Ogłoszenie - Komponent Bekkera 2019 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na „Komponent krajowy” programu im. Mieczysława Bekkera nr 31/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. oraz w odniesieniu do Ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie im. Mieczysława Bekkera nr 20/2019 z 16 kwietnia 2019 r., Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków na „Komponent krajowy” (dalej Komponent krajowy) w ramach programu im. Mieczysława Bekkera, edycja 2019 (dalej Program).

II. OPIS KOMPONENTU KRAJOWEGO

2.1. Cel Komponentu krajowego

Celem Komponentu krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera, edycja 2019, realizujących co najmniej 18-sto miesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego (dalej Naukowcy). W ramach komponentu zapewnione będzie finansowania ich wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego oraz przy zobowiązaniu tej instytucji do zatrudnienia Naukowca na łączny okres min. 12 miesięcy. Komponent krajowy pozwoli Naukowcom na optymalne wykorzystanie stypendium w ramach programu im. Mieczysława Bekkera, a także pomoże stworzyć dla nich stabilne warunki zatrudnienia w Polsce. Efektem tego działania będzie tworzenie przez Naukowców samodzielnych zespołów badawczych gotowych do realizacji kolejnych grantów badawczych.

Jako okres realizacji Komponentu krajowego przyjmuje się 12 miesięcy.

 2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków w trybie ciągłym prowadzony będzie od 16 listopada 2021 do 31 grudnia 2023 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Wniosek składany jest nie wcześniej niż na 3 miesiące przed zakończeniem realizacji stypendium w programie im. Mieczysława Bekkera (ed. 2019) i nie później niż 3 miesiące po jego zakończeniu.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej, w Systemie teleinformatycznym Agencji.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wyjątek stanowią̨ wskazane we wniosku elementy, które mogą być uzupełnione/zamieszczone w języku polskim lub angielskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą, pod warunkiem, że każdy Wniosek jest złożony z innym Naukowcem (jako współredaktorem). W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku z tym samym Naukowcem, Agencja skieruje do oceny Wniosek, który został złożony jako pierwszy, pozostawiając pozostałe bez rozpatrzenia.

2.3. Uprawnieni Wnioskodawcy

Wniosek składa polska instytucja nauki i szkolnictwa wyższego, zwana dalej Instytucją zatrudniającą, wspólnie z uprawnionym Naukowcem.

Instytucją zatrudniającą może być  podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową. Instytucją zatrudniającą może  być zarówno jednostka, w której Naukowiec był zatrudniony przed rozpoczęciem realizacji stypendium w ramach Programu, jak i nowa instytucja.

UWAGA: Wnioski składane w ramach Komponentu krajowego muszą obejmować działania badawcze, których realizacja zakłada stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego. Dopuszcza się wnioskowanie o Komponent krajowy również w przypadku, gdy rodzaj lub zakres prowadzonych badań nie wymaga utworzenia zespołu badawczego, jednakże przypadki takie podlegać będą ocenie merytorycznej. 

2.4. Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku

We wniosku należy zamieścić wszelkie informacje wymagane formularzem wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Do wniosku muszą zostać załączone w formie pliku pdf następujące dokumenty:

  • skan opinii Opiekuna naukowego z Ośrodka goszczącego, w którym Naukowiec realizuje/realizował projekt w ramach programu im. Mieczysława Bekkera. Opinia powinna być przygotowana na papierze firmowym Ośrodka goszczącego, opatrzona aktualną datą, tj. nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku oraz oryginalnym podpisem Opiekuna[1]

Dokument powinien zawierać następujące informacje: dane Naukowca, dane kontaktowe Opiekuna naukowego, opis przebiegu realizacji projektu oraz rekomendację w zakresie potencjału i predyspozycji Naukowca w zakresie samodzielnego kierowania zespołem badawczym.

Pozostałe załączniki wskazane w formularzu wniosku, których wzory stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia – Pełnomocnictwo, List intencyjny, Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej.

[1]  Dokument musi zostać opatrzony podpisem odręcznym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. Ramy czasowe realizacji Komponentu krajowego

Termin rozpoczęcia i długość Komponentu krajowego

Realizacja Komponentu krajowego obejmuje pełne miesiące (liczone od pierwszego dnia miesiąca). Komponent krajowy może być realizowany przez okres 12 miesięcy, przy czym NAWA zapewnia finansowanie na pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia Naukowca.

Rozpoczęcie Komponentu krajowego nie może być wcześniejsze niż zakończenie realizacji projektu w ramach programu im. Mieczysława Bekkera.

2.6. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania [2]

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla Instytucji oraz weryfikacja załączników.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez powołany przez Dyrektora NAWA Zespół oceniający, złożony z zewnętrznych ekspertów reprezentujących poszczególne dziedziny nauki. Ocena merytoryczna jest przeprowadzana w trybie ciągłym dla wniosków, które spełniły wymogi formalne.

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Przyznanie oceny niższej niż 20 punktów w kryterium nr 1 oznacza nierekomendowanie wniosku do finansowania. W takim przypadku Zespół oceniający nie dokonuje oceny w pozostałych kryteriach, a wniosek otrzymuje w kryteriach 2 i 3 zero punktów. Podczas oceny Zespół oceniający może skorzystać z opinii pomocniczej Eksperta zewnętrznego spoza Zespołu.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu wniosku, Zespół oceniający może na każdym etapie oceny przyznać wnioskowi ocenę 0 (zero) punktów, uzasadniając taką decyzję we właściwym polu karty oceny wniosku.

Zespół rekomenduje do finansowania wnioski, które w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 70 punktów, na 100 punktów możliwych do zdobycia.

Decyzja o przyznaniu albo o odmowie przyznania finansowania w ramach Komponentu krajowego przesyłana jest Wnioskodawcy w Systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Komponentu krajowego dokonywana jest przez Zespół Oceniający w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Ocena

Zespołu oceniającego

1.

Przebieg realizacji i rezultaty projektu realizowanego w ramach programu im. Mieczysława Bekkera

0-40

2.

Potencjał naukowy Instytucji zatrudniającej

Ocenie podlega m. in.

·         pozycja naukowa Instytucji zatrudniającej w obszarze tematycznym związanym z tematyką planowanych badań  Naukowca, z uwzględnieniem kategorii naukowej Instytucji zatrudniającej/jednostki, w której będzie on zatrudniony

·          szczególne osiągnięcia Instytucji w zakresie dziedziny nauki, w której podejmowane będą badania Naukowca 

·         dostępność zasobów niezbędnych do realizacji zaplanowanych przez Naukowca badań.

0-20

3.

Zakres i sposób realizacji planowanych badań

Ocenie podlega m. in. wartość naukowa i nowatorstwo planowanych badań, zakładane rezultaty, a także plany związane z utworzeniem zespołu badawczego oraz aplikowaniem o granty.

0-40

Łącznie:

0-100

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt

[2] NAWA zastrzega sobie okres 3 miesięcy na przeprowadzenie procesu oceny.

2.7. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na Nabór wynosi 2 040 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.8. Budżet Komponentu krajowego

Komponent krajowy obejmuje finansowanie wynagrodzenia w ramach zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu, w miesięcznej wysokości 17 000 PLN (wraz z kosztami pracodawcy – kwota brutto brutto), przy czym pracodawca może zwiększyć kwotę wynagrodzenia ze środków własnych lub środków pochodzących z pozyskanych projektów.

2.9. Obowiązki Beneficjenta

1.       Zobowiązania Instytucji zatrudniającej:

1)       zatrudnienie Naukowca na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym pierwsze 6 miesięcy finansowane jest ze środków NAWA, zaś kolejne 6 ze środków Instytucji zatrudniającej.

Uwaga: Jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba (np. konieczność częściowego zatrudnienia w grancie), możliwe będzie zmniejszenie wymiaru zatrudnienia Naukowca (minimalny wymiar etatu w Komponencie krajowym nie może być niższy niż  ½ etatu). Wynagrodzenie naliczane jest w takim przypadku proporcjonalnie do wymiaru etatu, a środki z NAWA mogą być wykorzystane przez kolejny okres, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy łącznie.

Wymagane jest zatrudnienie Naukowca na nie mniej niż ½ etatu przez cały okres realizacji Komponentu krajowego.

2)       złożenie raportu końcowego z realizacji umowy;

3)       udział w ewaluacji Komponentu krajowego.

2.       Zobowiązania Naukowca

1)       złożenie w okresie realizacji Komponentu krajowego, wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu badawczego, do polskiej lub zagranicznej instytucji grantodawczej.

2)       udział w przygotowaniu raportu końcowego z realizacji umowy.

2.10. Składanie raportów i ich weryfikacja

Schemat raportowania – A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla Instytucji.

Beneficjent musi złożyć w systemie teleinformatycznym Agencji kopię umowy o pracę nie później niż 30 dni po rozpoczęciu realizacji Komponentu krajowego;

Raport końcowy składany jest nie później niż w ciągu 30 dni po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Komponentu krajowego, zgodnie ze wzorem raportu. Akceptacja raportu jest warunkiem poprawnego rozliczenia realizacji Komponentu krajowego.

UWAGA: Dopuszcza się rozliczenie Komponentu krajowego otrzymaniem środków na realizację projektu grantowego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie realizacji Komponentu krajowego. Nie dopuszcza się jednakże rozliczenia komponentu krajowego wnioskiem grantowym stanowiącym efekt realizacji projektu w ramach programu im. M. Bekkera.

 2.11. Informacje dodatkowe

Schemat płatności – A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla Instytucji.

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Wzór Formularza wniosku

2) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla Instytucji

3) Wzór umowy - instytucje

4) Wzór Raportu końcowego

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 10:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

www.nawa.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij