Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie nr 18/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku o wprowadzeniu zmian do ogłoszeń o naborach

Ogloszenie-18_2024-z-29.04.2024.pdf

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 1 z dnia 5 stycznia 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Preludium Bis NAWA 3 (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 3.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

 

2.2. Uprawnieni Wnioskodawcy

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1].

Staż zagraniczny, o którym mowa we wniosku składanym w ramach Programu Preludium Bis NAWA 3, nie może być przedmiotem wniosku składanego w innym programie NAWA.

 

2.3. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 10 grudnia 2026 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji. Po zalogowaniu należy wybrać opcję Doktoranci i Naukowcy //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wzory wniosków dostępne są na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem zaproszenia, które należy dołączyć w języku angielskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie.

Wnioskodawcy, który otrzyma mniej niż 60 punktów i decyzję odmawiającą przyznania środków finansowych, będzie przysługiwała możliwość złożenia nowego wniosku, uwzględniającego uwagi/ rekomendacje wskazane przez Agencję. Złożenie wniosku będzie możliwe po upływie terminu, z którym decyzja stanie się decyzją ostateczną i od której nie będą przysługiwały środki zaskarżenia.

2.4. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

1.         prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2.         pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;

3.         odbyciu stażu doktorskiego;

4.         realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka z powyższych działań z uwzględnieniem ich celów, znaczenia dla rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnieniem wyboru Ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia

Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 kwietnia 2023 r., a najpóźniej 31 grudnia 2026 r.

Długość projektu

Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi od 3 do 6 miesięcy
w przypadku wszystkich uprawnionych Wnioskodawców.

Okres realizacji projektu

1)    Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

2)    Dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem wyrażenia zgody przez ośrodek goszczący. W okresie zawieszenia stypendium nie przysługuje. Okresy zawieszenia realizacji projektu nie stanowią podstawy do zwiększenia finansowania.

3)    Dopuszczalny jest okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu);

2.6. Lista załączników do wniosku

Do wniosku muszą zostać załączone w formie pliku pdf następujące dokumenty:

1)    Życiorys Wnioskodawcy, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu Wniosku

2)    Indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202 ust. 1 u.p.s.w.n.

3)    Opis Stażu zagranicznego wraz z harmonogramem i uzasadnieniem wyboru Ośrodka goszczącego oraz zagranicznego opiekuna naukowego; w przypadku zmiany w stosunku do stażu zaplanowanego we wniosku złożonym do NCN w Konkursie PRELUDIUM BIS 3, także uzasadnienie tej zmiany

4)    Skan zaproszenia z Ośrodka goszczącego, potwierdzający wolę przyjęcia Stypendysty na wnioskowany okres. Zaproszenie powinno być wystawione na papierze firmowym Ośrodka goszczącego, z aktualną datą (nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia naboru) i podpisane przez opiekuna merytorycznego lub inną osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Ośrodku goszczącym. Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje: dane Wnioskodawcy, dane kontaktowe Ośrodka goszczącego, dane jednostki organizacyjnej, w której planowana jest realizacja Projektu, dane opiekuna merytorycznego, okres pobytu, orientacyjny plan aktywności i zakres wsparcia Ośrodka goszczącego;

5)    Opinia opiekuna lub promotora z ośrodka macierzystego o kandydacie
i planowanym projekcie/ programie wyjazdu, a w przypadku doktoranta realizującego kształcenie w szkole doktorskiej dodatkowo także potwierdzenie złożenia podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualnego planu badawczego

6)    Skan dokumentu potwierdzającego status uczestnika szkoły doktorskiej, wystawionego z aktualną datą (nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku)

7)    Jeśli dotyczy – oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym – w przypadku osób planujących wyjazd z opiekunem.

UWAGA: W przypadku gdy załączone dokumenty przekraczają wskazane limity, w ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę tylko pozycje określone w limicie, wymienione jako pierwsze.

Dołączając skan dokumentu, należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych Regulaminem (rozdz. IV ust. 5.1 Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych).

Wniosek może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych również na etapie oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna

Ocenę merytoryczną stanowi Ocena Zespołu oceniającego.

Po dokonaniu oceny merytorycznej przez członka Zespołu oceniającego i poddaniu jej pod głosowanie Zespołu oceniającego Dyrektor NAWA wydaje decyzję ws. danego wniosku. Zespół może rekomendować do finansowania wnioski, które uzyskały co najmniej 60 pkt na 100 możliwych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu wniosku lub w przypadku stwierdzenia niezgodności wniosku z celami Programu określonymi w punkcie 2.1. Ogłoszenia, Zespół oceniający może przyznać wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w dedykowanym polu karty oceny wniosku. W takim przypadku wniosek nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Opis kryterium

Punktacja Zespołu oceniającego

1.

Ranga i poziom naukowy Ośrodka goszczącego oraz dorobek opiekuna naukowego

Ocenie podlega:

• ośrodek goszczący, w tym jego rozpoznawalność międzynarodowa
i znaczenie dla danej dyscypliny, dokonania zespołu, w którym Wnioskodawca planuje zrealizować staż,

• pozycja naukowa opiekuna merytorycznego (jego rozpoznawalność międzynarodowa w uprawianej dyscyplinie),

• uzasadnienie odbywania Stażu zagranicznego w wybranym Ośrodku goszczącym w kontekście działań planowanych we Wniosku,

• w przypadku zmiany w stosunku do stażu zaplanowanego we wniosku złożonym do NCN w Konkursie PRELUDIUM BIS 3, ocenie podlega również uzasadnienie zmiany.

30

2.

Zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub naukowo-dydaktycznym w odniesieniu do okresu trwania Projektu

Ocenie podlega wartość naukowa działań planowanych we Wniosku, metody badawcze, planowane rezultaty, adekwatność czasu trwania wyjazdu do zaplanowanych działań oraz powiązanie z indywidualnym planem badawczym.

40

3.

Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój naukowy Wnioskodawcy

Ocenie podlega wpływ Stażu zagranicznego na realizację planów naukowych Wnioskodawcy.

30

Maksymalna liczba punktów

100

2.8. Budżet projektu

1.1  Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

1)    Stypendium w wysokości 9 000,00 zł (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER[2]) albo 6 000,00 zł (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym Ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu. Jako pełen miesiąc pobytu będzie rozumiany okres 30 dni liczonych od dowolnego dnia miesiąca wskazanego we wniosku jako data rozpoczęcia stażu.

2)    jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, o której mowa w pkt 1, wynoszący:

a) w przypadku wyjazdów do europejskich Ośrodków goszczących 7 000,00 zł;

b) w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich Ośrodków goszczących 10 000,00 zł;

3)    Jeżeli Stypendysta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwoty, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą zostać zwiększone w przypadku uczestniczenia w wyjeździe opiekuna Stypendysty o:

a)    Stypendium: o 2 000,00 zł miesięcznie

b)    jednorazowy dodatek mobilnościowy : o 2 000,00 zł w przypadku wyjazdów  do europejskich Ośrodków goszczących lub 5 000 zł w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich Ośrodków goszczących.

1.2  Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę.

1.3  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora wydanej na podstawie przepisów u.n.a.w.a.

W przypadku zmiany statusu Stypendysty (np. uzyskania stopnia doktora) stypendium realizowane jest na zasadach określonych we wniosku.

 

2.9. Schematy płatności

W ramach Projektu płatności realizowane są według schematu płatności – B (patrz pkt V.1. Regulaminu Programów NAWA dla osób fizycznych).

 

2.10. Dokumentowanie wydatków

Stypendysta nie jest zobowiązany do gromadzenia i przedstawiania dowodów księgowych w celu potwierdzenia faktycznego poniesienia wydatków.

Weryfikacja wydatków w przypadku kwot ryczałtowych będzie polegała na potwierdzeniu okresu pobytu oraz sprawdzeniu, czy założone rezultaty i produkty zostały osiągnięte, a deklarowane działania zrealizowane.

Stypendysta jest zobowiązany do:

1) zamieszczenia w Systemie teleinformatycznym NAWA, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia Stażu zagranicznego, potwierdzenia z Ośrodka goszczącego o rozpoczęciu tego stażu. Potwierdzenie powinno być wystawione w języku angielskim, na papierze firmowym Ośrodka goszczącego i podpisane przez opiekuna naukowego.

2) zachowania dokumentów potwierdzających podróż do i z miejsca, w którym znajduje się Ośrodek goszczący i dołączenia skanów tych dokumentów do raportu końcowego.

Dodatkowo, na prośbę NAWA, Stypendysta jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie działań oraz osiągnięcie założonych rezultatów i produktów zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem – pod rygorem uznania Stypendium za niekwalifikowalne.

 

2.11. Składanie raportów i ich weryfikacja

1.         Stypendysta zobowiązany jest do złożenia raportu końcowego z realizacji Projektu poprzez System teleinformatyczny Agencji oraz przedstawienia potwierdzenia rozpoczęcia realizacji działań w Ośrodku goszczącym:

1)         Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Projektu przez Stypendystę, wystawione w okresie do 2 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Projektu, składane jest w przypadku wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Dokument powinien być podpisany odręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Przedstawiciela Ośrodka goszczącego.

2)         Raport końcowy składany jest w terminie do 30 dni od zakończenia Projektu zgodnie ze wzorem raportu. Akceptacja raportu jest warunkiem poprawnego rozliczenia realizacji Projektu.

2.         Kompletny i formalnie poprawny raport końcowy przekazywany jest do oceny merytorycznej dokonywanej przez Zespół oceniający.

3.         Zespół oceniający ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań i wydatkowanych środków finansowych oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Stażu.

4.         W trakcie oceny merytorycznej uwzględniane są m. in. następujące kryteria:

1)        zgodność zakresu wykonanych zadań z umową,

2)        jakość osiągniętych rezultatów.

5.         W raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszelkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Stypendium, mające wpływ na kwotę przyznanego finansowania, zwłaszcza mające związek ze skróceniem Stażu bądź rezygnacją z udziału w przyjeździe lub jego części opiekuna Stypendysty.

6.         Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo są potrącane z płatności bilansującej lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu, w przypadku, gdy ich wysokość przekracza kwotę płatności bilansującej.

 

2.12. Prawa i obowiązki stypendysty programu

1.    Posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich uczestników wyjazdu, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w Ośrodku goszczącym oraz podróż do niego i podróż powrotną do Polski; jeżeli Ośrodek goszczący znajduje się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego uznawana jest karta EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub dowolna inna polisa obejmująca wskazany zakres ochrony.

2.    Terminowe złożenie wymaganego raportu.

3.    Realizacja zaplanowanych we wniosku rezultatów Projektu.

4.    Informowanie Agencji o zmianach w realizacji Projektu w składanym raporcie końcowym.

5.    Informowanie Agencji o swoich szczególnych sukcesach naukowych, dydaktycznych
i innych.

6.    Prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie się
z przyznanych środków finansowych.

Stypendysta może być dodatkowo zatrudniony w Ośrodku goszczącym, jeżeli wymagają tego regulacje w nim obowiązujące.

Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Agencji o jakichkolwiek problemach lub nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o ewentualnym sporze
z Ośrodkiem goszczącym, które zagrażają lub mogą zagrażać prawidłowemu wykonaniu Umowy stypendialnej.

2.13. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 4 120 000 zł.

 

2.14. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w sposób ciągły. Do oceny merytorycznej kierowana jest pula Wniosków, które w danym miesiącu kalendarzowym zostały zakwalifikowane jako poprawne formalnie. Lista Stypendystów zawierająca ich imiona
i nazwiska zamieszczana jest na stronie podmiotowej NAWA w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.15. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe.

 

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór wniosku
  2. Wzór zaproszenia z ośrodka goszczącego
  3. Wzór ankiet ewaluacyjnych
  4. Wzór raportu końcowego
  5. Wzór Umowy
  6. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

(+48) 22 390 35 46

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

 

[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.

[2] https://mobilityexchange.mercer.com/insights/cost-of-living-rankings

Udostępnij