Możliwość przyznania dodatkowych środków finansowych, związana z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zmiany w regulaminie "Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa" (edycja 2018)

Zmiana polega na dodaniu pkt 6a w regulaminie, który brzmi:

Beneficjent Programu będący stypendystą NAWA może wnioskować o przyznanie dodatkowych środków finansowych w postaci dodatkowego miesięcznego stypendium w sytuacji braku możliwości powrotu do Polski z powodu zamknięcia granic i zawieszenia ruchu lotniczego. Wniosek o przyznanie ww. środków finansowych Beneficjent składa w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Środki te mogą być przyznane Decyzją Dyrektora NAWA na uzasadniony wniosek Beneficjenta, na okres maksymalnie od dnia następującego po dniu planowego zakończenia pobytu do końca września 2020 r. włącznie.

Środki zostaną wypłacone w oparciu o umowę stypendialną po jej uprzedniej zmianie polegającej na uzupełnienie jej zapisów o ww. dodatkowe środki finansowe, zaś ich rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1 – 5.3 Regulaminu oraz § 4 ust. 4 i § 5 ust 1 – 2 umowy stypendialnej, z tym zastrzeżeniem, że za datę zakończenia pobytu w ramach raportu końcowego może być uznana data podróży powrotnej Beneficjenta, udokumentowana kartą pokładową lotu.

Aktualna wersja regulaminu znajduje się TUTAJ

06.07.2020

Zmiany w zasadach rekrutacji w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Skutki pandemii COVID-19 wymusiły konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie naboru nr 3/2020 z dnia 16.01.2020. Zmiany dotyczą etapu oceny merytorycznej złożonych wniosków. Zrezygnowano z przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych do Programu (egzaminy NAWA) na rzecz złożenia przez Wnioskodawców dodatkowych dokumentów w systemie teleinformatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/. Więcej informacji: tutaj

02.06.2020

Przedłużony termin naboru wniosków w programie Poland My First Choice

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedłużyła termin składania wniosków w programie stypendialnym Poland My First Choice - do 15 czerwca 2020.

Zaktualizowany regulamin znajduje się na stronie programu: tutaj

29.04.2020

Przedłużony termin naboru w programie POLONISTA

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedłużyła termin składania wniosków w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA - do 15 maja 2020.

Zaktualizowany regulamin znajduje się na stronie programu: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

27.04.2020

Wsparcie dla zagranicznych studentów – stypendystów NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

- Pomoc kierujemy do studentów zagranicznych, naszych stypendystów, którzy zostali w Polsce, a w wyniku obecnej sytuacji epidemicznej znacząco pogorszyły się warunki ich życia. Dajemy im możliwość skorzystania z jednorazowej zapomogi. Spodziewamy się dużego zainteresowania tym mechanizmem wsparcia – mówi Agnieszka Stefaniak-Hrycko, p.o. dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 500 zł. Mogą się o nią ubiegać: uczestnicy kursów przygotowawczych, studenci oraz doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020, spełniający łącznie następujące warunki:

a) są stypendystami jednego z programów stypendialnych NAWA:

 • indywidualnych stypendiów,
 • wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa,
 • Polonista,
 • im. Ignacego Łukasiewicza,
 • im. Stefana Banacha,
 • dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,

b) przysługuje im prawo pobierania stypendium Dyrektora NAWA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,

c) w chwili składania wniosku o zapomogę przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o zapomogę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 wraz z uzasadnieniem. Formularz wniosku dostępny jest w systemie informatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe. Stypendyści NAWA, którzy mają już konto w systemie proszeni są o złożenie wniosku z tego samego konta. Pozostałe osoby, korzystające z systemu teleinformatycznego po raz pierwszy muszą dołączyć skan paszportu.

Wypłata zapomogi będzie dokonywana przelewem na indywidualny rachunek bankowy stypendysty.

- Naszym działaniem wpisujemy się w szersze wsparcie, którym studentów, w tym tych z zagranicy, obejmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz macierzyste uczelnie. Jesteśmy wdzięczni uczelniom za dostrzeżenie potrzeb tych młodych ludzi, przebywających z dala od domu i najbliższej rodziny – podkreśla Agnieszka Stefaniak-Hrycko.

Zarządzenie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi w związku z zagrożeniem epidemicznym na terytorium RP

06.04.2020

Przedłużony termin naboru w programie Poland My First Choice

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedłużyła termin składania wniosków w programie stypendialnym Poland My First Choice do 30 kwietnia 2020.

Zaktualizowany regulamin znajduje się na stronie programu: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice/ogloszenie 

Komunikat w sprawie wypłat stypendiów w programach studenckich oraz programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej

1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wpływającą na możliwość realizacji studenckich programów stypendialnych, tj.:

 • Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
 • Programu stypendialnego im. Stefana Banacha,
 • Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Programu stypendialnego Poland My First Choice,
 • Programu stypendialnego POLONISTA

zapisy zawieszające wypłatę stypendium osobom, które przebywają jednorazowo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni nie będą miały zastosowania do osób, które będą kontynuowały kształcenie na zasadach określonych przez uczelnię, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość.

W przypadku Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa, nie będą miały zastosowania zapisy zawieszające wypłatę stypendium lub obniżające jego wysokość osobom, które przebywają poza ośrodkiem goszczącym dłużej niż 15 dni w danym miesiącu, jeżeli osoby te będą kontynuowały kształcenie na ww. zasadach określonych przez uczelnię.

Powyższa zasada stosowana jest w okresie od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu stosowania powyższych zasad.

2. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że zasady wypłaty stypendiów osobom przebywającym za granicą w ramach Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa, nie ulegają zmianie. Informujemy ponadto, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu realizacji pobytu lub jego części pod warunkiem uzyskania zgody ośrodka goszczącego i zrealizowania wyjazdu do końca 2020 roku. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium ani długości wyjazdu.

25.03.2020

Zmiany w regulaminie "Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa"(edycja 2018)

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w regulaminie Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa (edycja 2018).  

Zmiana została wprowadzona w punkcie 5.1 Regulaminu, którego akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

5.1 Okres realizacji projektu 

Pobyt może być realizowany przez okres od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2019/20  oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie realizacji pobytu na termin wykraczający poza rok akademicki 2019/20, o ile nowy termin będzie mieścił się w całości w roku kalendarzowym 2020, a zagraniczny ośrodek goszczący wyda zgodę na przesunięcie realizacji pobytu.

20.03.2020

Informacja o wypłacaniu stypendiów w ramach programów NAWA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w programach stypendialnych: 

 • im. gen. Władysława Andersa,
 • im. Ignacego Łukasiewicza,
 • im. Stefana Banacha,
 • Polonista,
 • Poland my firts choice,
 • wymiana stypendialna w ramach umów bilateralnych,

stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach.

Informacja w sprawie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się pytaniami o możliwość skrócenia pobytu zagranicznego w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej z powodu rozprzestrzeniania się infekcji wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie wyjaśniamy, że osoby, które czują się zagrożone lub które nie mogą kontynuować stażu naukowego bądź studiów z racji zamknięcia ośrodka goszczącego lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zawartej z NAWA umowy, powinny poinformować Agencję o tym fakcie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Do rozliczenia Umowy, poza raportem merytorycznym przewidzianym umową, niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia z ośrodka goszczącego potwierdzającego daty zrealizowanego pobytu. W przypadkach, gdy z powodu zamknięcia uczelni uzyskanie takiego zaświadczenia będzie niemożliwe w dającej się przewidzieć przyszłości, alternatywnie jako potwierdzenie daty zakończenia pobytu można przedstawić kartę pokładową lotu powrotnego (bądź bilet kolejowy lub autokarowy).

W przypadku osób, którym zagraniczna uczelnia zaoferuje możliwość zajęć on-line, ale które powrócą do Polski, nie ma możliwości wypłacania stypendium za ten okres, ponieważ zgodnie z Regulaminem programu, stypendium NAWA przeznaczone dla Beneficjentów w związku z ich pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym.

 

Udostępnij