Przyjmowanie na studia - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

1. Przyjmowanie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie

 

Przyjmowanie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Podstawa prawna: art. 69.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

Świadectwa uzyskane za granicą, uprawniające do podejmowania studiów wyższych w kraju wydania, podlegają w Polsce uznaniu na podstawie art. 93 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022 poz. 2230).

Szczegółowe informacje na temat procedur uznawania zagranicznych świadectw znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica.

Informacji na temat zasad uznawania w Polsce zagranicznych świadectw szkolnych udziela Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: 22 34 74 312, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Uczelnia przyjmująca na studia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, a także sposób jej przeprowadzenia.

Podstawa prawna: art. 70.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742.).

 

 

2. Przyjmowanie na studia drugiego stopnia

 

Przyjmowanie na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Podstawa prawna: art. 69.3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

Dyplom uzyskany za granicą daje w Polsce prawo do ubiegania się o wstęp na studia drugiego stopnia, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. uprawnia bezpośrednio do podjęcia studiów drugiego stopnia, w kraju wydania, lub
 2. został uznany za równoważny z ich polskim odpowiednikiem na podstawie umów międzynarodowych, lub
 3. został uznany za równoważny z ich polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

UWAGA! Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Podstawa prawna:

 • art. 326.2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742),
 • umowy międzynarodowe,
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 

Uczelnia przyjmująca na studia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia zakończenia rekrutacji, a także sposób jej przeprowadzenia.

Podstawa prawna: art. 70.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

 

3. Przyjmowanie na studia podyplomowe

 

Dyplom uzyskany za granicą daje w Polsce prawo do ubiegania się o wstęp na studia podyplomowe, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • uprawnia bezpośrednio do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów doktoranckich w kraju wydania, lub
 • został uznany za równoważny z ich polskim odpowiednikiem na podstawie umów międzynarodowych, lub
 • został uznany za równoważny z ich polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

 

UWAGA! Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Podstawa prawna:

 • art. 326.2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742),
 • umowy międzynarodowe
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 

Uczelnia przyjmująca na studia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, a także sposób jej przeprowadzenia.

Podstawa prawna: art. 70.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

 

4. Przyjmowanie do szkoły doktorskiej

 

Przyjmowanie do szkoły doktorskiej odbywa się na podstawie dyplomu nadającego tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Podstawa prawna: art. 200.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

Dyplom uzyskany za granicą daje w Polsce prawo do kształcenia w szkole doktorskiej lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. uprawnia do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w kraju wydania, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 3. został uznany za równoważny z ich polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

Podstawa prawna:

 • art. 326.2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742),
 • umowy międzynarodowe
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat albo radę naukową.

Podstawa prawna: art. 200.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

 

5. Weryfikacja zagranicznych dokumentów w procedurze rekrutacji na studia

 

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, uczelnia może:

 1. skorzystać z informacji dostępnych w opracowaniach dotyczących wybranego zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego. Każde z tych opracowań zawiera diagram obrazujący system szkolnictwa wyższego w danym kraju, opisy poszczególnych poziomów studiów oraz nazwy uzyskiwanych tytułów i stopni, skalę ocen, listę uznanych uczelni, tabelę ułatwiającą ocenę zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa oraz przykłady tych dyplomów i towarzyszących im dokumentów: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji;
 2. skorzystać z systemu KWALIFIKATOR, umożliwiającego automatyczne sprawdzenie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. System pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje on także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator;
 3. zwrócić się do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o udzielenie pisemnej informacji o danym dokumencie, poziomie studiów i statusie uczelni, która go wydała, zgodnie z art. 326.4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Zasady wydawania przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej informacji o zagranicznych dyplomach dostępne są na stronie internetowej https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,

 

 

6. Przenoszenie się studenta z uczelni zagranicznej

 

Przyjęcie na studia następuje przez:

 • rekrutację;
 • potwierdzenie efektów uczenia się;
 • przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Podstawa prawna: art. 69.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

Student ma prawo do przenoszenia i uznawania punktów ECTS.

Podstawa prawna: art. 85.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

Okres kształcenia odbyty w uczelni zagranicznej może zostać zaliczony przez polską uczelnię na zasadach określonych w regulaminie studiów.

Podstawa prawna: art. 75.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Udostępnij