Program STER wzmocni umiędzynarodowienie kształcenia doktorantów w Polsce - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Internacjonalizacja jest obecnie jednym z głównych czynników kształtujących naukę i edukację wyższą na świecie. W znaczący sposób pomaga wyjść naprzeciw wyzwaniom, jakie XXI wiek wnosi do tego sektora: dynamika zmian, złożone i wielopoziomowe interakcje, globalizacja i edukacja o charakterze transnarodowym to tylko część z nich. Uczelnie wyższe i jednostki naukowe stanęły więc w ostatniej dekadzie przed nowym zadaniem, jakim jest budowanie programów kształcenia o wymiarze międzysektorowym i międzynarodowym. 

Umiędzynarodowienie studiów doktoranckich w Polsce jest jednym z najsłabszych ogniw szkolnictwa wyższego w Polsce. Wskaźnik ten według danych POLON-u za rok akademicki 2017/18 wynosi 4,06% - na 41532 doktorantów na polskich uczelniach jedynie 1687 to studenci zagraniczni. Tymczasem wielokulturowa i wielonarodowa atmosfera akademicka sprzyja porównywaniu i uzupełnianiu systemów edukacyjnych, a stale przepływające nowe idee i koncepcje są źródłem dobrych praktyk dydaktycznych i naukowych. Chcąc wesprzeć polskie instytucje prowadzące kształcenie doktorantów w działaniach na rzecz ich internacjonalizacji i tym samym zwiększenia stopnia dywersyfikacji grona doktorantów NAWA ogłasza nabór do Programu STER - Stypendia doktorskie dla cudzoziemców.

Do kogo skierowany jest Program?

Aplikacje o finansowanie w ramach Programu mogą składać następujące instytucje:

  • uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego,
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające w Polsce,

spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • prowadzą kształcenie doktorantów/są podmiotem prowadzącym szkołę doktorską,
  • dysponują doświadczeniem w zakresie kształcenia doktorantów prowadzonego z udziałem doktorantów zagranicznych,
  • mają praktykę w przyjmowaniu cudzoziemców na studia II i III stopnia,
  • koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany studentów lub doktorantów,
  • w momencie złożenia wniosku nie są w stanie likwidacji i nie posiadają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • wywiązały się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach.

W Programie możliwa jest realizacja projektów z udziałem Partnera lub Partnerów.

Jaki jest harmonogram naboru?

STER

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij