Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pasek

Informacja o zakończeniu naboru do programu SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

 

UWAGA KOMUNIKAT!

Komunikat dotyczący doświadczenia Wnioskodawcy

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 24 z dnia 30 września 2020 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

 • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów;
 • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia
  na polskich uczelniach;
 • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 15 grudnia 2020 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 3 wnioski

 

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Uprawnione działania:

 • tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, planowanych do realizacji w formule zdalnej lub w formule zawierającej formę stacjonarną i zdalną (blended learning);
 • adaptacja istniejących intensywnych międzynarodowych programów kształcenia pod kątem:
  1. ich umiędzynarodowienia, tj. opracowania w języku/-ach innym/-ych niż język polski i umożliwienia udziału studentów lub doktorantów zagranicznych w programie/-ach oraz
  2. umożliwienia realizacji programu/-ów w formule zdalnej w części lub w całości;
 • rekrutacja uczestników programu/-ów;
 • przygotowanie kadry dydaktycznej (szkolenia lub inne formy kształcenia) do realizacji programu/-ów, w szczególności w formie zdalnej;
 • realizacja programu/-ów.

Każdy z projektów musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia.

Przez intensywny międzynarodowy program kształcenia (dalej: IMPK) należy rozumieć krótką (trwającą nie krócej niż 30 godzin i nie dłużej niż 150 godzin dydaktycznych) formę kształcenia przeznaczoną dla studentów lub doktorantów z zagranicy.

IMPK może być realizowany m.in. w formie:

 • szkoły letniej lub zimowej,
 • kursów specjalistycznych,
 • szkoleń,
 • wizyt studyjnych (w tym zagranicznych),
 • zaangażowania profesorów z zagranicy,
 • dodatkowej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów,
 • innej formie podnoszenia atrakcyjności studiów międzynarodowych.

Wnioskodawca zobowiązany jest, aby w Projekcie uczestniczyło łącznie (tj. w jednym lub w kilku IMPK) co najmniej 40 studentów lub doktorantów zagranicznych, przy czym – w ramach Projektu – jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym IMPK.

Studenci lub doktoranci polscy mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach IMPK, prowadzonych w Polsce lub prowadzonych w formule zdalnej, jednakże Wnioskodawca nie może zakładać w Projekcie żadnych kosztów związanych z udziałem studentów lub doktorantów polskich.

Wnioskodawca nie może pobierać opłat tytułem udziału studentów lub doktorantów zagranicznych w IMPK.

IMPK powinny charakteryzować się:

 • umiędzynarodowieniem, tj. opracowaniem i realizacją w języku innym niż język polski oraz udziałem studentów lub doktorantów zagranicznych;
 • elastycznością, tj. możliwością realizacji programu w formule zdalnej w części
  lub w całości;
 • użytecznością, tj. zaleca się, aby program umożliwiał nabycie punktów zaliczeniowych (np. w ramach Europejskiego Systemu Transferu Punktów lub innych systemów,
  np. US College Credit Hours);
 • atrakcyjnością dla studentów lub doktorantów zagranicznych, tj. program powinien prezentować interesującą tematykę;
 • intensywnością, tj. kształcenie powinno odbywać się w sposób ciągły, a jeśli program przewiduje przyjazd studentów lub doktorantów zagranicznych do Polski, to może zakładać on tylko jeden ciągły pobyt danej osoby w Polsce.

IMPK powinny:

 • zawierać moduł/-y specjalistyczny/-czne oraz elementy popularyzujące kulturę polską
  i promujące Polskę jako kraj atrakcyjnych możliwości edukacyjnych;
 • być dostosowane do potrzeb studentów lub doktorantów z niepełnosprawnościami (w tym m.in. poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających z wytycznych WCAG 2.0).

IMPK nie mogą przewidywać wyjazdów polskich studentów lub doktorantów na zagraniczne programy.

W jednym projekcie Wnioskodawca może uwzględnić więcej niż jeden IMPK lub kilka edycji tego samego IMPK.

Formy dokumentowania zakończenia udziału w projekcie:

 • w przypadku studentów lub doktorantów: udział w IMPK musi zakończyć się uzyskaniem przez każdego studenta lub doktoranta, będącego uczestnikiem danego IMPK, certyfikatu potwierdzającego udział w kształceniu;
 • w przypadku kadry dydaktycznej uczestniczącej w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne: udział w szkoleniu lub innej formie kształcenia musi zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie.

2.5. Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

2.6. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu: Projekt może być realizowany pomiędzy 1 maja 2021 roku a 1 września 2023 roku. Projekt może trwać od 12 do 28 miesięcy

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu
i w Regulaminie Programów NAWA dla instytucji.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

 

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Recenzenci

Zespół oceniający

1.

Analiza potrzeb/problemów Wnioskodawcy i grup docelowych, na które odpowiedź
ma stanowić realizacja Projektu

0-15

0-15

2.

Cele Projektu i ich zgodność z celami i strategią Wnioskodawcy w zakresie umiędzynarodowienia oraz celami Programu, w tym dobór grup docelowych, do których kierowany jest Projekt

0-20

0-20

3.

Działania projektowe wraz z uzasadnieniem i rezultaty Projektu oraz ich oddziaływanie

0-27

0-27

4.

Wykonalność Projektu wynikająca z potencjału i doświadczenia Wnioskodawcy oraz sposobu zarządzania Projektem, jego monitorowania i ewaluacji

0-18

0-18

5.

Zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań

0-20

0-20

Łącznie:

0-100

0-100

Waga oceny:

0,4

0,6

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt.

 

2.8.  Budżet projektu

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum
100 000,00 zł
a maksymalnie 800 000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne

1) Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu, w tym w szczególności:
a) zaangażowanych w opracowanie lub adaptację IMPK oraz materiałów dydaktycznych do IMPK (w tym materiałów w formie elektronicznej) – do maksymalnie 30% budżetu projektu;
b) wykładowców, trenerów lub opiekunów prowadzących IMPK.

2) Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą:
a) koszty udziału w szkoleniu lub innej formie kształcenia kadry dydaktycznej polskiej lub zagranicznej w związku z udziałem w przygotowaniu do prowadzenia IMPK;
b) koszty druku materiałów szkoleniowych.

3) Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu:
a) koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, wiz, ubezpieczeń NNW kadry dydaktycznej polskiej lub zagranicznej w związku z udziałem w szkoleniu lub innej formie kształcenia przygotowującej do prowadzenia IMPK;
b) koszty transportu lokalnego (dla studentów lub doktorantów zagranicznych oraz kadry dydaktycznej), związane z realizacją IMPK.

4) Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu:
a) koszty związane z dostosowaniem IMPK do potrzeb studentów lub doktorantów z niepełnosprawnościami;
b) koszty rekrutacji uczestników IMPK;
c) inne koszty przygotowania kadry dydaktycznej do realizacji IMPK (w formie stacjonarnej lub zdalnej, w Polsce lub za granicą);
d) koszty obsługi infrastruktury niezbędnej do realizacji IMPK w formule zdalnej;
e) inne koszty związane z realizacją IMPK.

5) Zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia do maksymalnej kwoty 40 000 zł. Zakup infrastruktury, niezbędnej do realizacji IMPK w formule zdalnej,
a) umożliwiającej synchroniczną i asynchroniczną interakcję pomiędzy studentem lub doktorantem a prowadzącym kształcenie lub
b) infrastruktury zapewniającej odpowiedni transfer danych w ramach realizowanych IMPK.
Za kwalifikowalne w Projekcie mogą być uznane zakupy ww. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie do kosztów wydatków na nabycie tych środków lub wartości (pod warunkiem, że wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł).

6) Stypendia dla studentów lub doktorantów zagranicznych podczas pobytu w Polsce w związku z udziałem w IMPK – do maksymalnej kwoty 5 000 zł. na 1 osobę, przy czym koszty te mogą obejmować:
a) koszty przyjazdu do Polski i powrotu do kraju;
b) koszty wyżywienia;
c) koszty zakwaterowania;
d) koszty wizy;
e) koszty ubezpieczenia NNW.
Wnioskodawca powinien uzasadnić we Wniosku sposób kalkulacji wysokości zryczałtowanej wysokości stypendiów dla poszczególnych grup docelowych. Kategorie kosztów wykazane w kalkulacji wartości stypendium, nie mogą być rozliczane przez Wnioskodawcę dwa razy w Projekcie, tzn. nie mogą być dodatkowo wykazywane jako koszty rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (zakaz podwójnego finansowania).

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 12 000 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków

2.10. Informacje dodatkowe

Schemat płatności – B, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

Schemat raportowania – B, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 31 marca 2021 roku.

2.12. Źródło finansowania Programu

Program jest finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej PO WER), III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W myśl umowy o dofinansowanie ww. projektu podpisanej między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, a Instytucją Pośredniczącą dla ww. działania (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), NAWA jest beneficjentem w ww. projekcie pozakonkursowym, zaś instytucja składająca wniosek w naborze do programu NAWA finansowanego z ww. projektu pozakonkursowego – jest odbiorcą ostatecznym i uczestnikiem projektu.

 

III. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

Zal 1 do Ogloszenia_Wzor Formularza wniosku

Zal 2 do Ogloszenia_Wzor Listu intencyjnego

Zal 3 do Ogloszenia_Wzor Pełnomocnictwa

Zal 4 do Ogloszenia_Regulamin Programow NAWA dla instytucji

Zal 1 do Regulaminu_Wzor Umowy

Zal 2 do Regulaminu_Wytyczne i zasady realizacji Projektów

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - aktualizacja 30.11.2020 r.

Udostępnij