Do podstawowych zadań NAWA należy inicjowanie i realizowanie działań wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych. Pomocą w realizacji tego zadania będą programy wspierające przede wszystkim nawiązywanie międzynarodowych partnerstw, rozwijanie potencjału uczelni pod kątem oferowanych programów, jak też przygotowania organizacyjnego w zakresie umiędzynarodowienia.

 

 

Projekty współfinansowane w ramach POWER:

Tytuł projektu: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej i funkcjonowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Działania w projekcie obejmują opracowanie standardów funkcjonowania NAWA, tworzenie sieci współpracy, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry.  

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – grudzień 2020 roku.

Budżet projektu wynosi 4 499 988,50 złotych, z czego 3 792 590,30 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek copy

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – marzec 2022 roku.

Budżet projektu wynosi 33 333 333,00 złotych, z czego 28 093 333,05 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek copy

Tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – marzec 2021 roku.

Budżet projektu wynosi 66 646 516,20 złotych, z czego 56 169 683,85 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

pasek copy

Tytuł projektu: Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II. stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i doktorantów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową.

Projekt jest realizowany w okresie wrzesień 2018 roku – grudzień 2023 roku.

Budżet projektu wynosi 51 388 888,99 złotych, z czego 43 310 555,64 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane są trzy programy NAWA:

  • Program Tworzenie wspólnych programów studiów II stopnia
  • Program Realizacja wspólnych programów studiów II stopnia
  • Program STERStypendia doktorskie dla cudzoziemców

pasek copy

 

Udostępnij