Program Welcome to Poland – historie sukcesu - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Program Welcome to Poland – historie sukcesu

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Obowiązek informacyjny dla uczestników wydarzenia „Program Welcome to Poland – historie sukcesu”, organizowanego przez NAWA

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (ul. Polna 40, 00-635 Warszawa) (Administrator). Kontakt z Administratorem: biuro@nawa.gov.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacji działań związanych z zawarciem umowy będącej podstawą udziału w wydarzeniu
  (w tym działań podjętych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), takich jak rejestracja na wydarzenie lub kontakt w sprawach związanych z wydarzeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa),
 • zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu organizowanym online (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z organizacją wydarzenia, np. udzielanie odpowiedzi na reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny),
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową będącą podstawą udziału w wydarzeniu lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez badania satysfakcji uczestników wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes),
 • dokumentowania przebiegu wydarzenia oraz utrwalenia wizerunku uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit a RODO - zgoda).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji innych wskazanych wyżej celów Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w organizowanym przez Administratora wydarzeniu.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • okres przygotowania i organizacji wydarzenia,
 • okres wynikający z przepisów prawa,
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@nawa.gov.pl.

Wymagane

* oznacza pola obowiązkowe