Ogłoszenie - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Ogłoszenie o naborze nr  28/2020 z dnia 1.10.2020  r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa  na rok akademicki 2021/22.

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy lub oferty stypendialnej, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego

Regulamin Programu 

Termin składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 (chyba, że nabór wniosków do danego kraju przewiduje inaczej), w języku polskim, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru po stronie polskiej nastąpi do 31 marca 2021 roku (chyba, że nabór wniosków do danego kraju przewiduje inaczej).

Wzór umowy 

Przewidywana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w roku akademickim 2021/22 wynosi ok. 2 000 000.

Share