Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 31/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w programie Letnie kursy NAWA (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel Programu

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i polskiej kultury za granicą poprzez organizację bezpłatnych letnich kursów dla zagranicznych studentów, nauczycieli akademickich i cudzoziemców-lektorów języka polskiego. Wnioskodawcami w Programie mogą być ośrodki uniwersyteckie akredytowane przez NAWA. W ramach naboru do Programu zostaną wyłonione ośrodki akademickie, które zorganizują w 2024 r. kursy języka polskiego i polskiej kultury dla studentów, nauczycieli akademickich oraz lektorów-cudzoziemców uczących języka polskiego na zagranicznych uczelniach.

Udział w kursach ma służyć zachęceniu zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni lub do rozpoczęcia studiów w Polsce. W przypadku naukowców celem Programu jest promocja języka i wiedzy o Polsce w środowisku akademickim i ułatwienie przyszłych kontaktów między zagranicznymi i polskimi uczelniami. W przypadku lektorów głównym celem jest podniesienie ich kompetencji dydaktycznych oraz językowych.

Dzięki uczestnictwu w Kursie cudzoziemcy mogą nie tylko podnieść swoje kompetencje językowe, ale także poznać lepiej Polskę oraz innych studentów, naukowców i lektorów z całego świata, którzy interesują się polskim językiem i dziedzictwem kulturowym.

 2.2  Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 29 grudnia 2023 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Złożenie wniosku oznacza akceptację przez Wnioskodawcę treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Język, w którym należy złożyć wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku Agencja będzie brać pod uwagę wniosek złożony jako ostatni według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Szczegółowy opis rodzajów kursów realizowanych w ramach Programu stanowią załączniki nr 3-7 do Regulaminu Postępowania o nadanie Akredytacji NAWA (dalej: Regulamin Akredytacji).

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu obejmuje działania przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku złożonym w Postępowaniu o nadanie Akredytacji NAWA.

2.4 Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)      posiadają aktualną Akredytację NAWA na realizację określonego rodzaju kursów,

2)      nie są postawieni w stan likwidacji,

3)      nie zalegają z wypełnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych z Agencją umów.

2.5 Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

 2.6 Ramy czasowe realizacji Projektu

Terminy kursów

Kursy mogą się rozpocząć najwcześniej 1 lipca 2024 r. i zakończyć najpóźniej 31 sierpnia 2024 r.

 2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają jedynie ocenie formalnej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Programy dla instytucji akredytowanych NAWA (dalej: Regulamin dla instytucji) oraz prawidłowego uzupełnienia wniosku.

Przyznawanie finasowania Wnioskodawcom

Finansowanie w Programie przyznawane jest decyzją Dyrektora NAWA.

Dyrektor NAWA przy przyznawaniu środków finansowych kieruje się możliwościami finansowymi Agencji i optymalnym wykorzystaniem środków w kontekście realizacji celów Programu.

Agencja zastrzega sobie prawo do przyznania w ramach Programu innej wartości środków finansowych niż wnioskowana oraz do niewydatkowania całości środków alokowanych w naborze.

Dyrektor Agencji może podjąć decyzję o nieprzyznaniu środków finansowych.

 2.8 Budżet i zasady finansowania oraz rozliczania

Rozliczenie dokonywane jest zgodnie z Regulaminem instytucji i poniższymi zapisami. Podstawą rozliczeń jest stawka jednostkowa.

Wnioskodawcy wskazują łączny koszt uczestnictwa w kursie przypadający na jedną osobę za cały kurs (stawka jednostkowa) z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć w przypadku:

1)             Letniego kursu NAWA kwoty 1 650 zł/tydzień,

2)             Zdalnego intensywnego letniego kursu NAWA kwoty 660 zł/tydzień,

3)             Zdalnego letniego kursu NAWA kwoty 440 zł/tydzień,

4)             Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców kwoty 1 760 zł/tydzień,

5)             Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców kwoty 770 zł/tydzień.

Płatności zaliczkowe wypłacane są Beneficjentowi wg schematu A, o którym mowa w Regulaminie instytucji (cz. 5 pkt 5.1.).

W odniesieniu do rozliczeń za uczestnika kursu, za którego przysługuje Beneficjentowi pełna stawka, uznaje się osobę, która spełniła wszystkie wymagania formalne uczestnictwa w kursie i była obecna (w przeliczeniu na jeden tydzień):

a)       w przypadku kursów stacjonarnych: na co najmniej 20 godzinach zajęć,

b)      w przypadku kursów zdalnych (intensywnych i dla lektorów): na co najmniej 15 godzinach zajęć,

c)       w przypadku kursów zdalnych nieintensywnych: na co najmniej 12 godzinach zajęć.

Za uczestników kursu, których liczba godzin obecności na zajęciach była niższa, ale nie mniejsza niż 50% wskazanej powyżej, Beneficjentowi przysługuje 50% stawki jednostkowej za osobę.

Koszt całkowity projektu stanowią jedynie bezpośrednie koszty kwalifikowalne. Poniesione wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją Kursu. Koszty bezpośrednio związane z realizacją Kursu to takie, które dotyczą zadań merytorycznych i są niezbędne do realizacji celów Projektu i zostaną poniesione w związku z jego realizacją.

Uprawnione główne kategorie kosztów w Programie to:

1)           Koszty organizacji kursów:

a.           koszty wynajęcia sal, sprzętu, nagłośnienia,

b.           koszt przygotowania materiałów dydaktycznych (w tym koszty powielania materiałów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby organizowanego kursów),

c.            inne koszty bezpośrednio związane z organizacją kursu (w tym koszty zakupu niezbędnych usług).

2)           Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do kwoty 20 000, przy czym koszty zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych powinny umożliwiać jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów (wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł).

3)           Koszty wynagrodzeń osób realizujących projekt: koszty umów o pracę, koszty umów cywilnoprawnych, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzenia.

Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy spełnią łącznie następujące warunki:

1)            zostaną poniesione w okresie realizacji projektu określonym w umowie;

2)            będą zgodne z przepisami prawa krajowego, w tym zgodne z zasadą konkurencyjności wydatków lub prawem zamówień publicznych (jeśli dotyczy);

3)            będą poparte dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej Beneficjenta;

4)            będą niezbędne do realizacji kursu;

5)            będą racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe oraz zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego;

6)            zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności;

7)            obejmą podatek VAT wyłącznie w przypadkach, w których nie istnieje możliwość jego zwrotu lub odzyskania na mocy krajowych przepisów dotyczących VAT.

Finansowanie przyznane ze środków NAWA nie może być wykorzystywane w celu generowania zysku. Kursy nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Kosztami niekwalifikowalnymi w Programie są:

1)            koszty pośrednie i koszty bieżącej działalności Wnioskodawcy;

2)            straty wynikające z różnic kursowych, prowizje związane z wymianą walut, opłaty z tytułu oprocentowania debetu z transakcji finansowych;

3)            koszty poniesione poza okresem realizacji Projektu;

4)            pożyczka i koszty obsługi pożyczki;

5)            podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki i opłaty, które w świetle przepisów prawa krajowego podlegają zwrotowi;

6)            te same koszty finansowane z dwóch różnych źródeł (podwójne finansowanie);

7)            koszty nieudokumentowane;

8)            grzywny, mandaty, kary finansowe, koszty postępowań sądowych, narosłe odsetki;

9)            koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych (w tym koszty przelewów z lub do Agencji pobierane przez bank Beneficjenta);

10)         koszty wykraczające ponad limity wskazane w Ogłoszeniu;

11)         koszty wykazane w niewłaściwych kategoriach celem uniknięcia limitów;

12)        zakup nieruchomości (zakup, budowa, remont).

Dokumentami potwierdzającymi realizację działań są zaświadczenia o uczestnictwie oraz odpowiednie zestawienia uczestników wskazane we wzorze Raportu końcowego.

 2.9 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 2 500 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

 2.10 Informacje dodatkowe

1)      Za rekrutację uczestników kursu i jego promocję odpowiada Beneficjent, którego obowiązują zapisy zawarte we Wniosku o Akredytację NAWA, Wniosku w Programie, Ogłoszeniu i Umowie oraz w załącznikach do tych dokumentów – a w szczególności wytyczne znajdujące się w Szczegółowym opisie kursu. 

2)      W przypadku skierowania przez Agencję do danego ośrodka osób z miejsc gwarantowanych, należy je przyjąć w pierwszej kolejności.

3)      Beneficjent na etapie rekrutacji zobowiązany jest do upewnienia się, czy wszyscy uczestnicy Kursu spełniają formalne wymagania uczestnictwa w Programie (nie dotyczy to osób z miejsc gwarantowanych, w przypadku których spełnienie wymogów uczestnictwa w Programie jest weryfikowane przez osobę lub instytucję zgłaszającą). W przypadku stwierdzenia przez Agencję uczestnictwa w Kursie osoby, która nie spełnia któregoś z wymagań, koszt związany z jej uczestnictwem w kursie jest niekwalifikowalny.

4)      Beneficjent ma obowiązek prowadzenia rejestru obecności uczestników na wszystkich zajęciach (w tym dodatkowych).

5)      W przypadku, gdy podpisane przez Polskę umowy bilateralne nakładają obowiązek wypłaty uczestnikom kursu pochodzącym z określonych krajów dodatkowych świadczeń (np. kieszonkowego), to obowiązek taki będzie realizowany przez Beneficjenta. W takim wypadku Beneficjent będzie mógł wnioskować do Agencji o dodatkowe środki na ten cel w wysokości ustalonej przez Dyrektora Agencji.

2.11 Ewaluacja uczestników Kursu

Obowiązki Beneficjenta w zakresie udziału w ewaluacji programu określono w Regulaminie instytucji.

Ponadto obowiązkiem Beneficjenta jest zobligowanie Uczestników Kursu do wypełnienia przygotowanej przez NAWA ankiety ewaluacyjnej online w terminie 14 dni od zakończenia kursu; wzór ankiety stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia (Agencja zastrzega sobie prawo dodania lub usunięcia kilku pytań w ostatecznej wersji ankiety względem załączonego wzoru).

W celu przeprowadzenia ankiety Beneficjent przekaże Agencji niezwłocznie po rozpoczęciu Kursu lub w innym terminie uzgodnionym z Agencją listę zawierającą (dla każdego Uczestnika): imię, nazwisko i adres e-mail, a także adres e-mail przedstawiciela Beneficjenta koordynującego ankietę, który będzie monitorował postęp jej wypełniania.

Monitorowanie postępu wypełniania ankiet jest obowiązkiem Beneficjenta. Beneficjent dołoży wszelkich starań, by liczba osób, które wypełnią ankietę była jak największa.

Wystarczającym potwierdzeniem wypełnienia ankiety przez Uczestnika jest otrzymanie przez przedstawiciela Beneficjenta koordynującego ankietę wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wypełnienia ankiety przez danego Uczestnika (wiadomość jest generowana i wysyłana automatycznie przez system obsługujący ankiety niezwłocznie po odebraniu przez system ankiety danego Uczestnika).

Po przeprowadzeniu ankiety Agencja – na wniosek Beneficjenta - udostępni wyniki ankiety (w zakresie zrealizowanego przez niego Kursu) w postaci zanonimizowanych zestawień.

2.12 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 31 stycznia 2024 roku.

 2.13 Źródło finansowania Programu

Budżet państwa

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Regulamin Programów NAWA – Programy dla Instytucji akredytowanych NAWA
  2. Regulamin Postępowania o nadanie Akredytacji NAWA
  3. Wzór umowy
  4. Wzór formularza wniosku
  5. Wzór Pełnomocnictwa wersja edytowalna
  6. Wzór Raportu końcowego
  1. Lista krajów preferowanych
  2. Wzór ankiety ewaluacyjnej

 

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):


Biuro Programów Języka Polskiego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polna 40

00-635 Warszawa

tel. 22 390 35 10

tel. kom.: 451 058 650

www.nawa.gov.pl

Udostępnij