Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 16/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Program stwarza młodzieży polonijnej możliwość odbycia studiów w Polsce oraz podniesienia poziomu znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

2.2. Uprawnieni Wnioskodawcy

O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria (odrębne dla osób bez polskiego obywatelstwa oraz odrębne dla osób z polskim obywatelstwem i obywatelstwem innego kraju):

Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

1.       nie posiadają polskiego obywatelstwa;

2.       posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaną w trakcie procedury repatriacyjnej.

Z wymogu przedstawienia ww. dokumentów są zwolnione osoby, które:

a)       brały udział w jednym z realizowanych przez NAWA od 2018 roku naborów wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz spełniły kryteria formalne w trakcie oceny wniosku

lub

b)      pobierały stypendium w realizowanym przez NAWA Programie stypendialnym dla Polonii na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 lub semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24;

3.       planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów II stopnia[1] w roku akademickim 2024/25 lub planują kontynowanie studiów II stopnia – dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 (w odniesieniu do skali ocen 2-5) lub wyższą z dotychczasowego toku studiów II stopnia[2]);

4.       w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia[3] lub uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2022 r. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów stacjonarnych II stopnia w Polsce, prowadzonych w języku polskim, które z dotychczasowego toku tych studiów[4] uzyskały średnią ocen 4,75 lub wyższą;

5.       nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów;

6.       nie pobierali dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu dla Polonii na studiach II stopnia[5];

7.      nie otrzymali negatywnej opinii Ministra Spraw Zagranicznych RP.

1.       posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju;

2.       planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów II stopnia w roku akademickim 2024/25;

3.       w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia[6] poza Polską lub uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia poza Polską - nie wcześniej niż w 2022 r.;

Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które w ramach ścieżki dla osób z obywatelstwem Polski oraz obywatelstwem innego kraju pobierały stypendium w ramach Programu stypendialnego dla Polonii na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, i które w momencie składania wniosku do Programu studiują w Polsce na studiach I stopnia[7] lub uzyskały w Polsce dyplom ukończenia studiów I stopnia - nie wcześniej niż w 2022 r.;

4.       nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów;

5.       nie pobierali dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu dla Polonii na studiach II stopnia[8];

6.       odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej i studiów I stopnia poza granicami Polski;

7.      nie otrzymali negatywnej opinii Ministra Spraw Zagranicznych RP.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia otrzymanie stypendium na kształcenie na studiach II stopnia w trybie stacjonarnymw języku polskim. Ponadto, w uczelniach publicznych, Program umożliwia cudzoziemcom bezpłatne kształcenie. Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym NAWA realizowanym na warunkach stypendialnych.

Wnioskodawca na etapie ubiegania się o środki finansowe w Programie wybiera jedną ze ścieżek stypendialnych:

1.       kurs przygotowawczy oraz studia II stopnia;

2.       studia II stopnia.

Wybór ścieżki stypendialnej w Programie jest wiążący przez cały okres uczestnictwa w Programie[9].

Kurs przygotowawczy NAWA poprzedzający studia w Polsce trwa jeden rok akademicki, a jego celem jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów związanych z planowaną dziedziną studiów. W kursie przygotowawczym nie uczestniczą osoby, które ukończyły lub studiują na studiach I stopnia w Polsce.

Ścieżka stypendialna bez kursu przygotowawczego przeznaczona jest wyłącznie dla osób z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w języku polskim[10].

Przed wyborem ścieżki stypendialnej Programu Wnioskodawcy powinni zapoznać się z wymaganiami uczelni dotyczącymi zasad rekrutacji, w tym wymaganiami dotyczącymi znajomości języka polskiego i zasadami prowadzenia ewentualnych egzaminów językowych.

Wnioskodawcy zakwalifikowani na kurs przygotowawczy NAWA w ramach Programu realizują kurs w ośrodku wskazanym przez NAWA. Przydział do ośrodków realizujących kurs przygotowawczy warunkowany jest w szczególności dziedziną planowanych studiów oraz dostępnością miejsc w ośrodkach.

Osoby, które wybrały ścieżkę stypendialną „kurs przygotowawczy oraz studia” uczestniczą w rekrutacji na studia od roku akademickiego 2025/26 w trakcie odbywania kursu, w terminach wskazanych przez wybraną uczelnię.

NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni.

Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje możliwość podjęcia studiów stacjonarnych II stopnia w języku polskim ze stypendium na uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poza lingwistyką stosowaną oraz kierunkami filologicznymi (filologiami obcymi), z wyjątkiem filologii polskiej i filologii polskiej jako obcej.

Lista uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie www.study.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.studia.gov.pl/wybierz-studia.

2.4. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 23 maja 2024 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca[11]

1   

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość stypendium

Realizacja stypendium w ramach Programu musi rozpocząć się w roku akademickim 2024/25 poprzez podjęcie kursu przygotowawczego lub podjęcie albo kontynuację[12] studiów II stopnia. Stypendium obejmuje regulaminowy okres kształcenia się.

2.6. Wnioskowanie

Lista wymaganych załączników do wniosku

Do wniosku należy załączyć:

Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

1.       skan strony paszportu[13] z danymi osobowymi Wnioskodawcy, w przypadku obywateli państw Unii Europejskiej dopuszczalny jest skan dowodu tożsamości[14];

2.       Dokumenty:

2.1   skan Karty Polaka[15], albo:

2.2   skan decyzji o przyznaniu Karty Polaka, albo:

2.3   skan decyzji o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydanej w trakcie procedury repatriacyjnej.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów opisanych w punktach 2.1 - 2.3 (do wyboru dokument z wybranego podpunktu);

3.           w przypadku osób, które brały udział w jednym z realizowanych przez NAWA od 2018 roku naborów wniosków o udział w Programie  dla Polonii na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz spełniły kryteria formalne w trakcie oceny wniosku (uzyskały pozytywną ocenę formalną – status wniosku w systemie teleinformatycznym Agencji: ocena formalna ukończona): nr wniosku aplikacyjnego złożonego w naborze na studia I stopnia/numer umowy stypendialnej zawartej z NAWA[16], lub;

w przypadku osób, które pobierały stypendium w Programie dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 lub semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24: informacja we wniosku (do potwierdzenia przez NAWA)[17].

4.                  Dokumenty:

4.1     skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia[18], uzyskanego nie wcześniej niż w 2022 roku, wraz z suplementem do dyplomu[19] oraz informacją o średniej ocen z całego toku studiów. Jeżeli suplement nie zawiera informacji o średniej z toku studiów I stopnia, należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów I stopnia, wraz z informacją o maksymalnej ocenie w skali ocen na zaświadczeniu, poświadczone pieczęcią uczelni (dotyczy studiów I stopnia realizowanych w Polsce).

W przypadku Wnioskodawców, którzy ukończyli studia I stopnia poza Polską - jeżeli suplement nie zawiera informacji o średniej ocen z toku studiów I stopnia, NAWA dokona wyliczenia średniej na podstawie przedstawionych dokumentów;

4.2     w przypadku Wnioskodawców, którzy w momencie składania wniosku jeszcze nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia[20]: skan zaświadczenia poświadczonego pieczęcią uczelni o średniej ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów I stopnia na moment składania wniosku w Programie, wraz z informacją o planowanym terminie ukończenia studiów;

5.           konspekt planowanej pracy magisterskiej w dziedzinie planowanych studiów, uwzględniający m.in. wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego wyboru, opis celów pracy, problemu badawczego, planowanych metod badawczych, harmonogram, bibliografię;

6.           w przypadku Wnioskodawców studiujących w Polsce na studiach stacjonarnych II stopnia: zaświadczenie potwierdzające średnią ocen w dotychczasowym toku tych studiów tj. zaliczonego przynajmniej jednego semestru studiów, wynoszącą minimum 4,75.

1.       skan strony polskiego paszportu z danymi osobowymi lub polskiego dowodu osobistego[21];

2.       skan innego niż polski paszportu Wnioskodawcy - skan strony paszportu z danymi osobowymi Wnioskodawcy, dopuszczalny jest skan dowodu tożsamości w przypadku dokumentów wydanych przez państwa Unii Europejskiej[22];

3.       Dokumenty:

3.1.    skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia[23], uzyskanego nie wcześniej niż w 2022 roku, wraz z suplementem do dyplomu[24] oraz informacją o średniej ocen z całego toku studiów. Jeżeli suplement nie zawiera informacji o średniej ocen z toku studiów I stopnia, NAWA dokona wyliczenia średniej na podstawie przedstawionych dokumentów;

W przypadku Wnioskodawców - stypendystów NAWA w Programie dla Polonii w ramach ścieżki dla osób posiadających obywatelstwo Polski oraz innego kraju - jeżeli suplement nie zawiera informacji o średniej z toku studiów I stopnia, należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów I stopnia, wraz z informacją o maksymalnej ocenie w skali ocen na zaświadczeniu, poświadczone pieczęcią uczelni (dotyczy studiów I stopnia realizowanych w Polsce);

3.2.    w przypadku Wnioskodawców, którzy w momencie składania wniosku jeszcze nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia[25]: skan zaświadczenia poświadczonego pieczęcią uczelni o średniej ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów I stopnia na moment składania wniosku w Programie wraz z informacją o planowanym terminie ukończenia studiów;

4.       skan świadectw ukończenia wszystkich klas w szkole średniej poza granicami Polski lub zaświadczenie ze szkoły średniej o statusie ucznia w danej szkole przez cały okres kształcenia;

5.       konspekt planowanej pracy magisterskiej w dziedzinie planowanych studiów, uwzględniający m.in. wyjaśnienie tematu i uzasadnienie jego wyboru, opis celów pracy, problemu badawczego, planowanych metod badawczych, harmonogram, bibliografię.

W przypadku, gdy dokumenty (załączniki) wystawione są w języku innym niż polski lub angielski, wymagane jest załączenie poświadczonego podpisem oraz pieczęcią tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenia poświadczonego przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, dopuszcza się poświadczone podpisem oraz pieczęcią tłumaczenie dokumentów wykonane przez tłumacza notarialnego, tłumacza zwykłego lub wykonane przez nauczyciela języka polskiego (poświadczone pieczęcią szkoły, w której uczy nauczyciel).

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu składa się z dwóch etapów i dokonywana jest przez Zespół Oceniający (ocena średniej ocen ze studiów I stopnia) oraz Ekspertów zewnętrznych (ocena konspektu pracy magisterskiej w dziedzinie planowanych studiów) w oparciu o poniższe kryteria:

Kryterium

Możliwa do uzyskania liczba punktów

1.

Punkty za średnią ocen ze studiów I stopnia (lub studiów II stopnia w odniesieniu do osób, które uzyskały średnią 4,75 z dotychczasowego toku studiów tj. zaliczonego przynajmniej jednego semestru studiów w Polsce)

0-60

2. 

Punkty za ocenę konspektu pracy magisterskiej w dziedzinie planowanych studiów, w tym:

0-40 

1)

Temat i założenia teoretyczne pracy magisterskiej

0-20

2)

Realizacja przedmiotu pracy magisterskiej

0-20

Łącznie:

0-100

Maksymalna liczba punktów:

100

 

Zasady oceny merytorycznej

Średnia ocen ze studiów I stopnia

Zespół Oceniający przyznaje punkty za średnią ocen w odniesieniu do polskiego systemu ocen, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Średnia ocen

Punkty

do 3,54

0

3,55-3,94

20

3,95-4,54

30

4,55-4,74

45

od 4,75

60

Średnia ocen uzyskana w krajach o odmiennych od polskiego systemach oceniania zostanie przeliczona na skalę właściwą polskiemu systemowi oceniania. W przypadku wątpliwości związanych ze skalą ocen w danym kraju, interpretacji średniej ocen lub niemożności jej przeliczenia, Zespół Oceniający może posiłkować się opinią ekspertów zewnętrznych lub polskich placówek dyplomatycznych.

Wnioski Wnioskodawców, które uzyskały 0 punktów w kryterium Punkty za średnią ocen ze studiów I stopnia nie będą przekazywane do oceny konspektu pracy magisterskiej. Wnioskodawcy otrzymają łącznie 0 punktów z całej oceny merytorycznej.

Ocena konspektu pracy magisterskiej w dziedzinie planowanych studiów

Konspekt pracy magisterskiej w dziedzinie planowanych studiów podlega ocenie w ramach dwóch kryteriów:
- Temat i założenia teoretyczne pracy magisterskiej (m.in. wyjaśnienie i uzasadnienie wyboru przedmiotu pracy, celu badawczego i znaczenia pracy, problemu badawczego, odniesienie do dotychczasowego stanu wiedzy) oraz
- Realizacja przedmiotu pracy magisterskiej (m.in. opis i uzasadnienie planowanych metod i wykorzystywanych narzędzi badawczych, wyboru analizowanego materiału, plan działań/etapów pracy, materiały źródłowe).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest uzyskanie łącznie co najmniej 60 punktów, w tym nie mniej niż 10 punktów w kryterium Temat i założenia teoretyczne pracy magisterskiej oraz nie mniej niż 10 punktów w kryterium Realizacja przedmiotu pracy magisterskiej.

Wnioskodawcy, którzy uzyskają mniej niż 60 punktów lub mniej niż 10 punktów w kryterium Temat i założenia teoretyczne pracy magisterskiej  lub mniej niż 10 punktów w kryterium Realizacja przedmiotu pracy magisterskiej  otrzymają negatywną ocenę merytoryczną i nie mogą otrzymać środków finansowych w ramach Programu.

Środki finansowe w Programie są przyznawane w oparciu o wynik oceny merytorycznej, tj. stypendia w Programie będą przyznane Wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższy wynik oceny merytorycznej.

2.8. Budżet projektu

Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje:

1.              comiesięczne stypendium[26] w regulaminowym okresie kształcenia,

2.              zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym NAWA lub w uczelniach publicznych dla cudzoziemców[27],

3.              ryczałt na koszt podróży[28] międzynarodowej związanej z przyjazdem do Polski w celu podjęcia kształcenia (nie dotyczy osób, które ukończyły studia I stopnia w Polsce oraz studiujących w Polsce na studiach II stopnia w momencie naboru do Programu).

Stypendium wynosi 1 800 zł miesięcznie i jest wypłacane przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na kursie przygotowawczym NAWA i na studiach. W przypadku, gdy kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim lub kończy w semestrze zimowym, stypendium jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy w roku akademickim. W przypadku Stypendystów kontynuujących wcześniej rozpoczęte studia, stypendium jest wypłacane poczynając od pierwszego miesiąca zajęć w roku akademickim, od którego zostało przyznane stypendium. Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia na danych studiach. Stypendium w roku akademickim, w którym stypendysta kształci się na kursie przygotowawczym jest wypłacane przez maksymalnie 10 miesięcy.

Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określają Uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji uczelni niepublicznej.

Ryczałt na koszt podróży międzynarodowej związanej z przyjazdem do Polski w celu podjęcia kształcenia na studiach (ścieżka „studia II stopnia”) lub kursie przygotowawczym NAWA poprzedzającym studia (ścieżka „kurs przygotowawczy oraz studia II stopnia”) wypłacany jest jednorazowo wraz z pierwszym miesięcznym stypendium i naliczany z wykorzystaniem poniższych stawek na kraj obywatelstwa stypendysty:

Państwo

Stawka w zł

Białoruś, Litwa

1000

Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Węgry

1500

Albania, Andora, Belgia, Bułgaria, Czarnogóra, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Kosowo, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania, Włochy

2000

Algieria, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Cypr, Egipt, Gruzja, Hiszpania, Irak, Iran, Islandia, Izrael, Jordania, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Portugalia, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan

3000

Afganistan, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Indie, Jemen, Kamerun, Kenia, Kirgistan, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zjednoczone Emiraty Arabskie

4500

Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Belize Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Chile, Chiny, Dominika, Dominikana, Ekwador, Eswatini, Fidżi, Filipiny, Grenada, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indonezja, Jamajka, Japonia, Kambodża, Kanada, Kiribati, Kolumbia, Komory, Korea Południowa, Korea Północna, Kostaryka, Kuba, Laos, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Malezja, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mjanma, Mozambik, Namibia, Nauru, Nikaragua, Nowa Zelandia, Palau, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Południowa Afryka, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, Seszele, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Tanzania Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Urugwaj, Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Wyspy Salomona, Wyspy Marshalla, Zambia, Zimbabwe

6500

Ponadto w przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może, na pisemny wniosek Stypendysty, jednorazowo zwiększyć stypendium o 500 zł.

Stypendium Dyrektora NAWA wypłacane jest za pośrednictwem uczelni, na której kształci się Stypendysta (nie dotyczy wypłaty zasiłku losowego).

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi ok. 3,8 mln zł, w tym ok. 900 tys. zł - środki finansowe na stypendia wypłacone w roku 2024, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.10. Informacje dodatkowe

Informacje na temat składania raportów:

1.       Stypendysta zobowiązany jest do złożenia corocznego raportu po ukończeniu kształcenia w danym roku akademickim, nie później niż do 31 października każdego roku.

2.       Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu kursu przygotowawczego; w przypadku Stypendystów nie uczestniczących w kursie - po ukończeniu pierwszego roku studiów w ramach Programu. Dla Stypendystów rozpoczynających studia od semestru letniego, pierwszy raport będzie raportem semestralnym.

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

2.12. Źródło finansowania Programu

Budżet państwa

III. ZAŁĄCZNIKI

IV. DANE KONTAKTOWE

Koordynator Programu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Biuro Programów dla Studentów

Zespół Programu stypendialnego dla Polonii

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (w dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon:

+ 48 451 058 640

+ 48 451 058 626

+ 48 451 058 654

+ 48 451 058 622

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

telefon: + 48 22 390 35 00

www.nawa.gov.pl

 

[1] Z wyłączeniem lingwistyki stosowanej i kierunków filologicznych (poza filologią polską i filologią polską jako obcą).

[2] Przez dotychczasowy tok studiów rozumie się zaliczenie, potwierdzone poprzez uzyskaną średnią ocen, przynajmniej jednego semestru studiów lub przynajmniej jednego roku studiów w przypadku kierunków, na których obowiązuje rozliczenie roczne.

[3] Studia I stopnia muszą zostać ukończone w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów II stopnia w roku akademickim 2024/25.

[4] Przez dotychczasowy tok studiów rozumie się, potwierdzone poprzez uzyskaną średnią ocen, zaliczenie przynajmniej jednego semestru studiów lub przynajmniej jednego roku studiów w przypadku kierunków, na których obowiązuje rozliczenie roczne.

[5] Od 2019 r. program funkcjonuje pod nazwą Program dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

[6] Studia I stopnia muszą się zostać ukończone w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów II stopnia w roku akademickim 2024/25.

[7] Studia I stopnia muszą się zostać ukończone w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów II stopnia w roku akademickim 2024/25.

[8] Od 2019 r. program funkcjonuje pod nazwą Program dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

[9] W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, Agencja może wyrazić zgodę na zmianę ścieżki kształcenia.

[10] Uczelnia może wymagać znajomości języka polskiego potwierdzonej odpowiednim certyfikatem wskazanym przez uczelnię.

[11] Do oceny formalnej kierowany jest ostatni wniosek złożony przez Wnioskodawcę w naborze.

[12] Dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 lub wyższą z dotychczasowego toku studiów.

[13] Przez paszport należy rozumieć dokument upoważniający do przekraczania granic.

[14] Skan ma zostać wykonany w taki sposób, by widoczne były jedynie następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, data ważności dokumentu, numer dokumentu, kraj wydania dokumentu. Załączenie dokumentu bez wyedytowania danych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie ich w bazie danych NAWA.

[15] Skan ma zostać wykonany w taki sposób, by widoczne były jedynie następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, numer Karty Polaka, data ważności Karty Polaka. Załączenie dokumentu bez wyedytowania  danych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie ich w bazie danych NAWA.

[16] W przypadku niepotwierdzenia przez NAWA informacji zawartych we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do przedstawienia dodatkowych dokumentów – wskazanych w punktach 2.1 – 2.3. Niedostarczenie ww. dokumentów będzie oznaczało niespełnienie kryteriów formalnych w Programie.

[17] Jw.

[18] Jeżeli w kraju, w którym studiował Wnioskodawca nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się przedstawienie dyplomu studiów magisterskich lub równoważnych.

[19] Wykazem zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen.

[20] Jeżeli w kraju, w którym studiuje Wnioskodawca nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia dot. ocen uzyskanych w toku studiów magisterskich lub równoważnych.

[21] Skan ma zostać wykonany w taki sposób, aby widoczne były jedynie następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, data ważności dokumentu, numer dokumentu, kraj wydania dokumentu. Załączenie dokumentu bez wyedytowania danych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie ich w bazie danych NAWA.

[22] Skan ma zostać wykonany w taki sposób, aby widoczne były jedynie następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, data ważności dokumentu, numer dokumentu, kraj wydania dokumentu. Załączenie dokumentu bez wyedytowania danych traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie ich w bazie danych NAWA.

[23] Jeżeli w kraju, w którym studiował Wnioskodawca nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się przedstawienie dyplomu studiów magisterskich lub równoważnych.

[24] Wykazem zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen.

[25] Jeżeli w kraju, w którym studiuje Wnioskodawca nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia dot. ocen uzyskanych w toku studiów magisterskich lub równoważnych.

[26] O którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a.

[27] O którym mowa w art. 324 ust. 1 pkt 2 u.p.s.w.n.

[28] O którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a.

Udostępnij

Menu