Ogłoszenie - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 13 z dnia 17 marca 2022 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Bekker NAWA – Programie im. Mieczysława Bekkera (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

2.2. Specjalna ścieżka wnioskowania dla Stypendystów II ed. Programu Wilhelminy Iwanowskiej (nabór z 2019 r.)

Mając na względzie trudną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemicznego i brak możliwości realizacji części projektów, które uzyskały finansowanie w naborze do II edycji Programu Wilhelminy Iwanowskiej (nabór z 2019 r.), możliwe jest złożenie ponownej, uproszczonej aplikacji zwycięskiego projektu.

2.3. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 10 maja 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji:

·        Doktoranci //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

·        Naukowcy //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

·        Stypendyści II ed. Programu Wilhelminy Iwanowskiej //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wzory wniosków, stanowiące Załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego Ogłoszenia, dostępne są na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III: Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku polskim lub w języku angielskim. Dołączenie publikacji w innych językach dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy język tekstu jest podstawowym językiem publikacji dla danej dyscypliny, a sama publikacja spełnia warunki opisane w punkcie 2.6. Ogłoszenia.  

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

2.4. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

1.           prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2.           pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji;

3.           odbyciu stażu podoktorskiego;

4.           w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka powyższych działań. We wniosku należy uwzględnić cele, znaczenie dla rozwoju kariery i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnić wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., a najpóźniej 1 października 2023 r.

Długość projektu

Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi:

1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca (patrz pkt II Regulaminu Programów NAWA dla os. fizycznych)

2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Okres realizacji projektu

1)     Realizacja projektu musi odbywać się w trybie ciągłym.

2)     W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące, pod warunkiem wyrażenia zgody przez ośrodek goszczący oraz NAWA (dalej „okres zawieszenia”).

3)     Na zasadzie odstępstwa od zasady wskazanej w pkt 1, dopuszczalny jest okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym (dalej „okres przerwy”) nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu.

4)     Zarówno okres przerwy jak również okres zawieszenia nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu);

5)     Różnica pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji projektu wskazaną w umowie, a faktyczną datą rozpoczęcia, nieprzekraczająca 7 dni nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy i jest ujmowana w dopuszczalnym okresie przerwy;

6)     W okresie zawieszenia środków finansowych nie przyznaje się. Nie może to również stanowić podstawy do zwiększenia finansowania.

2.6. Uprawnieni Wnioskodawcy

 

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się:

1.      Doktorant:

·        Doktorant, który w chwili składania wniosku realizuje kształcenie w szkole doktorskiej i posiada zaakceptowany przez szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z późn. zm. - wymagane jest udokumentowanie posiadanego statusu.

·        Doktorant, który w chwili składania wniosku posiada otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 4 lata w dniu złożenia wniosku) lub wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - wymagane jest udokumentowanie posiadanego statusu.

UWAGA: O udział w programie może ubiegać się osoba, która w okresie realizacji kształcenia doktorskiego zamieszkuje w Polsce.

2.      Naukowiec lub nauczyciel akademicki na stałe mieszkający w Polsce, w chwili składania wniosku posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którego podstawowym miejscem zatrudnienia (w momencie złożenia aplikacji) jest instytucja polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadający kategorię naukową.

UWAGA 1: Stanowisko o charakterze „visiting” nie stanowi spełnienia wymogu zatrudnienia;

UWAGA 2: Wnioskodawca nie może być zatrudniony, ani realizować stażu podoktorskiego w ośrodku goszczącym w trakcie składania wniosku.

Warunkiem udziału w naborze jest wykazanie przez Wnioskodawcę:

1)           Doktoranci: przynajmniej 1 osiągnięcia

2)           Młodzi Naukowcy: przynajmniej 2 osiągnięć

3)           Doświadczeni Naukowcy: przynajmniej 5 osiągnięć

spośród wskazanych w punktach a-e.

Wykaz osiągnięć uprawniających do aplikacji w Programie:

a)      publikacja w języku obcym o zasięgu międzynarodowym opublikowana lub przyjęta do druku w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2012) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index lub publikacja z wykazu czasopism naukowych zgodnie z aktualnym (w momencie publikacji) komunikatem ministerstwa właściwego do spraw nauki,

b)     recenzowana monografia naukowa opublikowana lub przyjęta do druku w wydawnictwie wskazanym w aktualnym komunikacie ministerstwa właściwego do spraw nauki [1] , wydana w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2012).

UWAGA: redakcja monografii wieloautorskiej nie spełnia wymogu osiągnięcia,

c)      kierowanie w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2017) projektem badawczym wyłonionym w konkursie krajowym lub międzynarodowym, finansowanym ze źródeł zewnętrznych w stosunku do podmiotu, w którym Wnioskodawca realizuje kształcenie doktorskie lub jest zatrudniony ,

d)     publikacja w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2017) w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), która została zaindeksowana w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus lub IEEE Xplore,

e)     w przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki – udokumentowane dokonanie prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim bądź otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie lub festiwalu o zasięgu międzynarodowym – w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2017).

UWAGA: także przedstawiciele dziedziny sztuki powinni zwrócić uwagę, aby działania planowane w ramach Projektu były zgodne z celami Programu oraz zakresem tematycznym określonym w punkcie 2.1 Ogłoszenia (tj. dotyczyły działalności naukowej).

Wnioskodawca może wykazać zarówno osiągnięcia w ramach tego samego punktu (a, b, c, d albo e), jak i różne osiągnięcia spośród wskazanych w pkt a-e.

Przy ustaleniu okresu, za który przedstawiany jest dorobek oraz przy ustaleniu statusu Młodego Naukowca nie wlicza się okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, Wnioskodawca powinien poinformować o tym we wniosku.

UWAGA: Stypendyści poprzednich edycji Programu Bekker NAWA (2018 – 2021) oraz programu im. Wilhelminy Iwanowskiej mają możliwość ponownej aplikacji po upływie okresu karencji, trwającego 2 kolejne nabory po zakończeniu realizacji poprzedniego projektu w ramach ww. programów.

3.      W przypadku specjalnej ścieżki wnioskowania Stypendystów II ed. Programu Wilhelminy Iwanowskiej (2019):

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które otrzymały finansowanie w ramach II ed. Programu Wilhelminy Iwanowskiej, jednakże z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną nie miały możliwości rozpoczęcia realizacji zwycięskich projektów. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie rezygnacji z finansowania uzyskanego w ww. edycji Programu i zwrot otrzymanych środków (jeśli dotyczy).

Aplikacja wymaga złożenia w systemie NAWA nowego wniosku wskazującego zmiany w stosunku do pierwotnego projektu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami. Ocena projektów dokonywana jest przez Zespół Oceniający i odbywa się poprzez ewaluację zasadności proponowanych zmian. Finansowanie będzie przyznane, pod warunkiem akceptacji wniosku przez Zespół Oceniający oraz z zachowaniem długości pobytu i zasad finansowania przewidzianych dla grupy Doktorantów.

[1] https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

2.7. Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku

1.      We wniosku należy zamieścić wszystkie informacje wymagane formularzem wniosku.

UWAGA: wykaz publikacji może zawierać maksymalnie 10 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku w okresie 10 lat (liczonych od początku 2012 r., w przypadku publikacji przyjętej do druku należy dołączyć potwierdzenie).

2.      Do wniosku muszą zostać załączone w formie pliku pdf następujące dokumenty:

1)     skan zaproszenia z ośrodka goszczącego, potwierdzający wolę przyjęcia Stypendysty na wnioskowany okres. Zaproszenie powinno być przygotowane na papierze firmowym ośrodka goszczącego zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia, z aktualną datą (nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia naboru) i podpisane przez opiekuna merytorycznego lub inną osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Ośrodku goszczącym [2];

2)     skan dokumentu potwierdzającego: otwarcie przewodu doktorskiego lub wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora/ złożenie indywidualnego planu badawczego / posiadanie stopnia lub tytułu naukowego (dyplom lub – w przypadku, gdy stopień doktora został uzyskany nie wcześniej niż w przeciągu 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia naboru – uchwałę rady właściwego organu o nadaniu stopnia doktora);

3)     w przypadku naukowców lub nauczycieli akademickich zaświadczenie z działu kadr potwierdzające okres i formę zatrudnienia;

4)     w przypadku doktorantów opinia opiekuna lub promotora z podmiotu doktoryzującego o kandydacie i planowanym projekcie/programie wyjazdu [2];

5)     w przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki - kopie katalogów opatrzonych numerem ISBN lub inne formalne potwierdzenie dokonania prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim albo kopie nagrody/wyróżnienia w konkursie lub festiwalu o zasięgu międzynarodowym – w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2017);

6)     jeśli dotyczy – oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym – w przypadku osób planujących wyjazd z opiekunem.

UWAGA: W przypadku, kiedy niemożliwe jest wskazanie linku do pełnej treści wykazanych publikacji, do wniosku należy dołączyć skany pełnej treści prac, przy czym w przypadku monografii należy załączyć plik zawierający informację o jej recenzowaniu, stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora.

3.      Wymagane informacje i załączniki do wniosku w przypadku specjalnej ścieżki wnioskowania dla Stypendystów II ed. Programu Wilhelminy Iwanowskiej (2019)

1)       Wszystkie informacje wymagane formularzem wniosku.

2)       Skan zaproszenia z ośrodka goszczącego, zgodnie z pkt 2.7 ust 2.

UWAGA: Dołączając skan dokumentu należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

[2] Dołączony dokument musi zostać opatrzony podpisem odręcznym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2.8. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych Regulaminem (rozdz. IV ust. pkt 5.1 Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych).

Wniosek może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna obejmuje następujące etapy:

1.      Preselekcja

Zespół Oceniający w pierwszym etapie oceny merytorycznej dokonuje preselekcji wniosków na podstawie kryterium: „Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy, z uwzględnieniem etapu kariery naukowej”.

W wyniku preselekcji, Zespół Oceniający rekomenduje do kolejnego etapu oceny merytorycznej nie więcej niż 70% wniosków, które otrzymały najwyższą liczbę punktów (do tej puli nie wlicza się stypendystów II ed. Programu W. Iwanowskiej). Po analizie wszystkich wniosków Zespół Oceniający ustala próg punktowy, powyżej którego wnioski są kierowane do kolejnego etapu oceny merytorycznej.

Wnioskodawcy, których wnioski znajdą się w grupie wniosków nierekomendowanych do kolejnego etapu oceny, otrzymują decyzję o odmowie przyznania środków finansowych za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Agencji.

2.      Ocena Recenzentów

Wnioski, które znalazły się w grupie wniosków rekomendowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej, kierowane są do oceny dwóch Recenzentów. Recenzentów wskazuje Zespół Oceniający, korzystając z bazy recenzentów Agencji, uwzględniając dziedzinę i dyscyplinę nauki, w której złożony został wniosek. Recenzenci oceniają wniosek w skali punktowej od 0 do 45 pkt, w oparciu o poniższe kryteria.

3.        Ocena Zespołu Oceniającego

Po uwzględnieniu średniej arytmetycznej punktów przyznanych przez Recenzentów oraz po dokonaniu własnej oceny dla wszystkich z poniższych kryteriów, Zespół Oceniający przygotowuje listę rankingową wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Zespół, uwzględniając etap preselekcji, może przyznać łącznie maksymalnie 55 pkt.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu wniosku lub w przypadku stwierdzenia niezgodności wniosku z celami Programu określonymi w punkcie II Ogłoszenia, na każdym etapie oceny Zespół Oceniający może przyznać wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w dedykowanym polu karty oceny wniosku. W takim przypadku wniosek nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

 

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Preselekcja

(Zespół Oceniający)

Punktacja dwóch Recenzentów

(uwzględnia się średnią arytmetyczną obu ocen)

Punktacja Zespołu oceniającego

1.

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy z uwzględnieniem etapu kariery naukowej

W przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki ocenie podlega dorobek wskazany w pkt 2.6. a-e, w przypadku pozostałych Wnioskodawców - w pkt 2.6. a-d.

15

15

-

2.

Renoma i poziom naukowy ośrodka goszczącego

Ocenie podlega:

• ośrodek goszczący, w tym jego rozpoznawalność międzynarodowa i znaczenie dla danej dyscypliny

• dokonania zespołu, w którym Wnioskodawca planuje zrealizować Projekt

• pozycja naukowa opiekuna merytorycznego (jego rozpoznawalność międzynarodowa w uprawianej dyscyplinie)

• uzasadnienie wyboru ośrodka goszczącego w kontekście działań planowanych w projekcie.

-

10

10

3.

Zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub naukowo-dydaktycznym w odniesieniu do okresu trwania Projektu

Ocenie podlega m. in. wartość naukowa i nowatorstwo Projektu, planowana metodologia i rezultaty, adekwatność czasu trwania Projektu do planowanych działań.

-

10

15

4.

Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój naukowy/akademicki Wnioskodawcy oraz na rozwój dyscypliny naukowej, której dotyczy Projekt.

Maksymalna liczba punktów może być przyznana, gdy Projekt dotyczy mobilności Doktoranta lub Młodego Naukowca na pierwszy długoterminowy wyjazd naukowy.

-

10

15

Maksymalna liczba punktów

15

45

40

Łącznie:

100

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 21 000 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.10. Budżet projektu

1.      Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

1)     koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł (doktoranci) /12 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER [3]) albo 6 000 zł (doktoranci) /8 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełen miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu przy czym pobyt rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca. Kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący, o ile małżonek nie posiada lub nie podejmie zatrudnienia w trakcie trwania Projektu (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenie działalności gospodarczej [4]). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Stypendysty – o 1 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący;

2)     jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, o której mowa w pkt 1, wynoszący:

a)       w przypadku wyjazdów do europejskich Ośrodków goszczących 7 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 2 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;

b)       w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich Ośrodków goszczących 12 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 5 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;

2.      Jeżeli Stypendysta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i w wyjeździe nie towarzyszy mu małżonek, kwoty, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą zostać zwiększone – na takich zasadach jakby uczestniczył w nich małżonek – w przypadku uczestniczenia w wyjeździe Opiekuna.

3.      Finansowanie wyjazdu członków rodziny (zarówno koszty utrzymania jak i dodatek mobilnościowy) jest możliwe wyłącznie w przypadku ich wyjazdu do ośrodka goszczącego, trwającego co najmniej 30 dni bez przerw.

4.      Dodatek mobilnościowy dla członków rodziny przysługuje jedynie w przypadku wnioskowania o koszty utrzymania i pobytu rodziny.

5.      W przypadku, gdy po złożeniu wniosku nastąpi zmiana sytuacji rodzinnej Wnioskodawcy (np. narodziny dziecka), może on wystąpić o zwiększenie wnioskowanej kwoty finansowania w związku z uczestniczeniem w wyjeździe członków rodziny nie ujętych we wniosku. Wnioski takie są rozpatrywane indywidualnie w miarę dostępności środków.

6.      Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę.

7.      Przez środki finansowe w ramach Programu rozumie się środki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1 u.n.a.w.a.

8.      Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora wydanej na podstawie przepisów u.n.a.w.a. są wolne od podatku dochodowego.

9.      W przypadku zmiany statusu Stypendysty (np. uzyskania stopnia doktora) stypendium realizowane jest na zasadach określonych we wniosku.

[3] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html
[4] Odstępstwo od tej reguły stanowią wszystkie przerwy w świadczeniu pracy bez prawa do wynagrodzenia.

2.11. Schematy płatności

W ramach Projektu płatności realizowane są według schematu płatności – C (patrz pkt V ust 1. Regulaminu Programów NAWA dla osób fizycznych).

2.12. Dokumentowanie wydatków

Finansowanie, o którym mowa w punkcie 2.10 Ogłoszenia, będące zestawieniem kwot ryczałtowych, traktowane będzie jako wydatek poniesiony. Agencja zobowiązuje jednak Stypendystę do przedstawienia:

1.       opinii przedstawiciela ośrodka goszczącego (opiekuna merytorycznego lub lidera zespołu, w którym był realizowany Projekt) o przebiegu realizacji Projektu, osiągniętych rezultatach i możliwościach dalszej współpracy ze Stypendystą; opinia musi być przygotowana na papierze firmowym ośrodka goszczącego zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia, z aktualną datą i podpisana przez opiekuna merytorycznego lub inną osobę pełniącą funkcję kierowniczą w ośrodku goszczącym2

2.       skanu dokumentów podróży zawierających daty przejazdów dla wszystkich uczestników mobilności objętych finansowaniem;

3.       skanu dokumentów poświadczających posiadanie ubezpieczenia dla wszystkich uczestników mobilności objętych finansowaniem obejmującego cały okres trwania stypendium;

4.        w przypadku uczestniczenia w wyjeździe małżonka, dzieci lub Opiekuna – oświadczenia o ich pobycie w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący a także informacji o podjęciu lub braku podjęcia przez małżonka zatrudnienia w trakcie trwania Projektu, zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia;

a także dodatkowo, na prośbę Agencji, dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie działań oraz osiągnięcie założonych rezultatów i produktów zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem – pod rygorem uznania Stypendium za niekwalifikowalne.

2.13. Składanie raportów i ich weryfikacja

1.      Raporty z realizacji Projektów składane są w systemie teleinformatycznym Agencji, w języku polskim, z wyjątkiem wskazanych fragmentów, w terminach wskazanych w umowie.

W przypadku Projektów trwających:

1)   krócej niż 8 miesięcy – Stypendysta składa:

a.        w okresie do 2 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Projektu zaświadczenie z ośrodka goszczącego o rozpoczęciu realizacji w nim przez Stypendystę Projektu, skan dokumentów podróży zawierających daty przejazdów oraz poświadczenie posiadania ubezpieczenia;

b.        raport końcowy;

2)   8 miesięcy lub dłużej – Stypendysta zobowiązany jest do złożenia raportu częściowego z przebiegu realizacji Projektu oraz raportu końcowego.

2.      W składanych raportach należy zamieścić wszystkie informacje wymagane formularzem raportu (częściowego i końcowego), których wzory stanowią załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia.

3.      Kompletny i formalnie poprawny raport końcowy przekazywany jest do oceny formalnej i finansowej, dokonywanej przez NAWA oraz merytorycznej dokonywanej przez Zespół Oceniający.

4.      Zespół Oceniający ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Projektu.

5.      W trakcie oceny merytorycznej uwzględniane są m. in. następujące kryteria:

1)   zgodność zakresu wykonanych zadań z wnioskiem i ogłoszeniem o naborze,

2)   jakość osiągniętych rezultatów.

6.      Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Zespół Oceniający może zasięgnąć opinii Recenzenta.

7.      W raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszystkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Projektu, mające wpływ na kwotę przyznanego finansowania, zwłaszcza mające związek z rezygnacją z udziału w przyjeździe lub jego części, małżonka, niepełnoletnich dzieci lub opiekuna Stypendysty itp.

8.      Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo są potrącane z płatności bilansującej lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu, w przypadku, gdy ich wysokość przekracza kwotę płatności bilansującej.

2.14. Obowiązki Stypendysty

1.      Posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich uczestników wyjazdu, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w ośrodku goszczącym oraz podróż do niego i podróż powrotną do Polski; jeżeli ośrodek goszczący znajduje się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego uznawana jest karta EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub dowolna inna polisa obejmująca wskazany zakres ochrony;

2.      terminowe złożenie wymaganych raportów;

3.      realizacja zaplanowanych we wniosku rezultatów Projektu;

4.      informowanie Agencji o zmianach w realizacji Projektu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem;

5.      informowanie Agencji o podjęciu zatrudnienia przez małżonka Stypendysty, jeżeli jest on objęty dofinansowaniem w ramach Programu, w najbliższym składanym raporcie;

6.      informowanie Agencji o swoich szczególnych sukcesach naukowych, dydaktycznych i innych;

7.      prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie się z przyznanych środków finansowych.

Stypendysta może być dodatkowo zatrudniony w ośrodku goszczącym, jeżeli wymagają tego regulacje w nim obowiązujące.

Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Agencji o jakichkolwiek problemach lub nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o ewentualnym sporze z ośrodkiem goszczącym, które zagrażają lub mogą zagrażać prawidłowemu wykonaniu zaplanowanych działań.

2.15. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 stycznia 2023 roku.

2.16. Komponent krajowy

Agencja przewiduje możliwość dodatkowego finasowania w postaci Komponentu Krajowego dla Stypendystów, których wyjazdy trwały 18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego i złożenia w tym okresie wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu. Dopuszcza się wnioskowanie o Komponent Krajowy również w przypadku, gdy rodzaj lub zakres prowadzonych badań nie wymaga utworzenia zespołu badawczego. W takim przypadku warunkiem rozliczenia Komponentu Krajowego będzie złożenie przez Stypendystę innego wniosku grantowego.

Agencja planuje uruchomienie naboru wniosków na Komponent Krajowy Programu od II kwartału 2024 r.

Komponent obejmuje finansowanie wynagrodzenia w miesięcznej wysokości 17 000 zł (wraz z kosztami pracodawcy) przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego. Wniosek będzie składać wyżej wymieniona instytucja (macierzysta lub nowa) w porozumieniu ze Stypendystą na 3 miesiące przed zakończeniem realizacji stypendium i nie później niż 3 miesiące po jego zakończeniu.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Zespół Oceniający zgodnie z warunkami wskazanymi w Ogłoszeniu o naborze.

2.17. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe.

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Wzór wniosku: Bekker NAWA 2022
Załącznik nr 2: Wzór wniosku: Stypendyści II ed. Programu Wilhelminy Iwanowskiej
Załącznik nr 3: Wzór zaproszenia z ośrodka goszczącego
Załącznik nr 4: Wzór opinii promotora
Załącznik nr 5: Wzór poświadczenia statusu doktoranta
Załącznik nr 6: Wzór opinii opiekuna z ośrodka goszczącego
Załącznik nr 7: Wzór oświadczenia o pobycie rodziny
Załącznik nr 8: Wzory raportów
Załącznik nr 9: Wzór umowy
Załącznik nr 10: Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych
Załącznik nr 11: Wzory ankiet ewaluacyjnych

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 15:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel. +48/22 390 35 83

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.nawa.gov.pl

Share