Ogłoszenie o naborze - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie nr 24/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. zmieniające Ogłoszenie nr 18/2024 z dania 29 kwietnia 2024 r. o wprowadzeniu zmian do ogłoszeń o naborach i innych działaniach

Ogłoszenie nr 18/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. o wprowadzeniu zmian do ogłoszeń o naborach i innych działaniach

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 3 z dnia 23 stycznia 2024 roku

 

I.       ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (dalej „Agencja”) z 7 lipca 2017 r., Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Zawacka NAWA – oferta przyjazdowa na rok akademicki 2024/2025 (dalej „Program”).

II.   OPIS PROGRAMU

2.1   Cel Programu

Celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Ponadto pobyty pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami z krajów objętych umowami, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi.

Lista krajów, z którymi realizowana jest współpraca, wraz z opisem dostępnych form pobytu w Polsce, informacją o kraju wypłacającym stypendium oraz kontaktem do instytucji partnerskiej stanowi załącznik 1. do Ogłoszenia.

 2.2 Uprawnieni Wnioskodawcy

Oferta przedstawiona w załączniku 1. do Ogłoszenia może ulec zmianie w przypadku wejścia w życie kolejnych umów międzynarodowych i programów współpracy, podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską współpracy bilateralnej z innymi krajami lub otrzymania przez Agencję oferty stypendialnej drogą dyplomatyczną.

Ponadto w przypadku wycofania się kraju partnerskiego ze współpracy, oferta przyjazdowa może zostać wycofana, także po zakończeniu oceny wniosków.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

a)      absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni;

b)      studenci;

c)      absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom nie wcześniej niż w 2022 roku;

d)      osoby posiadające status doktoranta zgodnie z zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju;

e)      naukowcy i nauczyciele akademicy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, niemający zatrudniania w polskiej instytucji sytemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Rodzaj możliwych pobytów stypendialnych należy sprawdzić w ofercie danego kraju, stanowiącej załącznik 1. do Ogłoszenia.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem jest:

a)      odbycie studiów pełnych lub częściowych[1] w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

b)      kształcenie w szkole doktorskiej;

c)      pobyt naukowy, czyli np.: staż naukowy, wizyty studyjne, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych, inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni oraz instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w polskim ośrodku goszczącym. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Dostępne formy działań do realizacji w trakcie pobytu w Polsce zostały opisane w załączniku 1. do Ogłoszenia.

2.4 Terminy i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

1) Osoby zainteresowane udziałem w Programie składają wnioski do instytucji partnerskich w swoich krajach zgodnie z ich zasadami i terminami.[2]

Lista krajów, z których można przyjechać w ramach Programu, wraz z opisem dostępnych form pobytu w Polsce, informacją o kraju wypłacającym stypendium i kontaktem do instytucji partnerskiej stanowi załącznik 1. do Ogłoszenia.

2) Zagraniczne instytucje partnerskie do dnia 30 kwietnia 2024 r. przekazują Agencji listy rekomendowanych kandydatów (dalej „wnioskodawca”).

Lista wnioskodawców z danego kraju powinna zawierać następujące dane:

a)      imię;

b)      nazwisko;

c)      płeć;

d)      data urodzenia;

e)      e-mail wnioskodawcy;

f)       ośrodek goszczący w Polsce, w którym wnioskodawca zamierza realizować pobyt[3];

g)      forma pobytu, o którą ubiega się wnioskodawca.

3) Po otrzymaniu list od zagranicznych instytucji partnerskich, NAWA przekaże wnioskodawcom informacje o sposobie i terminie rejestracji (złożenia wniosku) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Informacja o sposobie zgłaszania się osób zainteresowanych przyjazdem z Niemiec:

Osoby zainteresowane przyjazdem z Niemiec, zgłaszają się indywidualnie do Agencji, drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do dnia 30 kwietnia 2024 r. Agencja przeprowadzi weryfikację nadesłanych zgłoszeń[4] i zaprosi wnioskodawców do rejestracji w Systemie teleinformatycznym Agencji.

4) Rekrutacja uczestników na wybrane formy pobytu

a) pełny cykl kształcenia na studiach I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz kształcenie w szkole doktorskiej

Wnioskodawcy ubiegający się o stypendium na pełne studia I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz kształcenie w szkole doktorskiej biorą udział w procesie rekrutacji w wybranej przez siebie uczelni. W uczelniach w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów na warunkach stypendialnych powinny rejestrować się w systemach internetowych uczelni w terminach przez nie wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców.

NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni.

W przypadku gdy studia są poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym, Wnioskodawcy realizują kurs w ośrodku wskazanym przez NAWA. Przydział do ośrodków realizujących kurs przygotowawczy warunkowany jest w szczególności dziedziną planowanych studiów oraz dostępnością miejsc w ośrodkach.

Stypendyści uczestniczą w rekrutacji na studia w trakcie odbywania kursu, w terminach wskazanych przez wybraną uczelnię.

b) pobyty naukowe i studia częściowe

Wnioskodawcy samodzielnie kontaktują się z ośrodkami goszczącymi w celu potwierdzenia możliwości zrealizowania wybranej formy pobytu.

Ostateczną decyzję o przyjęciu wnioskodawcy na daną formę pobytu podejmują ośrodki goszczące (nie dotyczy kursów przygotowawczych).

Termin złożenia wniosku

Wnioskodawcy rejestrują się (składają wnioski) w Systemie teleinformatycznym Agencji w terminie wskazanym w wiadomości od Agencji, przesłanej drogą elektroniczną, ale nie później niż do 30 września 2024 roku.[5]

Forma złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Załączniki powinny być składane w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Inne wersje językowe należy przetłumaczyć na jeden z powyższych języków. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w danym naborze w ramach Programu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, do oceny zostanie skierowany wniosek złożony jako ostatni w naborze.

2.5 Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i okres realizacji projektu

Oferta w ramach Programu dotyczy przyjazdów, które rozpoczną się w roku akademickim 2024/2025. Dopuszczalna długość pobytu w Polsce jest określona w załączniku 1. do Ogłoszenia.

Pobyt powinien odbywać się w trybie ciągłym. Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady, po rozpoczęciu pobytu na terenie Polski, dopuszczalny okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym, może być nie dłuższy niż 1/5 całego wymiaru pobytu[6].

2.6 Wnioskowanie

Do wniosku składanego w Systemie teleinformatycznym Agencji należy dołączyć:

1)       wnioskodawcy ubiegający się o przyjęcie na pełny cykl kształcenia na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w Polsce (studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym):

a)        świadectwo ukończenia szkoły średniej, dające prawo do podjęcia studiów I stopnia w kraju jego wydania na dowolnym kierunku i typie uczelni. W przypadku osób, które w momencie wnioskowania są uczniami ostatniej klasy szkoły średniej – wykaz ocen za ostatni semestr nauki;

b)        kopię dyplomu studiów I stopnia dającego prawo do podjęcia studiów II stopnia. W przypadku osób, które w momencie wnioskowania są studentami ostatniego roku studiów I stopnia - transkrypt ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.

2)       wnioskodawcy ubiegający się o przyjęcie na studia częściowe:

a)      kopię dyplomu lub transkrypt ocen z dotychczasowego przebiegu studiów;

b)      CV o objętości nie większej niż 2 strony (w przypadku dłuższego CV, pod uwagę będą brane 2 pierwsze strony);

c)      list motywacyjny (uzasadnienie wyboru ośrodka goszczącego w Polsce);

d)      kopię potwierdzenia przyjęcia na studia częściowe przez polski ośrodek goszczący (lub zaproszenia);

e)      rekomendację nauczyciela akademickiego z uczelni macierzystej;

f)       potwierdzenie znajomości języka polskiego lub języka obcego (na poziomie minimum B1), umożliwiającego komunikację z ośrodkiem goszczącym w Polsce.

3)       wnioskodawcy planujący kształcenie w szkole doktorskiej lub pobyty naukowe:

a)        plan badawczy opisujący aktywności planowane do realizacji w polskim ośrodku goszczącym, wraz z uzasadnieniem jego wyboru;

b)        kopię najwyższego uzyskanego dyplomu;

c)        CV wnioskodawcy, z uwzględnieniem publikacji, realizowanych projektów badawczych, staży zagranicznych oraz szczególnych osiągnięć wnioskodawcy – max. 3 strony (w przypadku dłuższego CV, pod uwagę będą brane 3 pierwsze strony);

d)        kopię potwierdzenia przyjęcia na rodzaj pobytu, o który ubiega się wnioskodawca (lub zaproszenia) wydanego przez polski ośrodek goszczący (nie dotyczy wnioskodawców planujących kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zaczynają pobyt od uczestnictwa w kursach przygotowawczych z języka polskiego);

e)        rekomendację samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab. lub tytułem profesora).

f)         potwierdzenie znajomości języka polskiego lub języka obcego (na poziomie minimum B1), umożliwiającego komunikację z ośrodkiem goszczącym w Polsce.

2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Założenia ogólne

Wnioski złożone w Systemie teleinformatycznym NAWA podlegają ocenie formalnej.

Ocena formalna

Kryteria oceny formalnej:

1. Zgłoszenie przez zagraniczną instytucję partnerska z kraju wnioskodawcy;[7]

2. Zgodność wniosku z ofertą dla kraju wnioskodawcy;

3. Rejestracja - złożenie wniosku[8] ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, opisanymi w punkcie 2.6.

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych, wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Wnioski są weryfikowane pod kątem limitów miejsc, rodzajów i długości pobytów wskazanych w Załączniku nr 1.

2.8 Budżet projektu

Źródło finansowania pobytu uzależnione jest od zapisów umowy, na podstawie której odbywa się dwustronna współpraca międzynarodowa. W przypadku, gdy umowa przewiduje wypłatę środków przez partnera zagranicznego, stypendium jest wypłacane przez i na zasadach strony wysyłającej.

W obecnym naborze Agencja wypłaci stypendia dla osób przyjeżdżających z Macedonii Północnej, Mołdawii i Serbii.

Jeśli umowa przewiduje wypłatę środków finansowych przez Agencję, stypendium jest wypłacane co miesiąc przez okres pobytu stypendysty w Polsce.

Jeśli umowa przewiduje wypłatę środków finansowych przez Agencję (stronę przyjmującą), stypendium jest wypłacane, za pośrednictwem uczelni, w której Stypendysta kształci się/realizuje pobyt naukowy, w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:

STAWKI STYPENDIALNE

Stypendyści:

Stawka miesięczna w PLN

·      uczestnicy kursu przygotowawczego do studiów

1800

·      studenci

1800

·      doktoranci odbywający kształcenie w szkole doktorskiej

Zgodnie z wysokością stypendium w szkołach doktorskich wynikającą z art.209 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (dalej u.p.s.w.n) i Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Na dzień 9 stycznia 2024 roku, stypendium wynosi:

- do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa -  3467 zł;
- po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa - 5341 zł.

·      doktoranci na pobyty naukowe

2500

·      osoby ze stopniem doktora

3500

W przypadku studentów, stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia pełne i częściowe

W przypadku osób uczestniczących w kursie przygotowawczym do studiów i w przypadku studentów studiów: I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich stypendium jest wypłacane przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, w zależności od długości przyjazdu, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na kursie przygotowawczym lub na studiach.

W przypadku gdy kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim lub kończy w semestrze zimowym, stypendium jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy w roku akademickim.

Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia na danych studiach (studia pełne) lub okresie kształcenia w Polsce na studiach częściowych.

Koszty uczestnictwa w kursach przygotowawczych z języka polskiego oraz kształcenia są pokrywane przez stronę polską.

Kształcenie w szkole doktorskiej

W przypadku doktorantów odbywających kształcenie w szkole doktorskiej stypendium jest wypłacane przez maksymalnie 12 miesięcy w roku akademickim.

Pobyty naukowe

Aby otrzymać pełną miesięczną stawkę stypendialną, Stypendysta winien przebywać w ośrodku goszczącym przez co najmniej 15 dni w okresie 30 kolejnych dni[9]. W przypadku pobytu poniżej 15 dni przysługuje połowa stawki stypendialnej.

Realizacji programu nie można łączyć z finansowaniem w formie stypendium z innych źródeł, w tym ze stypendium programu UE Erasmus +.

2.9 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 3 375 000 złotych, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.10 Informacje dodatkowe

Umowa stypendialna

Umowa stypendialna ze stypendystą, któremu stypendium wypłaca Agencja jest zawierana po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej wniosku i akceptacji kandydata przez polski ośrodek goszczący oraz po ostatecznej decyzji Dyrektora Agencji o przyznaniu środków finansowych. Podpisanie umowy stypendialnej następuje w Systemie teleinformatycznym Agencji. Stypendysta ma 30 dni na jej podpisanie, od dnia udostępnienia umowy w Systemie teleinformatycznym Agencji.

W przypadku zakwalifikowania stypendysty na przyjazd do Polski z kraju, z którym umowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, może być on zobowiązany przez zagraniczną instytucję partnerską do podpisania umowy stypendialnej, o treści określonej przepisami kraju wysyłającego.

Składanie raportów i ich weryfikacja

W ciągu 30 dni od zakończenia pobytu, stypendysta pobierający stypendium Agencji zobowiązany jest zamieścić raport z pobytu w Systemie teleinformacyjnym Agencji.

Studenci studiów pełnych I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, kontynuujących studia w kolejnym roku akademickim, zobowiązani są do dnia 30 września każdego roku, składać raporty częściowe (roczne). Mają one formę zaświadczenia instytucji goszczącej zawierającego średnią ocen za zakończony rok akademicki i potwierdzenie wpisania na kolejny rok studiów. Niezłożenie raportu może stanowić podstawę do wstrzymania wypłaty stypendium.

Stypendyści są również zobowiązani do złożenia raportu końcowego. Niezłożenie raportu końcowego może stanowić podstawę do wezwania do zwrotu otrzymanych środków oraz niedopuszczenia stypendysty do kolejnego naboru do Programów ogłaszanych przez Agencję.

Prawa i obowiązki Stypendysty programu

Do obowiązków każdego stypendysty należy realizacja, zgodnie z wnioskiem, programu studiów, aktywności naukowej, dydaktycznej lub innej wskazanej we wniosku, w trybie ciągłym w okresie realizacji pobytu.

Do obowiązków stypendysty, który otrzymuje stypendium Agencji należy:

1)      terminowe złożenie raportu końcowego, wraz z zaświadczeniem z ośrodka goszczącego o zrealizowaniu pobytu. W przypadku kształcenia na studiach również raportów rocznych.

2)      niezwłoczne informowanie Agencji o zmianach w realizacji projektu;

3)      informowanie Agencji o swoich sukcesach naukowych i dydaktycznych – zarówno w trakcie trwania projektu, jak i na etapie raportowania oraz ewaluacji – w tym o powstałych publikacjach, uzyskanych wnioskach grantowych/ projektach wdrożeniowych, itp.;

4)      umieszczanie na wszystkich publikacjach będących efektem realizacji pobytu pełnej nazwy Agencji (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) w języku polskim lub angielskim;

5)      prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej.

Do obowiązków stypendysty, który nie otrzymuje stypendium Agencji, a którego kształcenie jest finansowane przez stronę polską, należy złożenie raportu końcowego w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2.11 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 grudnia 2024 roku.

2.12 Źródło finansowania Programu

Budżet państwa

III. ZAŁĄCZNIKI

pdfLista krajów, z którymi prowadzona jest współpraca wraz z opisem dostępnych form pobytu w ramach Programu oraz kontaktem do instytucji partnerskich
pdfREGULAMIN PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ Programy dla os. fizycznych podejmujących kształcenie z dnia 15 lutego 2023 roku
pdfREGULAMIN PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ Programy dla os. fizycznych z dnia 8 sierpnia 2022 roku

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

Koordynator Programu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Biuro Programów dla Studentów

Zespół Programów Bilateralnych

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon:

+48 451 058 639

+48 451 058 635

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 ul. Polna 40

00-635 Warszawa

telefon:

22 390 35 00

www.nawa.gov.pl

 

[1] Jeśli zapisy danej umowy przewidują przyjęcie na pełen cykl kształcenia na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie lub na kształcenie w szkole doktorskiej w Polsce, wówczas czas trwania Programu dla Stypendysty to regulaminowy okres trwania podjętego cyklu kształcenia w Polsce. Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym z języka polskiego.

[2] Zasady opisane w punkcie 2.4, w podpunktach 1.-3. nie dotyczą kandydatów z Niemiec.

[3] Nie dotyczy wnioskodawców – rekomendowanych kandydatów na pełny cykl kształcenia, poprzedzony kursem przygotowawczym z języka polskiego.

[4] Zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy między Agencją a DAAD

[5] Agencja skontaktuje się z wnioskodawcami z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej przekazanymi przez zagraniczne instytucje partnerskie.

[6] Dotyczy osób przyjeżdzających na studia częściowe i pobyty naukowe

[7] Nie dotyczy wnioskodawców z Niemiec

[8] W Systemie teleinformatycznym Agencji

[9] Terminy miesięczne liczone są zgodnie z Art. 114 Kodeksu cywilnego

Udostępnij