FAQ - najczęściej zadawane pytania - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

1. Jaka może być wysokość pojedynczego grantu?

Odp.: Maksymalna wysokość grantu wynosi 30 000 złotych.

 

2. Kto może ubiegać się o finansowanie w ramach Wspólnych projektów badawczych?

Odp.: O finansowanie w ramach Wspólnych projektów badawczych mogą ubiegać się podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-8 u.p.s.w.n wskazane każdorazowo w Zaproszeniu.

 

3. Czy w zespole badawczym mogą uczestniczyć badacze, którzy nie są zatrudnieni w instytucji składającej wniosek w konkursie?

Odp.: Tak, mogą. Osobą zatrudnioną przez wnioskodawcę [oraz posiadającą minimum stopień doktora] musi być koordynator zespołu. Dodatkowe wymagania w tym względzie precyzuje Zaproszenie do składania wniosków, niezależnie dla każdego konkursu.

 

4. Z ilu osób może składać się zespół badawczy?

Odp.: Nie ma ograniczeń co do liczby osób wchodzących w skład zespołu badawczego.

 

5. Ile powinien trwać projekt?

Odp.: Projekty we Wspólnych projektach badawczych trwają 2 lata.

 

6. Czy środki finansowe można wydać jedynie na podróż do instytucji partnerskiej?

Odp.: Przyznane środki finansowe można wykorzystać na każdą mobilność do kraju partnera, która jest niezbędna dla realizacji merytorycznych celów projektu, tj. koszty podróży i zakwaterowanie. Stawki liczone są ryczałtem w wysokości podanej w Zaproszeniu w zależności od kraju wyjazdu. Wyjątek stanowi konkurs Canaletto, w którym to Instytucja polska finansuje koszty pobytu naukowców włoskich w Polsce.

Każdą planowaną mobilność należy uzasadnić we wniosku.

 

7. Jak liczyć koszty podróży?

Odp.: Koszty podróży określone są kwotami ryczałtowymi zgodnie z tabelami dostępnymi każdorazowo w Zaproszeniu do składania wniosków.

 

8. Kto może wchodzić w skład zespołu projektowego?

Odp.: W skład zespołu mogą być włączone osoby zatrudnione w jednostkach tworzących polski system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu działań, a kraj partnerski dopuszcza ich udział.

Każdy naukowiec może być koordynatorem lub członkiem zespołu tylko w jednym wniosku składanym w danym naborze.

 

9. Czy każdy członek zespołu musi realizować mobilność?

Odp.: Nie wymagamy realizowania mobilności przez każdego członka zespołu.

 

10. Kto może złożyć wniosek?

Odp.: W imieniu instytucji wniosek składa osoba posiadająca aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy udzielone przez osobę uprawnioną (rektora uczelni lub dyrektora instytutu badawczego), które jest załączane do składanego wniosku. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie każdego konkursu. Pełnomocnictwo wystawione na podstawie innego wzoru, musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze NAWA.

 

 

OCENA WNIOSKÓW

 

11. Jak wygląda procedura oceny wniosków?

Odp.: Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie  merytorycznej. Szczegółowe informacje dostępne są w Zaproszeniu do składania wniosków.

Wspólne projekty badawcze realizowane są jako zadanie zlecone, nie są Programem w myśl ustawy o NAWA. Funkcję ogłoszenia i regulaminu pełni w ich przypadku Zaproszenie do składania wniosków i towarzyszące mu dokumenty zamieszczone na stronie. 

 

12. Czy można odwołać się od wyniku?

Odp.: Rozpatrywane są jedynie zastrzeżenia co do kwestii formalnych w procesie przyznawania środków finansowych realizowanym przez stronę polską, Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczące wyniku oceny merytorycznej bądź do zastrzeżenia do oceny w kraju partnera, będzie skutkować wydaniem postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

13. Podpis elektroniczny na umowie jest niewidoczny, czy to oznacza, że umowa nie została podpisana?

Odp.: Brak znaku graficznego nie oznacza, że umowa nie została podpisana. Aby sprawdzić status umowy, należy pobrać plik PDF z umową, a następnie w programie Adobe użyć przycisku „Panel Podpis”. Po prawej stronie rozwinie się zakładka „Podpisy” stwierdzające szczegóły złożonych podpisów i ich poprawność.

 

PodpisElektroniczny instrukcja

 

14. Kiedy dostaniemy środki finansowe?

Odp.: Pierwsza płatność przyznanych środków finansowych, tzw. płatność zaliczkowa w wysokości 80% przyznanej kwoty, zostanie wypłacona w ciągu 30 dni po zawarciu umowy.

Druga płatność środków finansowych tzw. płatność bilansująca w wysokości do 20% przyznanej kwoty zostanie wypłacona po akceptacji raportu końcowego i dokonaniu rozliczenia finansowego projektu.  Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo są potrącane z płatności bilansującej lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy NAWA.

 

15. W jaki sposób można rozdysponować przyznane dofinansowanie?

Odp.: Przyznane finasowanie należy rozdysponować zgodnie z harmonogramem i kalkulacjami przedstawionymi we wniosku. Podczas realizacji projektu obowiązują limity na podróż i pobyt przewidziane w Zaproszeniu do składania wniosków. Kwoty przekraczające wskazane limity na etapie oceny Raportu końcowego zostaną uznane za wydatki niekwalifikowalne.

Zmiany możliwe do wprowadzenia w harmonogramie i budżecie projektu wymienione są w zawartej Umowie. Wszelkie inne zmiany należy zgłosić do NAWA pisemnie i uzyskać pisemną zgodę na ich wdrożenie.

 

16. Czy można wnioskować o przedłużenie projektu?

Odp.: Projekty trwają dwa lata, nie ma możliwości przedłużenia okresu realizacji projektu.

 

17. Czy możliwe jest dokonanie zmian w projekcie, który uzyskał dofinansowanie?

Odp.: Dokonanie zmian w projekcie jest możliwe pod warunkiem, że nie wpłyną one na zakres merytoryczny realizowanych badań. W celu dokonania zmian należy skontaktować się z opiekunem naboru, aby uzyskać w systemie NAWA dostęp do Karty zmian.

Zaakceptowanie Karty przez pracownika NAWA jest równoznaczne z możliwością wprowadzenia zmian.

 

18. Czy możliwe są przesunięcia środków finansowych między poszczególnymi pozycjami budżetowymi?

Odp.: Przesunięcia budżetowe są możliwe pomiędzy wydatkami w ramach tej samej kategorii kosztów, tj. pomiędzy wydatkami przewidzianymi w ramach kategorii „podróż” oraz w ramach kategorii „pobyt” o ile mieszczą się w wyznaczonych w Zaproszeniu limitach. Szczegółowe wytyczne każdorazowo zawarte są w umowie. Ewentualna zmiana budżetu wymaga uzyskania zgody NAWA.

W naborach ogłoszonych w roku 2024 i późniejszych możliwe są przesunięcia zarówno wewnątrz kategorii jak i pomiędzy kategoriami „podróż” i „budżet”. Ww. zmiany nie wymagają zatwierdzenia NAWA, przy czym muszą mieścić się w wyznaczonych w Zaproszeniu limitach.

 

19. Czy w przypadku niewydania środków na mobilność można wykorzystać je na inny cel (np. opłacenie publikacji)?

Odp.: Nie, środki przyznawane we Wspólnych projektach badawczych mogą być przeznaczone wyłącznie na opłacenie kosztów podróży oraz pobytu w ramach zaplanowanej mobilności.

 

20. Jak złożyć raport częściowy/raport końcowy?

Odp.: Zarówno raport częściowy jak i raport końcowy należy złożyć w systemie teleinformatycznym NAWA. W teczce wniosku, po prawej stronie ekranu dostępna jest opcja „+Nowy dokument”. Po kliknięciu dostępna jest opcja „RC wspólne projekty badawcze…”/”Raport częściowy…” lub „RK wspólne projekty badawcze…”/”Raport końcowy…”.

W naborach z roku 2024 i późniejszych raporty częściowe nie obowiązują.

 

RC PrtSc

 

21. Jaki jest termin złożenia raportu częściowego/ końcowego?

Odp.: Wszystkie terminy obowiązujące beneficjentów, którzy zawarli umowę z NAWA znajdują się w Zaproszeniu do składania wniosków oraz Umowie, przy czym pierwszeństwo mają zapisy Umowy.

 

22. W którym momencie należy zwrócić niewykorzystane środki?

Odp.: Niewykorzystane środki wraz z odsetkami należy zwrócić na konto bankowe NAWA po otrzymaniu pisma rozliczeniowego. Pismo zostanie umieszczone w teczce projektu w systemie NAWA.

 

23. W jaki sposób najszybciej uzyskać wsparcie ze strony NAWA?

Odp.: Skrzynka mailowa dedykowana Wspólnym projektom badawczym znajduje się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Udostępnij

Menu