Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE WYMIANY OSOBOWEJ STUDENTÓW I NAUKOWCÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ - OFERTA WYJAZDOWA 2023-24  

nr  32  z dnia 3 października 2022  roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (dalej „Agencja”) z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców – oferta wyjazdowa – rok akademicki 2023/2024 (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami z krajów objętych umowami i porozumieniami międzyrządowymi i międzyresortowymi, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi (np. ambasady, instytuty kultury, agencje).

Lista krajów, z którymi prowadzona jest wymiana w ramach Programu, wraz z opisem dostępnych form pobytu w danym kraju, stanowi Załącznik 1 do Ogłoszenia.

Uwaga: możliwe jest rozszerzenie powyższej oferty wyjazdowej w przypadku wejścia w życie kolejnych umów międzynarodowych i programów współpracy, podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską współpracy bilateralnej z innymi krajami lub otrzymania przez Agencję oferty stypendialnej drogą dyplomatyczną.

W przypadku wycofania się kraju partnerskiego ze współpracy, oferta wyjazdowa może zostać wycofana, także po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków. Informacja o powyższym pojawi się niezwłocznie na stronie www.nawa.gov.pl.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminach wskazanych poniżej:

Kraj

Termin zgłoszenia wniosku do Agencji

Bułgaria

20 grudnia 2022 r..

Chiny

20 grudnia 2022 r.

Chorwacja

20 grudnia 2022 r.

Czechy

20 grudnia 2022 r.

Egipt

20 grudnia 2022 r.

Grecja

20 grudnia 2022 r.

Japonia

31 marca 2023r.

Kazachstan

20 grudnia 2022 r.

Macedonia Północna

20 grudnia 2022 r.

Mongolia

20 grudnia 2022 r.

Rumunia

20 grudnia 2022 r.

Serbia

20 grudnia 2022 r.

Słowacja

20 grudnia 2022 r.

Słowenia

20 grudnia 2022 r.

Tajwan

20 grudnia 2022 r.

Tunezja

20 grudnia 2022 r.

Ukraina

20 grudnia 2022 r.

Węgry

20 grudnia 2022 r.

Wietnam

20 grudnia 2022 r.

Termin złożenia wniosku upływa podanego dnia o godzinie 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, do oceny zostanie skierowany wniosek złożony jako ostatni w naborze.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie studiów częściowych;

2) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich[1]);

3) odbycie stażu naukowego;

4)  wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny);

5)  uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);

6)  prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

7)  inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Dopuszczalna forma działań realizowana podczas pobytu uzależniona jest od kraju wyjazdu. Lista krajów, z którymi prowadzona jest współpraca, wraz z opisem form działania dostępnych w poszczególnych krajach stanowi Załącznik 1 do Ogłoszenia.

2.4. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2023/24[2] (rozpoczęcie zgodnie z systemem edukacji danego kraju) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2023 roku.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się dwustronna współpraca międzynarodowa.

Okres realizacji projektu

Długość realizacji projektu zależy od postanowień umowy podpisanej ze Stypendystą. Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym. Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady, dopuszczalny jest okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 1/5 ogólnego wymiaru pobytu (w tym konferencje, urlopy, uzasadnione wyjazdy okolicznościowe lub inne nieobecności).

2.5. Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

1) odbywające w polskich uczelniach studia drugiego stopnia, studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie (minimum drugi rok studiów – za wyjątkiem letnich kursów językowych, o udział w których mogą ubiegać się również studenci I roku studiów);

2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich:

a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, działających w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz,

e) międzynarodowych instytutach naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw.

3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom po 2 października 2020 r. oraz które planują wyjazd do kraju, z którym współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą;

4) będące nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi instytucji wymienionych w pkt 2.  

Program otwarty jest dla wyżej wymienionych osób reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi kryteriów dla poszczególnych krajów (np. wiek kandydatów). W przypadku niektórych krajów lista uczelni, w których może odbywać się pobyt stypendialny jest zamieszczona w ofercie danego kraju (np. Meksyk). Posiadanie zaproszenia, czy potwierdzenie istniejącej współpracy jest warunkiem koniecznym uzyskania stypendium (chyba że warunki szczegółowe wymiany z danym krajem stanowią inaczej). Powyższa zasada nie dotyczy kursów letnich. Stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są w pierwszej kolejności dla studentów i nauczycieli akademickich filologii obcych, pragnących pogłębić znajomość języka studiów.

UWAGA – obowiązuje karencja. Stypendyści poprzednich edycji Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa, mają możliwość ponownej aplikacji po upływie okresu karencji, trwającego 1 kolejny nabór w ramach programu.

Wymóg ten nie obejmuje osób, które uczestniczyły w letnich kursach językowych oraz osób, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy w ramach edycji Programu 2021 jednakże z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, nie miały możliwości rozpoczęcia realizacji przyznanych stypendiów. Warunkiem przyznania środków  w obecnym naborze jest złożenie rezygnacji z dofinansowania uzyskanego w poprzednich edycjach Programu i zwrot otrzymanych środków (jeśli dotyczy).

2.6. Lista wymaganych dokumentów i załączników:

Do wniosku w Systemie teleinformatycznym Agencji należy dołączyć:

1) studenci studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz absolwenci studiów wyższych, którzy uzyskali dyplom po 2 październia 2020 r.:

a) pismo z uczelni popierające udział Wnioskodawcy w Programie, wydane przez właściwe biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku studiów; wzór pisma stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia[3],

b) CV Wnioskodawcy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć,

c) plan pobytu – zakres planowanych do realizacji zadań, wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego,

d) list motywacyjny uzasadniający chęć wyjazdu i opisujący zakładany wpływ uczestnictwa na dalszą karierę zawodową,

e) kopie dyplomów wraz z ocenami (dotyczy absolwentów studiów I lub II stopnia),

f) opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej o kandydacie i planowanym projekcie/programie wyjazdu; (nie dotyczy absolwentów),

g) kopia potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez partnera zagranicznego – chyba że w opisie szczegółowym oferty do danego kraju widnieje inna informacja; wymóg nie dotyczy kursów językowych.

2) Doktoranci i  nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi:

a) pismo z uczelni popierające starania Wnioskodawcy, wydane przez biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego celu jednostkę ogólnouczelnianą; w przypadku doktorantów pismo musi zawierać potwierdzenie statusu doktoranta; wzór pisma stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia;

b) CV Wnioskodawcy, zawierające  m.in.: informacje o wykształceniu, przebiegu pracy badawczej ze wskazaniem instytucji i roli w projekcie, stażach naukowych, nagrodach, dodatkowej działalności naukowej (członkostwo w organizacjach naukowych) – max 3 strony,

c) wykaz publikacji – max 10 publikacji nie starszych niż z roku 2016,

d) plan badawczy pobytu opisujący aktywności planowane do realizacji w ośrodku goszczącym  wraz  z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego,

e) przewidywany wpływ uczestnictwa w Programie na rozwój kariery zawodowej Wnioskodawcy,

f)  opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej o kandydacie i planowanym projekcie/ programie wyjazdu (nie dotyczy osób ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora),

g) kopia najwyższego uzyskanego dyplomu,

h) kopia dokumentu lub korespondencji z instytucją przyjmującą potwierdzająca jednoznaczne przyjęcie na staż przez ośrodek zagraniczny w danym terminie.

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych Regulaminem Agencji (rozdz. IV ust. 5.1 Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych).

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez Zespół Oceniający powołany przez Dyrektora Agencji dla wniosków, które spełniły wymogi formalne. Na jej podstawie ustalana jest lista rankingowa wniosków, akceptowana  przez Dyrektora Agencji.

Obowiązujące kryteria dla studentów i absolwentów:

Kryterium

Punktacja

Dotychczasowy przebieg studiów, osiągniecia akademickie i zawodowe.

40

Uzasadnienie wyjazdu, planu działań oraz wyboru ośrodka goszczącego (jeśli dotyczy).

40

Wpływ wyjazdu na dalszą  karierę zawodową.

20

SUMA

100

Obowiązujące kryteria dla doktorantów i nauczycieli akademickich i pracowników naukowych:

Kryterium

Punktacja

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej i osiągnięcia kandydata, w tym przede wszystkim publikacje, udział w projektach badawczych, odbyte staże zagraniczne.

40

Wartość naukowa przedstawionego projektu badawczego, uzasadnienie wyjazdu oraz wyboru ośrodka goszczącego.

40

Wpływ wyjazdu na dalszą karierę zawodową.

20

SUMA

100

Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskuje wniosek, który łącznie uzyskał przynajmniej 60 punktów.

Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wynikach wstępnej kwalifikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji. Osoby ocenione pozytywnie otrzymają również informację o dokumentach wymaganych przez zagraniczną instytucję partnerską oraz o terminie, w jakim zobowiązane są złożyć wymagane dokumenty w Agencji. Zagraniczne instytucje partnerskie mogą stawiać też dodatkowe wymagania, w tym rejestracji we własnych systemach teleinformatycznych.

Agencja przekaże zagranicznym instytucjom partnerskim informacje o zakwalifikowanych kandydatach wraz ze złożoną przez nich dokumentacją do rozpatrzenia. Po otrzymaniu od zagranicznej instytucji partnerskiej informacji o przyjęciu zgłoszonych Wnioskodawców otrzymujących stypendium NAWA, Dyrektor Agencji podejmie decyzję o przyznaniu środków finansowych. Zakwalifikowane osoby otrzymujące stypendium strony przyjmującej otrzymują informację o rezultacie rekrutacji bezpośrednio od partnera zagranicznego. Wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani o dalszych czynnościach związanych z realizacją wyjazdu.

2.8. Budżet projektu

Źródło finansowania uzależnione jest od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się dwustronna współpraca międzynarodowa.  Jeśli umowa przewiduje wypłatę środków finansowych przez Agencję, stypendium jest wypłacane w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Stypendysty.

W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez partnera zagranicznego, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego (informacja na stronie NAWA).

STAWKI STYPENDIALNE[4]

Kraj

Stawka miesięczna

w PLN: studenci

Stawka miesięczna

w PLN: doktoranci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni z tytułem magistra

Stawka miesięczna

 w PLN:

nauczyciele akademiccy

posiadający co najmniej stopień doktora

Bułgaria

2200

2500

3700

Chiny

2200

2500

3700

Chorwacja

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Czechy

2200

2500

3700

Egipt

2200

2500

3700

Grecja

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Japonia

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

n/d

Kazachstan

2200

n/d

n/d

Macedonia Północna

1500

2000

3000

Mongolia

2200

2500

3700

Rumunia

2200

2500

3700

Serbia

1500

2000

3000

Słowacja

2200

2500

3700

Słowenia

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Tajwan

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

n/d

Tunezja

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

n/d

Ukraina

1500

2000

3000

Węgry

2200

Styp. str. przyjmującej

Styp. str. przyjmującej

Wietnam

2200

2500

3700

Po podpisaniu umowy nie jest możliwe zwiększenie środków przyznanych decyzją Dyrektora NAWA. W trakcie pobytu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wnioskowanie do Dyrektora NAWA przez Stypendystę, który pobiera stypendium Agencji, o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 500 zł. Agencja nie przyznaje innych środków finansowych poza wyżej wymienionymi.

Aby otrzymać pełną miesięczną stawkę stypendialną, Stypendysta winien przebywać w ośrodku goszczącym przez co najmniej 15 dni w okresie 30 kolejnych dni. W przypadku pobytu od 3 do 14 dni przysługuje połowa stawki stypendialnej.

Realizacji programu nie można łączyć z finansowaniem w formie stypendium z  innych źródeł, w tym ze stypendium programu Erasmus Plus.

2.9. Schematy płatności (dotyczy pobytów ze stypendium Dyrektora Agencji)

W ramach projektu stypendium będzie przekazane:

1) w przypadku pobytów do 6 miesięcy w jednej transzy, nie wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem pobytu (zgodnie ze schematem A realizowania płatności określonym w Regulaminie Agencji);

2) w przypadku pobytów powyżej 6 miesięcy – pierwsza transza za okres pierwszych 6 miesięcy w danym roku akademickim będzie przekazana nie wcześniej niż 60 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu. Druga i kolejne transze zostaną przekazane każdorazowo po złożeniu raportu częściowego.

2.10. Umowa stypendialna

Podpisanie umowy stypendialnej ze Stypendystą zakwalifikowanym na wyjazd do kraju gdzie stypendium wypłaca Agencja następuje w systemie teleinformatycznym Agencji, na podstawie ostatecznej decyzji jej Dyrektora o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu.

W przypadku niepodpisania umowy stypendialnej z Agencją przez Wnioskodawcę wyłonionego w naborze, środki finansowe może otrzymać kolejny Wnioskodawca z listy rankingowej.

W przypadku zakwalifikowania Wnioskodawcy na wyjazd do kraju, z którym obowiązuje umowa przewidująca wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, może być on zobowiązany przez partnera zagranicznego do podpisania umowy stypendialnej, o treści określonej przepisami kraju przyjmującego.

2.11. Składanie raportów i ich weryfikacja

W przypadku pobytów trwających do 6 miesięcy, Stypendysta zobowiązany jest do złożenia w systemie teleinformatycznym Agencji raportu końcowego wraz z zaświadczeniem z instytucji przyjmującej o zrealizowanym projekcie wraz ze wskazaniem dat pobytu. 

W przypadku pobytów dłuższych niż 6 miesięcy, Stypendysta zobowiązany jest do złożenia w systemie teleinformatycznym Agencji raportu częściowego w postaci zaświadczenia o kontynuacji stażu/studiów po upływie 5 miesiąca, ale nie później niż 6 miesiąca od dnia rozpoczęcia pobytu. Zaświadczenie powinno być wystawione przez ośrodek goszczący nie wcześniej niż 14 dni przed dniem zamieszczenia go w systemie Agencji.

W przypadku pobytów trwających dwa lata, procedura raportowania obowiązuje według powyższego schematu w każdym roku akademickim pobytu.

W ciągu 30 dni od zakończenia pobytu zagranicznego, Stypendysta zobowiązany jest przedstawić Agencji raport końcowy oraz zaświadczenie z instytucji przyjmującej o zrealizowanym pobycie z podaniem dokładnych jego dat. Niezłożenie raportu końcowego wraz z zaświadczeniem we wskazanym terminie stanowi podstawę do wezwania do zwrotu otrzymanych środków. Może również skutkować niezakwalifikowaniem do kolejnego naboru do Programów ogłaszanych przez Agencję. 

Wzory raportu częściowego oraz końcowego dla Stypendystów wyjeżdżających na pobyty ze stypendium Dyrektora Agencji stanowią Załącznik 5 do Ogłoszenia.

2.12. Prawa i obowiązki Stypendysty programu

Do obowiązków Stypendysty należy:

1) realizacja, zgodnie z wnioskiem, programu studiów, aktywności naukowej, dydaktycznej lub innej wskazanej we wniosku;

2) posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego podróż do ośrodka zagranicznego, powrót do Polski oraz ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala w kraju wyjazdu. Stypendysta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o ile podlega tam ubezpieczeniu, jest zobowiązany posiadać co najmniej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeżeli ośrodek goszczący znajduje się w Unii Europejskiej.

Do obowiązków Stypendysty, który pobiera Stypendium wypłacane przez Agencję należy ponadto:

3) terminowe złożenie raportu częściowego (o ile jest wymagany) i raportu końcowego, wraz z zaświadczeniem z uczelni przyjmującej o zrealizowanym pobycie;

4) niezwłoczne informowanie Agencji o zmianach w realizacji projektu;

5) informowanie Agencji o swoich sukcesach naukowych czy dydaktycznych – zarówno w trakcie trwania projektu, jak i na etapie raportowania oraz ewaluacji – w tym o powstałych publikacjach, uzyskanych wnioskach grantowych/ projektach wdrożeniowych, itp.;

6) umieszczanie we wszystkich publikacjach będących efektem realizacji pobytu pełnej nazwy Agencji (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) w języku polskim lub angielskim;

7) prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie przyznanych środków finansowych.

2.13. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowity budżet naboru wynosi 1 050 tys. PLN, przy czym Agencja zastrzega możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.14. Termin ogłoszenia wyników Naboru

Wnioskodawcy otrzymują informacje o wynikach rekrutacji po kwalifikacji przez partnera zagranicznego. Osoby ubiegające się o stypendium NAWA otrzymują informację bezpośrednio od Agencji. Osoby wyjeżdżające ze stypendium strony przyjmującej otrzymują informację od partnera zagranicznego.

2.15. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Lista krajów, z którymi prowadzona jest współpraca wraz z opisem dostępnych form pobytu w ramach Programu;
  2. Wzór pisma zgłaszającego z uczelni – studenci;
  3. Wzór pisma zgłaszającego z instytucji – doktoranci i naukowcy;
  4. Wzór wniosku wraz z załącznikami;
  5. Wzór Umowy;
  6. Wzór raportu;
  7. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych.

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Tel. 22 390 35 24

Tel. 22 390 35 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

[1] Dotyczy wyjazdów do Japonii, Kazachstanu i na Tajwan.

[2] Nie dotyczy Japonii, do której wyjazdy realizowane będą w roku 2024 r. oraz Tajwanu gdzie oferta dopuszcza realizację pełnych studiów magisterskich lub doktoranckich w ramach pobytu stypendialnego, rozpoczynającego się w roku 2023.

[3]Absolwenci studiów wyższych, którzy w momencie składania wniosku  nie posiadają statusu studenta nie mają obowiązku załączania pisma z uczelni.

[4] Uwaga: nie dotyczy letnich kursów językowych. Letnie kursy językowe są każdorazowo finansowane przez stronę przyjmującą. W przypadku udziału w nich Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowe finansowanie z budżetu Agencji.

Udostępnij