Projekty FERS - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich

 

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
75 988 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
62 705 297,60 PLN 

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projekt pt. „Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich”. Projekt przewiduje finansowanie działań, synergicznych i komplementarnych do działań podejmowanych w ramach innych inicjatyw Unii Europejskiej w obszarze umiędzynarodowienia obejmujące kompleksowe wsparcie instytucji w:

 • rozwijaniu działań wspierających międzynarodową aktywność związaną z budowaniem i utrzymaniem strategicznych partnerstw akademickich i ponadnarodowych sojuszy, w tym działania ukierunkowane na aktywizację uczelni w ramach Uniwersytetów Europejskich;
 • wypracowaniu i wdrożeniu współpracy z partnerami zagranicznymi opartej na długofalowej relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
 • budowaniu potencjału podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań;
 • przygotowaniu narzędzi lub realizacji działań prowadzących do zwiększania liczby istniejących partnerstw, lub rozwijania skuteczności istniejącej współpracy w celu przyspieszenia procesu transformacji szkolnictwa wyższego jak np. wspólne programy kształcenia, wspólne strategie umiędzynarodowienia sojuszu, mikropoświadczenia.

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

Krótkookresowa wymiana akademicka sposobem na podniesienie jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki

  

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
67 983 465,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
56 099 955,32 PLN

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projektu pt. „Krótkookresowa wymiana akademicka sposobem na podniesienie jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki”.

Projekt przewiduje finansowanie krótkookresowych mobilności akademickich, służących podnoszeniu kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek, osób z kadry akademickiej, np.:

 • aktywny udział w konferencji za granicą
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,
 • udział w szkole letniej, szkole zimowej,
 • wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej,
  unikalnego instrumentarium artystycznego,
 • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu
  kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w
  tym również realizowanych u przedsiębiorców,
 • wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Powyższe aktywności będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej (ang. blended learning).

 

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

Udostępnij