STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Ogłoszenie o naborze nr 18/2020 z dnia 1 czerwca 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

 

Cel Programu

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

 • doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni;
 • zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
 • rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
 • wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
 • pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
 • wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej, a także zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;
 • realizacja przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Dofinansowanie Projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynieść maksymalnie 2  000 000 zł. Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny Wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości kwoty, o którą Wnioskodawca aplikuje w Agencji.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Finansowaniem mogą zostać objęte:

 • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności:
 1. przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, m.in. poradniki dla cudzoziemców na temat kształcenia doktorantów w Polsce, polskich instytucji naukowych, życia codziennego w Polsce – skierowane do zagranicznych doktorantów;
 2. dostosowanie już istniejących oraz tworzenie nowych stron internetowych lub narzędzi informatycznych do potrzeb doktorantów z zagranicy;
 3. organizacja spotkań i działań informacyjno-promocyjnych w kraju i za granicą.
 • wypłata stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree – wypłata po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego;
 • wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, w tym:
 1. środki na zakwaterowanie i wyżywienie związane z uczestnictwem doktorantów w zagranicznych wyjazdach badawczych;
 2. koszty podróży w zryczałtowanej wysokości związane z uczestnictwem doktorantów w zagranicznych wyjazdach badawczych doktorantów;
 3. finansowanie kosztów zagospodarowania związanych z uczestnictwem doktorantów w zagranicznych wyjazdach badawczych;
 • rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, w szczególności:
 1. organizowanie pobytów zagranicznych profesorów wizytujących, promotorów i promotorów pomocniczych, prowadzących zajęcia dydaktyczne dla doktorantów lub wykładów gościnnych prowadzonych w językach obcych, itp.;
 2. organizacja szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry biorącej udział w Projekcie;
 3. organizacja spotkań networkingowych oraz targów, konferencji, szkół letnich, zimowych i innych wydarzeń z udziałem doktorantów;
 • działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich, w tym:
 1. opracowanie wniosków o finansowanie projektów oraz realizacja wspólnych projektów badawczych w obszarze kształcenia doktorantów;
 2. opracowanie merytoryczne wspólnego programu kształcenia oraz materiałów dydaktycznych do kształcenia doktorantów;
 3. wspierania dobrych praktyk poprzez m.in. wizyty studyjne oraz inne wyjazdy/ przyjazdy związane z tematyką projektu;
 • działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektu.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich będzie prowadzony w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji: WYPEŁNIJ WNIOSEK

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 16 listopada 2020 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu: 20 000 000,00 zł.

Data wydarzenia 01.06.2020
Data zakończenia wydarzenia 03.09.2020