Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 15/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie (dalej „Program”).

W ramach niniejszego naboru możliwe jest złożenie wniosku o jedno z następujących stypendiów:

- stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

- stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- stypendium Ministra Zdrowia.

Wnioskodawców ubiegających się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub o stypendium Ministra Zdrowia nie obowiązują zapisy Regulaminu w części III - punkty 6-7, części IV, V, VI i X.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w zakresie wniosków o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium Ministra Zdrowia przeprowadza wyłącznie nabór wniosków i weryfikację formalną wniosków oraz przyjmuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną oraz decyzje dotyczące rozstrzygnięcia naboru w odniesieniu do wniosków o stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wniosków o stypendia Ministra Zdrowia podejmują ww. Ministrowie.

Szczegółowe zasady związane z rozstrzygnięciem naboru, przyznaniem środków finansowych oraz realizacją stypendium ustanawiają odpowiednio Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia.

Zasady Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązujące w roku akademickim 2024/25 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/kultura/uczniowie-i-studenci [Uczniowie i studenci → Stypendia → Stypendia dla cudzoziemców].

Zasady Ministra Zdrowia obowiązujące w roku akademickim 2024/25 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim.

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Program stwarza młodzieży polonijnej możliwość odbycia studiów w Polsce oraz podniesienia poziomu znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

2.2. Uprawnieni Wnioskodawcy

O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria (odrębne dla osób bez polskiego obywatelstwa oraz odrębne dla osób z polskim obywatelstwem i obywatelstwem innego kraju):

Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA albo stypendium Ministra Zdrowia, albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

1.       nie posiadają polskiego obywatelstwa;

2.       posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaną w trakcie procedury repatriacyjnej;

3.       planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2024/25 lub planują kontynowanie studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich [1] – dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 lub wyższą (w odniesieniu do skali 2-5) z dotychczasowego toku studiów [2];

4.       w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej [3] poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia w Polsce studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2022 r.;

5.       nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

6.       nie pobierały dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu dla Polonii [4];

7.       nie pobierały dotąd stypendium dla cudzoziemców polskiego pochodzenia przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

8.       nie pobierały dotąd stypendium dla cudzoziemców polskiego pochodzenia przyznanego przez Ministra Zdrowia (ministra właściwego do spraw zdrowia) oraz nie odbywają (lub nie odbywały) kształcenia w Polsce na warunkach finansowych określonych przez tego ministra;

9.       nie otrzymały negatywnej rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych RP.

1.         posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju;

2.         planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2024/25;

3.         w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej [5] poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia w Polsce studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2022 r.;

4.         odbywały pełny cykl kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski;

5.         nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

6.         nie pobierały dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu dla Polonii [6];

7.        nie otrzymały negatywnej rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Osoby bez polskiego obywatelstwa mogą ubiegać się o stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo stypendium Ministra Zdrowia.

Osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju mogą ubiegać się wyłącznie o stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (nie mogą ubiegać się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium Ministra Zdrowia).

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia otrzymanie stypendium na kształcenie na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Ponadto, w uczelniach publicznych Program umożliwia cudzoziemcom bezpłatne kształcenie. Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym NAWA realizowanym na warunkach stypendialnych.

Wnioskodawca na etapie ubiegania się o środki finansowe w Programie wybiera jedną ze ścieżek stypendialnych:

1.       kurs przygotowawczy oraz studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2.       studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Wybór ścieżki stypendialnej w Programie jest wiążący przez cały okres uczestnictwa w Programie [7].

Kurs przygotowawczy poprzedzający studia w Polsce trwa jeden rok akademicki, a jego celem jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów związanych z planowaną dziedziną studiów.

Ścieżka stypendialna bez kursu przygotowawczego przeznaczona jest wyłącznie dla osób z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w języku polskim[[8]].

Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Przed wyborem ścieżki stypendialnej Programu Wnioskodawcy powinni zapoznać się z wymaganiami uczelni dotyczącymi zasad rekrutacji, w tym wymaganiami dotyczącymi znajomości języka polskiego i zasadami prowadzenia ewentualnych egzaminów językowych. Ponadto, w trakcie rekrutacji, uczelnia może wymagać zalegalizowanych lub opatrzonych apostille dokumentów.

Wnioskodawcy zakwalifikowani na kurs przygotowawczy w ramach Programu realizują kurs w ośrodku wskazanym przez NAWA. Przydział do ośrodków realizujących kurs przygotowawczy warunkowany jest w szczególności dziedziną planowanych studiów oraz dostępnością miejsc w ośrodkach.

Osoby, które wybrały ścieżkę stypendialną „kurs przygotowawczy oraz studia” uczestniczą w rekrutacji na studia od roku akademickiego 2025/26 w trakcie odbywania kursu, w terminach wskazanych przez wybraną uczelnię.

NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni.

Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – obejmuje możliwość podjęcia studiów stacjonarnych w języku polskim ze stypendium na uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poza lingwistyką stosowaną oraz kierunkami filologicznymi (filologiami obcymi), z wyjątkiem filologii polskiej i filologii polskiej jako obcej.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obejmuje możliwość podjęcia studiów ze stypendium w uczelniach artystycznych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z możliwością poprzedzenia ich kursem przygotowawczym.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadza kwalifikację kandydatów do stypendium, którzy następnie biorą udział w rekrutacji na studia w uczelniach artystycznych. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmują władze uczelni.

Stypendium Ministra Zdrowia – obejmuje możliwość podjęcia i odbywania studiów stacjonarnych w języku polskim w uczelniach medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Minister Zdrowia przeprowadza kwalifikację na studia w uczelniach przez siebie nadzorowanych. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmują władze uczelni.

Przed dokonaniem wyboru ścieżki kształcenia wnioskodawcy będący kandydatami na studia w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia zobligowani są do zapoznania się z zasadami rekrutacji Ministra Zdrowia obowiązującymi w roku akademickim 2024/25 (w szczególności z Załącznikiem nr 1 do zasad rekrutacji, znajdującym się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim).

Osoby, które wybrały ścieżkę stypendialną „kurs przygotowawczy oraz studia” w uczelniach medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w przypadku zakwalifikowania przez Ministra Zdrowia na kurs przygotowawczy w roku akademickim 2024/25 przystępują do kwalifikacji na studia medyczne przeprowadzanej przez Ministra Zdrowia w okresie lipiec-wrzesień 2025 roku.

Osoby, które wybrały ścieżkę stypendialną „studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie” w uczelniach medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (bez obowiązku odbywania kursu przygotowawczego) po złożeniu wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA przystępują do kwalifikacji na studia medyczne przeprowadzanej przez Ministra Zdrowia w okresie lipiec-wrzesień 2024 roku. W celu podjęcia w roku akademickim 2024/25 studiów na podstawie decyzji i na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia takie osoby powinny dodatkowo złożyć wniosek do Ministra Zdrowia, stanowiący Załącznik nr 2 do zasad rekrutacji Ministra Zdrowia, zamieszczony pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim.

Lista uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Zdrowia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie internetowej www.study.gov.pl.

Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie internetowej: www.studia.gov.pl/wybierz-studia.

Wnioskodawca na etapie składania wniosku w naborze do Programu wybiera uczelnię, na której planuje rozpocząć studia, a w konsekwencji deklaruje ubieganie się odpowiednio o stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo stypendium Ministra Zdrowia.

Zmiana dokonanego wyboru stypendium Dyrektora NAWA albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo stypendium Ministra Zdrowia (na podstawie uczelni wskazanej we wniosku przez Wnioskodawcę) po zakończeniu naboru wniosków nie jest możliwa.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Stypendysty, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może przyznać stypendium Wnioskodawcy, który wcześniej ubiegał się o stypendium Ministra Zdrowia lub stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, osiągnął wynik oceny merytorycznej wymagany dla Stypendystów Dyrektora NAWA oraz podejmie studia w uczelni nadzorowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na zasadach opisanych w niniejszym Ogłoszeniu).

2.4. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 11 lipca 2024 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca [9]

1   

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość stypendium

Realizacja stypendium w ramach Programu musi rozpocząć się w roku akademickim 2024/25 poprzez podjęcie kursu przygotowawczego lub podjęcie albo kontynuację[10] studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Stypendium obejmuje regulaminowy okres kształcenia się.

2.6. Wnioskowanie

Lista wymaganych załączników do wniosku

Do wniosku należy załączyć:

Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA albo stypendium Ministra Zdrowia, albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

1.       skan strony paszportu[11] z danymi osobowymi Wnioskodawcy[12], w przypadku obywateli państw Unii Europejskiej dopuszczalny jest skan dowodu tożsamości;

2.       Dokumenty:

2.1.    skan Karty Polaka [13], albo:

2.2.    skan decyzji o przyznaniu Karty Polaka, albo:

2.3.    skan decyzji o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydanej w trakcie procedury repatriacyjnej.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów opisanych w punktach 2.1 - 2.3 (do wyboru dokument z wybranego podpunktu).

3.       skan świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (skan wszystkich stron świadectwa) uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce, zawierającego informację o ocenach z ukończonych przedmiotów oraz uzyskanej średniej ocen [14].

Wnioskodawcy, którzy otrzymają świadectwo maturalne/świadectwo ukończenia szkoły średniej z datą po 1 lipca 2024 r. mogą przedłożyć zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen końcowych uzyskanych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/24 [15] wydane przez szkołę, do której uczęszczali.

Zaświadczenie musi zawierać:

a.       imię i nazwisko Wnioskodawcy;

b.       informację o średniej uzyskanych ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/24 (średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku);

c.       informację o maksymalnej ocenie w skali ocen;

d.       wykaz wszystkich przedmiotów wraz z ocenami końcowymi z tych przedmiotów uzyskanych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/24 (na podstawie którego obliczono średnią arytmetyczną ocen);

e.       nazwę szkoły wydającej zaświadczenie;

f.        pieczęć szkoły i podpis osoby wydającej zaświadczenie lub podpis elektroniczny;

4.       opcjonalnie: skan świadectwa ukończenia szkoły polskiej poza granicami Polski/polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania na poziomie szkoły podstawowej albo szkoły średniej znajdującej się w bazie danych szkół ORPEG (nie dotyczy obywateli Białorusi) [16];

Wnioskodawcy, którzy otrzymają świadectwa ukończenia szkoły polskiej poza granicami Polski/polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania z datą po 1 lipca 2024 r. mogą przedłożyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły polskiej poza granicami Polski/polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania.

Zaświadczenie wydane przez szkołę musi zawierać informację o poziomie edukacji (szkoła podstawowa albo szkoła średnia) i potwierdzać odbywanie kształcenia od początku edukacji do końca pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/24;

5.       w przypadku Wnioskodawców studiujących w Polsce na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich: skan wystawionego przez uczelnię zaświadczenia, potwierdzającego średnią ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów tj. zaliczonego przynajmniej jednego semestru studiów, wynoszącą minimum 4,75 [17] w odniesieniu do skali 2-5.

1.         skan strony polskiego paszportu [18] z danymi osobowymi Wnioskodawcy [19] lub polskiego dowodu osobistego Wnioskodawcy;

2.         skan innego niż polski paszportu Wnioskodawcy [20] - skan strony paszportu z danymi osobowymi Wnioskodawcy [21], dopuszczalny jest skan dowodu tożsamości w przypadku dokumentów wydanych przez państwa Unii Europejskiej;

3.         skan świadectw ukończenia wszystkich klas szkoły średniej poza granicami Polski lub zaświadczenie ze szkoły średniej o statusie ucznia w danej szkole przez cały okres kształcenia;

4.         skan świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (skan wszystkich stron świadectwa) uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce, zawierającego informację o ocenach z ukończonych przedmiotów oraz uzyskanej średniej ocen [22].

Wnioskodawcy, którzy otrzymają świadectwo maturalne/świadectwo ukończenia szkoły średniej z datą po 1 lipca 2024 r., mogą przedłożyć zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen końcowych uzyskanych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/24 [23] wydane przez szkołę, do której uczęszczali.

Zaświadczenie musi zawierać:

a.       imię i nazwisko Wnioskodawcy;

b.       informację o średniej uzyskanych ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/24 (średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku);

c.       informację o maksymalnej ocenie w skali ocen;

d.       wykaz wszystkich przedmiotów wraz z ocenami końcowymi z tych przedmiotów uzyskanych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/24 (na podstawie, którego obliczono średnią arytmetyczną ocen);

e.       nazwę szkoły wydającej zaświadczenie;

f.        pieczęć szkoły i podpis osoby wydającej zaświadczenie lub podpis elektroniczny;

5.         opcjonalnie: skan świadectwa ukończenia szkoły polskiej poza granicami Polski/polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania na poziomie szkoły podstawowej albo szkoły średniej znajdującej się w bazie danych szkół ORPEG (nie dotyczy obywateli Białorusi)[24];

Wnioskodawcy, którzy otrzymają świadectwa ukończenia szkoły polskiej poza granicami Polski/polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania z datą po 1 lipca 2024 r. mogą przedłożyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły polskiej poza granicami Polski/polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania.

Zaświadczenie wydane przez szkołę musi zawierać informację o poziomie edukacji (szkoła podstawowa albo szkoła średnia) i potwierdzać odbywanie kształcenia od początku edukacji do końca pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/24.

W przypadku, gdy dokumenty (załączniki) wystawione są w języku innym niż polski lub angielski, wymagane jest załączenie poświadczonego podpisem oraz pieczęcią tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenia poświadczonego przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, dopuszcza się poświadczone podpisem oraz pieczęcią tłumaczenie dokumentów wykonane przez tłumacza notarialnego, tłumacza zwykłego lub wykonane przez nauczyciela języka polskiego (poświadczone pieczęcią szkoły, w której uczy nauczyciel).

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia do dnia złożenia wniosku, wymagane jest dołączenie skanu podpisanej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Polsce (wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia).

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

 

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

 

Ocena merytoryczna wniosków o stypendia Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

 

Ocena merytoryczna wniosków o stypendia Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kryterium

Możliwa

do uzyskania liczba punktów

 

Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju

1.

Punkty za średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym/świadectwie ukończenia szkoły średniej/zaświadczeniu o średniej ocen końcowych uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/24

0 - 90

0 - 90

2.

Punkty za ukończenie szkoły polskiej poza granicami Polski/polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania na poziomie szkoły podstawowej lub szkoły średniej znajdującej się w bazie danych szkół ORPEG (nie dotyczy obywateli Białorusi):

- na poziomie szkoły podstawowej (5 punktów),

- na poziomie szkoły średniej (10 punktów)

Punkty nie sumują się.

0/5/10

0/5/10

Maksymalna liczba punktów:

100

100

Zasady oceny merytorycznej

Punkty za średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym/świadectwie ukończenia szkoły średniej/zaświadczeniu o średniej ocen końcowych uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/24 [25] zostaną przyznane po przeliczeniu średniej w oparciu o poniższy wzór:

liczba punktów uzyskana średnia ocen x 90 / maksymalna średnia ocen w danej skali

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku średniej ocen, której nie można przeliczyć zgodnie z powyższym wzorem (np. średniej odwróconej, średniej wyrażonej alfabetycznie itp.) Zespół Oceniający ustali odrębny sposób przeliczania średniej na punkty.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest uzyskanie minimum 60 punktów. Wnioskodawcy, którzy uzyskają mniej niż 60 punktów otrzymają negatywną ocenę merytoryczną i nie mogą otrzymać środków finansowych w ramach Programu.

Z opisanego wyżej postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są studenci studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim, posiadający zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów wynoszącej 4,75 (lub wyższej). Wnioskodawcom tym zostaje przypisana maksymalna liczba punktów (100).

Stypendia Dyrektora NAWA są przyznawane w oparciu o wynik oceny merytorycznej wniosków w ramach limitów miejsc dla poszczególnych krajów lub grup krajów, ustalonych przez Zespół Oceniający. Wnioskodawcy są przypisywani do listy danego kraju lub grupy krajów na podstawie obywatelstwa (innego niż polskie). Dostępne miejsca stypendialne zostaną podzielone między kraje lub grupy krajów, biorąc pod uwagę w szczególności proporcje poprawnych formalnie wniosków w naborze do liczby Wnioskodawców z danym obywatelstwem. W ramach limitów przypadających na poszczególne kraje, stypendia w Programie zostają przyznane Wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższy wynik oceny merytorycznej.

Ocenę merytoryczną oraz rozstrzygnięcia naboru w odniesieniu do wniosków o stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wniosków o stypendia Ministra Zdrowia podejmują ww. Ministrowie.

Szczegółowe zasady rekrutacji przeprowadzanej przez Ministra Zdrowia w roku akademickim 2024/25 znajdują się pod następującym linkiem: www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim.

Szczegółowe zasady rekrutacji przeprowadzanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2024/25 znajdują się pod następującym linkiem: www.gov.pl/web/kultura/uczniowie-i-studenci [Uczniowie i studenci → Stypendia → Stypendia dla cudzoziemców].

2.8. Budżet projektu

Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje:

1.              comiesięczne stypendium [26] w regulaminowym okresie kształcenia,

2.              zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym NAWA lub w uczelniach publicznych dla cudzoziemców [27],

3.              ryczałt na koszt podróży [28] międzynarodowej związanej z przyjazdem do Polski w celu podjęcia kształcenia (nie dotyczy osób, które kontynuują studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie).

Stypendium wynosi 1 800 zł miesięcznie i jest wypłacane przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na kursie przygotowawczym NAWA i na studiach. W przypadku, gdy kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim lub kończy w semestrze zimowym, stypendium jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy w roku akademickim [29]. W przypadku Stypendystów kontynuujących wcześniej rozpoczęte studia, stypendium jest wypłacane poczynając od pierwszego miesiąca zajęć w roku akademickim, od którego zostało przyznane stypendium. Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia na danych studiach.

Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określają Uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji uczelni niepublicznej.

Ryczałt na koszt podróży międzynarodowej związanej z przyjazdem do Polski w celu podjęcia kształcenia na studiach (ścieżka „studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie”) lub kursie przygotowawczym NAWA poprzedzającym studia (ścieżka „kurs przygotowawczy oraz studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie”) wypłacany jest jednorazowo wraz z pierwszym miesięcznym stypendium i naliczany z wykorzystaniem poniższych stawek na kraj obywatelstwa stypendysty:

Państwo

Stawka w zł

Białoruś, Litwa

1000

Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Węgry

1500

Albania, Andora, Belgia, Bułgaria, Czarnogóra, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Kosowo, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania, Włochy

2000

Algieria, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Cypr, Egipt, Gruzja, Hiszpania, Irak, Iran, Islandia, Izrael, Jordania, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Portugalia, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan

3000

Afganistan, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Indie, Jemen, Kamerun, Kenia, Kirgistan, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zjednoczone Emiraty Arabskie

4500

Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Belize Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Chile, Chiny, Dominika, Dominikana, Ekwador, Eswatini, Fidżi, Filipiny, Grenada, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indonezja, Jamajka, Japonia, Kambodża, Kanada, Kiribati, Kolumbia, Komory, Korea Południowa, Korea Północna, Kostaryka, Kuba, Laos, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Malezja, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mjanma, Mozambik, Namibia, Nauru, Nikaragua, Nowa Zelandia, Palau, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Południowa Afryka, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, Seszele, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Tanzania Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Urugwaj, Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Wyspy Salomona, Wyspy Marshalla, Zambia, Zimbabwe

6500

Ponadto w przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może, na pisemny wniosek Stypendysty, jednorazowo zwiększyć stypendium o 500 zł.

Stypendium Dyrektora NAWA wypłacane jest za pośrednictwem uczelni, na której kształci się Stypendysta (nie dotyczy wypłaty zasiłku losowego).

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje:

  1. comiesięczne stypendium w okresie kształcenia określonym w regulaminie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelni artystycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/kultura/uczniowie-i-studenci [Uczniowie i studenci → Stypendia → Stypendia dla cudzoziemców].

Stypendium Ministra Zdrowia obejmuje:

  1. comiesięczne stypendium w regulaminowym okresie kształcenia;
  2. zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub na studiach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór (dot. stypendium Dyrektora NAWA) wynosi ok. 27,7 mln zł, w tym ok. 3,7 mln zł - środki finansowe na stypendia wypłacone w roku 2024, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.10. Informacje dodatkowe – dotyczy stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Informacje na temat składania raportów:

1.       Stypendysta zobowiązany jest do złożenia corocznego raportu po ukończeniu kształcenia w danym roku akademickim, nie później niż do 31 października każdego roku.

2.       Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu kursu przygotowawczego, a w przypadku Stypendystów nieuczestniczących w kursie - po ukończeniu pierwszego roku studiów. Dla Stypendystów rozpoczynających studia od semestru letniego, pierwszy raport będzie raportem semestralnym.

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

1.                  Ogłoszenie wyników Naboru dla wniosków o stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2024 roku.

2.                  Ogłoszenie wyników Naboru dla wniosków o stypendium Ministra Zdrowia nastąpi w terminie do dnia 30 września 2024 roku poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod następującym linkiem: www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim

3.                  Ogłoszenie wyników Naboru dla wniosków o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpi w terminie do dnia 30 września 2024 roku poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej www.gov.pl/web/kultura/uczniowie-i-studenci [Uczniowie i studenci → Stypendia → Stypendia dla cudzoziemców]

2.12. Źródło finansowania Programu

Budżet państwa

III. ZAŁĄCZNIKI

IV. DANE KONTAKTOWE

Koordynator Programu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Biuro Programów dla Studentów

Zespół Programu stypendialnego dla Polonii

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon:

+ 48 451 058 640

+ 48 451 058 626

+ 48 451 058 654

+ 48 451 058 622

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

telefon:

+ 48 22 390 35 00

www.nawa.gov.pl

 

Koordynator Programu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

+ 48 22 829 32 86

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Programu w Ministerstwie Zdrowia

+ 48 22 634 94 41

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

[1] Z wyłączeniem lingwistyki stosowanej i kierunków filologicznych (poza filologią polską i filologią polską jako obcą) oraz z wyłączeniem studentów odbywających kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

[2] Przez dotychczasowy tok studiów rozumie się zaliczenie, potwierdzone poprzez uzyskaną średnią ocen, przynajmniej jednego semestru studiów lub przynajmniej jednego roku studiów w przypadku kierunków, na których obowiązuje rozliczenie roczne.

[3] Edukacja w szkole średniej musi zakończyć się uzyskaniem dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce. Edukacja musi zostać ukończona w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/25.

[4]Od 2019 r. program funkcjonuje pod nazwą Program dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

[5] Edukacja w szkole średniej musi zakończyć się uzyskaniem dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Edukacja musi zostać ukończona w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/25.

[6] Od 2019 r. program funkcjonuje pod nazwą Program dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

[7] W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Agencja może wyrazić zgodę na zmianę ścieżki kształcenia.

[8] Uczelnia może wymagać znajomości języka polskiego potwierdzonej odpowiednim certyfikatem wskazanym przez uczelnię.

[9] Do oceny formalnej kierowany jest ostatni wniosek złożony przez Wnioskodawcę w naborze.

[10] Dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 lub wyższą (w odniesieniu do skali 2-5) z dotychczasowego toku studiów.

[11] Przez paszport należy rozumieć dokument uprawniający do przekraczania granic państwowych.

[12] Skan ma zostać wykonany w taki sposób, by widoczne były jedynie następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, data ważności dokumentu, numer dokumentu, kraj wydania dokumentu. Załączenie dokumentu bez wyedytowania danych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie ich w bazie danych NAWA.

[13] Skan ma zostać wykonany w taki sposób, by widoczne były jedynie następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, numer Karty Polaka, data ważności Karty Polaka. Załączenie dokumentu bez wyedytowania danych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie ich w bazie danych NAWA.

[14] W przypadku braku średniej ocen na przedstawionych dokumentach Zespół Oceniający ustali średnią arytmetyczną w oparciu o oceny przedstawione na świadectwie.

[15] W przypadku organizacji roku szkolnego w podziale na trymestry, dopuszcza się przedłożenie zawierającego wymagane informacje zaświadczenia za pierwsze dwa trymestry roku szkolnego 2023/24.

[16] Baza danych szkół polskich jest dostępna pod adresem: https://www.orpeg.pl/szkoly/szkoly-polskie/, natomiast baza danych szkół polonijnych dostępna jest pod adresem: https://www.orpeg.pl/szkoly/szkoly-polonijne/

[17] Nie dotyczy studentów odbywających kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz studentów lingwistyki stosowanej i kierunków filologicznych (poza filologią polską i filologią polską jako obcą).

[18] Przez paszport należy rozumieć dokument uprawniający do przekraczania granic państwowych.

[19] Skan ma zostać wykonany w taki sposób, by widoczne były jedynie następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, data ważności dokumentu, numer dokumentu, kraj wydania dokumentu. Załączenie dokumentu bez wyedytowania danych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie ich w bazie danych NAWA.

[20] Przez paszport należy rozumieć dokument uprawniający do przekraczania granic państwowych.

[21] Skan ma zostać wykonany w taki sposób, by widoczne były jedynie następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, data ważności dokumentu, numer dokumentu, kraj wydania dokumentu. Załączenie dokumentu bez wyedytowania danych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie ich w bazie danych NAWA.

[22] W przypadku braku średniej ocen na przedstawionych dokumentach Zespół Oceniający ustali średnią arytmetyczną w oparciu o oceny przedstawione na świadectwie.

[23] W przypadku organizacji roku szkolnego w podziale na trymestry, dopuszcza się przedłożenie zawierającego wymagane informacje zaświadczenia za pierwsze dwa trymestry roku szkolnego 2023/24.

[24] Baza danych szkół polskich jest dostępna pod adresem: https://www.orpeg.pl/szkoly/szkoly-polskie/, natomiast baza danych szkół polonijnych jest dostępna pod adresem: https://www.orpeg.pl/szkoly/szkoly-polonijne/

[25] W przypadku organizacji roku szkolnego w podziale na trymestry, dopuszcza się przedłożenie zawierającego wymagane informacje zaświadczenia za pierwsze dwa trymestry roku szkolnego 2023/24.

[26] O którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a.

[27] O którym mowa w art. 324 ust. 1 pkt 2 u.p.s.w.n.

[28] O którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a.

[29] W odniesieniu do kierunku farmacja, gdzie integralną część programu kształcenia stanowią 6-miesięczne praktyki w aptece, liczba stypendiów za semestr obejmujący te praktyki może wynieść 6.

Udostępnij

Menu