Projekty FERS - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

 

Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich

 

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
75 988 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
62 705 297,60 PLN 

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projekt pt. „Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich”. Projekt przewiduje finansowanie działań, synergicznych i komplementarnych do działań podejmowanych w ramach innych inicjatyw Unii Europejskiej w obszarze umiędzynarodowienia obejmujące kompleksowe wsparcie instytucji w:

 • rozwijaniu działań wspierających międzynarodową aktywność związaną z budowaniem i utrzymaniem strategicznych partnerstw akademickich i ponadnarodowych sojuszy, w tym działania ukierunkowane na aktywizację uczelni w ramach Uniwersytetów Europejskich;
 • wypracowaniu i wdrożeniu współpracy z partnerami zagranicznymi opartej na długofalowej relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
 • budowaniu potencjału podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań;
 • przygotowaniu narzędzi lub realizacji działań prowadzących do zwiększania liczby istniejących partnerstw, lub rozwijania skuteczności istniejącej współpracy w celu przyspieszenia procesu transformacji szkolnictwa wyższego jak np. wspólne programy kształcenia, wspólne strategie umiędzynarodowienia sojuszu, mikropoświadczenia.

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

Krótkookresowa wymiana akademicka sposobem na podniesienie jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki

  

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
67 983 465,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
56 099 955,32 PLN

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projektu pt. „Krótkookresowa wymiana akademicka sposobem na podniesienie jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki”.

Projekt przewiduje finansowanie krótkookresowych mobilności akademickich, służących podnoszeniu kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek, osób z kadry akademickiej, np.:

 • aktywny udział w konferencji za granicą
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,
 • udział w szkole letniej, szkole zimowej,
 • wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej,
  unikalnego instrumentarium artystycznego,
 • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu
  kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w
  tym również realizowanych u przedsiębiorców,
 • wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Powyższe aktywności będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej (ang. blended learning).

 

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

Share