Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 30/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Medyk NAWA (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, prowadzących kształcenie w zawodach medycznych w oparciu o standardy kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 755).

Powyższy cel będzie realizowany poprzez zaproszenie do tych uczelni przedstawicieli zawodów medycznych, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych z zagranicy (zarówno Polaków na stałe pracujących za granicą, jak i obcokrajowców), dalej: „Medycy”, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów w jednostkach prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych (dalej: „Instytucja zatrudniająca”). Tym samym działanie pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz na dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w ww. zawodach.

Program został zlecony do realizacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o NAWA.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach:

1) od 15 listopada 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),

2) od 1 marca do 30 czerwca 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

lub do wyczerpania alokacji. W chwili wyczerpania alokacji Nabór zostanie zamknięty w Systemie teleinformatycznym Agencji, a stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej Agencji. W dniu otwarcia drugiej rundy aplikacyjnej Agencja poinformuje poprzez swoją stronę internetową o wysokości pozostałych środków w Programie.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wyjątek stanowią̨ załączniki do Wniosku, które mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą, pod warunkiem, że każdy Wniosek jest złożony z innym  Medykiem, tj. jedną osobą reprezentującą jeden zawód medyczny. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku z tym samym Medykiem, Agencja skieruje do oceny Wniosek, który został złożony jako pierwszy, pozostawiając pozostałe bez rozpatrzenia.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia zatrudnienie Medyka w polskiej uczelni i powierzenie mu prowadzenia zadań dydaktycznych. Zatrudnienie w ramach programu nie może być realizowane w wymiarze niższym niż ½ etatu.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

1. Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować uczelnie prowadzące kształcenie w zawodach medycznych w oparciu o standardy kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 755).

2. Wymagania w stosunku do Medyka:
1) w kraju aktualnego zatrudnienia posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (we wniosku należy załączyć odpowiednie oświadczenie);
2) aktualnie wykonuje ww. zawód za granicą lub prowadzi zajęcia dydaktyczne w zagranicznej uczelni – wymagane będzie załączenie potwierdzenia zatrudnienia w zawodzie lub zagranicznej uczelni przez okres min. 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (element oceny formalnej; w przypadku nieudokumentowania zatrudnienia wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych);
3) swobodnie posługuje się językiem polskim lub językiem angielskim w kontakcie z pacjentami oraz studentami (we wniosku należy załączyć odpowiednie oświadczenie)
4) w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mieszkał i nie był zatrudniony w Polsce, przy czym przez zatrudnienie w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

3. Wymagania w stosunku do Instytucji zatrudniającej:
1) zatrudnienie Medyka na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu przez cały okres realizacji Projektu;
Uwaga: Instytucja zatrudniająca zatrudnia Medyka na stanowisku odpowiadającym jego kompetencjom oraz w oparciu o regulacje wewnętrzne instytucji.
2) udzielenie Medykowi wsparcia administracyjno-organizacyjnego, w tym m.in. w zakresie uznania kwalifikacji, uzyskania prawa wykonywania zawodu, a w przypadku lekarza lub lekarza dentysty nieposiadającego prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadającego to prawo w innym państwie – do Instytucji zatrudniającej należy dopełnienie formalności związanych z zaproszeniem ww. osoby;[1]
3) powierzenie Medykowi zadań, tj. zajęć dydaktycznych i zapewnienie niezbędnych warunków (miejsca, infrastruktury, narzędzi) do ich realizacji;
4) weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym spełnienia przez Medyka wymogów, o których mowa w części 2.4 pkt 2;
5) złożenie raportu częściowego/końcowego z realizacji umowy;
6) udział w ewaluacji Programu.

[1] W przypadku obywateli UE i kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE wystarczające może okazać się złożenie w organie właściwym oświadczenia o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług, w przypadku obywateli UE posiadających kwalifikacje farmaceuty, lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej potwierdzone dokumentami wymienionymi w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE możliwe jest automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych.

Lekarze i lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu za granicą mogą zostać zaproszeni do prowadzenia działalności dydaktycznej bez konieczności ubiegania się o prawo wykonywania zawodu w Polsce. W celu uznania kwalifikacji nabytych poza UE i uzyskania prawa wykonywania zawodu konieczna może okazać się nostryfikacja dyplomu (farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta) albo przystąpienie do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikującego (farmaceuta).

W przypadku zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego posiadających dyplomy spoza UE możliwe jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu w uproszczonym trybie (bez nostryfikacji) – na jego podstawie możliwe jest wykonywanie zawodu w jednym podmiocie wskazanym w decyzji Ministra Zdrowia.

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i czas trwania Projektu

Projekt może trwać od 10 do 24 miesięcy.

Projekt może rozpocząć się:

1)      dla wniosków złożonych w pierwszej rundzie – nie wcześniej niż 1 marca 2022 r. i nie później niż 1 października 2022 r.

2)       dla wniosków złożonych w drugiej rundzie –  nie wcześniej niż 1 października 2022 r. i nie później niż 31 grudnia 2022 r.

2.6. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla instytucji.

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Oceny merytorycznej dokonuje Zespół oceniający powołany przez Dyrektora Agencji w oparciu o poniższe kryteria:

1)      doświadczenie zawodowe lub akademickie Medyka, z uwzględnieniem:

·         stażu pracy w zawodzie medycznym, w tym w państwach członkowskich UE, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandii, Norwegii, Lichtensteinie) lub Konfederacji Szwajcarskiej;

·         posiadanego wykształcenia;

·         doświadczenia dydaktycznego;

·         innych osiągnięć związanych z pracą w zawodzie medycznym lub prowadzeniem zajęć dydaktycznych;

2)      uzasadnienie potrzeby zatrudnienia Medyka w Instytucji zatrudniającej, w tym praktyczne znaczenie działań dla wzmocnienia potencjału podmiotu z uwzględnieniem:

·         potrzeby wzmocnienia dydaktycznego uczelni, w tym wskazania braków kadrowych w obszarze, w którym ma być zatrudniony Medyk;

·         planowanego wykorzystania doświadczenia Medyka do realizacji celów dydaktycznych uczelni (we wniosku należy wskazać, na jakim kierunku/kierunkach medycznych zatrudniony będzie Medyk, jakie przedmioty i w jakim wymiarze będzie prowadził);

Wniosek może uzyskać maksymalnie 10 pkt, przy czym za każde kryterium od 0 do 5 pkt. Do finansowania skierowane mogą być wnioski, które w obu kryteriach łącznie uzyskały nie mniej niż 6 pkt, przy czym Zespół oceniający może wskazać wyższą liczbę punktów dla wniosków rekomendowanych do finansowania.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu Wniosku na każdym etapie oceny, Zespół Oceniający może przyznać Wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w odpowiednim polu karty oceny wniosku. 

Zespół po dokonaniu oceny dla każdej rundy osobno przedstawia Dyrektorowi Agencji listę rankingową, zawierającą wnioski rekomendowane i nierekomendowane do finansowania, w oparciu o którą Dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych w ramach danej rundy. W przypadku dużej liczby składanych wniosków Zespół oceniający może dokonywać oceny także w trakcie trwania poszczególnych rund, uwzględniając wnioski poprawne pod względem formalnym złożone nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu.

2.7. Budżet

Koszt całkowity Projektu stanowią jedynie bezpośrednie koszty kwalifikowalne, wskazane przez Wnioskodawcę w szczegółowej propozycji budżetu. Poniesione wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją Projektu. Koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu to takie, które dotyczą zadań merytorycznych (tj. koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami), są niezbędne do realizacji celów Projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją Projektu. W Projekcie nie będą finansowane tzw. koszty pośrednie, tzn. koszty administracyjne niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu Umowy (np. koszty koordynatora, zarządzania projektem, ewaluacji itp.).

Koszty kwalifikowalne

W ramach Projektu uprawnione jest finansowanie następujących kosztów w ramach finansowania przyznanego Instytucji zatrudniającej:

1)             Wynagrodzenie Medyka w wysokości (do wyboru jedna z poniższych opcji):

a)       12 500 zł brutto brutto miesięcznie, jeżeli Medyk posiada stopień naukowy doktora lub wyższy;

b)      12 500 zł brutto brutto miesięcznie, jeżeli Medyk jest lekarzem lub lekarzem dentystą posiadającym min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie medycznym w państwach członkowskich UE, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandii, Norwegii, Lichtensteinie) lub Konfederacji Szwajcarskiej;

c)       10 000 zł brutto brutto miesięcznie, jeżeli Medyk jest lekarzem lub lekarzem dentystą i nie posiada min. 2-letniego doświadczenia w pracy w zawodzie medycznym w państwach wymienionych w pkt b;

d)      8 500 zł brutto brutto miesięcznie, jeżeli Medyk jest przedstawicielem innego zawodu medycznego i posiada min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie medycznym w państwach wymienionych w pkt b;

e)      6000 brutto brutto miesięcznie, jeżeli Medyk jest przedstawicielem innego zawodu medycznego i nie posiada min. 2-letniego doświadczenia w pracy w zawodzie medycznym w państwach wymienionych w pkt b.

Uwaga: W przypadku zatrudnienia Medyka w wymiarze niższym niż 1 etat, wynagrodzenie wypłacane jest proporcjonalnie.

2)             Jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł (ryczałt), wypłacany przez Beneficjenta na konto Medyka, na pokrycie kosztów przesiedlenia Medyka i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

3)             Jednorazowy dodatek zadaniowy dla opiekuna Medyka, będącego osobą zatrudnioną w Instytucji zatrudniającej w wysokości 8 000 zł brutto brutto - do rozdysponowania przez Instytucję zatrudniającą dla opiekuna / ów lub innych osób wspierających realizację projektu;

4)             Dodatek szkoleniowy na finansowanie kosztów opłat za kształcenie (np. kurs języka polskiego dla cudzoziemców, szkolenia zawodowe) – w maksymalnej wysokości 3 000 zł na każde pełne pół roku realizacji projektu, rozliczany na podstawie poniesionych kosztów.

Uwaga: Nauka języka polskiego powinna odbywać się w jednostce posiadającej Akredytację NAWA. Lista podmiotów akredytowanych dostępna jest na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/akredytacja-nawa. W przypadku, gdy w instytucji ani w miejscowości, w której realizowany jest Projekt, nie ma jednostki akredytowanej, kurs języka polskiego powinien być zrealizowany w ramach kursów uniwersyteckich.

Uwaga: dodatki, o których mowa w pkt 2, 3, 4 wypłacane są zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Instytucji zatrudniającej. Dodatki te mogą być rozliczone wyłącznie, jeśli projekt będzie realizowany przez okres min. 6 miesięcy (w przypadku rezygnacji z realizacji projektu po jego rozpoczęciu, a przed upływem 6 miesięcy, konieczny będzie zwrot ww. dodatków).

2.8. Raporty Beneficjenta

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia raportów z realizacji Projektu poprzez System teleinformatyczny Agencji oraz do przedłożenia umowy o pracę podpisanej z Medykiem:

a)       umowę pomiędzy Instytucją Zatrudniającą a Medykiem należy przedłożyć w systemie teleinformatycznym NAWA nie później niż 30 dni od rozpoczęcia realizacji Projektu.

Złożenie tej umowy w systemie jest warunkiem wpłaty I płatności częściowej dla projektów trwających krócej niż 12 miesięcy;

b)      raport częściowy składany jest tylko w przypadku projektów trwających 12 miesięcy lub dłużej (za okres wskazany w umowie) w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego zgodnie ze wzorem raportu. Akceptacja raportu jest warunkiem wpłaty I płatności częściowej;

c)       raport końcowy składany jest w terminie do 30 dni od zakończenia Projektu zgodnie ze wzorem raportu. Akceptacja raportu jest warunkiem poprawnego rozliczenia realizacji Projektu.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 5 mln zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków lub niepełnego jej wykorzystania.

2.10. Informacje dodatkowe

Schemat płatności C – 50% po podpisaniu umowy z NAWA, nie wcześniej niż 3 m-ce przed rozpoczęciem realizacji projektu; 40% po przedłożeniu umowy Instytucji Zatrudniającej z Medykiem/ zatwierdzeniu raportu częściowego; 10% płatność końcowa, po rozliczeniu raportu końcowego, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi:

1)      do dnia 28 lutego 2022 roku – dla pierwszej rundy

2)      do dnia 31 sierpnia 2022 roku – dla drugiej rundy.

2.12. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe.

III. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór Formularza wniosku
      a. Wzór Pełnomocnictwa
      b. Oświadczenie uczelni o dokonaniu weryfikacji wykształcenia kandydata i posiadanych przez niego uprawnień do wykonywania zawodu
      c. Oświadczenie Medyka o swobodnym posługiwaniu się językiem polskim lub/i językiem angielskim w kontakcie z pacjentami
          Declaration on language skills
      d. Oświadczenie Medyka o tym, że w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mieszkał i nie był zatrudniony w Polsce
          Declaration on eligibility
      e. Wzór listu intencyjnego
      f. Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej
 2. Regulamin-Programow-Narodowej-Agencji-Wymiany-Akademickiej-dla-Instytucji.pdf
      a. Wzór umowy - instytucje
 3. Wzory raportów
 4. Wzór ankiety ewaluacyjnej

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 10:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 55

fax +48/22 826 28 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.nawa.gov.pl/

W sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu prosimy o kontakt z Polskim ośrodkiem wsparcia ds. uznawania kwalifikacji zawodowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij