Edycja 2022 – aktualizacja - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

OGŁOSZENIE nr 19 / 2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
zmieniające ogłoszenie o naborze
wniosków o udział w programie nr 35 z dnia 21 grudnia 2022 roku

Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej informuje o wydłużeniu naboru wniosków o udział w programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – w programie Zawacka NAWA.

W Ogłoszeniu o naborze nr 35/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

  • pkt 2.4.1. „Zasady składania wniosków do NAWA” otrzymuje następujące brzmienie:

„Sposób złożenia wniosku

W celu złożenia wniosku, wnioskodawca zakłada indywidualne konto w Systemie teleinformatycznym Agencji. https://programs.nawa.gov.pl/login

Wniosek (wzór formularza wniosku - Załącznik 2) składany jest przez kandydata nominowanego przez zagraniczną instytucję partnerską wyłącznie w formie elektronicznej.

Kandydaci rejestrują się i składają wniosek w Systemie do 30 czerwca, do godziny 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Załączniki powinny być składane w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Inne wersje językowe należy przetłumaczyć na jeden z powyższych języków. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w obecnym naborze Programu.”

  • pkt. 2.7 „Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania”, otrzymuje następujące brzmienie:

„Założenia ogólne

Zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, ocena merytoryczna wniosków leży po stronie wysyłającej.

Ocena formalna

NAWA przeprowadza ocenę formalną wniosków zamieszczonych w Systemie teleinformatycznym Agencji, np. informacje zamieszczone we wniosku, dołączone załączniki, uprawnienia do aplikowanej formy pobytu. Odbywa się ona na zasadach określonych w Regulaminach Agencji  (Regulamin programów NAWA dla osób fizycznych  - rozdz. IV ust. 5.1 oraz Regulamin programów NAWA dla osób fizycznych podejmujących kształcenie -  rozdz. III ust 5) -Załącznik 4 i 5 do Ogłoszenia.

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny.

 

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną otrzymują decyzje (stypendium NAWA) lub zaświadczenie (stypendium Partnera). Kandydaci sami zgłaszają się na uczelnie i zamieszczają w systemie NAWA zaświadczenia o przyjęciu z ośrodka goszczącego w Polsce.”

  • Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.

 

pdfTreść ogłoszenia

 

Share