IMPRESS-U - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 22/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. i porozumienia pomiędzy National Science Foundation (NSF), Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), Narodowym Centrum Nauki (NCN), National Research Foundation of Ukraine (NRFU), Council of Science (LCS), Research Council of Lithuania (RCL), Estonian Research Council (ETAG), National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), dotyczącego inicjatywy „International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine IMPRESS-U” Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do programu IMPRESS-U NAWA (dalej: „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie udziału polskich jednostek szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych typu „International supplements” w ramach inicjatywy „International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine IMPRESS-U”.

Inicjatywa “International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine IMPRESS-U” (dalej: “Inicjatywa”) jest realizowana przez US National Science Foundation (dalej: NSF) w partnerstwie z:

1)      Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), Polska

2)      Narodowym Centrum Nauki (NCN), Polska

3)      National Research Foundation of Ukraine (NRFU), Ukraina

4)      Latvian Council of Science (LCS), Litwa

5)      Research Council of Lithuania (RCL), Łotwa

6)      Estonian Research Council (ETAG), Estonia

7)      National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), USA, przy wsparciu prywatnych darczyńców i fundacji.

Celem Inicjatywy jest budowanie doskonałości badań naukowych i aplikacyjnych, kształcenia i innowacji poprzez współpracę naukową oraz integrację naukowców z Ukrainy z globalną społecznością naukową. W ramach Inicjatywy NSF organizuje i rozstrzyga konkurs na projekty, które dotyczą wyzwań naukowych w dowolnej dziedzinie nauki, realizowane przez amerykańskich naukowców we współpracy z naukowcami z Ukrainy oraz naukowcami z przynajmniej jednego kraju spośród pozostałych krajów partnerskich.

Procedura aplikowania w ramach Inicjatywy obejmuje następujące etapy:

1)      złożenie wniosku głównego przez koordynatora projektu z USA do NSF, zgodnie z dokumentacją dostępną na stronie NSF: https://www.nsf.gov/od/oise/IntlCollaborations/Ukraine.jsphttps://www.nsf.gov/pubs/2023/nsf23135/nsf23135.jsp

ze wskazaniem członków konsorcjum

2)      złożenie przez polskiego członka konsorcjum komplementarnego wniosku do NAWA.

NAWA w ramach Programu zapewnia finansowanie udziału polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, określonych w pkt 2.4 Ogłoszenia, w projektach typu „International supplements”, które uzyskały finansowanie w ramach Inicjatywy w wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez NSF.

Polscy partnerzy projektów typu „EAGER” są uprawnieni do aplikowania o finansowanie kosztów związanych ze swoim udziałem w projekcie do Narodowego Centrum Nauki (NCN) i nie mogą aplikować do NAWA.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków, o których mowa w pkt 2.8. (Kwota środków dostępnych w Naborze). Wniosek powinien zostać złożony do NAWA w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku do NSF, najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym Agencji.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim. Wyjątek stanowią̨ pełnomocnictwo oraz oświadczenia Wnioskodawcy, które mogą być sporządzone w języku polskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Bez ograniczeń

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Zakres tematyczny Wniosku musi być tożsamy z zakresem działań Wnioskodawcy określonym we wniosku złożonym w ramach Inicjatywy do NSF.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Z wnioskiem o finansowanie może wystąpić podmiot, który spełnia łącznie wymienione warunki:

1)      jest partnerem w projekcie będącym przedmiotem wniosku złożonego do NSF w ramach Inicjatywy

2)      jest podmiotem prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową lub stanowią każde Centre of Excellence utworzone w ramach projektu Teaming w Horyzoncie Europa.

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące. Ramy czasowe realizacji Projektu są tożsame z okresem realizacji projektu w ramach Inicjatywy, zgodnie z wnioskiem złożonym do NSF.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji Projektu po uprzednim uzyskaniu zgody NAWA, bez dodatkowego finansowania, pod warunkiem, że takie wydłużenie zostało zaakceptowane przez NSF.

2.6. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz weryfikacji zasadności kosztów w stosunku do planowanych działań.

Decyzja o przyznaniu środków finansowych jest możliwa jedynie w przypadku, w którym projekt złożony do NSF otrzymał pozytywną rekomendację NSF do finansowania projektu głównego, tj. otrzyma pozytywny wynik przeprowadzonej przez NSF oceny merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Weryfikacja kosztów

Celem weryfikacji kosztów jest sprawdzenie, czy planowane koszty są kwalifikowalne oraz zasadne w stosunku do działań w Projekcie (tj. czy są bezpośrednio związane z realizacją Projektu) oraz że nie zachodzi podwójne finansowanie. Weryfikacja kosztów będzie prowadzona przez NAWA w uzgodnieniu z NSF.

Do wniosku należy dołączyć PDF wniosku złożonego do NSF.

2.7. Budżet projektu

Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł.

Koszt całkowity Projektu stanowią jedynie bezpośrednie koszty kwalifikowalne, wskazane przez Wnioskodawcę w szczegółowej propozycji budżetu we Wniosku. Koszty kwalifikowalne dotyczą działań objętych Projektem oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu (członków grupy projektowej): naukowców zatrudnionych u Wnioskodawcy oraz doktorantów realizujących kształcenie albo odbywających staże naukowe u Wnioskodawcy. Koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu to takie, które dotyczą zadań merytorycznych, są niezbędne do realizacji celów Projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją Projektu. W Projekcie nie mogą być finansowane tzw. koszty pośrednie.

Koszty kwalifikowalne (kategorie kosztów):

1)             Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (członków grupy projektowej):

-        koszty umów o pracę, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzeń;

-        koszty umów cywilnoprawnych.

Maksymalna kwota wynagrodzenia na jednego pracownika wynosi 10 000 zł brutto (wraz z kosztami pracodawcy) miesięcznie przy zaangażowaniu na pełen etat. W przypadku zaangażowania w wymiarze niższym, niż pełen etat, wynagrodzenie pomniejszane jest proporcjonalnie do stopnia zaangażowania.

Wydatki w ramach umów cywilnoprawnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa muszą być ponoszone w sposób konkurencyjny. Po stronie Beneficjenta leży obowiązek zapewnienia konkurencyjności wydatkowania środków w ramach Projektu.

2)             Koszty stypendiów dla doktorantów

Stypendia dla doktorantów będą wypłacane na podstawie regulaminu, opracowanego przez Wnioskodawcę, określającego wysokość stypendium, okres i warunki jego wypłacania, a także tryb i kryteria prowadzenia oceny postępów naukowych. Stypendia wypłacane w Projekcie mogą w części lub w całości uzupełniać lub zastępować stypendia dla doktorantów, o których mowa w art. 209 u.p.s.w.n. Kwota miesięcznego stypendium dla jednego stypendysty określona zostanie we wniosku i musi znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie, o którym mowa powyżej. Kwota miesięcznego stypendium nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł brutto z uwzględnieniem pochodnych kosztów związanych z wypłatą stypendium przez Wnioskodawcę, np. składek na ubezpieczenie społeczne, etc.

3)             Koszty podróży i utrzymania w ramach podróży zagranicznych dotyczących realizacji Projektu:

-        koszty podróży zagranicznych (wyjazdów i przyjazdów), ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu, w zryczałtowanej wysokości zależnej od odległości, zgodnie z Załącznikiem nr 5 „Stawki ryczałtowe obowiązujące w Programie”

-        zryczałtowane koszty utrzymania w czasie podróży zagranicznych w maksymalnej wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 5 „Stawki ryczałtowe obowiązujące w Programie”.

Koszty podróży i utrzymania w czasie wyjazdu zagranicznego są kwalifikowalne pod warunkiem, że podróż jest niezbędna do realizacji Projektu i trwa nie krócej niż 5 i nie dłużej niż 30 dni. W przypadku podróży dłuższych, niż 30 dni, kwalifikowalne są koszty ryczałtowe obliczane jak dla 30-dniowej podróży.

W uzasadnionych przypadkach, gdy z rozliczenia kosztów podróży wynika, że koszty rzeczywiste podróży i utrzymania są niższe, niż kwota wynikająca ze stawek ryczałtowych, istnieje możliwość rozliczenia kosztów wykazując w raporcie koszty rzeczywiste zamiast kosztów ryczałtowych.

4)             Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu w maksymalnej wysokości 100 000 zł, takie jak:

-        koszty zakupu lub amortyzacji: komputera, drukarki i pozostałego sprzętu informatycznego, na zasadach określonych w Regulaminie (Rozdział VI)

-        koszty zakupu lub korzystania z oprogramowania i baz danych – w części, która odpowiada okresowi realizacji oraz faktycznemu stopniowi wykorzystania do celów Projektu,  na zasadach określonych w Regulaminie (Rozdział VI)

-        zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, badawczego i przyrządów

-        zakup elementów wyposażenia miejsca pracy

-        zakup materiałów badawczych, surowców, półproduktów i odczynników

-        zakup materiałów biurowych i kwalifikowanego podpisu elektronicznego

-        koszty organizacji spotkań networkingowych i upowszechniających wyniki Projektu (wyłącznie koszty: wynajmu sali, cateringu)

-        inne koszty zakupu towarów i usług związanych z realizacją Projektu, uzasadnione działaniami we wniosku i zaakceptowane przez Agencję na etapie oceny wniosku.

Wytyczne dotyczące raportowania i zasad rozliczania projektu, w tym katalog kosztów niekwalifikowalnych, znajdują się w rozdziale VI Regulaminu Programów NAWA dla Instytucji.

W przypadku zamieszczenia w budżecie projektu kosztów, wpisujących się w kategorię kosztów nieuprawnionych, takie pozycje budżetowe będą stanowić koszty niekwalifikowalne i nie będą uznawane na etapie rozliczenia Projektu.

W przypadku rozliczania kosztów podróży i utrzymania Beneficjent zobowiązany będzie dodatkowo posiadać:

1)             dokument stanowiący potwierdzenie uczestnictwa w podróży, zawierający: imię i nazwisko uczestnika, daty trwania wyjazdu, miejscowość zamieszkania naukowca i miejscowość pobytu

2)             syntetyczne sprawozdanie merytoryczne z podróży, zawierające opis zrealizowanych działań oraz osiągniętych rezultatów.

Publikacje powstałe w ramach Programu powinny zawierać informację o finansowaniu w ramach Inicjatywy oraz Programu, ze wskazaniem co najmniej numeru projektu oraz faktu jego finansowania przez NAWA. W przypadku naukowców z Ukrainy, realizujących projekt w polskich jednostkach, rekomendowane jest podawanie podwójnej afiliacji, uwzględniającej również afiliację ukraińskiej jednostki naukowej będącej macierzystą instytucją naukowca.

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione w okresie, w którym Beneficjent realizuje projekt w ramach Inicjatywy, z zastrzeżeniem pkt 2.5. zdanie drugie.

2.8. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 7 mln zł, przy czym Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany alokacji środków w Naborze.

2.9. Informacje dodatkowe

Schemat płatności – A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla Instytucji.

Schemat raportowania – D, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla Instytucji.

W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogłoszeniem a Regulaminem programów NAWA dla Instytucji nadrzędność będą miały zapisy Ogłoszenia.

2.10. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ocena wniosków w Programie odbywa się na bieżąco przez cały okres trwania naboru. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Wnioskodawcy zostaną poinformowani w systemie teleinformatycznym Agencji niezwłocznie po zakończeniu procesu oceny. Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem systemu teleinformatycznego decyzję o przyznaniu lub o odmowie przyznania finansowania. Lista podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe, zawierająca ich nazwy, zostanie zamieszcza się na stronie podmiotowej NAWA w Biuletynie Informacji Publicznej.

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Regulamin programów NAWA dla Instytucji
  2. Wzór formularza wniosku
  3. Wzór pełnomocnictwa
  4. Wzór umowy
  5. Stawki ryczałtowe obowiązujące w Programie
  6. Wzór raportu częściowego
  7. Wzór raportu końcowego
  8. Wzór oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 56

Udostępnij