r. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Zachęcany do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu.

 

Komunikat z 20 marca 2020 r. w sprawie zmian Regulaminu "Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa"(edycja 2018)

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa (edycja 2018).  

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1 Regulaminu, którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

5.1 Okres realizacji projektu 

Pobyt może być realizowany przez okres od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2019/20  oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie realizacji pobytu na termin wykraczający poza rok akademicki 2019/20, o ile nowy termin będzie mieścił się w całości w roku kalendarzowym 2020, a zagraniczny ośrodek goszczący wyda zgodę na przesunięcie realizacji pobytu.

 

UWAGA

Zmiany w regulaminie "Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa"(edycja 2018)

Możliwość przyznania dodatkowych środków finansowych, związana z wystąpieniem pandemii COVID-19

Beneficjent Programu będący stypendystą NAWA może wnioskować o przyznanie dodatkowych środków finansowych w postaci dodatkowego miesięcznego stypendium w sytuacji braku możliwości powrotu do Polski z powodu zamknięcia granic i zawieszenia ruchu lotniczego. Wniosek o przyznanie ww. środków finansowych Beneficjent składa w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Środki te mogą być przyznane Decyzją Dyrektora NAWA na uzasadniony wniosek Beneficjenta, na okres maksymalnie od dnia następującego po dniu planowego zakończenia pobytu do końca września 2020 r. włącznie.

Środki zostaną wypłacone w oparciu o umowę stypendialną po jej uprzedniej zmianie polegającej na uzupełnienie jej zapisów o ww. dodatkowe środki finansowe, zaś ich rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1 – 5.3 Regulaminu oraz § 4 ust. 4 i § 5 ust 1 – 2 umowy stypendialnej, z tym zastrzeżeniem, że za datę zakończenia pobytu w ramach raportu końcowego może być uznana data podróży powrotnej Beneficjenta, udokumentowana kartą pokładową lotu.

Zobacz aktualną wersję Regulaminu Bilateralna Regulamin - wyjazdy_end 3.07.2020

Udostępnij