Projekty FERS - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

 

Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich

 

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
75 988 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
62 705 297,60 PLN 

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projekt pt. „Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich”. Projekt przewiduje finansowanie działań, synergicznych i komplementarnych do działań podejmowanych w ramach innych inicjatyw Unii Europejskiej w obszarze umiędzynarodowienia obejmujące kompleksowe wsparcie instytucji w:

 • rozwijaniu działań wspierających międzynarodową aktywność związaną z budowaniem i utrzymaniem strategicznych partnerstw akademickich i ponadnarodowych sojuszy, w tym działania ukierunkowane na aktywizację uczelni w ramach Uniwersytetów Europejskich;
 • wypracowaniu i wdrożeniu współpracy z partnerami zagranicznymi opartej na długofalowej relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
 • budowaniu potencjału podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań;
 • przygotowaniu narzędzi lub realizacji działań prowadzących do zwiększania liczby istniejących partnerstw, lub rozwijania skuteczności istniejącej współpracy w celu przyspieszenia procesu transformacji szkolnictwa wyższego jak np. wspólne programy kształcenia, wspólne strategie umiędzynarodowienia sojuszu, mikropoświadczenia.

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

Krótkookresowa wymiana akademicka sposobem na podniesienie jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki

  

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
67 983 465,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
56 099 955,32 PLN

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projekt pt. „Krótkookresowa wymiana akademicka sposobem na podniesienie jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki”.

Projekt przewiduje finansowanie krótkookresowych mobilności akademickich, służących podnoszeniu kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek, osób z kadry akademickiej, np.:

 • aktywny udział w konferencji za granicą
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,
 • udział w szkole letniej, szkole zimowej,
 • wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej,
  unikalnego instrumentarium artystycznego,
 • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu
  kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w
  tym również realizowanych u przedsiębiorców,
 • wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Powyższe aktywności będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej (ang. blended learning).

 

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

 

Wsparcie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia

  

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
119 892 080,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
98 934 944,40 PLN

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projekt pt. „Wsparcie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia”.

W ramach projektu finansowane będą działania w zakresie podnoszenia atrakcyjności oferty programowej poprzez:

 • tworzenie lub realizację międzynarodowych programów kształcenia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;
 • tworzenie lub realizację intensywnych międzynarodowych form kształcenia nastawionych na uzupełnienie lub nabycie nowych umiejętności, podniesienie kompetencji, pozyskanie punktów ECTS (European Credit Transfer System to jest Europejski System Transferu Punktów) lub credit points (odpowiednik ETCS w pozaeuropejskich systemach edukacji), kończących się uzyskaniem certyfikatów lub innych poświadczeń efektów uczenia się;
 • rozwój zdalnych międzynarodowych form kształcenia (wirtualnych, mieszanych, kursów online, wirtualnych i hybrydowych mobilności, włączanie wykładowców zagranicznych);
 • podniesienie kompetencji kadry uczestniczącej w przygotowaniu i prowadzeniu międzynarodowych programów kształcenia;
 • usprawnienie procesu rekrutacji na studia, w tym upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie kandydatów, poprzez na przykład kontakty bezpośrednie, udział w spotkaniach networkingowych, prowadzenie lub udział w wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach.

 

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

 

Strategia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki

  

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
9 993 687,96 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
9 993 687,96 PLN

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projekt pt. „Strategia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki”.

W ramach projektu finansowane będą działania w zakresie opracowania, wdrożenia i aktualizacji strategii, obejmujące w szczególności:

 • diagnozę w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki w różnych jego obszarach (stan na wejściu);
 • cele do osiągnięcia;
 • kierunki interwencji publicznej oraz narzędzia służące do realizacji celów;
 • opis systemu realizacji strategii w tym: horyzont czasowy, zasięg terytorialny, wskaźniki dla poszczególnych celów (charakterystyka i opis oraz wartości bazowe i docelowe), strukturę zarzadzania (governance), źródła i ramy finansowania działań;
 • sposób monitorowania jej wdrażania oraz ewaluacji.

 

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

 

 

Akademia Ewaluatora NAWA – usprawnienie uznawalności wykształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki

  

FERS RP UE NAWA poziom kolor 

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
3 127 632,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:
3 127 632,00 PLN

 

W ramach działania 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego NAWA realizuje projekt pt. „Akademia Ewaluatora NAWA – usprawnienie uznawalności wykształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki”.

W ramach projektu finansowane będą działania obejmujące w szczególności:

 • organizację min. 4 konsultacji w celu dookreślenia potrzeb szkoleniowych,
 • organizację cyklu min. 12 szkoleń on-line poświęconych zagranicznym systemom edukacji z różnych regionów świata, uznawalności wspólnych dyplomów oraz uznawalności wykształcenia osób uchodźczych,
 • min.6 jedno lub dwudniowych szkoleń stacjonarnych organizowanych w różnych regionach Polski poświęconych ewaluacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu, połączonych z zajęciami warsztatowymi oraz
 • min. 6 konsultacji specjalistycznych on-line z ekspertami w zakresie uznawalności wykształcenia i/lub systemów edukacji w celu wyjaśnienia trudnych przypadków (uczestnicy szkolenia będą mogli skonsultować ekspertami przypadki z własnej praktyki),
 • budowę platformy e-learningowej (w Polsce nie ma podobnego narzędzia dotyczącego uznawalności wykształcenia), budowę chatbota oraz systemu do obsługi listy mailingowej.

 

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Share