Ogłoszenie o naborze - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Ogłoszenie nr 24/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. zmieniające Ogłoszenie nr 18/2024 z dania 29 kwietnia 2024 r. o wprowadzeniu zmian do ogłoszeń o naborach i innych działaniach

Ogłoszenie nr 18/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. o wprowadzeniu zmian do ogłoszeń o naborach i innych działaniach

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 32 z dnia 1 grudnia 2023 roku

 

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (dalej „Agencja”) z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Zawacka NAWA – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2024/2025 (dalej „Program”).

 

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez indywidualne wyjazdy z Polski studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców zgodnie z postanowieniami bilateralnych umów międzyrządowych zawartych przez Polskę. Ponadto wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Lista krajów, do których można realizować wyjazdy w ramach Programu, wraz z opisem dostępnych form pobytu w danym kraju, stanowi załącznik 1. do Ogłoszenia.

Oferta przedstawiona w załączniku 1. do Ogłoszenia może ulec zmianie, w przypadku wejścia w życie kolejnych umów międzynarodowych i programów współpracy, podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską współpracy bilateralnej z innymi krajami lub otrzymania przez Agencję oferty stypendialnej drogą dyplomatyczną.

W przypadku wycofania się kraju partnerskiego ze współpracy lub nieprzedstawienia oferty kraju na rok akademicki  2024/2025, oferta wyjazdowa może zostać wycofana, także po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków. Informacja o powyższym pojawi się niezwłocznie na stronie www.nawa.gov.pl.

2.2. Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

1) odbywające w polskich uczelniach studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie[1] albo

2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich:

a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, działających w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz,

e) międzynarodowych instytutach naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw albo

3)      będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż w 2022 r. albo

4)      będące nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi instytucji wymienionych w pkt 2.

 

Szczegółowe informacje o grupach uprawnionych wnioskodawców są wskazane w załączniku 1. do Ogłoszenia.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi kryteriów dla poszczególnych krajów opisanych w załączniku 1. do Ogłoszenia.

 

Stypendyści poprzednich edycji Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa, mogą ponownie ubiegać się o możliwość wyjazdu w ramach programu po upływie  karencji trwającej jedną edycję programu (nie ma możliwości wyjazdu w ramach dwóch kolejno następujących po sobie edycji programu). Wymóg ten nie obejmuje osób, które uczestniczyły w letnich kursach językowych.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

1) odbycie studiów (rodzaj możliwych pobytów stypendialnych należy sprawdzić w ofercie danego kraju);

2) odbycie stażu naukowego;

3) wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny);

4) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);

5) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

6) inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów lub rozwoju kariery naukowej (w przypadku kontynuacji badań w ramach poprzednich wyjazdów, należy przedstawić ocenę i efekty ich realizacji) oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

 

Lista krajów, z którymi prowadzona jest współpraca, wraz z opisem możliwych celów wyjazdów dostępnych w poszczególnych krajach, stanowi załącznik 1. do Ogłoszenia.

 2.4. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych w poniższej tabeli do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Kraj

Termin zgłoszenia wniosku do Agencji

Bułgaria

31 stycznia 2024 r.

Chiny

31 stycznia 2024 r.

Chorwacja

31 stycznia 2024 r.

Czechy

31 stycznia 2024 r.

Egipt

31 stycznia 2024 r.

Grecja

31 stycznia 2024 r.

Japonia

31 marca 2024 r.

Kazachstan

31 stycznia 2024 r.

Macedonia Północna

31 stycznia 2024 r.

Meksyk

31 stycznia 2024 r.

Mongolia

31 stycznia 2024 r.

Serbia

31 stycznia 2024 r.

Słowacja

31 stycznia 2024 r.

Słowenia

31 stycznia 2024 r.

Tajwan

31 stycznia 2024 r.

Tunezja

31 stycznia 2024 r.

Ukraina

31 stycznia 2024 r.

Węgry

31 stycznia 2024 r.

Wietnam

31 stycznia 2024 r.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego[2]. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, do oceny zostanie skierowany wniosek złożony jako ostatni w naborze.

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które rozpoczną się w roku akademickim 2024/2025 (rozpoczęcie zgodnie z terminami w systemie edukacji danego kraju) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2024 roku.

Dopuszczalna długość wyjazdu jest określona w załączniku 1. do Ogłoszenia.

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu jest wskazany w umowie zawartej ze Stypendystą. Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym. Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady, dopuszczalny jest okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 1/5 ogólnego czasu pobytu (w tym konferencje, urlopy, uzasadnione wyjazdy okolicznościowe lub inne nieobecności).

2.6. Wnioskowanie

Lista wymaganych załączników do wniosku

 

Do wniosku w Systemie teleinformatycznym Agencji należy dołączyć:

1) studenci oraz absolwenci studiów wyższych:

a) pismo z uczelni popierające udział Wnioskodawcy w Programie, wydane przez właściwe biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą, zawierające informację o średniej ocen z dotychczasowego[3] toku studiów; wzór pisma stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia[4],

b) CV Wnioskodawcy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć,

c) plan pobytu – zakres planowanych do realizacji zadań, wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego,

d) list motywacyjny uzasadniający chęć wyjazdu i opisujący zakładany wpływ uczestnictwa na dalszą karierę zawodową,

e) kopia dyplomu, uzyskanego nie wcześniej niż w 2022 r., wraz z ocenami (dotyczy absolwentów studiów wyższych),

 f) opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej o kandydacie i planowanym projekcie/programie wyjazdu; (nie dotyczy absolwentów),

g) kopia potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez partnera zagranicznego (nie dotyczy kursów językowych).

2) doktoranci, nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi:

a) pismo z uczelni popierające udział Wnioskodawcy w Programie, wydane przez biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego celu jednostkę ogólnouczelnianą; w przypadku doktorantów pismo musi zawierać potwierdzenie statusu doktoranta; wzór pisma stanowi załącznik nr 3. do Ogłoszenia;

b) CV Wnioskodawcy, zawierające m.in.: informacje o wykształceniu, przebiegu kariery badawczej, udziale w projektach badawczych ze wskazaniem instytucji i roli w projekcie, stażach naukowych, nagrodach, max 3 strony,

c) wykaz publikacji – max 10 publikacji nie starszych niż z roku 2017,

d) plan badawczy pobytu opisujący aktywności planowane do realizacji w ośrodku goszczącym (w przypadku kontynuacji badań w ramach poprzednich wyjazdów, należy przedstawić ocenę i efekty ich realizacji) wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego,

e) przewidywany wpływ uczestnictwa w Programie na rozwój kariery zawodowej Wnioskodawcy,

f) opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej o kandydacie i planowanym projekcie/ programie wyjazdu (nie dotyczy osób ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora),

g) kopia najwyższego uzyskanego dyplomu,

h) kopia dokumentu lub korespondencji z ośrodkiem goszczącym jednoznacznie potwierdzająca przyjęcie na staż przez ośrodek zagraniczny w danym terminie.

 2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych, wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez Zespoły Oceniające w oparciu o poniższe kryteria.

Kryteria dla studentów i absolwentów:

Kryterium

Punktacja

Dotychczasowy przebieg studiów, osiągniecia akademickie i zawodowe.

40

Uzasadnienie wyjazdu, planu działań oraz wyboru ośrodka goszczącego (jeśli dotyczy).

40

Wpływ wyjazdu na dalszą karierę zawodową.

20

SUMA

100

 

Kryteria dla doktorantów, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych:

Kryterium

Punktacja

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej i osiągnięcia kandydata, w tym przede wszystkim publikacje, udział w projektach badawczych, odbyte staże zagraniczne.

40

Wartość naukowa przedstawionego projektu badawczego, uzasadnienie wyjazdu oraz wyboru ośrodka goszczącego.[5]

40

Wpływ wyjazdu na dalszą karierę zawodową.

20

SUMA

100

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest uzyskanie łącznie co najmniej 60 punktów.

Wnioskodawcy, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną zostaną poinformowani o dokumentach wymaganych przez zagraniczną instytucję partnerską oraz o terminie, w jakim zobowiązane są złożyć wymagane dokumenty w Agencji. Zagraniczne instytucje partnerskie mogą stawiać też dodatkowe wymagania, w tym rejestracji we własnych systemach teleinformatycznych.

Agencja przekaże zagranicznym instytucjom partnerskim informacje o zakwalifikowanych kandydatach wraz ze złożoną przez nich dokumentacją do rozpatrzenia.

Po otrzymaniu od zagranicznej instytucji partnerskiej informacji o przyjęciu zgłoszonych Wnioskodawców, w przypadku gdy dana umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę środków finansowych przez Agencję, Dyrektor Agencji podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych.

Zakwalifikowane osoby otrzymujące stypendium strony przyjmującej otrzymują informację o rezultacie rekrutacji bezpośrednio od partnera zagranicznego.

 2.8. Budżet projektu

Źródło finansowania (strona przyjmująca/strona wysyłająca) uzależnione jest od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się dwustronna współpraca międzynarodowa. Jeśli umowa przewiduje wypłatę środków finansowych przez Agencję (stronę wysyłającą), stypendium jest wypłacane w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:

STAWKI STYPENDIALNE[6]

Kraj

Stawka miesięczna

w PLN: studenci

Stawka miesięczna

w PLN: doktoranci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni z tytułem magistra

Stawka miesięczna

 w PLN:

nauczyciele akademiccy

posiadający co najmniej stopień doktora

Bułgaria

2250

3000

4000

Chiny

2250

3000

4000

Chorwacja

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Czechy

2250

3000

4000

Egipt

2250

3000

4000

Grecja

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Japonia

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

n/d

Kazachstan

2250

n/d

n/d

Macedonia Północna

2250

3000

4000

Meksyk

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Mongolia

2250

3000

4000

Serbia

2250

3000

4000

Słowacja

2250

3000

4000

Słowenia

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Tajwan

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

n/d

Tunezja

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

n/d

Ukraina

2250

3000

4000

Węgry

2250

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Wietnam

2250

3000

4000

W trakcie pobytu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wnioskowanie do Dyrektora NAWA przez Stypendystę, który pobiera stypendium Agencji, o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 500 zł. Agencja nie przyznaje innych środków finansowych poza wyżej wymienionymi.

Aby otrzymać pełną miesięczną stawkę stypendialną, Stypendysta winien przebywać w ośrodku goszczącym przez co najmniej 15 dni w okresie 30 kolejnych dni[7]. W przypadku pobytu poniżej 15 dni przysługuje połowa stawki stypendialnej.

W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez partnera zagranicznego, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą (Załącznik nr 1. do Ogłoszenia).

Realizacji programu nie można łączyć z finansowaniem w formie stypendium z  innych źródeł, w tym ze stypendium programu UE Erasmus +.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi ok. 1,5 mln zł, w tym ok. 1,1 mln zł - środki finansowe na stypendia wypłacone w roku 2024, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.10. Informacje dodatkowe

Płatności (dotyczy pobytów finansowanych przez Agencję – stronę wysyłającą)

W ramach projektu stypendium będzie przekazane:

1) w przypadku pobytów do 6 miesięcy w jednej transzy, nie wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem pobytu;

2) w przypadku pobytów powyżej 6 miesięcy – pierwsza transza za okres pierwszych 6 miesięcy w danym roku akademickim będzie przekazana nie wcześniej niż 60 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu. Druga i kolejne transze zostaną przekazane każdorazowo po złożeniu raportu częściowego.

 

Umowa stypendialna

Podpisanie umowy stypendialnej ze Stypendystą zakwalifikowanym na wyjazd do kraju, gdzie stypendium wypłaca Agencja następuje w systemie teleinformatycznym Agencji, na podstawie decyzji Dyrektora NAWA o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu.

W przypadku niepodpisania umowy stypendialnej z Agencją przez Wnioskodawcę wyłonionego w naborze, środki finansowe może otrzymać kolejny Wnioskodawca z listy rankingowej.

W przypadku zakwalifikowania Wnioskodawcy na wyjazd do kraju, z którym obowiązuje umowa przewidująca wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, może być on zobowiązany przez partnera zagranicznego do podpisania umowy stypendialnej, o treści określonej przepisami kraju przyjmującego.

 

Składanie raportów i ich weryfikacja

W przypadku pobytów trwających do 6 miesięcy, Stypendysta zobowiązany jest do złożenia w systemie teleinformatycznym Agencji raportu końcowego wraz z zaświadczeniem z ośrodka goszczącego o zrealizowanym projekcie wraz ze wskazaniem dat pobytu.

W przypadku pobytów dłuższych niż 6 miesięcy, Stypendysta zobowiązany jest do złożenia w systemie teleinformatycznym Agencji raportu częściowego w postaci zaświadczenia o kontynuacji stażu/studiów po upływie 5 miesiąca, ale nie później niż po upływie 6 miesiąca od dnia rozpoczęcia pobytu. Zaświadczenie powinno być wystawione przez ośrodek goszczący nie wcześniej niż 14 dni przed dniem zamieszczenia go w systemie Agencji.

W przypadku pobytów trwających dwa lata, procedura raportowania obowiązuje według powyższego schematu w każdym roku akademickim pobytu.

W ciągu 30 dni od zakończenia pobytu zagranicznego, Stypendysta zobowiązany jest przedstawić Agencji raport końcowy oraz zaświadczenie z ośrodka goszczącego o zrealizowanym pobycie z podaniem dokładnych jego dat. Niezłożenie raportu końcowego wraz z zaświadczeniem we wskazanym terminie stanowi podstawę do wezwania do zwrotu otrzymanych środków. Może również skutkować niezakwalifikowaniem do kolejnego naboru do Programów ogłaszanych przez Agencję.

 

Prawa i obowiązki Stypendysty programu

Do obowiązków Stypendysty należy:

1) realizacja, zgodnie z wnioskiem, programu studiów, aktywności naukowej, dydaktycznej lub innej wskazanej we wniosku;

2) posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego podróż do ośrodka zagranicznego, powrót do Polski oraz ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala w kraju wyjazdu. Stypendysta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o ile podlega tam ubezpieczeniu, jest zobowiązany posiadać co najmniej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeżeli ośrodek goszczący znajduje się w Unii Europejskiej.

Do obowiązków Stypendysty, który pobiera Stypendium wypłacane przez Agencję należy ponadto:

1) terminowe złożenie raportu częściowego (o ile jest wymagany) i raportu końcowego, wraz z zaświadczeniem z ośrodka goszczącego o zrealizowanym pobycie;

2) niezwłoczne informowanie Agencji o zmianach w realizacji projektu;

3) informowanie Agencji o swoich sukcesach naukowych czy dydaktycznych – zarówno w trakcie trwania projektu, jak i na etapie raportowania oraz ewaluacji – w tym o powstałych publikacjach, uzyskanych wnioskach grantowych/ projektach wdrożeniowych, itp.;

4) umieszczanie we wszystkich publikacjach będących efektem realizacji pobytu pełnej nazwy Agencji (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) w języku polskim lub angielskim;

5) prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie przyznanych środków finansowych.

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Wnioskodawcy otrzymują informacje o wynikach rekrutacji po kwalifikacji przez partnera zagranicznego. Osoby ubiegające się o stypendium NAWA otrzymują informację bezpośrednio od Agencji. Osoby wyjeżdżające ze stypendium strony przyjmującej otrzymują informację od partnera zagranicznego.

 

2.12. Źródło finasowania Programu

Budżet państwa

 

III. ZAŁĄCZNIKI

pdfLista krajów, z którymi prowadzona jest współpraca wraz z opisem dostępnych form pobytu w ramach Programu;

pdfWzór pisma zgłaszającego z uczelni – studenci;

pdfWzór pisma zgłaszającego z instytucji – doktoranci i naukowcy;

pdfREGULAMIN PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ Programy dla os. fizycznych podejmujących kształcenie z dnia 15 lutego 2023 roku

pdfREGULAMIN PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ Programy dla os. fizycznych z dnia 8 sierpnia 2022 roku

 

IV. DANE KONTAKTOWE

 

Koordynator Programu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Biuro Programów dla Studentów

Zespół Programów Bilateralnych

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon:

+48 451 058 639

+48 451 058 635

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

telefon:

22 390 35 00

www.nawa.gov.pl

 

[1] Wyjazd może odbyć się najwcześniej po pierwszym roku studiów, z wyjątkiem letnich kursów językowych, które mogą być realizowane w trakcie pierwszego roku studiów.

[2] Ośrodek goszczący – zagraniczny ośrodek naukowy lub akademicki, do którego wyjazd planuje Wnioskodawca.

[3] Przez dotychczasowy tok studiów rozumie się zaliczenie, potwierdzone poprzez uzyskaną średnią ocen, przynajmniej jednego roku studiów.

[4] Absolwenci studiów wyższych, którzy w momencie składania wniosku nie posiadają statusu studenta nie mają obowiązku załączania pisma z uczelni.

[5] W przypadku kontynuacji badań w ramach poprzednich wyjazdów, ocenie podlegać będą efekty ich realizacji

[6] Stawki stypendialne nie dotyczą letnich kursów językowych. Letnie kursy językowe są każdorazowo finansowane przez stronę przyjmującą. W przypadku udziału w nich Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowe finansowanie z budżetu Agencji.

[7] Terminy miesięczne liczone są zgodnie z Art. 114 Kodeksu cywilnego.

Share