Ogłoszenie - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 21/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Promocja języka polskiego (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego oraz wzmocnieniu jakości jego nauczania.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 1 sierpnia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 3 wnioski. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, do oceny przekazane zostaną wnioski złożone jako ostatnie według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania ukierunkowane na odbiorcę zagranicznego i realizowane wspólnie z zagraniczną uczelnią, a także niepodejmowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący kształcenie w Polsce, tj.:

1)           uczelnia, o której mowa w u.p.s.w.n.;

2)           Polska Akademia Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;

3)           instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;

4)           instytut badawczy w rozumieniu u.i.b.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie, przy czym Wnioskodawca odpowiada za podpisanie umowy z NAWA, realizację działania oraz złożenie Raportu końcowego w określonym terminie i rozliczenie środków. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.

2.5. Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie  dopuszcza się możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej. Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym wydatkowanie przyznanych środków finansowych. Na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek dokonania rozliczenia z Partnerem.

2.6. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy.

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla instytucji.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Punkty

1.

Analiza związanych z celami Programu potrzeb Wnioskodawcy (lub partnerstwa) i grup docelowych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja projektu

0-10

2.

Zgodność planowanych działań z założeniami i celami Programu

0-5

3.

Jakość działań projektowych (w przypadku partnerstw - aktywny udział w realizacji projektu wszystkich partnerów, stosowane metody, zakres działań) i innowacyjność projektu (innowacyjne aspekty mogą dotyczyć m.in. treści i metod działania, kreatywnych i dotychczas niestosowanych sposobów nauczania, wprowadzania nowych metod i formuł projektu, upowszechniania rezultatów projektu) i spójność planowanych działań

0-30

4.

Rezultaty projektu – m.in. ich mierzalność i oddziaływanie, widoczność działań projektowych

0-10

5.

Wykonalność Projektu wynikająca z potencjału i doświadczenia Wnioskodawcy oraz sposobu zarządzania projektem, jego monitorowania i ewaluacji

0-15

6.

Zagraniczne partnerstwo i jakość partnerstwa

0-20

7.

Zasadność i spójność zaplanowanych kosztów związanych z realizacją planowanych działań

0-10

Łącznie:

0-100

W przypadku, gdy w którymś kryterium wnioski nie otrzymają przynajmniej połowy możliwych do uzyskania punktów (z wyjątkiem kryterium nr 6 – zagraniczne partnerstwo), zostaną uznane za niespełniające kryteriów jakościowych.

2.8. Budżet projektu

Kwota finansowania przeznaczona na realizację Projektu jest zgodna z budżetem przedstawionym przez Wnioskodawcę we wniosku o finansowanie Projektu i zaakceptowanym na etapie oceny wniosku.

Maksymalna kwota finansowania Projektu wynosi 100 000,00 zł.

Koszt całkowity Projektu stanowią jedynie bezpośrednie koszty kwalifikowalne, wskazane przez Wnioskodawcę w szczegółowej propozycji budżetu. Poniesione wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją Projektu. Koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu to takie, które dotyczą zadań merytorycznych (tj. koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami), są niezbędne do realizacji celów Projektu i zostaną poniesione w związku z jego realizacją. W Projekcie nie będą finansowane tzw. koszty pośrednie, tzn. koszty administracyjne niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu umowy.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, Beneficjent jest odpowiedzialny wobec NAWA za prawidłowe rozliczenie Projektu.

Uprawnione główne kategorie kosztów w Programie to:

1)           Koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji:

a)           koszty wynajęcia sal, sprzętu, nagłośnienia;

b)           usługi hotelowe (np. nocleg ekspertów, prelegentów) i cateringowe (przerwy kawowe, lunch);

c)            przygotowanie materiałów konferencyjnych (w tym koszty powielania materiałów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby organizowanego wydarzenia);

d)           koszty rozpowszechniania informacji o planowanym wydarzeniu (np. reklamy w Internecie);

e)           inne koszty bezpośrednio związane z organizacją wydarzenia.

2)           Koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją Projektu:

a)           koszty podróży i utrzymania pracowników Wnioskodawcy poniesione w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu;

b)           koszty podróży i utrzymania osób współrealizujących Projekt (np. zagranicznych absolwentów, studentów, ekspertów, prelegentów) poniesione w związku z wyjazdami/przyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu;

c)            koszty podróży obejmują w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW;

d)           koszty utrzymania obejmują w szczególności koszty noclegów i diet.

3)           Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do 20% wartości Projektu, przy czym koszty zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych powinny umożliwiać jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów (wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł).

4)           Koszty wynagrodzeń osób realizujących Projekt:

a)           koszty umów o pracę, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzenia;

b)           koszty umów cywilnoprawnych (z wyłączeniem umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami Beneficjenta).

Uwaga: koszty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć 30% wartości Projektu.

5)           Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu, m.in.:

a)           koszty projektowania, redagowania, składu oraz drukowania materiałów informacyjnych oraz publikacji;

b)           koszty tłumaczeń;

c)            zakup pomocy dydaktycznych;

d)           koszty publikacji artykułów oraz innych opracowań;

e)           zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu;

f)            inne koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu i niezbędne do osiągnięcia jego celów.

Wszystkie wydatki związane z wynagrodzeniem w budżecie projektu nie mogą przekroczyć wskazanego limitu.

Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy spełnią łącznie następujące warunki:

1)           zostaną poniesione w okresie realizacji Projektu określonym w umowie o realizację i finansowanie Projektu;

2)           będą zgodne z przepisami prawa krajowego, w tym zgodne z zasadą konkurencyjności wydatków lub prawem zamówień publicznych (jeśli dotyczy);

3)           będą poparte dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej Beneficjenta;

4)           zostaną uwzględnione na etapie planowania budżetu Projektu;

5)           będą niezbędne do realizacji Projektu;

6)           będą racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe oraz zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego;

7)           będą proporcjonalne do planowanych działań i niezbędne do realizacji Projektu;

8)           zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację celu/celów Projektu i jego oczekiwanego rezultatu/oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności;

9)           obejmą podatek VAT wyłącznie w przypadkach, w których nie istnieje możliwość jego zwrotu lub odzyskania na mocy krajowych przepisów dotyczących VAT.

Finansowanie przyznane ze środków NAWA nie może być wykorzystywane w celu generowania zysku. Projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 1 500 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.10. Informacje dodatkowe

Schemat oceny merytorycznej – B, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

Schemat płatności – A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

Schemat raportowania – A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji, w oparciu o zasady rozliczania kosztów rzeczywistych.

 2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 września 2022 roku.

 2.12. Źródło finansowania Programu

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla Instytucji

2) Wzór umowy

3) Wzór Formularza wniosku

4) Wzór Listu intencyjnego  (wersja angielska)

5) Wzór Pełnomocnictwa

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 67

fax +48/22 826 28 23

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.nawa.gov.pl

Share